Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Психологічні аспекти організації цивільного процесу та психологія його учасників

Цивільне судочинство здійснюється на принципах процесуальної рівноправності сторін, змагальності, діспоз-тивности, безпосередності, усності та безперервності. На основі всебічного та об'єктивного дослідження доказів встановлюються

фактичні взаємини сторін, визначається правове становище кожної з них і від імені держави виноситься рішення суду по суті спору.

Закон передбачає три види цивільних справ: 1)

справи позовного провадження (по спорах, що виникають із цивільних, сімейних, трудових та земельних правовідносин), 2)

справи, що виникають з адміністративно-правових відносин (наприклад, при неправильному накладення штрафу або справлянні податку); 3)

справи особливого виробництва (з встановлення фактів, що мають юридичне значення, - визнанню громадянина безвісно відсутнім, оголошення її померлою, визнання громадянина обмежено дієздатним і недієздатним та ін.)

Громадянське справа порушується в суді шляхом подачі зацікавленою особою позовної заяви, скарги чи заяви (залежно від категорії справи). Цивільна справа може бути порушена і за заявою прокурора, а в окремих випадках - за заявою органів державної влади та громадських організацій.

Особа, в інтересах якої порушено цивільну справу, є позивачем. Позивач має певними правами і обов'язками, може знайомитися з матеріалами справи, заявляти

522 Глава 20. Психологія цивільно-правової

регуляції

відводи, представляти докази і брати участь у дослідженні доказів, задавати питання учасникам процесу, давати пояснення суду, пояснення з усіх виникаючих у ході судового розгляду питань, оскаржувати рішення і ухвали суду, вимагати примусового виконання рішення суду, бути присутнім при діях судового виконавця і здійснювати інші процесуальні дії, передбачені законом.

Позивач має право розпоряджатися під контролем суду об'єктом процесу - відмовитися від позову, змінити його підставу або предмет, збільшити або зменшити розмір позовних вимог. На позивача, недобросовісно який заявив марна позов або систематично

протидіє правильному та швидкому розгляду справи, суд може покласти сплату винагороди на користь відповідача. Залишення позову без розгляду або припинення провадження у справі можливе лише у передбачених законом випадках.

Характер вимог, що пред'являються позивачем до відповідача, визначає вид позову. Він може бути спрямований на: -

примус відповідача до вчинення певних дій або до утримання від неправомірних дій (повернення майна, відшкодування збитків, сплата неустойки, усунення перешкод до користування майном, сплата аліментів); -

встановлення наявності або відсутності правовідносин між сторонами (визнання угоди нікчемною); -

зміну або припинення правовідносин (розділ загальної власності, розірвання шлюбу).

Предмет позову - спірні правовідносини. Підстава позову - фактичні обставини, з наявністю або відсутністю яких матеріальне законодавство пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин між зацікавленими особами.

Форма вираження позову - позовна заява. Воно

повинно містити такі реквізити: найменування суду, куди адресовано; найменування та адреси сторін; фактичні підстави позову, що підтверджують їх докази; зміст вимоги; ціну позову; перелік доданих документів.

Відповідач - одна із сторін цивільної справи, що розглядається в суді, залучена до справи у зв'язку з пред'явленням до неї позову, позовної вимоги. Статус відповідача пов'язаний з цивільно-правовою відповідальністю, юридичними наслідками

§ 2. Аспекти організації цивільного процесу 523

невиконання або неналежного виконання особою обов'язків, передбачених цивільним правом, з порушенням суб'єктивних цивільних прав іншої особи.

Цивільне судочинство складається з чотирьох

стадій: 1)

підготовчої; 2)

дослідження обставин справи - розгляду його по суті; 3)

судових дебатів; 4)

постанови і оголошення судового рішення.

Розгляд справи по суті починається доповіддю справи

головуючим, після чого суд пропонує сторонам закінчити справу миром. Якщо сторони не дійшли мирової угоди (про припинення судового спору на основі взаємних поступок), суд заслуховує пояснення сторін і досліджує докази: спочатку подані позивачем, а потім - відповідачем, вислуховує і досліджує висновок експертів.

У судових дебатах виступають що у справі особи та їх представники. Вони висловлюють думку про достовірно встановлених фактах і про ті факти, які, на їх думку, не встановлені і як, чому має бути дозволено розглядається судом справу.

Порядок проведення дебатів регулюється процесуальним законом. Спочатку виступають позивач і його представник, потім відповідач і його представник, після цього - бере участь у справі третю особу. Бере участь у справі прокурор, а також уповноважені органів державної влади, підприємств, установ, організацій виступають першими, якщо вони звернулися до суду за захистом прав та інтересів інших осіб.

Розгляд справи по суті закінчується пропозицією учасникам процесу доповнити чим-небудь матеріали справи.

Судовий розгляд закінчується, як правило, винесенням судового рішення. У деяких випадках справа може бути закінчено без винесення рішення - у зв'язку з припиненням провадження у цивільній справі, залишенням заяви без розгляду.

Цивільна відповідальність передбачає застосування до правопорушника встановлених законом заходів впливу, що тягнуть для нього економічно невигідні наслідки майнового характеру, - відшкодування збитків, сплата неустойки, відшкодування шкоди (компенсація майнового збитку, що виник в результаті заподіяння шкоди).

524 Глава 20. Психологія цивільно-правової

регуляції

Цивільна відповідальність виникає при наявності вини особи, що не виконав обов'язок або виконав її неналежним чином. Умова відповідальності за правопорушення - вина. Для

звільнення від відповідальності правопорушник повинен довести відсутність своєї провини.

Форми вини в цивільному праві (як і в кримінальному) - умисел і необережність.

Умисел означає, що особа передбачає протиправність своєї поведінки і можливість настання негативних наслідків (збитки у контрагента, заподіяння шкоди майну), але свідомо, навмисно не вживає заходів до їх запобігання.

Необережність має місце, коли особа хоча і не передбачала і не бажало несприятливих наслідків своєї протиправної поведінки, але могло їх передбачити і запобігти, проте не проявило необхідної пильності, сумлінності, дбайливості і передбачливості.

Особливо складною, психологизировать виявляється судова ситуація при протиборстві сторін. Противоборствующее взаємодія виникає в конфліктній ситуації. Конфлікт загострюється на основі інциденту, коли одна зі сторін здійснює дії, що зачіпають інтереси іншої.

При неконструктивному конфлікті сторони, як правило, вдаються до морально засудженим методів боротьби. На базі первинного конфлікту надбудовується моральний конфлікт, застосовуються психотравмирующие засоби взаємодії. Виникає ситуація неадекватного морального вибору - дії, які обираються на виконання однієї соціальної норми, ведуть до порушення інших соціальних норм.

У будь-якому зіткненні моральних цінностей неминуче нанесення збитку однієї з них. Адекватне розв'язання конфлікту можливе лише при усвідомленні конфліктуючими сторонами (як правило, за посередництва третіх, нейтральної, сторони) ієрархії залучених в конфлікт цінностей, при знаходженні компромісного, взаємоприйнятного рішення.

Різні дії кожної сторони можуть мати багатозначне пояснення, різні мотиви. Для суду істотно виявлення цих мотивів.

Вольові дії людини можуть бути заздалегідь добре продуманими або імпульсивними, спонтанними. Важливо, щоб

§ 3. Аспекти підготовки справ до судового розгляду 525

людина не потрапляв в пастки сьогохвилинних, привхідних обставин. У зв'язку з цим суд зобов'язаний застерігати сторони від неадекватних, необдуманих дій. Зберігаючи за особистістю свободу її волевиявлення, суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій.

Суд може і не прийняти розпорядчого акта сторони (відмови від позову, визнання позову, мирової угоди). Це також запобігає «сирі», недостатньо обгрунтовані вольові акти.

Правореалізації в цивільному процесі в багатьох випадках залежить від психічного стану сторін.

У цивільному процесі сторона є і суб'єктом, і джерелом доказування. Як суб'єкт доказування, вона характеризується активністю або пасивністю доказування. Як джерело доказування, пояснення

боку оцінюються з точки зору правдивості чи хибності.

Впевненість відповідача у доказової недостатності позову зміцнює його позицію протиборства.

У психологічному відношенні в цивільному судочинстві превалює протиборство інтересів, і основне завдання судді - врегулювання цього протиборства на законній підставі. Проте суддя повинен володіти і майстерністю організації переговорів. Переговори - цивілізований засіб вирішення протиріч сторін. Вони особливо необхідні у випадках, які не мають суворої регламентації.

Силове протиборство не веде до вирішення конфлікту, а посилює його. Посередництво в наш час стає основною формою врегулювання міжособистісних і міжгрупових конфліктів. Практика судочинства показує, що багато

цивільно-правові проблеми успішно вирішуються в досудовому порядку - за допомогою переговорів. Цьому сприяє інститут мирових суддів. -

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Психологічні аспекти організації цивільного процесу та психологія його учасників"
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  психологічні портрети. Велике значення публікацій джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в якості таких визнаються руху під проводом
 2. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  психологічні типи. Деякі з них: Переконані революціонери. Їх домінуючий особистий інтерес - втілення доктрини в життя. На неминучих поворотах історії найменш прагматичні з них, стають бранцями ідеї, її заручниками »Притаманні їх соціального поведінці риси жертовності здатні перейти в фанатичне завзятість у реалізації ідей, нерозбірливість у засобах на шляху до мети. Цим вони
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  психологічні ознаки. Можна вказати на наступні. Влада монарха сприймається як щось божественне, а монарх - як людина, осяяний божою благодаттю, наділений владою від бога. Монархія заснована і тримається на патріархальному свідомості, поданні, що «кожен за себе, один цар - за всіх», визнання нерівності людей, їх ранжування за майновим станом, званню, місцю в
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічні характеристики «центру» в інших регіонах можна спостерігати й у деяких інших народів, і в інших державах. Але повернемося до російської державності. У XVII столітті монархічна держава - Росія - стає важливою реальністю державно-правового світоустрою людства. І на географічних картах цей процес також отримує відображення - відтепер там значиться
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з переселенцем, розроблені за участі П. Столипіна, втратили своє значення? Звичайно, ні. Вважаю, що взагалі прийшов час саме в рамках вітчизняної теорії права розглянути правовий розвиток російського суспільства як історично
 6. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
    психологічні, організаційні процеси при цьому виникають. Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і якому втілюються розпорядження правових норм, як форму практичної діяльності по здійсненню прав, виконання обов'язків. Виділяються чотири такі форми діяльності з реалізації права: дотримання, виконання, використання,
 7. 4.Питання вивчення народних рухів
    психологічні портрети. Велике значення публікацій джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам, (виробленні самого поняття «селянська війна» стосовно до російської історії, виявленню їх спільних рис і відмінних рис). На даному ж етапі розвитку історіографії в якості таких визнаються руху під проводом
 8. Глава 24. Злочини проти громадської безпеки
    психологічно настання смерті людини або радіоактивного зараження навколишнього середовища в результаті порушення правил безпеки на об'єктах атомної енергетики може розглядатися тільки як заподіяне навмисне. При цьому вина у формі прямого умислу виключається, так як в даному випадку мова повинна йти про замах на вбивство (ст. 105) або на екоцид (ст. 358), а порушення відповідних
 9. Сучасні моделі пояснення політики
    психологічними, соціокультурними, правовими, навіть демографічними та біологічними факторами. У міру збільшення різноманіття проявів сучасної політики люди і їх організовані групи все менше і менше керувалися економічними інтересами, які поступалися місцем нематеріальним (духовним, культурним та ін.), а в останні десятиліття XX в. і так званим постматеріального
 10. Методи, стилі і порядок владарювання
    психологічні характеристики. Еліти, так само як інші масовидні об'єднання (групи людей, що виділяються за певною ознакою - наприклад, пенсіонери, школярі, виборці якоїсь партії тощо), деякі вчені вважають суб'єктами політичної влади. Це спірна точка зору. Возражающие їй запитують: чи можуть всі бізнесмени або робочі, всі жінки або любителі пива виступати
 11. Становлення категорії політичної системи
    психологічних, системних, кібернетичних та ін уявлень. Саму ж соціологічну теорію вчений розумів як аспект «теорії соціальних систем, який займається явищами інституціоналізації зразків ціннісної орієнтації в соціальній системі, умовами цієї інституціоналізації та змінами в зразках, умовами підпорядкування їм і відхилення від якої сукупності таких зразків, а також
 12. Форми політичної участі
    психологічного, соціального, економічного, культурно-історичного та іншого характеру. Політична участь - це різні форми політичної діяльності, такі як голосування, призначення політиків на посаду, робота добровольців у виборчій кампанії або участь у протесті. Тобто всі ті форми активності, метою яких є вплив на уряд. Б. Гінсберг, Т. Лоуі,
 13. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві
    психологічної експертизи. До компетенції судово-психологічної експертизи в цивільному судочинстві належать: встановлення ступеня розуміння підекспертним особою змісту укладених ним угод, здатності приймати усвідомлені, транзитивні (з урахуванням всіх необхідних умов) рішення; виявлення у дієздатного суб'єкта непатологічних психічних аномалій, що перешкоджають
 14. Система (структура) юридичної психології
    психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості психічного відображення правозначімих явищ, психологія праворозуміння та правосвідомості, психологія правоісполнітельного поведінки. 2. Кримінальна психологія: проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки, роль біологічних і соціальних факторів в
 15. Психологія постанови вироку
    психологічних бар'єрів. У процесі спілкування в цими особами суддя виявляє особливості їхньої поведінки, формує тактику взаємодії з ними. В якості процесуальних дій закон передбачає опитування позивача і відповідача, проте сам процес опитування закон не регламентує. Опитування проводиться з метою отримання суддею необхідної для вирішення справи інформації. Вихідна база для формулювання
© 2014-2021  ibib.ltd.ua