Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як організована охорона праці на виробництві?Перш ніж підприємство почне працювати, воно поса 'але отримати дозвіл на початок роботи. Кабінет Міністрів України 6 жовтня 1993 затвердив Положення про видачу Державним Комітетом з нагляду
за охороною праці власникові підприємства, установи,
організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок работи.1 Дія Положення поширюється на підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
Дозвіл видається за наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду, санітарно-епідеміологічної служби, а в разі потреби З органів нагляду з ядерної та радіаційної безпеки про готовність підприємства до роботи,
У разі початку роботи нового підприємства без згаданого дозволу власник несе відповідальність
відповідно до чинного законодавства.

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному
підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також
забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. З цією метою
він створює на підприємстві відповідні служби і
призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення
конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про обов'язки цих осіб, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Так, на підприємстві створюється служба охорони праці. Типове положення про неї затверджено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці 3 серпня 1993

На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих менше 50 чоловік функції цієї
служби можуть виконувати в порядку сумісництва
особи, які мають відповідну підготовку. Служба

'Зібрання постанов Уряду України. З 1994. З
№ 2.ЗСт. 49.

277

охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і прирівнюється до основних виробничо-технічних служб.

Представник цієї служби має право:

видавати керівникам структурних підрозділів підприємств обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків;

отримувати від керівників структурних підрозділів необхідні відомості, документацію і пояснення
з питань охорони праці;

вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли
медичного огляду , навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт,
або не виконують нормативи з охорони праці;

зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин,
механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або
здоров'ю працюючих;

направляти керівнику підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. Приписи спеціаліста з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства. . ', ^

Ліквідація служби охорони праці допускається лише; 1 |
у разі ліквідації підприємства. ^ Р |

Відповідно до ст. 26 Закону України ИОб охорони праціїх на підприємстві з кількістю працюючих
50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.
Типове положення про комісію затверджено Державним комітетом України з нагляду за охороною
праці за погодженням з профспілками. Рішення комісії мають рекомендаційний характер.

З метою об'єднання зусиль колективів підприємств, учених, фахівців з охорони праці та окремих громадян для поліпшення охорони праці, захисту працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань можуть створюватись асоціації,
товариства, фонди та інші добровільні громадські

278.

Об'єднання, які діють відповідно до законодавства.

Власник за участю профспілок розробляє
і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і
техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги економіки, позитивний досвід
з охорони праці.

Багато питань охорони праці вирішуються в колективних договорах. Так, відповідно до ст. 22 Закону України ИОб охорони праціїх в колективному договорі сторони передбачають надання працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці
на рівні, не нижче передбаченого законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

Згідно із Законом України ИО колективні договори і соглашеніяхи, прийнятому Верховною Радою
Україна 1 липня 1993 р.1, колективний договір укладається на підприємствах, в установах організаціях,
незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. У колективному договорі встановлюються взаємні обов'язки сторін щодо регулювання
виробничих, трудових, соціально-економічних
відносин, у тому числі умов і охорони праці.

Важливою правовою формою планування заходів
з охорони праці є угода власника з
профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, яке додається до колективного договору. Ця угода укладається з урахуванням причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, а також

'Голос України. З 1993. З № 142.

279

загального стану умов праці. В угоді конкретизуються, уточнюються заходи з охорони праці
по ділянках, цехах, агрегатам з встановленням термінів
їх виконання та осіб, відповідальних за виконання. В
угоді також вказуються асигнування, які
виділяються на виконання запланованих заходів. Ці кошти використовуються тільки на виконання
заходів, що забезпечують доведення умов
безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві. Наприклад, у колективному договорі Харківського тракторного заводу є угода на проведення заходів з охорони праці та навколишнього
середовищі, в якому намічено 29 заходів, спрямованих на поліпшення охорони праці, в тому числі: реконструкція плавильного відділення, виготовлення і установка в цехах кранбалок, монорейок, розширення виробничих площ, механоскладальних ділянок,
виготовлення пневмомолотков нової конструкції, введення в експлуатацію побутового корпусу, підготовка
кімнати для акустичного відпочинку в пресовому цеху, реконструкція витяжної вентиляції, придбання медикаментів для цехових аптечок, рентгенпленок для
профогляду працюють у шкідливих умовах і т.д. :

Кошти фондів охорони праці не підлягають оподаткуванню.

У колективному договорі передбачаються також
умови виплати працівникам грошової компенсації
на придбання лікувально-профілактичного харчування
(молока або рівноцінних йому харчових продуктів) при
роз'їзний характер роботи. Крім того, встановлюється розмір одноразової допомоги; яке власник зобов'язаний виплатити потерпілому в результаті неісчастного випадку або іншого ушкодження здоров'я (або
членам сім'ї та утриманцям померлого).

Важливими правовими формами регулювання охра *
ни праці є регіональні галузеві та Генеральні угоди між Кабінетом Міністрів і
профспілковими об'єднаннями України. Так, наприклад, в Генеральній угоді між Кабінетом Мі280

нистров України і конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України на
1999-2000 роки є спеціальний розділ 2 ив сфері охорони праціїх, в якому сторона власників зобов'язалася забезпечити подання Верховній Раді України проектів Законів про державний нагляд і
контролі за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів про працю та охорону праці, про безпеку промислової продукції.

Норми Генеральної угоди обов'язкові для
обліку на всіх рівнях колективних переговорів (галузевому, регіональному, виробничому) як мінімальні гарантії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як організована охорона праці на виробництві? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. У. Кримінально-правова охорона прав патентовласника
  як відповідальність за фальшиві товарні знаки або піратське використання авторських прав. Причина цього криється в тому, що зазвичай не буває сумнівів щодо наявності умислу у підробці товарного знака або у справі про піратство. Ті, хто займається масовим виробництвом контрафактних компакт-дисків із записами відомих виконавців, знають заздалегідь, що тим самим вони порушують закон. Однак
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  як розкрито основні характеристики держави, сформульовано його розуміння, визначено її соціальне призначення, відмінність від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, тобто в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління, національно-територіальний (національно-державне) та адміністративно-територіальний устрій, політичний режим. Але пізнання держави припускає вивчення не тільки його статики, але і його динаміки, тобто того, як цей соціальний інститут живе, діє, змінюється, розвивається, як виконує
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першому розділі, коли обговорювалися предмет і методологія теорії держави і права. Тому читача дуже важливо познайомити з можливим і корисним застосуванням понять теорії держави і права, її пізнавальних, прикладних та
 6. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  як вона реалізується на практиці, розумієш як вона важка, часом суперечлива, здається навіть нездійсненним, особливо в історичних ситуаціях, коли право намагаються використовувати для благополуччя одних членів суспільства за рахунок інших. І разом з тим обговорити можливість вирішення цього завдання, а для цього описати, пояснити, спрогнозувати взаємодія права як цілісного соціального інституту і
 7. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  яким-то іншим чином був репресований. Це поглиблювало розкол у суспільстві, посилювало політичну напруженість, із залізною логікою загострювало протиріччя між урядом і інтелігенцією. Крім революційних ідей, організацій і друкованих органів у Росії широко були представлені і ліберальні. Це добре видно на прикладі розвитку соціалістичних ідей. До речі кажучи, з того матеріалу,
 8. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, але і як велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог, поразок і трагедій, злетів людського духу і його падінь, теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відкинуто уявлення про
 9. Драма «розселянення»
    як класу. У зв'язку з підготовкою багатотомної «Історії СРСР» і двотомника з історії колективізації (останній був підготовлений, але світла не побачив), історику Н.А. Івницький вперше вдалося попрацювати в Кремлівському Архіві Політбюро ЦК КПРС (нині Архів Президента РФ) з документами, раніше не доступними дослідникам. Вивчення матеріалів закритих архівів дозволило виявити багато невідомих раніше
 10. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
    як універсальний засіб вирішення всіх проблем. У концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За сталінської концепції «ліквідації» підлягали непман і кулак, а зробити це без прямого насильства було ніяк неможливо, як неможливо було вилучити кошти накопичення у населення, змусити переміститися масу населення із села в місто,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua