Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і сутність законності

Законність - поняття багатопланове. Це і принцип діяльності державних органів, і своєрідний політико-правовий режим суспільного життя, і вимога суворого дотримання законів.

Під законністю слід розуміти не закони, не їхні сукупність і навіть не управління суспільством за допомогою законів. Не можна ототожнювати законність ні з діяльністю людей, ні з їх правомірними вчинками, ні з їх відносинами, що розвиваються на підставі законів. Тим самим ми будемо ототожнювати законність з правовим порядком.

Законність - це сукупність різноманітних, але од-нопланових вимог, пов'язаних з відношенням до законів та проведення їх у життя: точне і неухильне дотримання законів усіма, кому вони адресовані; дотримання ієрархії законів та інших нормативних актів ; ніхто не може скасувати закон, окрім органу, який його видав. Законність означає сукупність вимог, за відступ від яких настає юридична відповідальність, за якою можна судити про стан режиму законності.

Вимоги, складові законність, можуть бути сформульовані безпосередньо в законах, проголошуватися офіційною владою або виражатися якось інакше. Якщо вони тільки проголошуються, але не виконуються, то законність буде формальною. Якщо вимоги законності на практиці здійснюються, то законність-реальна.

Існує певний взаємозв'язок держави і законності, що особливо очевидно в органічному поєднанні режиму законності з демократією, з діяльність-

7 Правознавство 1Уо

Тема 15. Законність і правопорядок

194

тью правової держави. У такій державі панують законодавчі органи, а всі люди бачать своє призначення в проведенні законів у життя.

Законність як політико-правовий режим демократичної держави передбачає такий образ взаємовідносин органів держави з населенням, при якому поведінка будується на основі закону, обов'язок дотримуватися законів лежить на тій і іншій стороні, а юридичний обов'язок за невиконання слід невідворотно, що не-заьісімо від положення володарює або підлеглого суб'єкта.

Зв'язок законності з демократією полягає в тому, що самі закони і вимоги їх дотримання висловлюють волю більшості народу, що проведення в життя законів проходить під контролем народу. Законність, в свою чергу, слугує утвердженню демократії, тому що охороняє демократичні права громадян та їх об'єднань, забезпечує пріоритетне значення парламентських актів.

Для розуміння законності як невід'ємного якості правової системи в цілому, особливого стану суспільного і державного життя, режиму функціонування правової держави істотне значення має змістовна характеристика самих норм права. Зміст законності складає не саме наявне законодавство (нехай навіть досконале з точки зору законодавчої техніки), а таке законодавство, яке адекватно втілює правові принципи, загальнолюдські ідеали і цінності, насущні потреби й інтереси людини, об'єктивні тенденції соціального прогресу.

Законність означає ідею, вимога і систему (режим) реального вираження права в законах держави, в самому законотворчості, в підзаконному нормотворчості. Порушенням законності є прийняття відомчого акту (наказу, інструкції, положення тощо), про тіворечащего закону. Законність є виконання саме закону як вищого акту, прийнятого представницьким органом державної влади. З цієї тези випливає і необхідність дотримання та виконання підзаконних актів, відповідних законам, виданим на основі закону, відповідно до закону та на виконання закону.

Поняття правового порядку

Т 195

Система охорони (захисту) законності включає виявлення порушень права і закону у правотворчості і в правозастосуванні, їх негайне припинення, приведення в дію засобів захисту права і закону і відновлення права та правопорядку, залучення до відповідальності посадових осіб, винних у порушеннях права і закону.

Як принципів законності можна назвати такі ідеї: загальність, єдність, верховенство закону, неприпустимість протиставлення законності, доцільності та справедливості.

Загальність законності передбачає обов'язковість вимоги неухильного підпорядкування правовим нормам усіх суб'єктів права: громадян, організацій, органів держави.

Єдність законності означає, що, незважаючи на деякі місцеві особливості, має бути однакова, однакове розуміння нормативних приписів.

Верховенство закону передбачає відповідність законам всіх підзаконних нормативних правових і правозастосовних актів.

Єдність законності, доцільності та справедливості має закладатися у зміст нормативних правових актів у процесі їх створення.

Можна виділити основні властивості законності:

- общеобязательность вимог законності для всіх суб'єктів правових відносин;

- причинно-наслідковий залежність від соціально -моральних і державних процесів;

- високий ступінь абстрактності і системності, що пояснюється сукупністю узагальнюємо цією категорією політико-правових явищ;

- об'єктивність як наслідок перерахованих вище рис.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і сутність законності "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
  поняттю класова боротьба. Ряд авторів повністю виключає з цього середовища соціальні конфлікти відбувалися в Київській Русі і в цілому в домонгольський період російської історії. Характеризуючи народні рухи Стародавньої Русі І. Я. Фроянов відзначає складність їх характеру, вони часто не піддаються однозначній трактуванні. Нерідко в одних і тих же подіях були присутні елементи соціальних, політичних і
 4. Поняття позову
  поняття позову традиційно є одним з найбільш спірних питань в процесуальній науці. Найбільш загальне визначення позову, вбирає в себе різні підходи, полягає в тому, що під позовом розуміється вимога позивача відповідача про захист його права або законного інтересу, звернене через арбітражний суд першої інстанції. Позов виступає як процесуального засобу захисту інтересів позивача,
 5. ЗМІСТ
  сутність позовного провадження. відмінність його від провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин і від провадження в окремих категоріях справ 172 2. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву 177 Залишення позовної заяви без руху.
 6. Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права
  поняття, основні принципи. М., 1985. Арбітраж в СРСР. М., 1981. Арбітражний процес у СРСР. М., 1983. Арбітражний процес. М., 1994. Арбітражний процес. М., 1996. Арифулина А. Спеціалізовані суди: оптимістичний погляд у майбутнє / / Відомості Верховної Ради. 2001. № 9. Гапєєв В.Н. Правосуддя і арбітраж. Ростов-на-Дону, 1983. Гапєєв В.Н. Сутність арбітражної форми захисту права. Ростов-на-Дону,
 7. 1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
  поняття судового доказування. В основі першої з них лежить судження про судовому доведенні як способі пізнання фактичних обставин справи. Так, на думку К.С. Юдельсона, під судовим доказуванням слід розуміти «діяльність суб'єктів процесу з встановленню за допомогою вказаних законом процесуальних засобів і способів об'єктивної істинності наявності або відсутності фактів, необхідних
 8. Письмові докази.
  Поняття «документи». Офіційний характер даними письмовим доказам надає та обставина, що вони виходять від державних органів, підприємств, організацій, установ, посадових або спеціально уповноважених осіб у зв'язку з реалізацією ними своєї компетенції. Для офіційних документів характерна наявність певної форми, порядку їх видання, складання, видачі, необхідних
 9. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 10. 2 . Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua