Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права.Окрім внутрішньої, розрізняють також зовнішню форму права, або джерела права - способи юридичного виразу права, його організація в належну юридичну оболонку.
До джерел права підносять: правовий звичай, судовий чи адміністративний прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт.
Правовий звичай - це санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру.
Судовий чи адміністративний прецедент - це рішення компетентного органу держави, якому надається формальна обов'язковість під час вирішення всіх наступних аналогічних судових чи адміністративних справ.
Нормативний договір - це формально-обов'язкові правила поведінки загального характеру, що встановлені за домовленістю і згодою 2 чи більше суб'єктів і забезпечуються д-вою.
Нормативно-правовий акт - це рішення компетентних суб'єктів, що виноситься в установленому законом порядку, має загальний х-р, зовн. вигляд офіційного документа в письмовій формі, забезпечується д-ою та породжує юридичні наслідки.
Нормативно-правові акти поділяють на закони й підзаконні нормативно-правові акти.
Закони - це нормативно-правові акти, що видаються законодавчими органами, мають вищу юридичну силу і регулюють найважливіші суспільні відносини в країні.
Усі закони мають вищу юридичну силу (ніхто, крім органів законодавчої влади, парламенту і народу в процесі законодавчого референдуму, не може приймати закони, змінювати чи скасовувати їх; усі ін. нормативно-правові акти повинні видаватися відповідно до законів)
Підзаконні нормативно-правові акти - це результат нормотворчої діяльності компетентних органів д-ви, уповноважених на те державою громадських об'єднань з установлення, впровадження в дію, зміни і скасування нормативних письмових документів, що розвивають чи деталізують окремі положення законів. Нормативні акти діють у часі, просторі та відносно кола осіб. Характеризуючи дію нормативно-правових актів у часі, слід розрізняти: набрання чинності, припинення дії, зворотну силу дії.
У теорії права розглядають такі варіанти набрання чинності нормативно-правовим актом: після 10 днів від моменту його опублікування; термін установлюється в самому нормативному чи у спеціально прийнятому акті; якщо нормативний акт не публікується, то з моменту його одержання виконавцем.
Нормативно-правові акти втрачають чинність унаслідок: закінчення терміну давності, що на нього видавався акт; прямого скасування конкретного акта; фактичного скасування акта іншим актом, прийнятим з того самого питання.
Зворотна дія - це така дія на правовідношення, де припускається, що новий нормативний акт існував на момент виникнення правовідношення. Тобто, якщо нормативний акт, прийнятий після скоєння правопорушення, пом'якшує чи звільняє від юридичної відповідальності, то акт має зворотну силу, а якщо встановлює чи обтяжує, то така норма зворотної сили не має.
Дія нормативних актів у просторі характеризується певною територією: держави в цілому, відповідного регіону, адміністративно-територіальної одиниці, відповідного підприємства.
Щодо кола осіб, нормативно-правові акти поширюються на громадян У, осіб без громадянства, іноземних громадян. Винятком є іноземні громадяни, які мають імунітет від юрисдикції держави перебування (дипломатичні та консульські працівники).
Систематизація нормативних актів - це діяльність з впорядкування та вдосконалення нормативних актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості через створення нових нормативних актів чи збірників.
Систематизація здійснюється державою, її органами і посадовими особами та недержавними.
Інкорпорація - це вид систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірниках у певному порядку без зміни змісту. Різновидом інкорпорації є консолідація, внаслідок якої створюються нові нормативні акти.
Кодифікація - це вид систематизації нормативних актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає в їх змістовній переробці і створенні зведеного нормативного акта.
Різновидами кодифікації є кодекс, статут, положення.
Кодекс - це такий кодифікаційний акт, який забезпечує детальне правове регулювання певної сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини, розділи, підрозділи, статті, що певною мірою відображають зміст тієї чи тієї галузі законодавства.
Статути, положення - це кодифікаційні акти, в яких визначається статус певного виду держ.організацій і органів.
7.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права."
 1. Поняття та види співучасті у злочині
  поняття та ознаки. 12.Структура правової норми 5. Поняття джерела права та їх система 6. Нормативно-правові акти як джерела права. 7. Систематизація законодавства 8. Система права та її структура 9. Реалізація норм права: поняття і форми 10.Застосування норм права 11.Тлумачення права: поняття, види та способи 12. Правовідносини: поняття і структура 13. Юр.факти, види і їх значення 14.
 2. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів ви-кидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утво-рення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 3. Поняття екологічного права України
  джерелами та нормативів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами, визначаються нормативи утворення забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів, нормативи використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Ряд наукомістких проблем вченим та практикам довелося вирішувати при підготовці
 4. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  джерел адміністративного права, їх види та система. Співвідношення адміністративного права та адміністративного законодавства. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки,
 5. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  поняття та види. 49. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 50. Адміністративно-процесуальний статус свідка та потерпілого. 51. Адміністративно-процесуальний статус адвоката та перекладача. 52. Адміністративно-правовий статус правопорушника та експерта. 53. Поняття та види доказів в адміністративному процесі. 113 54. Поняття та предмет доказування у провадженні в
 6. VII. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  поняття "державне управління" за змістом є ширше, ніж поняття "виконавча влада". Для визначення змістовно поєднаних сфер або галузей суспільного життя, що потребують державного управління, використовується термін "сектор державного управління". Система державного управління - складне поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи: 234 а) суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади;
 7. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  поняття "компетенції" багато в чому втратило своє справжнє значення. Внаслідок цього в управлінській практиці повноваження в багатьох випадках формулюється розпливчасте, неконкретно, не існує чіткого розподілу завдань, функцій і відповідальності між різними органами і посадовими особами. Окремі органи часто дублюють один одного, що призводить до паралелізму та неузгодженості в роботі. А все
 8. 16. Джерела міжнародного права.
  поняття «джерела міжнародного права» звертаються насамперед до ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, що містить перелік джерел міжнародного права, застосовуваних Судом при рішенні суперечок, переданих йому на розгляд. До них ставляться: а) міжнародні конвенції - як загальні, так і спеціальні, що встановлюють правила, виразно визнані державами, що сперечаються; б) міжнародний порядок як доказ
 9. 9.Господарсько-правові норми: поняття і види.
  джерелом правової інформації про чинні норми права у сфері господарської діяльності. Друга ознака стосується форми. Нормативний акт - це юридично-технічна форма встановлення, опублікування і застосування норм господарського права. Згідно з юридичною силою господарське законодавство функціонує як вертикальна ієрархічна система нормативних актів. Структура цієї системи обумовлена структурою органів
 10. 5. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
  джерела Вандьішев В. В., Дербенев А. П., Смирнов А. В. Уголовньїй процесе:Часть 1. Общая часть уголовного процесса и досудебньїе стадии. - СПб.,1996. Громов Н. А., Полунин С. А. Санкции в уголовно-процессуальномправе России. - М., 1998. Дроздов О. М. Джерела кримінально-процесуального права. - Харків, 2004. Зусь Л. Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроиз-водства. - Владивосток,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua