Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

§ 1. Соціально-регулятивна сутність права

Життєдіяльність людини в суспільстві регулюється соціально-нормативними механізмами - соціальними нормами і соціальним контролем. У цьому механізмі центральне місце займає право, правове регулювання - упорядкування суспільних відносин шляхом обов'язкового підпорядкування поведінки суб'єктів цих відносин державно-санкціонованим нормам. Відображення в свідомості людей правозначімих сторін дійсності і психічна регуляція людиною свого правозначімого поведінки називається правової психологією.

Правовий психологією називається і розділ юридичної психології, який вивчає психологічні аспекти праворозуміння, правотворчості, формування індивідуального, групового та громадського правової свідомості, правової соціалізації особистості та її правосоотнесенного поведінки.

Право, правове регулювання - основна форма соціального регулювання.

Соціальне регулювання забезпечує впорядкованість життєдіяльності суспільства, його поступальний розвиток. Воно пов'язане з прийнятою в даному суспільстві системою цінностей, визначається рівнем суспільної свідомості.

Відредагував і опублікував на сайті PRESSI (HERSON)

Вже в первісній формі людського суспільного ладу - в первісній общині - сформувалася система дозволений і суворих заборон.

Спочатку соціальні вимоги співвідносилися з конкретними ситуаціями, але потім ставали все більш узагальненими.

Право виникло з необхідності надання вільній людині певних дозволів і поряд з цим упорядкування та обмеження індивідуальної активності інтересами соціуму. Виникла і розвивалася соціально-регулятивна культура людства, яка і є основною ознакою цивілізації.

Право стало фактором гармонізації особистих інтересів людей з суспільною необхідністю. У сфері права психологія особистості взаємодіє з загальносоціальні та груповими цінностями, соціальними очікуваннями і установками. Юридичні норми транслюють людині модель належної поведінки в складних суперечливих конфліктних життєвих ситуаціях.

Концептуальною основою правового регулювання є праворозуміння. Від праворозуміння - трактування сутності права залежить реалізація права. Сучасне розуміння права - розуміння його як основного засобу реалізації соціальної доцільності та справедливості. Справедливість пов'язана з уявленнями людей про належних відносинах між ними, про відповідність між їх діяннями і воздання їм, між працею і винагородою, злочином і покаранням, між заслугами людей і їх суспільним визнанням.

Справедливо все моральне. Несправедливі аморальність, свавілля, беззаконня. Вчинки людей, результати їхньої поведінки підлягають соціальної оцінці через категорію справедливості. Справедливе - соціально належне. Цей загальнолюдський еталон соціально належного і лежить в основі права, є його сутністю.

Виникнення права як загальної міри соціально допустимого і соціально доцільного поведінки ознаменувало виникнення ери цивілізованих відносин між людьми. І в наші дні право, систе-ма правозастосування є показником рівня соціального розвитку суспільства, показником рівня дозволів людської активності, а вся правова система - механізмом, що забезпечує функціонування суспільства як самоорганізується системи, механізмом безперервного нарощування самоцінності людини. Націленість права на стабільну доцільність людської поведінки характеризує його нерозривний зв'язок з психологією суспільної поведінки людини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Соціально-регулятивна сутність права "
 1. § 3. Місце кримінальної відповідальності у соціально-правовому просторі
  соціальної взаємозв'язку людини і суспільства. Вона, в свою чергу має активним, динамічним початком, що дає можливість реального впливу (як елемент механізму кримінально-правового регулювання) на процеси суспільного розвитку. У цьому плані про інститут кримінальної відповідальності можна говорити як про одну з важливих упорядковують і організуючих форм взаємозв'язку людини, суспільства і
 2. § 4. Наука цивільного права
  соціальних процесів і тенденцій правового опосередкування суспільних відносин. Звичайно, вони не були вільні від ідеології та економічної політики держави. Правові концепції, покладені в основу таких базових актів, як Основи цивільного законодавства Союзу СРСР і союзних республік (1962 р.), ГК РРФСР 1964 р., безумовно, відбивали монополію державної власності,
 3. 1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку первісного суспільства.
  Соціальну та духовну організацію, остільки він справедливо позначається як революція, хоча й розтягнулася на кілька тисячоліть. Ця періодизація дозволяє чітко позначити, про яке первісному суспільстві йде мова, в яких часових рамках воно існувало, яка була соціальна і духовна організація суспільства, які форми відтворення та існування використовувало людство. Для
 4. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  соціального розшарування суспільства, появи класів, власності, держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку. Типові та унікальні форми виникнення держави. Держава як політична, структурна, територіальна організація ранньокласового суспільства. Ознаки держави.
 5. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  соціальне і класове в змісті права. Право як основа і засіб здійснення державної влади в ранньокласових суспільствах. Огляд теорій походження права. Розуміння неолітичної революції як кордону, що ділить всю історію людства на два способи його існування і відтворення - на привласнюють і виробляє економіку - є також і методологічним ключем до вивчення
 6. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  соціальне і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава. Держава азіатського способу виробництва. Зміна типів держави. «Че-ловеческое вимір» як критерій прогресу державності.
 7. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  соціальне, класове і національне у функціях держави. «Вічні питання» життя суспільства і функції держави. Еволюція функцій держави. Класифікація функцій. Структура держави, що забезпечує виконання функцій. Система органів держави. Державний апарат. Бюрократія і функції держави. Функції держави, державної влади, органу держави. У попередніх
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так і в окремих, конкретних суспільствах, враховуючи, зрозуміло, їх особливості, специфіку. Про це йшла мова вище, в першу
 9. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  соціальних регуляторів: нормативні та ненормативні регулятори. Соціальні та технічні норми. Загальне та особливе в соціальних нормах. Право як соціальний регулятор. Нові знання про походження права як суспільної регулятивній системі, що з'явилася одночасно з державою в результаті переходу людства від присвоює до виробляє економіці в III-II тис. до н.е., що має своєю
 10. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  соціальне і класове в праві. Право як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права. Право і соціальна
 11. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  соціальних формах ця сутність держави проявлялась, який пристрій державно-організованого суспільства висловлює цю сутність. Також і з правом. Де дійсно знаходяться з усіма притаманними характеристиками, і насамперед формальною визначеністю, ті правила поведінки, які складають зміст права? Як це складалося історично і як могутня логіка теорії права виділила
 12. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі III-II тисячоліття до н.е. прицілі до корінних змін у політичній, економічній, духовній та інших сферах життя людського суспільства. Разючі зміни відбулися і соціальній сфері - у відносинах людей і їх колективних утвореннях між собою, в організації суспільних відносин. Природа
 13. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  соціально-регулятивна система, то регулює вона перш за все і головним чином поведінку людини, то, як він діє, як повинен діяти. Ось чому теорія права традиційно звертається насамперед до характеристики поведінки, виробляючи критерії, які дозволили б оцінити конкретну поведінку. Адже саме поведінка виступає підсумком, результатом реалізації права, і тільки ці оцінки
© 2014-2022  ibib.ltd.ua