Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду

Ефективність судового розгляду цивільних справ залежить від старанності та компетентності їх попередньої підготовки. У судовому засіданні так чи інакше функціонує та модель досліджуваної події, яка формується при підготовці справи до судового розгляду.

526 Глава 20. Психологія цивільно-правової

регуляції

Пізнавально-проблемна ситуація виникає для судді при первісному знайомстві з позовною заявою і доданими до нього матеріалами. При подальшому опитуванні відповідача суддя формує імовірнісну модель досліджуваного N події. Однак завдання судді не тільки усвідомити суть справи для себе, але і знайти можливість посвідчення відповідних фактів при судовому розгляді. Інакше кажучи, суддя вирішує не тільки пізнавально-пошукову задачу, а й завдання посвідчення одержуваних відомостей. Він враховує обставини не тільки правового, але й неправового характеру: аналізує особливості поведінки сторін, особистісні особливості учасників процесу.

Суддя отримує можливість прогнозувати поведінку сторін при судовому розгляді справи, характер їх активності, чесність, щирість і правдивість. Прагнучи попередити окремі негативні прояви поведінки, суддя завчасно створює фонд відповідної інформації, програючи в розумі найбільш імовірнісний хід судового розгляду даної справи.

У будь-якому випадку знання судді у справі завжди ширше, ніж процесуально зафіксовані матеріали. Однак ця інформаційна надмірність несе в собі і певну небезпеку - вона може перешкоджати об'єктивному розгляду справи. Тому першорядне значення має зосередження уваги судді на повноті, належності і допустимості дока-зательств (точніше, тих матеріалів, які у судовому розгляді можуть стати доказами).

Вже в процесі підготовки справи до судового розгляду суддя визначає силу і достовірність можливих доказів, необхідність призначення експертизи, достатність доказів для вирішення справи. Поряд з цим суддя повинен враховувати і можливість виникнення нових доказів у судовому засіданні і спростування раніше поданих матеріалів. На стадії підготовки справи до судового розгляду суддя повинен встановити: 1) коло фактів, які підлягають встановленню; 2) коло підлягають дослідженню доказів; 3) коло осіб, яких необхідно або доцільно залучити до участі в процесі.

Істотна сторона підготовки справи до судового розгляду - встановлення суддею

комунікативного контакту

§ 3. Аспекти підготовки справ до судового розгляду 527

з проходять у справі особами, залучення їх до конструктивної співпраці, з'ясування характеру виниклих міжособистісних конфліктів, позицій сторін, характерних для окремих осіб психологічних бар'єрів. У процесі спілкування з цими особами суддя виявляє особливості їхньої поведінки, формує тактику взаємодії з ними.

В якості процесуальних дій закон передбачає опитування позивача і відповідача, проте сам процес опитування закон не регламентує. Опитування проводиться з метою отримання суддею необхідної для вирішення справи інформації. Вихідна база для формулювання питань судді - позовна заява і додані до нього матеріали.

У багатьох випадках позовні заяви бувають неповними, односторонніми і юридично некоректними. Тому перший етап опитування позивача - виявлення фактичної бази позову і позиції позивача щодо поданого позову.

При опитуванні відповідач може повністю або частково визнати факти, пов'язані з позовом, спростувати їх іншими фактами. У разі подання зустрічної позовної заяви первісний позивач опитується вже в якості відповідача за зустрічним позовом.

У процесі первинного опитування суддя вирішує питання про достатність та достовірності поданих матеріалів, які можуть мати доказове значення, а також про можливість отримання відсутніх матеріалів. Істотне значення має чітке уявлення судді про суть вимог позивача і заперечення відповідача, розмежування безперечних фактів і проблемних тверджень. На підставі опитування суддя визначає необхідність виконання інших процесуальних дій.

У психологічному відношенні опитування сторін пов'язаний з організацією їх конструктивної взаємодії і, звичайно, відповідної взаємодії з суддею. Слід враховувати, що сторони строго оцінюють поведінку судді, його особистісні якості - компетентність, об'єктивність, здатність до рефлексії, розуміння різних життєвих колізій, комунікативність та ін

В іміджі (образі) судді ніщо не повинно викликати роздратування взаємодіючих з ним осіб. Більше того, суддя повинен володіти даром соціальної комунікації, здатністю ак-

528 Глава 20. Психологія цивільно-правової

регуляції

тівізіровать різні прояви поведінки людей, цілеспрямовано регулювати їх.

Встановлення психологічного контакту і навіть довірчих відносин не означає переходу за рамки суспільних відносин. Поряд з цим суддя повинен пом'якшувати формалізм відносин - вести опитування у формі вільної бесіди, не вдаючись до її протоколювання, вільно виходити за юридичні рамки даної справи.

Результати опитування закріплюються у вигляді «представлених письмових пояснень», що й забезпечує послідовність просування справи.

Для з'ясування взаємних претензій сторін може бути проведений їх одночасний (перехресний) опитування. Можливі при цьому колізії міжособистісної взаємодії вимагають відповідних навичок їх регуляції. У всіх випадках основний напрямок діяльності судді полягає у вишукуванні можливостей зняття конфліктного протиборства сторін, визначенні шляхів виходу з різних проблемних ситуацій.

Найбільш типові випадки виникнення проблемної ситуації для самого судді - неможливість чіткого визначення правової співвіднесеності тій чи іншій життєвій колізії. Чи підлягає судовому захисту вимога позивача у зв'язку з наступними обставинами: наречений чоловік без будь-яких пояснень залишив дружину на третій день після весілля, і до нього був пред'явлений тестем позов про стягнення понесених останнім витрат на весілля? Труднощі виникають і у зв'язку з визначенням кола суб'єктів процесу, пошуком доказів, вирішенням питання їх належності та допустимості.

У ряді випадків вже в процесі підготовки справи до судового розгляду виникає необхідність правомірного психічного впливу на осіб, що протидіють реалізації права. У цих випадках потрібно ретельне роз'яснення норми закону, наслідків його недотримання, можливостей отримання доказів, призначення справи за участю прокурора, запрошення до суду представників трудового колективу. Доречні і переконання морально-етичного характеру, вплив на мотиваційну сферу протидіє особи. Завдання судді в цій ситуації - перетворити раніше сформовані поведінкові моделі, перевести їх у нову площину на основі необхідної юридичної інформації.

§ 4. Психологічні аспекти організації судового засідання 529

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду"
 1. Система (структура) юридичної психології
  психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості , особливості психічного відображення правозначімих явищ, психологія праворозуміння та правосвідомості, психологія правоісполнітельного поведінки. 2. Кримінальна психологія: проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки, роль біологічних і соціальних факторів в
 2. Психологія постанови вироку
  психологічних бар'єрів. У процесі спілкування в цими особами суддя виявляє особливості їхньої поведінки, формує тактику взаємодії з ними. В якості процесуальних дій закон передбачає опитування позивача і відповідача, проте сам процес опитування закон не регламентує. Опитування проводиться з метою отримання суддею необхідної для вирішення справи інформації. Вихідна база для формулювання
 3. § 2. Система (структура) юридичної психології
  психологічні аспекти ефективного правотворчості; - правова соціалізація особистості, особливості психологічного відображення правозначімих явищ, психологія право-розуміння і правосвідомості; - психологія правоісполнітельного поведінки. 3. Кримінальна психологія: - проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки; роль біологічних і соціальних
 4. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  психологічної школи права, в розумінні форми права. Л. Петражицький і його прихильники запропонували розрізняти і такі форми права, як об'єктивне і інтуїтивне право, вважаючи формою останнього поєднання якихось атрибутивних і імперативних домагань, які виявляють себе в комплексі, в емоційній сфері адресата права. Таким чином, однією з форм права - інтуїтивного праву - надається чуттєвий і
 5. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  психологічні, організаційні процеси при цьому виникають. Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і якому втілюються розпорядження правових норм, як форму практичної діяльності по здійсненню прав, виконання обов'язків. Виділяються чотири такі форми діяльності з реалізації права: дотримання, виконання, використання,
 6. СПІСОКВІКОРІСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Психологічних особливостей неповнолітнього підсудного - цивільного відповідача в радянському кримінальному процесі / / II Всесоюз. конф. по експер. психології. - Львів, 1988. 4. Антонян Ю.М., Еникеев М.І., Еміне В.Є. Психологія злочинця і розслідування злочину. - М., 1996. 5. Антонян Ю. М. Жорстокість в нашому житті. - М., 1996. 6. Антонян Ю. М. Злочинність і психічні
 7. Термінологічний словник
  психологічні - неадекватна пасивність у результаті посилення негативних емоцій щодо певних явищ, виборче гальмування активності в результаті низької самооцінки. Бар'єри в соціальному спілкуванні можливі внаслідок нерозвиненості комунікативних якостей, емпатії та інших негативних особистісних якостей. Несвідоме - психічні процеси, що здійснюються без
 8. § 3. Соціально-психологічні аспекти діяльності адвокатських об'єднань
  психологічно утруднених обставинах, здатність до соціальної емпатії і рефлексії. Щодня стикаючись з гострими проблемами життя людей, з необхідністю відновлення їх порушених прав, адвокат знаходиться в центрі соціально-психологічних процесів. Його громадянська чуйність, сміливість, чесність і незалежність визначають авторитет російського юриста. Адвокат -
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  психологічний шкоди МО РФ. Тому в умовах контракту повинна бути передбачена цивільно-правова і матеріальна відповідальність за невмотивоване розірвання контракту з ініціативи військовослужбовця. Вони повинні відшкодувати не тільки витрати на свою підготовку, але й виплатити штрафні санкції. Обов'язковими (основними) умовами контракту Ф-I є: служба в будь-якій точці світу; служба на
 10. Список літератури
  психологічному відбору у ЗС РФ ». М., 1994. Наказ МО РФ № 100 від 6 квітня 1995 р. «Про оголошення актів законодавства про військову службу офіцерського складу ЗС СРСР». М., 1995. Директива Міністра оборони РФ від 13 серпня 1993 р. «Про вимоги до громадян, що надходять на військову службу за контрактом». М., 1994. Наказ МО РФ від 10.10.98 № 455: Зареєтр. У Мін'юсті РФ 19.11.98 (реєстраційний
 11. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  психологічних пластів суспільної свідомості, і саме він лежить в основі появи традицій і звичаїв, дотримання їх. Процедури. Формування та здійснення соціальних норм в присвоюють суспільствах також мало самостійні, відмінні від ранньокласових товариств, процедури. Поряд з самоорг-ганізаційні процесами формування традицій, звичаїв, обрядів присваивающая економіка на деяких
 12. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психологічні характеристики «центру» в інших регіонах можна спостерігати й у деяких інших народів, і в інших державах. Але повернемося до російської державності. В XVII столітті монархічна держава - Росія - стає важливою реальністю державно-правового світоустрою людства. І на географічних картах цей процес також отримує відображення - відтепер там значиться
 13. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з переселенцем, розроблені за участі П. Столипіна, втратили своє значення? Звичайно, ні. Вважаю, що взагалі прийшов час саме в рамках вітчизняної теорії права розглянути правовий розвиток російського суспільства як історично
 14. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    психологічному сенсі - це здатність до вибору діяльності і внутрішнім зусиллям, необхідним для її здійснення. Це - прийняття рішень, боротьба мотивів (акт вибору та його реалізація). Це - вміння перевести свою діяльність, психологічну установку зі стану «я хочу» у стан «треба, я повинен». Воля в соціологічному сенсі - це веління (воління), бажання, перетворене в повеління,
 15. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    аспектів, особливостей. Але головне, що в цій сфері виділяє теорія права - нерозривний зв'язок правової системи з територіальним устроєм держави. Конституція, конституційні і федеральні закони діють на всій території держави, вони не можуть бути обмежені іншими законами, наприклад суб'єктів Федерації. Єдина правова система забезпечує суверенітет держави. Однак можуть
© 2014-2021  ibib.ltd.ua