Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А .. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

25. Господарські об'єднання


Діяльність господарських об'єднань в загальному обсязі законодавства про підприємницьку діяльність регулює, в основному, лише одна норма - ст. 3 Закону України "Про підприємства".
Згідно п.1 ст. 3 Закону України "Про підприємства" підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.
У законодавстві України не дано визначення поняття "об'єднання підприємств (господарські об'єднання)".
Господарські об'єднання - добровільні об'єднання юридичних осіб, створені ними з метою координації діяльності, забезпечення захисту їх прав, представлення спільних інтересів у державних та інших органах, а також у міжнародних організаціях. Метою таких об'єднань є захист і реалізація інтересів його учасників, консолідація зусиль у забезпеченні роботи його структур.
Господарські об'єднання характеризуються наступними ознаками.
По-перше, його засновниками (учасниками) можуть бути
тільки комерційні юридичні особи, тобто організації, що ставлять своєю основною метою отримання прибутку.
По-друге, учасники об'єднання зберігають свою юридичну самостійність як суб'єкти права. Це зафіксовано в п.1 ст.З Закону України "Про підприємства": "Підприємства, що входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають права юридичної особи, і на них поширюється дія цього Закону". Отже, об'єднання не має права здійснювати управління та контроль за діяльністю учасників і виконувати функції з розпорядження їхніх майном.
По-третє, добровільний порядок створення. Добровільність волевиявлення засновників на створення об'єднання знаходить відображення в установчому договорі.
По-четверте, об'єднання визнається новим і самостійним суб'єктом права (юридичною особою), яка є власником майна, переданого йому засновниками (учасниками). Згідно п.З ст. 3 Закону "Про підприємства в Україні" об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зведений баланси, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.
Одне з основних правил, що регламентують виконання об'єднанням зобов'язань, визначає міститься в п.4 ст.З Закону "Про підприємства в Україні" норма: об'єднання не відповідає за зобов'язаннями входять до його складу підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором (статутом). Однак зазначена норма має диспозитивний характер, передбачаючи можливість іншого рішення питання в установчих документах.
Закон називає чотири види господарських об'єднань: асоціація, корпорація, консорціум і концерн. Перші два види - договірні, решта - статутні. Приведення в законодавстві переліку об'єднань має певне значення для відмежування різних видів використовуються в практиці об'єднань, виявлення їх відмінностей. Разом з тим важливо, що цей перелік не має вичерпного характеру. У Законі зазначено, що можливі й інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Це дозволяє включати в сферу дії Закону нові, раніше не відомі, види об'єднань.
Асоціація визначена в Законі як договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. Хоча мета асоціації в законодавстві визначена як координація діяльності, звичайно це не єдина мета. Іншими цілями асоціації можуть бути забезпечення захисту прав учасників, представлення спільних інтересів тощо
За визначенням Закону корпорація - це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
Отже, в корпорації можлива централізація функцій - їх перелік визначається в договорі. Корпорація виконує лігпь ті функції і здійснює ті повноваження, які добровільно передані їй учасниками. Отже, учасники можуть передбачати вилучення окремих функцій із свого ведення або зменшення їх обсягів з передачею відповідних виключених повноважень корпорації в цілому.
Однак корпорація як договірне об'єднання не може розпоряджатися майном підприємств, що входять до її складу на правах засновників.
Консорціум - це тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети (п.1 ст. 3 Закону "Про підприємства в Україні"). За змістом закону, консорціум створюється на основі тимчасової угоди учасників про об'єднання ресурсів і зусиль з метою фінансування здійснення будь-яких завдань. Визнання Законом консорціуму самостійним видом об'єднань дозволяє вважати його юридичною особою.
Концерн визначений у Законі як статутне об'єднання підприємств промисловості, торгівлі, транспорту, наукових організацій, банків і т.п. на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.
Відмінність концерну від інших видів господарських об'єднань (особливо, від асоціації) - у високому ступені централізації і глибині зв'язку між учасниками. Властива концерну централізація значної частини виробничо-господарських функцій і здійснення всіма його учасниками єдиної політики в рамках концерну призводить до наділення його широким колом власних повноважень здійснення виробничої діяльності, у тому числі до утворення централізованих фінансових фондів, створення нових 'суб'єктів господарської діяльності в інтересах учасників концерну з тісними господарськими зв'язками і відносинами його учасників всередині концерну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. Господарські об'єднання "
 1. 22. Види юридичних осіб.
  Господарські товариства, * підприємства, засновані на власності об'єднань громадян, * комунальні підприємства, засновані на власності відповідної територіальної громади, * державні підприємства, засновані на державній власності, в тому числі казенні підприємства. Казенні підприємства - нова категорія дла українського цивільного законодавства. Особливість
 2. 23. Поняття та ознаки юридичної особи.
  Господарські товариства). 2) Майнова відособленість припускає наявність у юридичної особи майна, яке відособлене, відділене від майна осіб, що утворили юридичну особу і від інших власників. У різних видів юридичних осіб їх майнова відокремленість отримує різне вираз. Майнова відокремленість державних підприємств знаходить своє вираження в
 3. 82. Право власності господарських товариств і об'єднань.
  Господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами. Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садові товариства, сільськогосподарські акціонерні
 4. 91. Право колективної власності: поняття, зміст, підстави виникнення, об'єкти, суб'єкти.
  Господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, які є юридичними особами (ст. 20 Закону "Про власність"). Суб'єктам права колективної власності - властивий ряд специфічних особливостей: - вони виступають в якості власників майна юридичної особи,
 5. 30. Промислово-фінансові групи
  господарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, і яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно
 6. Зміст
  господарських товариств 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва 25. Господарські об'єднання 26. Холдингові компанії 27. Товарні біржі 28. Торгово-промислові палати 29. Учасники ринку цінних паперів 30. Промислово-фінансові групи 31. Призупинення та припинення діяльності підприємців 32. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його
 7. Види і стадії адміністративного права
  господарську діяль-ність підконтрольного не допускається. Розрізняють 2 види нагляду: - прокурорський - адміністративний Під оскарженням розуміється реалізація громадян свого права висловлювати претензії органам і посадовим особам виконавчої влади. 2. Державний контроль здійснюється органами законодав-них, виконавчих і судових властей. Різний контроль: - зовнішній (зі
 8. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості становища та менталітету
  господарським укладом і світоглядом селян, відзначаючи, що новації не повинні були руйнувати світоглядне ядро селянської культури, відвойованої та захищеною в зіткненнях XVII-XVIII ст. «Суттю цього світогляду була принципова космоцентрічного, прагнення будь-який новий порядок речей і будь-яке технічне нововведення приводити у відповідність з моделлю ідеального рівноваги
 9. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  господарської та містобудівної де-ності, залишки архітектурних споруд, речові знахідки, в тому числі такі унікальні, як берестяні грамоти, свинцеві звислі друку, предмети мистецтва, законом про охорону пам'яток 1976 г . та низкою інших постанов передбачалося взяття під охорону культурного шару історичних міст. У ряді міст спеціальними постановами місцевих
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  господарський капіталізм, напівкріпацьких землеволодіння, дрібнотоварне виробництво (більшість селян, що продають хліб), натуральна і патріархальна форми господарства. Існував ще особливий державний уклад (скарбниця мала 140 млн. десятин землі в Європейській частині Росії, 350 млн. десятин лісів і ще 2/3 залізничної мережі). З цими укладами були пов'язані відповідні форми
© 2014-2022  ibib.ltd.ua