Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Органи юридичної особиПравоздатність і дієздатність юридичної особи реалізуються через його органи (п. 1 ст. 53 ЦК), що формують і виражають зовні його волю як самостійного суб'єкта права. Органи юридичної особи не тільки здійснюють управління його діяльністю, а й виступають у майновому обороті від його імені, інакше кажучи, їх дії визнаються діями самої юридичної особи. Вони складають частину юридичної особи і не є самостійними суб'єктами права (на відміну від представників, які теж можуть виступати від імені юридичної особи за її дорученням, і від повних товаришів, підприємницька діяльність яких визнається діяльністю відповідного товариства в цілому). Тому для здійснення угод від імені юридичної особи вони не потребують довіреності.
Органи юридичної особи можуть бути одноосібними (директор, генеральний директор, президент, голова правління і т. п.) і колегіальними (правління, спостережна чи піклувальна рада, загальні збори). Колегіальні органи обов'язково створюються в корпоративних юридичних особах, побудованих на засадах членства (товариствах і товариствах, кооперативах, громадських організаціях, асоціаціях і союзах). Вищим органом тут завжди є загальні збори їх учасників. Вони, втім, можуть створюватися і в фондах (піклувальні ради), і в установах (наприклад, в наукових і освітніх), що не відносяться до корпоративних організаціям. Це, однак, не стосується зборів "трудових колективів" юридичних осіб, оскільки наймані працівники (робітники і службовці) в цій своїй якості не беруть участь у формуванні майна (статутного або іншого капіталу) юридичної особи і тому не має права впливати на формування його волі (по Принаймні, без прямого на те згоди засновників або учасників).
Органи юридичної особи можуть створюватися для формування його волі ("волеобразующіе органи") і для одночасного вираження його волі зовні, по відношенню до всіх третім особам - учасникам майнового обороту ("волевиявлятися", або виконавчі, органи) 1. До числа перших відносяться насамперед загальні збори та інші колегіальні органи, волю яких як волю юридичної особи повинні потім здійснювати відповідні виконавчі органи.
Разом з тим виконавчі (волевиявлятися) органи одночасно завжди є і волеобразующіе. Їх діяльність не обмежується тільки строгим виконанням волі, сформованої іншими органами юридичної особи, Більш того, в унітарних підприємствах, а також у багатьох видах установ одноосібний керівник (директор) одночасно є єдиним волеобразующім і волевиявлятися (виконавчим) органом. Тому закон вимагає, щоб волевиявлятися органи юридичної особи діяли сумлінно і розумно, керуючись його інтересами (п. 3 ст. 53 ЦК). При порушенні цих вимог на них може бути покладено обов'язок з відшкодування завданих юридичній особі збитків за рахунок свого особистого майна. Оскільки, однак, йдеться про внутрішні взаємини юридичної особи та її органу, такі протиправні дії останнього не можуть служити підставою для визнання недійсними угод, укладених цим органом від імені юридичної особи з третіми особами.
Крім того, правомочності виконавчих (волевиявлятися) органів на виступ від імені юридичної особи можуть додатково обмежуватися законом або установчими документами організації (тобто волею її засновників), наприклад необхідністю отримання попередньої згоди на вчинення певних угод від відповідного колегіального органу або засновника (власника). Якщо такі обмеження встановлені в нормативному порядку, їх недотримання тягне недійсність відповідних угод з третіми особами (ст. 168 ЦК), бо останні повинні були знати про вимоги закону. Наприклад, унітарне підприємство не має права розпоряджатися своєю нерухомістю без згоди власника-засновника (п. 2 ст. 295 ЦК).
1 Див: Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 85 (автор відповідного розділу-М. І. Брагінський).
Якщо ж обмеження введені статутом конкретної юридичної особи (наприклад, заборона одноосібного органу укладати договори на певну суму без попередньої згоди колегіального органу), оспорювання відповідних угод можливо лише при доведеності знання контрагентів про ці обмеження (ст. 174 ЦК).
Одноосібні органи або призначаються засновниками (наприклад, власником майна унітарного підприємства чи установи або уповноваженим ним органом), або обираються учасниками (засновниками) юридичної особи або створеним ними колективним органом (радою, правлінням). Колективні органи або обираються всіма учасниками (засновниками) (рада директорів, правління), або складаються з них (загальні збори, опікунська рада). Склад і компетенція органів юридичних осіб, а також порядок їх формування (призначення чи обрання) визначається законодавством та установчими документами.
За загальним правилом заступник керівника (одноосібного органу) юридичної особи, а також члени правління чи дирекції (колегіального органу) не є органами юридичної особи. Так, в унітарному підприємстві відповідно до закону єдиним (одноосібним) органом є його керівник (п. 4 ст. 113 ЦК). Однак у статутах господарських товариств і деяких некомерційних організацій може передбачатися виступ у певних угодах від їхнього імені без довіреності також заступників керівника (наприклад, віце-президентів).
У зміст правоздатності юридичної особи входить і його деліктоздатність, тобто здатність самостійно відповідати за заподіяну його діями майнову шкоду. Оскільки дії органів юридичної особи є її власними діями, що виражають його волю, очевидно, що воно і повинно відповідати за їх шкідливий характер. Але воно відповідає також і за дії своїх найманих працівників, здійснені ними в межах своїх трудових (службових) обов'язків, як за свої власні (п. 1 ст. 1068 ЦК), бо такі дії теж здійснюються на виконання вказівок (волі) цієї юридичної особи .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Органи юридичної особи "
 1. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
  Органи юридичної особи (директор, завідувач та ін.) не є його представниками, і що при здійсненні угоди органом юридичної особи її здійснює, як би само юридична особа (Б.Б.Черепахін). Але деякі цивілісти (наприклад, І.В.Шерешевскій) відстоювали інша думка, вважаючи, що органи юридичної особи - це її законні представники. Ця позиція видається більш кращою.
 2. 62. Поняття, значення і види представництва.
  Органи юридичної особи (директор, завідувач та ін.) не є його представниками, і що при здійсненні угоди органом юридичної особи її здійснює, як би само юридична особа (Б.Б.Черепахін). Але деякі цивілісти (наприклад, І.В.Шерешевскій) відстоювали інша думка, вважаючи, що органи юридичної особи - це її законні представники. Ця позиція видається більш кращою.
 3. Види і стадії адміністративного права
  органи. Справа, за якою проведено розслідування, направляється: а) органу чи посадовій особі, уповноваженій розглядає-вать відповідну категорію адміністративних порушень б) органу ВД, прокуратурі, якщо будуть виявлені ознаки право-порушення в) громадському об'єднанню або ТК г) відповідному органу для вирішення питання про притягнення особи, яка вчинила адміністративний
 4. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  органи не повинні порушувати судову компетенцію і намагатися вирішувати справи, віднесені законом до виключного відання суду; 2) дозвіл правових питань іншими органами в межах їх компетенції (наприклад, третейськими судами, адміністративними органами) правосуддям не є. За угодою сторін виник або що може віз-никнути спір, що випливає з цивільних правовідносин і
 5. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  органи, що вирішують спори про право, повинні відповідати принаймні, наступним вимогам: а) вирішення спорів про право, З урахуванням важливості цієї діяльності, має бути для них головною функцією; б) вони повинні викликати до себе довіру зацікавлений-них осіб, для чого повинні бути не залежні від учасників спору про право, не зацікавлені в результаті справи і, дозволяючи його, підкорятися тільки закону;
 6. Особи, що у справі.
  Органи, органи місцевого самоврядування й інші органи, звернулися в арбітражний суд у випадках, передбачених АПК РФ), які зацікавлені лише в усуненні спірність того чи іншого правовідносини, усуненні конфліктної ситуації. Таких осіб можна іменувати особами з усіченою (тільки процесуальної) зацікавленістю. Участь у процесі таких осіб є в біль-шей чи меншою мірою
 7. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя.
  Органи та організації РФ за кордоном, до яких арбітражний суд звертається за роз'ясненням і со-дією встановлення змісту норм іноземного права (ч. 2 ст. 14 АПК РФ), а також особи, у яких витребуються докази відповідно до ст. 66 АПК РФ. Специфічною групою суб'єктів арбітражного процесуального права є особи, які не брали участі у справі, про права та обов'язки яких
 8. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  органи, що здійснюють правосуддя; виступаючі у встановлених законом випадках від свого імені на захист прав та інтересів інших осіб; надають сприяння здійсненню правосуддя ». Автори не поділяють цю точку зору, оскільки щодо вищеназваних суб'єктів, на нашу думку, мова повинна йти не про процесуальної правоздатності, а про повноваження. Однак варто погодитися з Р.Ф.
 9. 9. УЧАСТЬ У арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ
  органи, органи місцевого самоврядування й інші органи можуть приймати участь в арбітражному процесі з метою захисту публічних інтересів, якщо відповідне право надано їм федеральним законом. В АПК РФ не передбачений конкретний перелік державних та інших органів, правомочних розпочати справу від свого імені на захист чужих інтересів. Розглянуті суб'єкти мають усіченої юридичної
 10. Процесуальне становище представника в арбітражному процесі. Вимоги, що пред'являються до представників
  органи. Органи юридичної особи є її частиною і не можуть виступати в якості са-мостійно суб'єкта права. Саме тому для вступле-ня в процес органу юридичної особи не вимагається дове-ренности. Керівник виступає на підставі документів, що підтверджують його службове становище (посвідчення, копія наказу про призначення на посаду тощо). В окремих випадках
© 2014-2022  ibib.ltd.ua