Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Правопорушення: поняття, ознаки. Види правопорушень

Правопорушення - це суспільно небезпечне, винне, протиправне діяння, що завдає шкоди особі, суспільству, державі.

Правопорушень притаманні певні ознаки.

Суспільно небезпечний характер правопорушення означає, що воно завдає шкоди охоронюваним правом цінностям. Суспільна небезпека окремого правопорушення може бути не очевидна (наприклад, перехід вулиці на червоне світло), а вона цілком очевидна і реальною, якщо ці правопорушення взяті в маси, сукупності.

Правопорушень властива протиправність, тобто юридичне вираження (у вигляді заборони) суспільної небезпеки. Протиправність означає, що правопорушення - це діяння, спрямоване проти права, вчинене всупереч нього. Суспільна небезпека правопорушення обумовлює його протиправність: якщо діяння небезпечно для окремої особистості або суспільства, то воно і забороняється правовими нормами.

Протиправність представляє собою порушення заборон, ясно зазначених у законі, в підзаконних актах або

169

Тема 13. Правомірна поведінка, порушення

невиконання обов'язків, що випливають з нормативного правового акта, акта застосування права або прямують з укладеного договору.

Правопорушення відбувається людьми - дієздатними суб'єктами права. Історії права відомі епізоди, коли юридичної відповідальності піддавалися тварини. Так, наприклад, в середні століття в деяких країнах вважалося, що тварини (свині, пацюки, собаки та інші) можуть здійснювати правопорушення, тому їх судили за всіма правилами юридичної процедури. У нашій країні право не визнає в тварин суб'єктів права, і, відповідно, вони не можуть бути стороною правопорушення.

Правопорушенням визнається діяння деліктоспособ-ного особи. Деликтоспособностью називається визнана законом здатність особи усвідомлювати значення своїх вчинків і нести за них юридичну відповідальність. Деліктоздатної визнаються всі осудні особи, які досягли певного віку (за деякі злочини - з 14 років, а за інші - з 16 років).

Правопорушення є діянням у вигляді дії або бездіяльності. Дія - це акт активного поводження (крадіжка, бійка тощо). Воно може складатися в проголошенні певних слів або вчиненні рухів тіла. Бездіяльність визнається протиправним діянням, якщо по ситуації або службовому обов'язку особа була зобов'язана щось зробити, але не зробило (прогул, недбалість тощо). Правопорушення - це поведінка, а не образ думок. Поведінка виражається у протиправних діях або бездіяльності, в яких матеріалізуються суспільно небезпечні наміри правопорушника. Думки самі по собі не можуть бути чітким об'єктивним критерієм суспільної небезпеки, протиправності і тим самим законності чи незаконності поведінки людини.

Якщо певний образ думок, судження, що суперечать офіційній державній доктрині, є злочинами і переслідуються, то це свідчення тоталітарності держави.

Винність діяння також є ознакою правопорушення. Вина - це психічне ставлення особи до власного поводження і до його результатів, в кото-

170

Правопорушення: поняття, ознаки. Види правопорушень

ром висловлено негативне або легковажне ставлення до права, до інтересів суспільства і держави, до прав і свобод інших осіб. Про винному поведінці, тобто про правопорушення, можна говорити тільки тоді, коли від волі людини залежало, діяти правомірно чи протиправно, і був обраний другий варіант на шкоду першому. Відповідно, не є правопорушеннями діяння (хоча і суперечать праву) малолітніх, а також осіб, визнаних неосудними (тих, хто під час здійснення діяння не міг віддавати собі звіту в своїх діях або керувати ними внаслідок душевної хвороби або іншого хворобливого стану). Чи не є правопорушенням і нещасний випадок - подія, яка завдала шкоди в результаті збігу об'єктивних обставин, що виключають чиюсь провину.

Правопорушення поділяють на два види: злочини і проступки. Критеріями зазначеного поділу є: 1) ступінь суспільної небезпеки; 2) розмір заподіяної шкоди; 3) значимість охороняється правом відносини; 4) спосіб, час і місце вчинення правопорушення; 5) особистість правопорушника; 6) санкції за вчинене діяння.

Правопорушення поділяються на проступки і злочини. Підставами для класифікації правопорушень використані такі критерії, як характер діяння і санкції за їх вчинення.

Злочинами називаються суспільно небезпечні винні діяння, передбачені кримінальним законодавством. За злочини застосовуються покарання-наиболее суворі заходи державного примусу, що істотно обмежують статус особи, визнаного винним у вчиненні злочину (позбавлення волі або обмеження волі, тривалий термін виправних робіт тощо важкі покарання). Кримінальне покарання застосовується не тільки за вчинення злочину, а й за замах, приготування, співучасть, а також за приховування і недонесення про злочин.

Визнати винним у вчиненні злочину і призначити покарання може тільки суд у встановленій

171

Тема 13. Правомірна поведінка, порушення

172

для цього процесуальній формі (кримінально-процесуальний кодекс). Відбування покарання регулюється спеціальним законодавством (виправно-трудовий кодекс). Після відбуття покарання у особи, засудженого за злочин, часом тривалий час (залежно від тяжкості злочину і, відповідно, відбутого покарання) зберігається судимість - особливе правове стан, що є обтяжуючою обставиною при повторному злочині, що відбивається на моральному і правовому статусі особи, вважається судимою .

Проступку називаються винні протиправні діяння, які є суспільно небезпечними, що тягнуть застосування не покарань, а стягнень. Провини різняться за видами відносин, в які вони вносять безлад, і по видах стягнень, які за них застосовуються.

Виділяють наступні види проступків: адміністративний; дисциплінарний; цивільно-правовий; процесуальний.

Адміністративним проступком визнається зазіхає на державний або громадський порядок, державну або суспільну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправне, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

За вчинення адміністративних проступків можуть застосовуватися попередження, штраф, позбавлення спеціального права (права керування транспортними засобами, правом полювання), виправні роботи, адміністративний арешт та інших Адміністративне стягнення не може бути накладене пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушення.

Дисциплінарним проступком називається порушення трудової, службової, навчальної, військової дисципліни. Законодавством про працю передбачені такі види покарань, як зауваження, сувора догана, переведення на нижчеоплачувану роботу або зміщення на нижчу посаду на певний термін, звільнення. Статутами

Склад правопорушення

про дисципліну можуть бути передбачені й інші види покарань, що враховують специфіку служби. Дисциплінарне стягнення накладається адміністрацією підприємства, установи, організації не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку. Стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. Давність дисциплінарного стягнення - один рік.

Цивільно-правові проступки - це заподіяння шкоди особистості або майну громадянина, юридичній особі, укладення протиправної операції, невиконання договірних зобов'язань, порушення права власності, авторських і винахідницьких прав. Цивільні правопорушення тягнуть застосування таких санкцій, як відшкодування шкоди, примусове відновлення порушеного права або виконання невиконаного обов'язку, а також інші правовосстановітельние санкції.

Можливо виділення та інших видів проступків, залежно від порушеної норми. Окремі види правопорушень більш детально розглянуті у відповідних розділах цього посібника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Правопорушення: поняття, ознаки. Види правопорушень "
 1. § 1. Поняття і види правомірної поведінки
  правопорушень. У даний проміжок часу мотивами поведінки виявляються інші рушійні сили - загроза можливого покарання, власні вигоди від правомірної поведінки, боязнь осуду з боку колективу і т.п. стримуючі мотиви. Маргінальні особистості відірвані від своїх соціальних коренів. Зважаючи на це їм властива нестійкість, готовність прийняти крайні консервативні чи радикальні
 2. Методи здійснення виконавчої влади
  правопорушень і зобов'язань, що загрожують життю і безпеці громадян або нормаль-ної діяльності держ. органів, підприємств і організацій. Підставою для застосування заходів адміністративного предупрежде-ня може служити припущення про намір особи вчинити адміні-стративно правопорушення або інше протиправне діяння. Адміні-стративно-попереджувальні заходи не є заходами
 3. Види і стадії адміністративного права
  правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має притаманні тільки їй за-дачі, інші особливості (коло учасників виробництва,
 4. 27. поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
  правопорушення. 2) Характер юридичних наслідків:-правообразующие;-правоизменяющие;-правопрекращающие. Нерідко для виникнення передбачених правовою нормою юридичних наслідків необхідний не один юридичний факт, а сукупність фактів. Сукупність юридичних фактів, необхідних для настання правових наслідків, передбачених нормою права (виникнення, зміна або
 5. 41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
  Правопорушення; встановлює строгу суспільну дисципліну; передбачає чітку та ефективну роботу всіх державних і приватних юридичних органів і служб, насамперед правосуддя; створює умови для організованості громадянського суспільства і режим сприяння для індивідуальної свободи; забезпечується всіма державними заходами, аж до примусу. Зміст правопорядку -
 6. 57. Акти застосування права: структура та види.
  правопорушення. У встановлених законом випадках він оформляється у вигляді письмового документа (акта-документа). Ознаки акта застосування норм права: 1. Приймається на основі нормативно-правового акта і спирається на певну норму права, тобто є законним і обгрунтованим; 2.Ісходіт від компетентних органів держави в особі їх посадових осіб і являє собою категоричне,
 7. 61 . Поняття і види правової поведінки.
  правопорушення), що позначається на стані суспільних відносин у ході соціального розвитку; 2. Має зовні виражений характер у вигляді дії або бездіяльності. Дія безпосередньо впливає на відносини між суб'єктами. Бездіяльність, як правило, є вербальним (словесним), складається з різних висловлювань, суджень і оцінок, які виражають внутрішній стан суб'єкта;
 8. 65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
  Правопорушень за ступенем суспільної небезпеки (шкідливості): Провини - відрізняються від злочинів меншим ступенем суспільної небезпеки. Злочини - відрізняються від проступків підвищеним ступенем суспільної небезпеки. Провини-делікти (лат. delictum - проступок) - правопорушення, які завдають шкоди особі, суспільству, державі, і є підставою для притягнення правопорушника до
 9. Поняття вікової неосудності.
  Правопорушення, зокрема, усвідомлення наявності альтернативних виходів з неї, цілей здійснюваних дій, передбачення їх прямих і непрямих результатів, оцінку своєї поведінки з точки зору діючих правових норм і загальноприйнятої моралі. Здатність керувати своїми діями виражається у вільному виборі як цілей дій, так і способів їх досягнення. Вибір цілей дій завжди
 10. § 7. Дія кримінального закону в просторі
    правопорушення, вчинені за кордоном, також за законами своєї країни. У той же час на основі територіального принципу держава, де було скоєно злочин, має право залучити дана особа до кримінальної відповідальності за своїми законами. Тому принцип громадянства застосовується тільки в тому випадку, якщо з яких-небудь причин не застосовується принцип території - тобто особа не було
© 2014-2022  ibib.ltd.ua