Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що таке професійні спілки?'Професійні спілки є масовими, добровільними неприбутковими громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності. Вони займають особливе місце серед інших
громадських організацій тому, що в основному об'єднують людей праці, а праця є основним джерелом існування людини. Одному працівнику
складно відстоювати права перед роботодавцем, а об'єднані працівники в змозі протистояти незаконним діям роботодавця.

На Україну профспілки об'єднують понад 19 мільйонів працюючих.

Профспілки пройшли складний шлях в історичному
розвитку. Вони займали неоднакове місце в суспільстві З від повної заборони до одержавлення.

У сучасних умовах роль профспілок у суспільстві змінюється. Відбувається їх роздержавлення.
Профспілки все більше переключаються на представництво та захист соціально-економічних інтересів
і меншою мірою здійснюють виробничу
функцію.

Виконуючи функцію представництва, профспілки
набувають в умовах розвитку недержавного
(альтернативного) сектора економіки нові права. Так,
наприклад, відповідно до Закону України від 5 травня

334.

1999 ИО внесення змін до деяких законів
Україна про діяльність господарських товариств стаття 46 Закону ИО господарських обществахи доповнена
новою частиною такого змісту: ив раді акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового коллектіваи.1

Держава визнає профспілки повноправними
представниками трудящих, захисниками їх трудових та інших соціально-економічних прав та інтере'сов, співпрацює з профспілками. Свідченням тому
є прийняття 15 вересня 1999 Верховною Радою Закону ИО професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності, 2 який визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії їх діяльності.

Професійні спілки, їх об'єднання у своїй
діяльності незалежні від органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій , політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, хонференціі, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не
суперечать законодавству.

Забороняється втручання органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань, яке може спричинити обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності.

Але, як справедливо зауважують автори підручника
ИТрудовое право Украіниі, 3 профспілки залишаються по
1 Урядовий кур'єр. З 1999 . З, № 97-98.

'Відомості Верховної Ради Украіни.З 1999.З № 45.З
Ст. 897.

3 Трудове право України. З X.: ИОдіссейи, 1999.З
Со. 431-432.

335

середниками. А головними фігурами в економіці, у виробничих відносинах залишаються власники (роботодавці, підприємці) і наймані працівники
(трудовий колектив).

Мета профспілок визначена в ст. 36 Конституції України та в ст. 2 Закону ИО професійні спілки їх
права та гарантії діяльності. Ст. 36 Конституції
передбачає, що громадяни мають право на участь
у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права
Обмеження щодо членства у професійних
спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в
яке б то не було об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об'єднання громадян рівні перед законом.

Ця стаття повністю відповідає положенням п. 4 ст.
23 Загальної декларації прав людини 1948 р. і ст.
22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р.

У ст. 2 Закону ИО професійні спілки, їх права та гарантії діяльності передбачено що
профспілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація про їх статутних та
програмних документах є загальнодоступною.

В умовах соціалізму профспілки були єдиними і
за дорученням держави виконували деякі державні функції, наприклад функцію державного
336

венного соціального страхування, функцію нагляду за

охороною праці.

Зміни в політичній, економічній і идео-'
логічної сферах в Україні призвели до появи альтернативних профспілок. Після 1990 року крім тих, які існували в період соціалістичної системи господарювання, правонаступником яких є Федерація профспілок України (голова З
Стоян О.М.), з'явилися нові профспілки. В їх діяльності відбувся перехід від організаційного монізму, обумовленого однопартійною системою, до плюралізму. Принцип плюралізму знайшов підтвердження і
розвиток у ст. 36 Конституції України. Нові профспілки мають різні назви З Исолідарниеи, Инезавісімиеи, Исвободниеи. Ці профспілки проявляють активність у взаєминах між роботодавцями
та найманими працівниками, прагнуть активно захищати
їхні інтереси. Профспілковий плюралізм З це нормальне явище, яке сприяє змаганню між
різними профспілками у захисті прав трудящих.
Ці профспілки, на відміну від традиційних, закликають до активної боротьби за свої права. Так, Статут ИСолідарних профспілок Украіниі містить положення про
тому, що Ионі оголошують і проводять бойкоти продукції
підприємств та організацій, які використовують
штрейкбрехерів, страйки солідарності.

Разом з тим Федерація профспілок України у своїй програмі зафіксувала усвідомлення невіддільності,
неподільності їх від усього профспілкового руху, а
також визнання профспілкового плюралізму у відстоюванні інтересів людей найманої труда.1

Профспілковий плюралізм є новим явищем для постсоціалістичних країн, тоді як у багатьох країнах світу (Франція, Бельгія, Італія, США) він
давно існує в профспілковому двіженіі.2 Наявність
кількох профспілок на підприємствах, в установах
'Профспілкова газета.З 1997.З № 27.
2 Кисельов І.Я. Закордонне трудове право. З Підручник для
вузів. . З М.: Видавнича група НОРМАЗІНФРА-М.З

1998. З С. 135.

"V 'Е

- 337

ях, організаціях, державному, галузевому, територіальному рівнях призводить до необхідності відшукувати шляхи взаємодії з роботодавцями, умови врахування думок профспілок, їх вимог. Так, наприклад, в
Законі України ИО колективні договори і соглашеніяхи від 1 липня 1993 року передбачено, що при
наявності різних профспілок вони повинні сформувати
спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення колективного договору.

Роботодавці зобов'язані враховувати наявність на підприємствах, в організаціях, установах різних профспілок і вступати з ними у відносини соціального
партнерства. Вони не мають права ігнорувати одні
профспілки і представляти переваги іншим. В
практиці відомий випадок , коли роботодавець був оштрафований за те, що він не враховував наявність у трудовому
колективі двох профспілок та з-аключіл колективний
договір лише з одним з них.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Що таке професійні спілки? "
 1. Зміст
  таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... ... 11 Який метод правового регулювання трудових відносин і в чому полягають його особливості? ... ... 13 У чому виявляються єдність і диференціація трудового права?
 2. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  що в Законі "Про власність" мова йде всього лише про встановлення спеціального правого режиму використання певних видів майна. Це позбавляє від необхідності давати спеціальне визначення права колективної власності, огранічівшіся констатацією того факту, що колектив має право володіти, користуватися і розпоряджатися майном, яке він здійснює безпосередньо або
 3. § 7. Некомерційні організації
  щоб звести кінці з кінцями. Законодавець повинен забезпечити такий правовий режим їх діяльності, при якому неминуче і необхідне ведення комерції чи не перетвориться на самоціль. Зарубіжний досвід показує, що саме заборона розподіляти отриманий прибуток між учасниками юридичної особи є найдієвішим способом відсікання некомерційних організацій від професійного бізнесу.
 4. § 13. Некомерційні організації
  що якщо хто-небудь з членів кооперативу не вніс повністю або в частині що припадає на нього додатковий внесок, то при недостатності майна кооперативу для задоволення вимог кредиторів солідарну відповідальність у межах невнесеного внеску несуть всі члени кооперативу. Споживчий кооператив може здійснювати підприємницьку діяльність за умови, що вона виробляється
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  що було до цього, визначалося як передісторія (через відсутність письмових та інших надійних джерел), то тепер, до кінця XX століття, історія багатьох регіонів налічує 10-12 тисяч років, існує цілком достовірне знання про цей історичний діапазоні в житті людства. Крім того, якщо для XIX - початку XX століття був характерний в основному євро-центристський погляд на історію, тобто
 6. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого складного соціального інституту, яким є держава. Але як краще це зробити? Як вивчати форму держави? Традиційно вітчизняна теорія держави і права в цих цілях завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного та адміністративно- територіального
 7. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  що у них спільного, як вони взаємодіють між собою. Крім того, виникає і проблема співвідношення різних соціальних інститутів у суспільстві - хто, наприклад, ефективніше може вирішувати ті чи інші конкретні економічні, політичні, соціальні завдання, чию «продуктивну» міць у конкретної історичної обстановці має і може задіяти суспільство, щоб забезпечувати свою життєво
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так
 9. 1.Економіка і соціальна структура
    що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився стереотип прирівнювання і підтягування Росії за рівнем капіталістичного розвитку до рівня високорозвинених країн Західної Європи та Америки. З країни «середовищ-неслабкого» розвитку капіталізму вона була перетворена на стра-ну «середнього рівня розвитку капіталізму, економічно доспілу для соціалізму. Все це робилося для того,
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
    що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
© 2014-2022  ibib.ltd.ua