Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. ПОРЯДОК РЕАБІЛІТАЦІЇ


Реабілітація здійснюється в певному порядку після прийняття реабілітаційного рішення. Орган, що його прийняв, зобов'язаний роз'яснити громадянинові порядок поновлення порушених прав і відшкодування шкоди, направивши йому повідомлення або склавши про це протокол.
Питання про відшкодування шкоди, яку можна визначити в грошовому еквіваленті, вирішують у такому порядку.
1. Протягом 6 місяців після направлення громадянинові повідомлення, він для визначення розміру завданої шкоди (пункти 1, 3, 4ст. З Закону України від 1 грудня 1994 р.) може звернутися:
при закритті кримінальної справи - до відповідних органудізнання чи досудового слідства;
при постановленні виправдувального вироку або закритті кримінальної справи судом першої інстанції чи в апеляційному абокасаційному порядку - до суду, який розглядав справу по першійінстанції.
Пропущений із поважних причин термін звернення поновлюється органом, до якого звернувся громадянин (реабілітант).
2. У місячний строк із дня звернення громадянина один ізорганів, який здійснював слідчі дії або розглядав справу, витребуєвід відповідних державних і громадських організацій всі необхіднідокументи, що мають значення для встановлення розміру завданої шкоди, і виносить постанову (суд - ухвалу) про відшкодуванняшкоди, завданої громадянинові незаконними діями, в якій зазначає:
найменування органу (дані посадової особи);
дату винесення постанови, в якій викладено реабілітаційнерішення;
дату незаконного засудження громадянина або прийняттяінших незаконних рішень чи незаконного провадження процесуальних дій;
зміст вимог громадянина (стягнення заробітку, виплаченихштрафів, судових витрат тощо)*;
докладний розрахунок втраченого заробітку (доходу) з посиланням на документи, на підставі яких його проведено;
розмір штрафів, судових витрат та інших сум, що виплачені узв'язку з незаконними діями чи рішеннями;
розмір сум, що виплачені (стягнуті за виконавчим листом)на користь установи (адвоката), яка надала юридичну допомогу;
загальну суму, що підлягає виплаті громадянинові, і порядокїї виплати;
- порядок і термін оскарження постанови (ухвали). У разінезгоди з винесеною постановою (ухвалою) про відшкодуванняшкоди громадянин відповідно до положень цивільного процесуального законодавства може оскаржити її до суду, а ухвалу суду - досуду вищої інстанції в апеляційному порядку. Суд розглядає скаргугромадянина в порядку, встановленому для розгляду скарг на неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, щоущемляють права громадян. Оскарження до суду не позбавляєгромадянина права звернутись зі скаргою до відповідного прокурора.
Відшкодування шкоди здійснюється в межах заявлених реабілітантом вимог. В цьому випадку діє принцип диспозитивності, характерний для цивільного і цивільного процесуального права.
Не пізніше 3 діб після винесення постанови (ухвали) про розмір шкоди завірену гербовою печаткою її копію надсилаютьгромадянинові (його спадкоємцям), останні - подають її до відповідного територіального органу Державного казначейства замісцем проживання для одержання чека.
Територіальний орган Державного казначейства, до якогозвернувся громадянин, надсилає до Управління Державного казначейства в АРК, областях, містах Києві, Севастополі заявку, в якійвказує суму відшкодування, а Управління надсилає заявку до Головного управління Державного казначейства України.
Головне управління перераховує зазначені в заявці кошти нарахунок Управління Державного казначейства в області, а останнє - на рахунок відповідного територіального органу державного казначейства для виплати їх громадянинові.
Суму відшкодування громадянинові виплачує установа банкуна підставі чека, виданого органом Державного казначейства післяподання громадянином копії постанови органу дізнання, слідчого,прокурора чи ухвали суду за умов наявності коштів на рахунку відповідного територіального органу Державного казначейства. Згідноз упровадженою з 1998 р. новою бюджетною класифікацією Українивидатки на відшкодування шкоди, завданої громадянам, класифікують як "інші види соціальної допомоги" (код № 090402 функціональної класифікації видатків бюджету).
Копія постанови (ухвали) залишається у справі органу Державного казначейства. На ній роблять відмітку із зазначенням дати, номера і суми чека, виданого громадянинові для отримання ним коштів.
Повернення майна здійснюють у натурі ті установи чи органи, у яких воно міститься, у місячний термін із дня звернення громадянина або його спадкоємців, якщо це звернення відбулося протягом 6 місяців після направлення їх повідомлення. Пересилання і достав-лення майна провадиться за рахунок цих установ (органів).
Якщо повернути майно в натурі неможливо, то за рахунок підприємств, установ, організацій, яким його було передано безоплатно, відшкодовують його вартість.
Якщо вимогу про повернення майна або відшкодування його вартості у безспірному порядку не задоволено або громадянин не згідний із прийнятим рішенням (постановою чи ухвалою), він має право звернутися до суду в порядку позовного провадження.
Повернення житла здійснюють місцеві органи влади і самоврядування протягом 1 місяця з дня звернення. Вони повертають громадянинові раніше займане ним жиле приміщення, а в разі неможливості - надають йому поза чергою протягом 6 місяців з дня звернення в тому самому населеному пункті рівноцінне, впорядковане жиле приміщення.
Військові та інші звання, ордени і медалі. Суд, який скасував вирок із закриттям справи, не пізніше 3 діб після винесення ухвали направляє подання до органу, який розглядав клопотання про позбавлення громадянина військових або інших звань, а також орденів і медалей, про їх поновлення і повернення.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 4:
Розмір і порядок відшкодування шкоди залежить від реабілі-танта, який діє в межах міжгалузевого принципу диспозитивності.
Розмір шкоди і порядок її відшкодування визначає орган, якийухвалив реабілітаційне рішення.
Порядок визначення розміру шкоди та її відшкодування чіткорегламентовано нормами права, що є гарантією реалізації правагромадянина на поновлення своїх прав.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ:
Реабілітація є міжгалузевим правовим інститутом, правильнезастосування норм якого забезпечує не тільки поновлення правгромадян, а й поновлення престижу (іміджу) суду та правоохороннихорганів, що уповноважені державою на ведення кримінальногопроцесу, а, отже, і держави в цілому.
Відшкодування шкоди здійснюється за рахунок держави, що єгарантією її повернення громадянам.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
Нормативно-правові акти
Закон України від 1 грудня 1994 р. "Про порядок відшкодуванняшкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, до-судового слідства, прокуратури і суду" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - Ст. 1.
Закон України від 17 квітня 1991 р. "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№ 22.
Положення про застосування Закону України від 1 грудня 1994 р."Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду",затв. спільним наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 р.№ 6/5, 3, 41.
Наукові та навчально-методичні джерела
1. Безлепкин Б. Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину су-дебно-следственньши органами. - М., 1979.
Бойко О. Сильна держава має поважати право (відшкодування шкоди, завданої незаконними діями правоохоронних органів) // Урядовийкур'єр. - 2004. - 20 березня (№ 53). - С. 5.
Капліна О. Поняття реабілітації у кримінальному процесі // ПравоУкраїни. - 1997. - № 1.
Озерський І. Реабілітація у кримінальному процесі // Право України. -2004. - № 5.
Онопенко В. Судове приборкання незаконного кримінального переслідування // Віче. - 2003. - № 8.
Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика: Офіційне видання / Укладачі В. Т. Маляренко, Є. І. Овчинніков. - К., 1997.
Рогашюк І. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок необгрунтованої реалізації функції обвинувачення // Право України. -2003. - № 5.
Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. - 4-те вид., доп. і перероб. - К., 2003.
Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. - К., 2002.
10. Шумило М. Є. Реабілітація у кримінальному процесі. - Харків,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. ПОРЯДОК РЕАБІЛІТАЦІЇ"
 1. Підстави і процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового слідства і підстави закриття справи, слідство в якій зупинено.
  Стаття 211. Закриття справи, в якій слідство зупинено Справа, в якій слідство зупинено, підлягає закриттю: 1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначених у статтях 49 і 106 Кримінального кодексу України, а у випадках, зазначених у частині 1 статті 7 цього Кодексу, - і до закінчення цих строків; 2) у випадках, передбачених пунктами 4, 8, 9, 10 і 11
 2. 24. Поняття належного й неналежного відповідача, порядок і умови його заміни (Заміна неналежної сторони)
  Належними сторонами в цивільному процесі будуть суб'єкти переданих на розгляд суду спірних матеріально-правових відносин. За положенням ст. 105 ЦПК належний позивач - особа, якій належить право вимоги; належний відповідач - особа, котра повинна відповідати за позовом. Тоді неналежними сторонами будуть ті особи, які не є суб'єктами права вимоги чи несення обов'язку. Обґрунтування належності у осіб
 3. 3. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ І ВІДНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
  Кримінальну справу закривають у такому процесуальному порядку. 1. Слідчий, не ознайомлюючи учасників досудового слідства зматеріалами кримінальної справи, закриває її мотивованою постановою, в якій зазначає: відомості про особу обвинуваченого; суть справи; ***- підстави для закриття справи; ' рішення про скасування запобіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої
 4. 2.4. Етапи стадії
  порядок проходження клопотань про перегляд судових рішень в порядку виключного провадження в судовій палаті з кримінальних справ Верховного Суду України. З метою однакового застосування положень глави 32 КПК встановлено такий порядок проходження цих клопотань: 1. Після реєстрації в канцелярії консультант із загального масиву звернень виділяє клопотання про перегляд судових рішень у порядку
 5. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  порядок провадження у кримінальних справах неповнолітніх осіб зумовлено соціально-психологічними характеристиками цих осіб і необхідністю забезпечити реалізацію їхніх прав і законних інтересів. 2. Порядок вирішення кримінальних справ про злочини і суспільно небезпечні діяння неповнолітніх осіб визначається, головним чином, віком цих осіб: Вік особи Кримінально-процесуальне рішення Процесуальна
 6. 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  порядок прийняття реабілітаційного рішення, і відповідальність держави перед громадянами, і процедура відшкодування завданої шкоди, і правовий стан після її відшкодування. Галузеву належність інституту реабілітації остаточно не визначено. В юридичній літературі, переважно в навчальній, відомостей про цей інститут або взагалі немає, або вони настільки незначні за обсягом, що просто не дають навіть
 7. 2. ПІДСТАВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ
  порядок поновлення їїпорушених прав і вжити необхідних заходів до відшкодування шкоди,завданої особі внаслідок незаконних засудження, притягнення якобвинуваченого, затримання, застосування запобіжного заходу тау разі незаконного продовження виконання призначеного покарання у випадках, коли кримінальний закон, який усуває караністьдіяння, набрав чинності"; 4)ст. 1167ЦК: "1. Моральна шкода, завдана
 8. Ліміти
  порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»). Своїм статусом ліміт чимось нагадує квоту. Питанням регулювання цін і тарифів присвячено главу 21 ГК, а також норми Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 р. Відповідно до ст. 189 ГК ціна (тариф) є формою грошового визначення
 9. Ліквідаційна процедура.
  порядок продажу майна банкрута. Ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у наступному порядку: 1)
 10. 65. Ліквідаційна процедура.
  порядок продажу майна банкрута. Ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються з комітетом кредиторів. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua