Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

68. Фінансові ресурси підприємств


Діяльність суб'єктів господарювання значною мірою залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами, що у свою чергу визначається обсягом отриманих доходів і рівнем їх вилучення та надходження через систему фінансових відносин.
Вплив фінансів на ефективність господарювання визначається тим, наскільки активно вони стимулюють зростання рентабельності, продуктивності праці, ефективне використання основних і обігових коштів, зниження витрат, підвищення якості продукції. Вплив фінансів на ефективність господарювання виявляється насамперед у процесі формування фінансових ресурсів.
Фінанси підприємницьких структур - це різноманітні фонди фінансових ресурсів, які створюються і використовуються на цілі здійснення виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг в різних галузях економіки.
Фінансові ресурси підприємства являють собою кошти, акумульовані підприємством з різних джерел, які знаходяться у господарському обігу і призначені для фінансування його потреб.
Грошові кошти постійно надходять на рахунки підприємств у вигляді виручки від реалізації, вкладів на депозитні рахунки, лізингових операцій, операцій з цінними паперами: акціями, облігаціями тощо.
Не всі кошти, які надходять від реалізації, належать підприємству. Так, податок на додану вартість, акцизний збір, мито, які хоч і включаються в ціну товару, не належать підприємству, і як непрямі податки, надходять до бюджету.
Підприємством може бути використана тільки сума виручки за мінусом перерахованих податків.
До грошових фондів, які формуються на підприємстві, відносяться:
1) статутний фонд, який використовується для інвестування в основні та оборотні фонди ;
2) фонд оплати праці, який використовується для виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам;
3)амортизаційний фонд, який використовується для фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту;
4) фонд розвитку виробництва;
5) фонд соціального призначення;
6) фонд матеріального стимулювання;
7) резервний фонд;
8) спеціальні фонди.
Кошти цих фондів, а також грошові кошти у вигляді дотацій, субсидій, кредиторської заборгованості усіх видів, банківських кредитів, являють собою фінансові ресурси підприємства.
За джерелами формування фінансові ресурси підприємства поділяють на власні та залучені. До власних відносяться статутний фонд, амортизаційні відрахування, виручка, прибуток. До залучених відносяться майнові внески, кошти, мобілізовані на фінансовому та кредитному ринках.
У структурі фінансових ресурсів підприємств визначальне місце мають власні кошти, підвищення питомої ваги яких позитивно впливає на фінансовий стан підприємства.
Підприємства вирішують завдання з визначення виробничих витрат, використання фінансових ресурсів, застосовуючи прогресивні форми і методи контролю та управління. Побудова ефективної системи розроблення І прийняття управлінських рішень за всіма аспектами формування і розподілу фінансових ресурсів на підприємстві є визначальною для забезпечення ефективності його господарської і фінансової діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "68. Фінансові ресурси підприємств"
 1. Принципи бухгалтерського обліку та звітності у банках України.
  фінансовій звітності банку. Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому. Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди; обачність - застосування в бухгалтерському
 2. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  фінансові інтереси своїх працівників із власним фінансовим станом. Понад 70 % з них використовують метод пільгового продажу акцій своїм працівникам, 66 % - надає їм можливість брати участь у розподілі прибутків, 70 % - створює спеціальні системи преміювання за підсумками роботи підрозділу;- надання працівникам "гнучких" пільг. Замість традиційного обов'язкового набору пільг - медичного
 3. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  фінансові результати її діяльності за звітний період. Склад, зміст, вимоги та інші методичні основи фінансової звітності на підприємствах України регламентовані новими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р №87. Згідно з цим П(С)БО фінансова звітність складається з утворюючих єдине ціле взаємозалежних показників
 4. 11. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання.
  фінансові ресурси, а фонд зарплати при його економії сам стає джерелом фінансових ресурсів. Кредит:Фонди банків формуються на стадії перерозподілу, тобто кредит стає завершує розподільчий процес.Кредитні ресурси формуються внаслідок того, що з'являється невідповідність у наявності власних коштів та їх потребою.Кредит доповнює фінансові ресурси і дозволяє відбуватися процесу розширеного
 5. 18. Використання фінансових ресурсів.
  фінансові ресурси, не є сталими І змінюються залежно від зміни соціальної природи суспільства. Створені та використані в суспільстві фінансові ресурси об'єднуються системою показників та набувають форму фінансового балансу держави. Фінансовий баланс - це сукупність показників, які відображають створення і використання фінансових ресурсів у загальнодержавному, галузевому, територіальному масштабах
 6. 27. Джерела формування фінансових ресурсів та методи їх мобілізації.
  фінансові ресурси: - стягнення податків - відрахування частини прибутку державних підприємств - відрахування на соціальне страхування та інші види відрахувань до централізованих фондів - продаж майна та цінних паперів - одержання кредитів - емісія грошей Більшість фінансових ресурсів є грошовим вираженням вартості чистого доходу, створеного в державі. Це - прибуток, відрахування до державних
 7. 34.Місцкві фінанси.
  фінансові інститути, об'єкти та суб'єкти системи, взаємовідносини між ними та з іншими ланками фінансової системи. Об'єктом фінансових відносин у сфері місцевих фінансів є фінансові ресурси,. що мобілізуються, розподіляються та використовуються місцевими органами влади для виконання покладених на них функцій і завдань. Головними суб'єктами фінансових відносин у сфері місцевих фінансів є:
 8. 39. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки.
  фінансові. Фінанси відрізняються від грошей як за змістом, так і за функціями, які виконуються. Якщо гроші - це особливий товар, в якому виражається вартість усіх інших товарів, то фінанси - це певні економічні відносини, що здійснюються за допомогою грошей. Фінанси виступають як економічний інструмент розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу, як знаряддя
 9. 46.Податки - основне джерело формування фінансових ресурсів держави.
  фінансові ресурси. Провідне місце в системі загальнодержавних фінансових ресурсів належить державному бюджету. Основним джерелом формування державного бюджету виступає створюваний в галузях матеріального виробництва чистий доход, що надходить до бюджету у вигляді платежів з прибутку, податку на додану вартість та інших податкових і неподаткових платежів. До системи загальнодержавних фінансових
 10. 67.Фінансові ресурси: призначення, визначення.
  фінансові ресурси. Провідне місце в системі загальнодержавних фінансових ресурсів належить державному бюджету. До системи загальнодержавних фінансових ресурсів України належать Пенсійний фонд, Фонди державного соціального страхування, інші бюджетні та позабюджетні фонди спеціального призначення, державний кредит як специфічна ланка державних фінансів.Децентралізовані фінансові ресурси або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua