Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. Поняття і класифікація принципів права

Під принципами розуміють керівні положення права, його основні початку, що виражають об'єктивні закономірності, тенденції і потреби суспільства, оп-

40

Поняття і класифікація принципів права

ределяемого суть усієї системи, галузі або інституту права і мають в силу їх правового закріплення загальнообов'язкове значення.

До загальсоціальним відносяться такі принципи, як соціальної свободи, справедливості, демократизму, гуманізму та інші.

Спеціально-юридичними є такі принципи, як законність, рівність усіх перед законом, правосуддя, взаємна відповідальність особи і держави й ін

Принципи права можуть бути класифіковані залежно від ступеня поширеності в системі права, за ступенем їх значущості. Вони поділяються на загальні, міжгалузеві і галузеві принципи.

Спільними є принципи, що застосовуються у всій системі права, закріплені, як правило, в основному законі країни. До них належать принципи соціальної свободи, гуманізму, рівноправності, законності та інші.

Міжгалузеві принципи є керівні начала, які виражають особливості декількох споріднених галузей права. Прикладом може служити принцип колегіальності розгляду кримінальних і цивільних справ, гласність судового розгляду, який є єдиним для цивільного процесуального та кримінального процесуального права.

Галузеві принципи охоплюють найбільш суттєві риси конкретної галузі права, так, наприклад, галузевим є принцип презумпції невинності, згідно з яким ніхто не може бути звинувачений у скоєнні злочину, поки це не встановлено судом. Також ніхто не зобов'язаний доводити свою невинність, поки не доведена його вина. Цей принцип є кримінально-правовим.

У цивільному процесуальному праві є також галузевий принцип диспозитивності. Даний принцип є відображенням автономного положення суб'єктів спірних правовідносин.

Основним рушійним початком громадянського судочинства служить ініціатива що у справі осіб. Відповідно до принципу ДІСП-зітівності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять від стадії

41

Тема 3. Сутність права

до стадії і припиняються, головним чином, під впливом ініціативи що у справі осіб.

Розглянемо деякі з названих принципів різних видів.

Принцип гуманізму є основоположним для правової держави. Його суть полягає в закріпленні правом відносин між людьми на основі людинолюбства, поваги гідності особистості, створення всіх умов, необхідних для нормального існування та розвитку особистості.

Гуманізм проявляється в тому, що економічний і соціальний лад, закріплений законодавством, повинен виключати пригнічення, нелюдське ставлення до особистості. Система гарантій, існуюча в державі, зобов'язана, при її послідовної реалізації, захистити громадянина від неправомірного посягання. Найбільше значення принцип гуманізму набуває для охоронних галузей права, в першу чергу для кримінального. Покарання, що застосовується до злочинця, має служити цілям виховання, а не приниження. Повне і неухильне проведення принципу гуманізму дозволяє сподіватися на виправлення злочинця і повернення його до соціально-активної правомірної життя.

Повною мірою гарантії прав і свобод особистості можуть працювати тільки в правовій державі.

Принцип рівності громадян перед законом виражається в тому, що всі громадяни, незалежно від національної, релігійної та іншої приналежності, посадового і іншого становища, мають рівні права і обов'язки, однаковою мірою відповідають перед законом.

Даний принцип проявляється в рівному вихідному положенні всіх громадян держави. У державі встановлюється рівна для всіх можливість мати права і обов'язки, проте, залежно від конкретної ситуації, стосовно кожного громадянина вона проявляється по-різному, залежно від таланту, працьовитості, соціальних умов і т.

п. суб'єктивних факторів. Крім того, цей принцип виражається в рівних загальногромадянських правах. Ці права гарантуються основним та іншими за

42

Право в системі соціальних норм

конамі держави і охоплюють право обирати і бути обраним, право на працю, на охорону здоров'я, на освіту, на житло і т.д. Мова в даному випадку йде саме про загальногромадянських правах і свободах. Спеціальні права і свободи випливають з посадового, виборного та іншого становища. У цьому зв'язку гостро стоїть питання про реальному втіленні загальногромадянських прав і свобод, про ліквідацію привілеїв, які для інших породжують додаткові права. Даний принцип проявляється в рівній відповідальності перед законом. Всі без винятку громадяни мають відповідати за скоєні правопорушення, незалежно від займаного посадового і службового становища.

Принцип демократизму у формуванні та реалізації права виявляється в широкій участі представників населення, трудових колективів, громадян у формуванні правової політики та вдосконаленні законодавства. У реалізації права показником демократизму є порядок утворення та функціонування правозастосовних, в тому числі правоохоронних органів, ступінь їх доступності для громадян, рівень юридичної допомоги населенню.

Принципи права поряд з іншими юридичними нормами, тобто конкретними правилами поведінки, здатні регулювати суспільні відносини. Вони не тільки визначають загальні напрямки правового впливу, але й можуть бути покладені в обгрунтування рішення по конкретній справі (при аналогії права, наприклад).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Поняття і класифікація принципів права "
 1. 32. Поняття і класифікація принципів права.
  Принципи права можна розділити на: 1.Общесоціальние принципи права. (Економічні; соціальні; політичні; ідеологічні; морально-духовні та ін пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, національними та груповими, партійними інтересами; принцип верховенства громадянського суспільства над державою; принцип пріоритету особистості над державою. 2.Специально соціальні
 2. 1. Поняття та принципи державної служби2. Поняття і класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права та обо-занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 г . "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ" СЗ РФ 98р., № 2Закон "Про держ. службі у Воронезькій області" від 29 лютого 96 р., Комуна, 96 р. № 19-20 мартаЗакон "Про муніципальної службі в Злодій. області" від 15 квітня 96г.
  класифікація державної должностей3. Поняття державних службовців, їх основні права і обов'яз -занності4. Проходження державної служби5. Заохочення і відповідальність державних служащіх6. Муніципальна службаН / а ФЗ від 5 липня 95 р. "Про основи державної служби РФ" СЗ РФ 95 р., № 31Федеральний закон від 8 січня 98 р. "Про основи муніципальної служби в РФ "СЗ РФ 98р., № 2Закон
 3. Елементи позову
  поняття. Підстава позову складають вказані позивачем обставини, з якими позивач, як з юридичними фактами, пов'язує своє матеріально-правова вимога або правовідносини в цілому, що становить предмет позову. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в
 4. ЗМІСТ
  класифікація принципів арбітражного процесуального права 34 судоустройственних принципи арбітражного процесуального права 35 судочинного принципи арбітражного процесуального права 41 Глава 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів 50 Поняття підвідомчості, її види 51 Підвідомчість справ
 5. Тема 3. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  класифікація принципів арбітражного процес-суального права. судоустройственних принципи, їх характеристика. судопроізводственних принципи, їх характеристика. Література Авдюков М.Г . Принцип законнності в цивільному судочинстві. М., 1970. Завидів В. АПК РФ: основні ідеї і принципи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 3. Рехтер В. Проблеми реалізації принципу змагальності в арбітражному
 6. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М. Семеновим в його численних роботах з цієї тематики. Значна частина обгрунтованих В.М . Семеновим положень цілком застосовна до розуміння сучасної системи принципів арбітражного процесуального права. Складно дати якесь однозначне і вичерпне визначення принципів
 7. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці 1. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача до відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального середовищ-ства захисту інтересів
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову , його елементи і види. Процесуальні засоби
 9. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
  поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус , б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. Правовий статус особистості - це правове становище людини, що відбиває його фактичний стан у взаємовідносинах з
 10. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій , подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua