Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 4. Суспільство, соціальне регулювання, порядок і безладдя

Століттями люди мріяли про ідеальне, гармонійному суспільстві добра і справедливості. Проте насправді соціум - це більш-менш стійкий баланс сил, конфліктів і угод, суперництва і співробітництва. У ньому діють дві закономірні, але протилежні тенденції - прагнення до порядку і прагнення до безладу.

Порядок у суспільстві - необхідна умова його нормальної життєдіяльності. Це урегульованість, стабільність, злагодженість, узгодженість суспільних відносин, певна гармонія в поведінці людей. Порядок відображає досягнутий рівень організації суспільного життя, свідчить про таких якісних показниках, як планомірність, ритмічність, відповідність і злагодженість різних явищ і процесів у сфері матеріального виробництва, суспільно-політичного життя, побуту.

Крім того, від рівня громадського порядку залежать і стан громадського та особистого спокою та безпеки, і ступінь задоволення людей умовами, необхідними для реалізації суспільно значущих і особистих інтересів і потреб. Словом, порядок - це велике благо для суспільства й особистості. За думки К. Маркса, урегульованість і порядок являють собою форму зміцнення всякого способу виробництва, а тому - його відносної емансипації від просто випадку і просто сваволі. Творці солідаристської теорії права (О. Конт, Л. Дюгі) вважали, що людям одвічно притаманні два інстинкту - солідарності і агресивності. Солідарність як добро випливає із суспільної природи людини і проявляється в гармонії між людьми, в їх загальних, узгоджених між собою розумних інтересах, в стійкому громадському порядку. Агресивність шкодить людям, руйнує порядок.

Громадський порядок не виникає сам по собі, він є наслідок урегульованості, впорядкованості соціальних відносин. Регулювати (в соціальному житті) - означає направляти поведінку людей та їх соціальних спільнот, діяльність органів і організацій, вводити їх у певні рамки, цілеспрямовано їх впорядковувати. Існування і розвиток соціального регулювання, його місце і значення в суспільстві характеризуються рядом закономірностей.

По-перше, кожне історично конкретне суспільство об'єктивно вимагає своєї міри соціального регулювання. Якщо обсяг та інтенсивність регулювання менше необхідної заходи, то неминучі стихійність, неорганізованість, що підривають громадський порядок.

Навпаки, зайва, тобто надміру, регламентація веде до заорганізованості, до обмеження ініціативи і саморегулювання. Цей захід залежить від рівня зрілості суспільства, наявності та гостроти у ньому протиріч, від ступеня розвитку суспільної свідомості і культури, міцності сформованих традицій і т.д.

По-друге, у міру розвитку соціуму в громадському регулюванні змінюється співвідношення соціального та психобіологічного факторів людської поведінки. Роль соціального чинника поступово зростає. Давно сказано, що людина народжується не добрим і не злим, чи злочинцем і не доброчесним, - таким робить його навколишнє соціальне середовище. Крім того, з розвитком соціальної свободи людина в будь-який час може «скинути» свою злочинну автобіографію. Разом з тим питома вага психологічного компонента, що впливає на індивідуальну поведінку людини (у тому числі на його агресивність і егоїзм), хоча і скорочується, але повністю не зникає.

По-третє, з ускладненням соціального життя її регулятивні механізми кількісно і якісно змінюються, з'являється ціла система регулятивних норм.

У науковій літературі розрізняють два основних види соціального регулювання індивідуальне і нормативне.

Індивідуальне регулювання - це впорядкування поведінки людей за допомогою разових персональних регулюючих акцій, рішень, що відносяться до окремих випадків, до конкретних осіб. Це найпростіший вид соціального регулювання, здійснюваний шляхом виконання різних оперативних рішень, завдань, команд керівників трудового процесу, батьків і т.д. Воно має незаперечні достоїнства, бо дозволяє вирішувати ті чи інші життєві проблеми з урахуванням персональних якостей виконавців. Однак очевидні і його суттєві недоліки: кожен раз проблему треба вирішувати заново; відсутній єдиний порядок, а також в наявності широкі можливості для особистого розсуду і суб'єктивізму.

Нормативне регулювання - упорядкування поведінки людей, діяльності органів, організацій за допомогою загальних правил, тобто стандартів, зразків, еталонів, моделей поведінки, які поширюються на всі випадки даного роду і яким повинні підкорятися всі, хто опиниться у сфері дії таких правил.

Поява нормативного регулювання - поворотний пункт у становленні соціального регулювання, якісний стрибок в його розвитку.

За допомогою загальних правил досягається єдиний, безперервно діючий порядок у суспільстві. При нормативному регулюванні значно знижуються можливості для проявів суб'єктивізму, панування випадку і свавілля. Правда, і воно в силу своєї абстрактності не позбавлено недоліків. Тому зазвичай нормативне регулювання здійснюється в поєднанні з індивідуальним.

Для забезпечення стабільного громадського порядку окрім постійної роботи регулятивних механізмів потрібні чималі й активні зусилля соціальних і політичних інститутів.

Безлад в суспільстві - це протилежність громадському порядку, стихійність, неорганізованість, хаос. Він може бути викликаний навмисними діями в цілях дестабілізації суспільства, але може виникнути і стихійно, внаслідок ослаблення порядку, і здатний привести суспільство до розпаду. Значить, порядок і безладдя є діалектична єдність протилежностей. Іншими словами, в будь-якому суспільстві в різному поєднанні протиборствують соціальні (стабілізуючі) і антисоціальні (руйнують) сили. Регулятивні механізми і забезпечують їх дію владні органи та інститути стримують руйнівні сили (злочинні, екстремістські, анархічні та ін.), які готові за наявності відповідних для цього умов вирватися на авансцену суспільного життя.

Великі блага організованості, дисципліни, стабільного громадського порядку усвідомлені і визнані народами багатьох країн. Високою організованістю і прихильністю до чіткості і порядку відрізняється, наприклад, японський народ. Це, безсумнівно, одна з важливих причин успішного і стійкого розвитку японського суспільства у сфері матеріального виробництва, науково-технічного прогресу, культури.

На жаль, народам Росії поки ще далеко до поважного і ревного ставлення до громадського порядку. А в кризові періоди в суспільстві створюються сприятливі умови для активізації антисоціальних сил. Водночас саме наше суспільство більше за інших потребує наступності, стабільності, організованості та порядку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Суспільство, соціальне регулювання, порядок і безладдя "
 1. 1. Поняття конституційного пра-ва його сутність і на-зна-чення.
  Суспільства. Конституційне (державне) право закріплює основні принципи про народний суверенітет, верхової-стве парламенту, рівність усіх перед законом, панування права і т.д. Конституційне (державне) право закріплює так-ж механізми політичної влади, її організацію і форми здійснення. При цьому головною ідеєю, покладеною в основу організа-ції влади, є принцип
 2. 5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
  Суспільного життя, як мірило свободи і справедливості в людських відносинах, сформувалося набагато раніше, ніж держава! З виникненням держави право набуває лише нову якість: воно стає правом, охоронюваним державою, його примусової силою. Право при цьому не втрачає своїх об'єктивних ознак як регулятора суспільних відносин, але набуває нові якості,
 3. 9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.
  Суспільстві складається система соціального чи нормативного регулювання. Соціальне (нормативне) регулювання - це впорядкування відносин між людьми, їх поведінки за допомогою створення та реалізації соціальних норм. Оскільки суспільне життя складна й різноманітна, соціальні норми (правила поведінки загального характеру, що встановлюються і санкціоніруемая державою) помітно розрізняються не
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Суспільства, котра має на меті ефективного впливу на криміногенні чинники, детермінанти економічної злочинності. Сутністю соціально-правового контролю над економічною злочинністю в найзагальнішому вигляді є встановлення правового порядку в життя і діяльності суспільства. Він не пов'язаний, як правило, із застосуванням кримінально-правових норм. Кримінально-правова складова присутня тут
 5. Введення
  суспільство перебуває в безперервному еволюційному процесі. Цей процес викликає зміни в науково-технічної, економічної, інформаційно-пізнавальної сферах, які в свою чергу викликають зміни в соціальній сфері, філософії та свідомості суб'єктів-індивідів. Зміни індивідуальної філософії, правосвідомості призводять до зміни громадської філософії і суспільної правосвідомості,
 6. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  суспільства до її проведення. Звичайно, багато державних діячів усвідомили, що ці недоліки і вирішують проблеми їх усунення. Наприклад, заст. Голови Комітету Ради Федерації з питань безпеки і оборони, голова Хабаровської крайової думи Віктор Олексійович Озеров у статті «Закон-фундамент військової реформи» вказує, що Комітет Ради Федерації з питань безпеки та оборони
 7. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  суспільства, держави. Необхідно передбачити, що військовослужбовці-жінки після пологів мають право отримати всі належні виплати за родами за 1,5 року від МО РФ. Але після народження вони, отримавши ці виплати, звільняються з військової служби та інші посібники отримують через органи соціального захисту населення. Спеціальна суб'єктність військовослужбовців дозволяє державі обмежити цей вид прав
 8. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  суспільстві стало на одного злочинця, який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, більше. Військове училище понесло значний матеріальний збиток. Офіцер Волков позбавлений волі. Застосування до вирішення Право в Збройних Силах. 1998. № 4. С. 47 подібних ситуацій заходів цивільно-правового регулювання дозволило б державі, його органам та громадянину держави обрати найбільш оптимальний
 9. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається в поведінці громадян і діях
 10. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Суспільну небезпеку скоєного, якщо суспільно небезпечне діяння вчинено у неповнолітньому віці. На наш погляд, це питання має бути вирішено позитивно, оскільки підставою для звільнення є факт вікової неосудності, який мав місце в момент вчинення злочину. Ст. 20.3 КК РФ в даному випадку може бути застосовна. Складніше йде питання, коли мають місце
 11. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
  суспільні відносини, які є об'єктом злочину та охоронювані правом від злочинних посягань, виступати в якості складової частини цих же посягань? Відповідь на це питання має 1 А. А. Трайнін. Загальне вчення про склад злочину, стор 194. 109 бути негативним насамперед тому, що ми не можемо змішувати те, що захищаємо правом, з тими злочинними посяганнями, з
 12. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
    суспільства небезпеку. Разом з тим зрозуміло інше: ступінь цієї небезпеки може бути різною, в зв'язку з чим різняться і методи захисту. Таким чином, з'ясування, заходи впливу якій галузі права застосовні до даного правопорушника, залежить від сфери суспільних відносин, яким заподіюється шкода, а також від тяжкості самого проступку в межах однієї і тієї ж соціальної сфери. Ось чому
 13. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
    суспільства і держави охоронний механізм. Чим більше число людей втягується в його орбіту, тим менша питома вага повинна мати в ньому кримінально-правовий регулятор. У цьому зв'язку одним з головних завдань кримінального права у сфері дії охоронної функції є боротьба із злочинною психологією, ідеологією кримінального світу і кримінальним способом життя. Каральні, репресивні властивості
 14. § 1. Поняття злочину
    суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання ". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них
© 2014-2022  ibib.ltd.ua