Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття права власності громадянВласність громадян як соціально-економічна категорія. Щоб жити, кожна людина повинна хоча б у мінімальному ступені задовольняти свої матеріальні і духовні потреби - в їжі, одязі, житлі, отриманні освіти, яке давало б йому можливість пристосуватися до нинішніх умов виробництва та обміну, медичної допомоги, оволодінні досягненнями культури і т. д. Основні з цих потреб члени суспільства задовольняють за рахунок тієї частки суспільного продукту, яка надходить в їх власність і якою вони володіють, користуються і розпоряджаються на свій розсуд і в своїх інтересах, усуваючи всіх інших осіб від втручання в закріплену за ними як за власниками сферу господарського панування над належним їм майном.
У доперебудовний період основним принципом суспільства проголошувався принцип розподілу по праці, а право на працю було закріплено в числі найважливіших соціально-економічних прав громадян. Заборонялася експлуатація людини людиною, безроздільно панували соціалістичні форми власності на засоби виробництва. Основним джерелом власності громадян, яка називалася особистої, було додаток їх праці до усуспільнення засобів виробництва. З сукупного суспільного продукту громадянам на основі принципу розподілу по праці вьвделялась в особисту власність певна частка цього продукту, за рахунок якої головним чином і задовольнялися їхні потреби. Поряд з цим одним з найважливіших джерел поповнення особистої власності були виплати з суспільних фондів споживання у вигляді посібників, пенсій, стипендій. Задоволення потреб громадян забезпечувалося також за рахунок безкоштовної медичної допомоги, низької оплати житла, комунальних, транспортних, інформаційних та інших послуг, підтримання на соціально доступному рівні цін на основні продукти харчування, одяг, ліки і т.д.
У нині діючій Конституції РФ не закріплені ні право на працю, ні принцип розподілу по праці, що відображає реалії, в умовах яких функціонує наше суспільство. Водночас проголошується, що кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності. Гарантується свобода творчості.
Відповідно цьому зазнали істотних змін як джерела утворення власності громадян, яка іменується тепер приватної, так і форми її прояви. Основними джерелами утворення власності громадян служать нині їх працю в якості найманих працівників і їх власна економічна діяльність. З останньої, у свою чергу, виділяється підприємницька діяльність, тобто самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку (абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК). Підприємницька діяльність може здійснюватися як без застосування, так і з застосуванням найманої праці.
З урахуванням сказаного, приватна власність громадян виступає нині в наступних формах: власність громадян, джерелом утворення якої є їх працю в якості найманих працівників безвідносно до того, в якій сфері господарства і культури та до чиїх засобів виробництва ця праця додається; власність, джерелом утворення якої служить власна економічна діяльність, що не спрямована на отримання прибутку; власність. яка утворюється за рахунок підприємницької діяльності, заснованої на власній праці; власність, яка утворюється за рахунок підприємницької діяльності, заснованої на залученні найманої праці. У свою чергу, останній вид підприємницької діяльності може протікати як без освіти, так і з утворенням юридичної особи.
При цьому в законі відсутні перешкоди для переходу від одного виду приватної власності до іншого, більш того, такий перехід заохочується, оскільки праця і капітал повинні спрямовуватися туди, де вони можуть принести найбільший економічний і інший соціальний ефект .
Зрозуміло, і в нинішніх умовах не можна скидати з рахунків як загальносоціальні, так і загальногромадянські способи утворення власності громадян. К. числа перших відносяться допомоги та виплати з суспільних фондів споживання, гуманітарна допомога з-за кордону і за рахунок благодійних фондів тощо; до числа другого - відсотки на капітал (наприклад, дивіденди на акції), успадкування, дарування і т . д. Роль і значення перших, за винятком хіба гуманітарної допомоги, в умовах переходу до ринку падає, другий - зростає.
Відзначимо також, що власність однієї особи утворюється, як правило, за рахунок не одного, а декількох джерел. Наприклад, громадянин як пенсіонер отримує пенсію, як найманий працівник - заробітну плату, як акціонер-дивіденди, як особа, що веде підсобне господарство на земельній ділянці у приміській місцевості, - доходи від власної економічної діяльності, не спрямованої на отримання прибутку.
Власність громадян як правова категорія. Відносини власності одержують юридичне вираження як у системі правових норм, що утворюють інститут права власності, так і в суб'єктивному праві власності, тобто в тій мірі влади, яку закон та інші правові акти закріплюють за власником. Не став винятком і власність громадян. Для правового регулювання перебудовного періоду характерне розкріпачення власності громадян від численних пут, які раніше її пов'язували. На власність громадян повною мірою поширений принцип дозволительной спрямованості цивільно-правового регулювання, який отримав закріплення в новітньому законодавстві. Якщо раніше, даючи характеристику власності громадян, центр ваги переносили на її споживче призначення, що відповідало діючим на той час законодавством, то нині не меншу увагу приділяється можливостям цієї форми власності як одного із засобів збільшення суспільного багатства. Різко розширено коло об'єктів, які можуть перебувати у власності громадян, причому заохочується їх використання не тільки з метою задоволення матеріальних і духовних потреб самого власника, а й з метою отримання прибутку. Більш того, багато хто з них за своїм функціональним призначенням покликані саме до того, щоб приносити власнику прибуток. Визначення права власності як правового інституту і як суб'єктивного права, які були дані в главі 17 цього підручника, повністю застосовні і до права власності громадян. Підкреслимо лише, що принципи недоторканності власності, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у приватні справи, безперешкодного здійснення цивільних прав, рівності захисту всіх форм власності та відновлення порушених прав, закріплені як на конституційному рівні, так і на рівні галузевого законодавства, мають для приватної власності громадян особливе значення. Мабуть, найбільш важливо вберегти власність громадян від довільного втручання органів державної влади та місцевого самоврядування. Не менш важливо надати приватній власності громадян цивілізований вигляд, направити її розвиток за таким руслу, в якому вона повною мірою забезпечувала б задоволення інтересів власника, в тому числі і в галузі підприємництва, і в той же час не використовувалася б на шкоду інтересам суспільства і інших громадян, наприклад, з метою обмеження конкуренції та зловживання домінуючим становищем на ринку.
Ця двоєдине завдання і повинна визначати принципи і конкретний зміст правового регулювання відносин приватної власності громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття права власності громадян "
 1. Адміністративна відповідальність
  поняття дію чи бездіяльність, які відображають правові поняття діяння. Дія - це форма поведінки пр-ля, безпосередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних вимог, нару-ням заборон (наприклад, порушення правил дорожнього руху). Бездіяльність - це пасивна форма поведінки правопорушень, без-посередньо пов'язана з невиконанням обов'язків і законних
 2. Адміністративні стягнення
  права, наданого даному грома-данина 6) виправні роботи 7) адміністративний арешт 8) адміністративне видворення за межі РФ іноземного гра-жданіна або особи без громадянства. Попередження, ст. 26. Воно носить характер морального воздейст-вия, полягає в офіційному засудженні вчинку правопорушника, але не містить ні майнових, ні особистих обмежень. Воно примі-вується
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Поняття «революція» можна розкрити так: революція - це відносно швидке, радикальне, насильницьку зміну політичної та соціальної структур, а також основних систем цінностей, які склалися в суспільстві. Тільки революції, на відміну від змов, бунтів, путчів, палацових переворотів, призводять до глобальної зламу старих підвалин. Події, що сталися в Росії протягом 12 років (з 1905 по 1917
 5. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  права поділяються на чотири групи: 1) арбітражні суди як органи , вирішують спори; 2) особи, що у справі, що захищають свої або чужі права і законні інтереси і мають юридичну зацікавленість у результаті арбітражного процесу; 3) особи, що сприяють діяльності арбітражного суду в силу обов'язків за поданням доказової інформації та в інших випадках (свідки ,
 6. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
  права, про присудження до виконання обов'язку в натурі 5) із заяв про визнання організацій і індивідуальних підприємців неспроможними (банкрутами) 11 млн 600 тис. рублів + 1 відсоток від суми понад 500 млн рублів 16 млн 600 тис. рублів + 0,5 відсотка від суми понад 1 млрд рублів, але не понад тисячократного розміру мінімального розміру оплати праці двадцятикратний розмір
 7. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 8. 8 . Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  власності, свобода підприємницької діяльності. Антидемократичний режим - влада вузької правлячого угруповання або диктатора. Централізація державної влади. Обмеження прав і свобод людини. Одержавлення інститутів громадянського суспільства, тотальний контроль держави за приватним життям, правова регламентація суспільних відносин, переслідування опозицій. Панування
 9. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
  Поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові принципи; з) правовідносини загального (статусного) типу. До колективних суб'єктів відносяться: - державні органи, організації, установи, підприємства; - органи місцевого
 10. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  Правам і свободам громадян, але не мають ознак складу злочину. Дисциплінарні проступок - суспільно небезпечні протиправні вчинки, які складаються в невиконанні робітником, службовцем, солдатом, студентом виробничих, службових, військових або учбових обов'язків, порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку. Адніністратівние проступки - суспільно небезпечні протиправні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua