Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Зміст процесу виховання

Під змістом виховання розуміють систему знань, навичок, поглядів і переконань, якостей і рис особистості , стійких звичок поведінки, якими повинні оволодіти вихованці та які відповідають поставленим цілями і

251

завданнями. Розумове, фізичне, трудове і політехнічна, моральне, естетичне виховання в цілісному педагогічному процесі дає можливість досягти формування гармонійно розвиненої особистості.

В останні роки погляди на зміст виховного процесу радикально змінювалися. Немає тут єдності і сьогодні: суспільство, а разом з ним і школа переживають важкий період. В основі сучасного змісту виховання лежать такі ідеї:

1. Реалізм цілей виховання. Реальна мета виховання сьогодні-різнобічний розвиток людини, що спирається на його бажання, здібності і обдарування. Засіб досягнення цієї мети - освоєння школярем базових основ культури. Звідси центральне поняття змісту виховання - «базова культура» особистості, культура її життєвого самовизначення: знань та ставлення до світу, моральної поведінки, людських відносин і праці; демократична і правова; економічна та екологічна, художня і фізична; культура сімейних відносин.

2. Спільна діяльність дітей і дорослих. Вихователі старшого покоління пам'ятають часи, коли і завдання, і форми діяльності педагогів і учнів були різними, іноді прямо протилежними. Перші стояли над дітьми, керуючи їх вихованням, другі - виконували їхні вказівки. Така система не могла забезпечити надійних результатів саме тому, що вихователі та вихованці не діяли спільно. Гуманістична педагогіка орієнтує педагогів на спільний пошук разом з дітьми моральних зразків, відбір кращих зразків духовної культури, культури діяльності, вироблення на цій основі власних цінностей, норм і законів поведінки, життя.

Чи не далекі захмарні ідеали, а реальні цінності життя повинні бути покладені в основу змісту виховання.

3. Самовизначення. Виховання передбачає формування людини з твердими переконаннями, демократичними поглядами і життєвою позицією. Найважливіший елемент змісту виховання - культура життєвого самовизначення людини. Життєве самовизначення - поняття ширше, ніж тільки професійне і навіть громадянське. Воно характеризує людину як творця власного життя і щастя. У гармонії людини з самим собою має йти його громадянське, професійне і моральне самовизначення.

4. Особистісна спрямованість виховання. У центрі виховної роботи повинні стояти не програми, що не заходи, не форми і методи, а дитина - вища мета, сенс педагогічної турботи. Виховання покликане розвивати його індивідуальні схильності та інтереси, своєрідність характеру, почуття власної гідності. Рух від буденних інтересів вихованців до розвитку високих духовних потреб має стати нормою і основним правилом виховання.

5. Добровільність. Без доброї волі вихованців не можуть бути втілені ні сутнісні ідеї розвитку (подолання, піднесення себе), ні ідея співпраці.

252

Виховний процес, якщо він організований як примусовий, веде до деградації моральності як дитину, так і вчителі. Дітей не можна зобов'язати «виховуватися». Вільна воля їх проявляється, якщо вихователі спираються на їх інтерес, романтику, почуття товариського та громадянського обов'язку, прагнення до самодіяльності і творчості.

6. Колективістська спрямованість. Зміст виховної роботи в початковій школі поступово перебудовується і щодо колективу.

Він більше не вважається головним дисциплінарним органом, підмогою вихователя у вирішенні виникаючих проблем. Так, безсумнівно, дітей потрібно виховувати жити разом, співпрацювати, спільно вирішувати виникаючі проблеми, але жоден вільна, незалежна людина не підкоряється ніякому колективу. Цим принципово відрізняється погляд на демократичне виховання - запорука оновлення, що відкриває шляху від нівелювання особистості до її різнобічного розвитку; від заучування догм до пізнання і перетворення світу; від авторитарності і відчуженості до гуманності і співробітництва.

Як має бути організоване зміст виховання для здійснення цих ідей? Сьогодні мало повідомити вихованцю, що він повинен отримати розумовий, моральне, естетичне і т.д. розвиток. У нього неминуче виникають питання - для чого це потрібно, що це дає? У зарубіжних виховних системах саме ця сторона виходить на перший план і служить потужним стимулом вироблення позитивного ставлення до змісту виховання. Вихователь початкової школи добре підготується до відповіді на це питання і зможе настільки переконливо пояснити своїм вихованцям переваги виховання, що у тих не залишиться і тіні сумніву.

Добре організоване виховання повинне підготувати людини до ролі громадянина, працівника і сім'янина. Істотний внесок у формування цих якостей вносить початкова школа. Розкриємо їх зміст.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст процесу виховання "
 1. § 1. Форми виховання
  змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми: індивідуальні, мікрогрупповой, групові (колективні), масові. Порівняння
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  зміст процесу "? Наведіть аналогію змістом виховання. 2. Як уникнути нескінченної кількості змістовних елементів? 3. Прослідкуйте за поведінкою пасажирів, що їдуть вранці на роботу, і пасажирів, що відправляються на відпочинок в суботній 439 день: чи вдасться вам помітити відмінність змісту їх поїздки в громадському транспорті? 4. Назвіть систему ціннісних відносин,
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  процесі їх педагогічного
 4. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  змісті навчання переважає формування уявлень, засвоєння понять, законів, принципів, теорій, що надають вплив на вихованість і розвиненість особистості. У змісті виховання домінує формування поглядів, переконань, почуттів, ціннісних орієнтацій, ідеалів, мотивів, але в той же час формуються знання, вміння, навички, що в свою чергу, також сприяє розвитку і формуванню
 5. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  зміст процесу виховання; принципи виховання; методи виховання; технологія виховання; виховання особистості в колективі на основі вчення А.С. Макаренка. П.И . Підкасистий. Педагогіка. Автор дає докладні характеристики понять «виховання», «самовиховання», «перевиховання», «формування», «становлення» та ін Виховання як педагогічне поняття, його основні ознаки, категорії,
 6. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  вмістом освітньо-виховної роботи. 2. Проблеми методики стимулювання учнів в сім'ї до роботи над своїм особистісним розвитком і формуванням. 3. Проблеми обліку вікових та індивідуальних особливостей учнів в процесі сімейного виховання. Докладно розглядаються форми допомоги школи сім'ї: організаційно-педагогічна робота з батьками; здійснення їх педагогічного
 7. Цілісність педагогічного процесу
  зміст, форми і методи здійснення органічно нерозривних процесів, при аналізі яких припадає також виділяти домінуючі характеристики. Так, наприклад, у змісті навчання переважає формування наукових засвоєння понять, законів, принципів, теорій, що надають згодом великий вплив і на розвиток, і на вихованість особистості. У змісті виховання переважає
 8. § 1. Сутність та особливості процесу виховання
  змісту, форм і методів процесу виховання. Оскільки формування особистісних якостей відбувається не по черзі, а одночасно, тому педагогічний вплив повинно мати комплексний характер . 6. Варіативність і невизначеність результатів. Результати процесу виховання в одних і тих же умовах його протікання можуть бути різні. Це обумовлено цілою низкою чинників: з
 9. § 3. Діалектика процесу виховання
  змісті інформації; - протиріччя між словом і ділом; - протиріччя між зовнішніми впливами і внутрішніми прагненнями вихованців. ТЕСТ Виберіть правильний варіант відповіді 1. Рушійною силою процесу виховання є: a) конфлікти; о) заохочення; b) вимоги; е) покарання. c) протиріччя;
 10. ДОДАТОК
  процесу Соціальне замовлення Мета Зміст З'ясування вимог соціального замовлення Суб'єкт (об'єкти) Етапи діяльності 1-й Підготовчий 2-й Реалізаційний 3 -й Результативний Об'єкт середу, соціальні фактори Схема 2 Структура першого (підготовчого) етапу соціально-педагогічного процесу Соціальне замовлення З'ясування вимог соціального замовлення
 11. § 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь
  змісту виховання, відповідно до концепції, з'явився культурологічний підхід. Він дозволив зробити культуру змістом виховання, а виховання - процесом культуротворчества. Основні напрями реалізації «Концепції виховання дітей та учнівської молоді Республіки Білорусь на 2000-2005 рр..» були визначені в державній «Програмі виховання дітей та учнівської молоді Республіки
 12. ДОДАТОК 2 МЕТОДИКА РОБОТИ НАД Реферати
  зміст реферату, формулюється мета, визначаються завдання; - викладається зміст теми. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 1. План. 2. Введення. У вступі відображається актуальність проблеми, призначення реферату, мета, завдання, методи дослідження, застосовувані в процесі підготовки реферату. 3. Основна частина. У цій частині реферату, що складається з
 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  зміст і можливості самовиховання молодого співробітника? 6. Поясніть, чому колектив правоохоронного органу виступає і як об'єкт, і як суб'єкт виховання? 7. Розкрийте основні положення технології перетворення персоналу правоохоронного органу в справжній колектив. 8. Чому необхідна індивідуальна виховна робота з співробітниками, які її
 14. ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВИХОВАННЯ
  змісту, форм і методів . Інша суперечність виховання виникає на стику вимог життя та рівня готовності дітей до участі у громадському житті та виробництві. Осмислення вимог життя, приведення змісту та організації виховання у відповідність з цими вимогами запізнюється, затримується, відстає від бурхливого розвитку науково-технічного прогресу. По мірі поглиблення цього
© 2014-2021  ibib.ltd.ua