Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Какрво значення Конституції в регулюванні трудових відносин?Вищу юридичну силу має Конституція Ук-"
раїни, прийнята Верховною Радою України 28 червня
1996 Норми Конституції є нормами Дрямов дії, все інші закони та інші нормативно '
правові акти не повинні суперечити Конституції. Конституція є основним законом, кожної держави. Вона встановлює конституційний
лад, закріплює права , свободи та обов'язки чоло '
століття і громадянина, національний суверенітет ^ визначає співвідношення між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, дозволяє інші
важливі для держави питання

Конституція проголосила, що людина, її життя
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну
спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 43 Конституції України проголосила, що
кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні

34

можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно- тех.
нического навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Конституція вперше заборонила використання примусової праці. Згідно ст. 43 Конституції не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служби, а також робота чи служба,
виконувані особою за вироком чи іншим рішенням
суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний положеннях . Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижче тієї, яка визначена законом,
Використання праці жінок і неповнолітніх на
небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється,

Громадянам гарантується захист від незаконного
звільнення. Право на своєчасну винагороду за
працю захищається законом. Конституція вперше закріпила право тих, хто працює, на страйк. Так, згідно зі ст. 44 Конституції працюючі мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення
національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до
неучасті у страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Конституція закріпила й інші права: на відпочинок, на
соціальний захист, н & достатній життєвий рівень
для себе і для своєї сім'ї, включаючи достатнє харчування, одяг, житло.

Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

35

У ст. 22 Конституції передбачено, що права і
свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не
можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Какрво значення Конституції в регулюванні трудових відносин? "
 1. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як
 2. § 1. Поняття злочину
  значення родового поняття. Аналогічне потрібно сказати і про терміни "лихі справа" (Судебник Івана Грозного), "злу справу" (Соборні Покладання 1649 року) і т. д. Разом з тим вже в середньовічних статутах і статутних грамотах починають вживатися словосполучення типу: "хто переступить оці правила "(Статут князя Володимира Свя-тославіча. Синодальна редакція)," а хто заставлений моє руйнуватиме "(Статут князя
 3. Висновок.
  значенню парламент - це представницький орган для узгодження соціальних інтересів, приведення їх до спільного знаменника - інтересам держави і, значить, при демократичній формі правління - інтересам усього народу. Розвиток сучасного українського парламентаризму здійснюється у руслі загальносвітових процесів і тенденцій. Одночасно йому притаманні і певні національні особливості. Вони
 4. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  значення для даних відносин, оскільки такий орган представляє державу в цілому і зобов'язує саме його. Головне, що цей орган діє від імені держави в межах компетенції, встановленої актами, що визначають статус цих органів (пп. 1 і 2 ст. 125 ЦК). Кваліфікуючим ознакою участі держави в обороті не може бути дія такого державного органу, який не є
 5. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  значення на товарних і фондових біржах. Ринок цінних паперів взагалі не може існувати без чітких організаційних форм, а вони не можуть зводитися тільки до адміністративних . Характерні властивості суспільних відносин, що утворюють предмет цивільно-правового регулювання, безпосередньо впливають на метод регулювання. Метод цивільно-правового регулювання. Під цивільно-правовим
 6. 1. Поняття інтелектуальної діяльності та її результату
  значення має інший вид абсолютних прав - виняткове право на ідеальні результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, продукції, робіт і послуг. Ці види абсолютних прав істотно розрізняються як по своїх об'єктах, так і за формами діяльності , в рамках якої вони створюються. На відміну від фізичної праці, підсумком якого зазвичай
 7. Яка загальна характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні?
  значення має Закон України ИО зайнятості населенняв від 1 березня 1991 р., Закон * 0б охорони праціїх від 14 жовтня 1992 г.. Закон ИОб оплаті праціїх від 24 березня 1995 г.. Закон ИО порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) и від 3 Березень 1998. Закон ИО професійні спілки, права та гарантії їх діяльності від 15 вересня 1999. Закон ИОб отпускахи від 15 листопада 1996 р.,
 8. Зміст
  значення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... .. 8 Що являє собою предмет трудового права? ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових відносин і в
 9. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  значення, відміну від догосударствепной організації суспільства, возника-ет завдання розглянути, як влаштована держава, т. е. в яких конкретних формах існує і функ-ціонірует ця особлива політична, структурна, територіальна організація суспільства. Тільки після вивчення форми, тобто устрою держави, можна стверджувати, що зроблено ще один крок на шляху осягнення такого складного соціального
 10. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  значення і устрій держави, його якісні характеристики як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління, національно-територіальний (національно -державне) та адміністративно-територіальний устрій, політичний режим. Але пізнання держави припускає вивчення не тільки його статики, але і його динаміки, тобто того, як цей соціальний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua