Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Карабанова К.І.. Курс лекцій з арбітражного процесу. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2002. - 344 с., 2002 - перейти до змісту підручника

2. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду


Сторони, які уклали третейська угода, приймають на себе обов'язок добровільно виконувати рішення третейського суду. Сторони та третейський суд докладають всіх зусиль до того, щоб рішення третейського суду було юридично здійсненно.
Після дослідження обставин справи третейський суд більшістю голосів третейських суддів, які входять до складу третейського суду, приймає рішення.
Рішення оголошується у засіданні третейського суду. Третейський суд вправі оголосити лише резолютивну частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк для направлення рішення, мотивоване рішення має бути направлене сторонам у строк, що не перевищує 15 днів з дня оголошення резолютивної частини рішення.
Третейський суд має право, якщо визнає це необхідним, відкласти ухвалення рішення і викликати сторони на додаткове засідання.
За клопотанням сторін третейський суд приймає рішення про затвердження мирової угоди, якщо мирова угода не суперечить законам і іншим нормативним правовим актам і не порушує прав і законних інтересів інших осіб. Зміст мирової угоди викладається в рішенні третейського суду.
Рішення третейського суду вважається прийнятим в місці третейського розгляду і в день, коли вона підписана третейськими суддями, що входять до складу третейського суду.
Рішення третейського суду викладається у письмовій формі і підписується третейськими суддями, що входять до складу третейського суду, в тому числі третейським суддею, який має окрему думку. Окрема думка третейського судді додається до рішення третейського суду. Якщо третейський розгляд здійснювалося колегіально, то рішення може бути підписана більшістю третейських суддів, які входять до складу третейського суду, за умови зазначення поважної причини відсутності підписів інших третейських суддів.
У рішенні третейського суду повинні бути зазначені:
дата прийняття рішення;
місце третейського розгляду;
склад третейського суду і порядок його формування;
4) найменування та місця знаходження організацій, являю-трудящих сторонами третейського розгляду; прізвища, імена, по батькові, дати і місця народження, місця проживання та місця ра - боти громадян-підприємців та громадян, які є сторонами третейського розгляду;
5) обгрунтування компетенції третейського суду;
вимоги позивача і заперечення відповідача, клопотання сторін;
обставини справи, встановлені третейським судом, докази, на яких грунтуються висновки третейського суду про ці обставини, закони та інші нормативні правові акти, якими керувався третейський суд при прийнятті рішення.
Резолютивна частина рішення повинна містити висновки третейського суду про задоволення чи відмову в задоволенні кожного заявленого позовної вимоги. У резолютивній частині вказуються сума витрат, пов'язаних з вирішенням спору в третейському суді, розподіл зазначених витрат між сторонами, а при необхідності - строк і порядок виконання прийнятого рішення.
Після прийняття рішення кожній стороні повинен бути вручений або спрямований примірник рішення.
Якщо сторони не домовилися про інше, то будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 10 днів після отримання рішення третейського суду звернутися в той же третейського суду із заявою про прийняття додаткового рішення в щодо вимог, які були заявлені під час третейського розгляду, але не знайшли відображення у рішенні. Зазначена заява має бути протягом 10 днів після його отримання розглянуто складом третейського суду, який вирішував спір.
За результатами розгляду заяви приймається додаткове рішення, яке є складовою частиною рішення третейського суду, або ухвала про відмову у задоволенні заяви про прийняття додаткового рішення.
Якщо сторони не домовилися про інше, то будь-яка із сторін, повідомивши про це іншу сторону, може протягом 10 днів після отримання рішення третейського суду звернутися в той же третейського суду із заявою про роз'яснення рішення. Заява про роз'яснення рішення має бути розглянуто протягом 10 днів після його отримання складом третейського суду, який вирішував спір.
Третейський суд вправі роз'яснити прийняте ним рішення, не змінюючи його змісту.
За результатами розгляду заяви виноситься ухвала про роз'яснення рішення, яка є складовою частиною рішення третейського суду, або ухвала про відмову у роз'ясненні рішення.
Третейський суд має право за заявою будь-якої з сторін або за своєю ініціативою виправити допущені описки, помилки, арифметичні помилки.
Про виправлення описок, помилок, арифметичних помилок третейський суд виносить ухвалу, яка є складовою частиною рішення.
З питань, що не зачіпають суті спору, третейський суд виносить ухвалу.
Третейський суд виносить ухвалу про припинення третейського розгляду у випадках, якщо:
позивач відмовляється від своєї вимоги, якщо тільки відповідач не заявить заперечення проти припинення третейського розгляду у зв'язку з наявністю у нього законного інтересу у вирішенні спору по суті;
сторони досягли угоди про припинення третейського розгляду;
третейський суд виніс ухвалу про відсутність у третейського суду компетенції розглядати переданий на його дозвіл спір;
третейський суд прийняв рішення про затвердження письмового мирової угоди;
організація, що є стороною третейського розгляду, ліквідовано;
громадянин-підприємець або громадянин, який є стороною третейського розгляду, помер або оголошений померлим або визнаний безвісно відсутнім;
є що вступило в законну силу, прийняте по спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих ж підставах рішення суду загальної юрисдикції, арбітражного суду або третейського суду.
Рішення третейського суду для вирішення конкретного спору у місячний строк після його прийняття надсилається разом з матеріалами у справі для зберігання до компетентного суду.
Якщо правилами постійно діючого третейського суду не визначено інший термін, то розглянуте у постійно діючому третейському суді справа зберігається в даному третейському суді протягом п'яти років з дати прийняття по ньому рішення.
Якщо в третейській угоді не передбачено, що рішення третейського суду є остаточним, то рішення третейського суду може бути оскаржене бере участь у справі стороною шляхом подачі заяви про скасування рішення до компетентного суду протягом трьох місяців з дня отримання стороною, що подала заяву, рішення третейського суду.
Рішення третейського суду може бути скасовано компетентним судом лише у випадках, якщо:
1) сторона, яка подала заяву про скасування рішення третейського суду, надасть докази того, що:
третейська угода є недійсною за ос-нування, передбаченим законом;
рішення третейського суду винесено щодо спору, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо постанови третейського суду з питань, які охоплюються третейським угодою, можуть бути відокремлені від постанов з питань, що не охоплюються такою угодою, то може бути скасована тільки та частина рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, що не охоплюються третейським угодою;
склад третейського суду або третейський розгляд не відповідали положенням закону;
сторона, проти якої прийнято рішення третейського суду, не була належним чином повідомлена про обрання (призначення) третейських суддів або про час і місце засідання тре-
1 Ерпилева Н. Міжнародний комерційний арбітраж: сучасні проблеми теорії та практики / / Арбітражний і цивільний процес. 2002. № 1. С. 23.
2 Шмиттгофф Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. М., 1993. С. 342 Тейское суду або з інших причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;
2) компетентний суд встановить, що:
суперечка, розглянутий третейським судом, в Згідно з федеральним законом не може бути предметом третейського розгляду;
рішення третейського суду порушує основоположні принципи російського права.
У разі скасування рішення третейського суду компетентним судом будь-яка із сторін має право відповідно до третейської угоди звернутися до третейського суду. Однак у випадку, якщо рішення третейського суду скасовано повністю або частково внаслідок недійсності третейської угоди або тому, що рішення прийнято у спорі, не передбаченому тре-Тейское угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що не охоплюються третейським угодою, відповідний суперечка подальшому розгляду в третейському суді не підлягає.
Рішення третейського суду виконується добровільно в порядку і строки, які встановлені в даному рішенні.
Якщо в рішенні третейського суду строк не встановлений, то воно підлягає негайному виконанню.
Якщо рішення третейського суду не виконано добровільно у встановлений строк, то воно підлягає примусовому виконанню. Примусове виконання рішення третейського суду здійснюється за правилами виконавчого провадження, дей-ствующим на момент виконання рішення третейського суду, на основі виданого компетентним судом виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (далі - виконавчий лист).
Заява про видачу виконавчого листа подається до компетентного суду стороною, на користь якої було винесено рішення.
До заяви про видачу виконавчого листа додаються:
1) оригінал або копія рішення третейського суду. Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою цього третейського суду, копія рішення третейських-
Ерпилева Н. Указ. соч. С. 23.
Кого суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально засвідченою;
оригінал або копія третейської угоди, укладеної відповідно до закону;
документи, що підтверджують сплату державного мита у порядку і розмірі, що встановлені федеральним законом.
Заява про видачу виконавчого листа може бути подана не пізніше трьох років з дня закінчення строку для добровільного виконання рішення третейського суду.
Заява про видачу виконавчого листа, яке було подано з пропуском встановленого терміну або до якого не були додані необхідні документи, повертається компетентним судом без розгляду, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у порядку, встановленому арбітражним процесуальним або цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації.
Компетентний суд має право відновити термін на подачу заяви про видачу виконавчого листа, якщо знайде причини пропуску зазначеного строку поважними.
Заява про видачу виконавчого листа розглядається суддею компетентного суду одноособово протягом одного місяця з дня надходження заяви до компетентного суду. Про час і місце розгляду зазначеної заяви повідомляються сторони, проте неявка сторін чи однієї сторони не є перешкодою до розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа компетентний суд виносить ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа.
Визначення компетентного суду про видачу виконавчого листа підлягає негайному виконанню.
Визначення компетентного суду про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа може бути оскаржено в порядку, встановленому арбітражним процесуальним або цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації.
При розгляді заяви про видачу виконавчого листа компетентний суд не вправі досліджувати обставини, установлених третейським судом, або переглядати рішення третейського суду по суті.
 Компетентний суд виносить ухвалу про відмову у видачі виконавчого листа у випадках, якщо:
 1) сторона, проти якої було прийнято рішення третин- ського суду, представить до компетентного суду докази того, що:
 третейська угода є недійсною;
 рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою або не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі третейської угоди. Якщо постанови третейського суду з питань, охоплених третейським угодою, можуть бути відокремлені від тих, що не охоплюються такою угодою, то у видачі виконавчого листа на примусове виконання тієї частини рішення третейського суду, яка містить постанови з питань, охоплених третейським угодою, не може бути відмовлено;
 склад третейського суду або третейський розгляд не відповідали вимогам закону;
 сторона, проти якої було прийнято рішення третейського суду, не була належним чином повідомлена про обрання (призначення) третейських суддів або про час і місце засідання третейського суду чи з інших причин не могла уявити третейському суду свої пояснення;
 2) компетентний суд встановить, що:
 спір не може бути предметом такого розгляду відповідно до федерального закону;
 рішення третейського суду порушує основоположні принципи російського права.
 4 Рада Європи - міжнародна міжурядова організація регіонального характеру, метою якої виступає розвиток співпраці європейських держави в економічній, політичній, правовій та культурній галузях. Росія стала членом Ради Європи в 1996 р. В даний час число членів цієї авторитетної міжнародної організації перевищує 40 держав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду"
 1. ЗМІСТ
    рішення арбітражного суду 201 Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення 204 12. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження 207 Глава 11. Апеляційне провадження 210 1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного
 2. Тема 17. Третейські суди У РФ
    рішення третейського суду. Нормативні акти ФЗ «Про третейські суди в РФ» від 24.07.02 / / Російська газета. 2002. 27 липня. Література Виноградова Е. Альтернативне вирішення спорів / / Вісник ВАС РФ. 1997. № 8. Виноградова Е. Законодавство про третейські суди / / Господарство право. 1992. № 10. Виноградова Е. До питання про так званий «статус» постійно діючого третейського суду / / Господарство
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    рішення арбітражного суду, оголошення рішення. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження Підстави та порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва. Порядок
 4. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
    рішення торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 5. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    вирішенню спорів, що випливають з біржових угод, звані «біржовим арбітражем». За своєю природою це третейські суди, що вирішують спори за особливими правилами і регламентам. Діяльність цих судів не входить у поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного або
 6. 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. СПЕЦІАЛЬНА ПІДВІДОМЧІСТЬ справ арбітражним судам
    рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів і посадових осіб, які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності; про адміністративні правопорушення, якщо федеральним законом їх розгляд віднесено до компетенції арбітражного суду; про стягнення З організацій і громадян,
 7. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    рішенням арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу: рівень арбітражного суду в системі або місце (територія) розгляду справи -
 8. 4. Забезпечувальні заходи. ЗУСТРІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. СКАСУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ
    рішення третейського суду. Забезпечувальними заходами можуть бути: накладення арешту на грошові кошти або інше майно, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або інших осіб; заборона відповідачу та іншим особам вчиняти певні дії, що стосуються предмета спору; покладання на відповідача обов'язку вчинити певні дії з метою запобігання псування, погіршення стану
 9. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
    рішення третейського суду - п'ятикратний розмір мінімального розміру оплати праці; 9) З апеляційних та касаційних скарг на рішен-ня і постанови арбітражного суду, а також на визна-лення про припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду, про накладення судових штрафів, про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішень третейського суду та про відмову в
 10. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
    вирішенню спорів про суб'єктивне право чи охоронюваний законом інтерес, що виникають із цивільних та інших правовідносин. Спори, що виникають з правовідносин, врегульованих різними галузями права, різноманітні. Спільним для цих справ є процесуальне рівноправність суб'єктів спору - сторін в арбітражному процесі. Позовна виробництво спрямоване на вирішення спорів з приводу порушення або
© 2014-2022  ibib.ltd.ua