Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Систематизація законодавства України


Систематизація законодавства - діяльність із впорядкування та вдосконалення
нормативних актів, приведення їх до певної внутрішньої узгодженості через
створення нових нормативних актів чи збірників. У систематизації
розрізняють кодифікацію та інкорпорацію. Інкорпорація - вид систематизації
нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірниках у певному порядку
без зміни змісту. Критерії систематизації: хронологічний або алфавітний
порядок, напрямок діяльності, сфера суспільних відносин, тематика наукового
дослідження тощо. Види інкорпорації - за юридичним значенням (офіційна,
неофіційна); за обсягом (загальна, галузева, міжгалузева, спеціальна); за
критерієм об'єднання (предметна, хронологічна, суб'єктивна). Різновидом
інкорпорації є консолідація, внаслідок якої створюються нові нормативні
акти. Нормативні приписи розміщуються в логічному порядку після редакційної
обробки зміни не вносяться. Кодифікація - вид систематизації нормативних
актів, що мають спільний предмет регулювання, який полягає в їх змістовній
переробці (усунення розбіжностей і протиріч, скасування застарілих норм) і
створенні зведеного нормативного акта. Різновидами кодифікації є кодекс,
статут, положення. Кодекс - акт, який забезпечує правове регулювання певної
сфери суспільних відносин і має структурний розподіл на частини що певною
мірою відображають зміст тієї чи тієї галузі законодавства. У
сучасному законодавстві України існують: Кримінальний кодекс, Кодекс про
адміністративні правопорушення, Кодекс про шлюб та сім'ю, Земельний кодекс,
тощо. Статути, положення - кодифікаційні акти, в яких визначається статус
певного виду державних організацій і органів. До них не належать положення
про індивідуально визначені органи, що не мають загального характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Систематизація законодавства України"
 1. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  систематизація та оброблення інформації. Банки самостійно обирають систему та підсистеми бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком, обсягу банківських операцій і кількості працюючих. Будь-яка система обліку повинна забезпечити: дотримання принципів бухгалтерського обліку; єдину методологічну основу; взаємозв'язок даних синтетичного і аналітичного обліку; хронологічне та
 2. 2. Екологічне законодавство України
  систематизація і кодифікація існуючих правових норм, зокрема обговорюється питання про зміну назви закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" на закон "Про основи екологічного законодавства" та прийняття єдиного кодифікованого акту - Екологічного кодексу
 3. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  систематизація адміністративного законодавства, направлена на впорядкування чинних інститутів даної галузі права, усунення протиріч у змісті правових норм, вилучення застарілих та створення нових норм права, які відповідатимуть потребам суспільного розвитку. Основними формами систематизації виступають: кодифікація, інкорпорація, консолідація. Нині адміністративне законодавство кодифіковане лише
 4. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  систематизації адміністра тивного законодавства. 12. Поняття, склад та види адміністративно-правових відносин. 13. Поняття, риси та рівні державного управління. 14. Функції державного управління: поняття, види та їхня харак теристика. 15. Принципи державного управління: поняття, види та їхня ха рактеристика. 16. Понятя та види методів державного управління. 17. Поняття, ознаки та види актів
 5. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  систематизацію зібраного матеріалу роботи. Саме при викладенні матеріалу в повній мірі проявляються навики студента до самостійної роботи, його вміння систематизувати та аналізувати зібраний матеріал, робити висновки та пропозиції. При викладенні матеріалу слід звернути увагу на: - самостійність у підході до матеріалу, що викладається; - правильне цитування літератури, що використовується, з
 6. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  систематизацію адміністративного законодавства, насамперед шляхом його кодифікації. Оскільки здійснити кодифікацію норм адміністративного законодавства одночасно і в одному акті об'єктивно неможливо, доцільно здійснити поетапну кодифікацію за окремими сферами та інститутами адміністративно-правового регулювання. Кожний етап цього процесу має завершуватися підготовкою окремих частин
 7. § 3. Зв'язок криміналістики із суміжними галузями знань
  систематизація яких необхідні для ефективного виявлення, розкриття і попередження злочинів. Дослідження іншого об'єкта криміналістики - сфери кримінально-правової боротьби зі злочинністю передбачає вивчення: 1) кримінального законодавства; 2) законодавства, що регулює відношення у сфері боротьби зі злочинністю (Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК), законів України «Про
 8. § 2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
  систематизацію регуляторних актів; недопущення ухвалення регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти; виклад положень регуляторного акта в спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, котрі повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; оприлюднення інформації про здійснення регуляторної ді- яльності.
 9. 1. Господарське законодавство: поняття та загальна характеристика.
  систематизації господарського законодавства: 1) в межах Цивільного кодексу, який регулює майнові і пов'язані з ними немайнові відносини як у сфері господарювання, так і поза нею (наприклад, Голландія, Російська Федерація, Італія та ін.); 2) шляхом прийняття спеціального - Торгового чи Комерційного (Господарського) кодексу, який повинен відбивати специфіку правового регулювання відносин у сфері
 10. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  систематизацію, належне зберігання і захист отриманої інформації на всіх технологічних ланках від несанкціонованого доступу, а також взаємодію з користувачами. Структура Єдиної бази даних є дворівневою і повинна містити загальний довідник підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та базу даних про хід провадження цих справ. Довідкова інформація щодо наявності чи
© 2014-2021  ibib.ltd.ua