Головна
ГоловнаПолітологіяІсторія політичних і правових вчень → 
« Попередня Наступна »
Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
. Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

СТРУКТУРА ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ


Для того щоб відокремити головне від не першорядного-менш головного, слід враховувати, що будь-яка політико-правова доктрина складається з трьох частин, компонентів: 1) логіко- теоретичної основи (філософське чи релігійне обгрунтування, основна ідея, що лежить в основі доктрини), 2) теоретичного змісту (по-нятійно-категоріальний лад доктрини, система понять і категорій, що складають дану теорію держави і права); 3) програми (оцінка існуючої держави і права, політико-правовий ідеал).
Засвоївши цю структуру, неважко визначити головні ідеї по-політико-правової доктрини. Пояснимо на прикладі аналізу політико-правового вчення Радищева, досить відомого по книзі «Подорож з Петербургу до Москви». Дуже стисло це вчення може бути викладено приблизно таким чином:
Логіко-теоретична основа: теорія природного права, ідеї рівності всіх людей від природи.
Теоретичне зміст: в основі держави - «суспільний договір» (рівні люди домовилися про створення держави); найкраща форма правління - республіка (правління народу): закон - вираз загальної волі; загальна рівність перед законом.
Програма: засудження самодержавства і кріпацтва; необхідність корінних зміни суспільно-політичних відносин країни за допомогою радикальних реформ або революції; створення на місці Російської імперії федерації невеликих республік (типу Новгородської); гарантії власності та інших прав особистості; земля повинна належати тим, хто її обробляє.
Зрозуміло, це тільки сама загальна схема відповіді, що містить тільки перерахування основних ідей, що утворюють каркас політико-правового вчення Радищева, відповідь має містити виклад і пояснення цих ідей, посилання на відомі студенту твори Радищева, пояснення з питань, не згаданих у цій схемі (наприклад, про ставлення Радищева до англійської та французької революцій, про ставлення до союзу деспотичної влади і пануючої церкви та ін.) Ця схема застосовна до кожного політичного і правового вченню, оскільки вона виражає:
Зв'язок зі світоглядом епохи, з панівним або впливовим ідейним перебігом.
Зміст теорії держави і права, що відповідає певній епосі.
Інтереси і настрої якоїсь соціальної групи (класу, стану, частини того чи іншого), виражені як оцінка існуючого, сучасного їм держави і права, і як уявлення про державно-правовий ідеал (зрозуміло, що збіг оцінки та ідеалу свойст-венно апологетичним, консервативним доктринам).
Всі ці компоненти взаємопов'язані і багатоваріантних: на основі загального світогляду (філософського, релігійного) можуть існувати і існують різні теорії держави і права. Відмінності, ме5вду якими визначаються низкою факторів, з яких найбільше значення і вплив належить не тільки логіко-теоретичній основі теорії, а й соціально-політичними симпатіями і антипатіями авторів політико-правових доктрин. Тому з однієї і тієї ж логіко-теоретичної посилки можуть робитися різні політико-правові висновки чи, навпаки, однотипні висновки можуть обгрунтовуватися різним способом.
Так, у знаменитому творі Руссо «Про суспільний договір» докладно доводилося, що відносини між народом і урядом засновані не на двосторонньому договорі, як стверджували Пуфендорф і деякі інші попередні мислителі, а тільки на дорученні народу уряду здійснювати виконавчу владу. Здавалося б, яка різниця між двостороннім договором і одностороннім дорученням за місцем в політичних доктринах цих мислителів? Тим часом різниця суттєва. Суть справи в тому, що згідно з вченням ряду представників теорії природного права, до числа яких відносилися і Пуфендорф і Руссо, держава створена за допомогою громадського договору. Ряд помірні представників цієї теорії до учасників договору відносив народ і правителя (правителів) і робив звідси висновок, що для розірвання договору (тобто для зміни форми
правління, прийняття нової конституції) необхідна згода, як народу, так і правителів. Тим самим обгрунтовувалися вимога беззастережного підпорядкування розпорядженням влади, неприпустимість опору їй, засудження спроб докорінної зміни ладу без згоди уряду. У теорії Пуфендорфа це відображало слабкість німецьких городян XVII століття, їх малу здатність до активної опозиції князівського абсолютизму. Значно радикальніше програма Руссо, виражало настрої третього стану, селян і городян передреволюційної Франції XVIII століття, коли феодально-абсолютистський лад переживав гостру кризу, а королівсько-дворянське уряд виявив нездатність до проведення назрілих реформ. Обгрунтовуючи ідеї народного суверенітету, прямого народного законодавства, Руссо, дотримуючись класичної в той час ідеї суспільного договору, відмовляється вважати учасником цього договору правителів і уряд. За його теорії уряд призначається одностороннім волевиявленням (дорученням) народу, який відповідно може переглянути своє рішення про форму уряду і його персональний склад. Цим обгрунтовувалися радикальні для того часу демократичні вимоги, зокрема, відповідальність уряду і посадових осіб перед народом. І той, і інший аргумент (двосторонній договір, одностороннє доручення) грунтуються на сменившем теологічне світогляд середніх віків так званому юридичному світогляді (застосування конструкцій приватного права до політичних відносин). Але вибір логічного обгрунтування в рамках цього світогляду не випадковий: він значною мірою зумовлений історичною обстановкою і настроями певної соціальної групи (поміркований-ная програма німецьких городян XVII століття - радикальні настрої третього стану Франції XVIII століття). На цьому прикладі видно, що кожна політико-правова доктрина заснована на досить суворої логічного зв'язку ідей, що становлять її зміст.
Особливо важливо визначити головну, нову для свого часу ідею (або ідеї), яку той чи інший мислитель вніс в історію політико-правової думки, через що, власне, його вчення і стало предметом вивчення . Заслугою Бодена, наприклад, є обгрунтування ідеї суверенітету. Радищев першим в Росії виступив проти кріпосного права, висунувши принцип: земля повинна належати тим, хто її обробляє, а також відстоював республіканські ідеали. Гроцій висунув і розвинув дві важливі ідеї: природного права і суспільного договору. Для Мора і Кампанелли характерні ідеї держави, заснованого на общно-
сти майн. Заслуга Локка - ідея природних прав людини і теорія розподілу влади. Макіавеллі поклав початок політичної теорії, заснованої на вивченні відносин та інтересів людей, соціальних груп; але йому ж належить різке протиставлення політики і моралі. Особливість вчення Руссо - негативне ставлення до представницької системі, обгрунтування безпосередньої демократії. Суть анархізму - заперечення держави. Лібералізм - захист індивідуальних прав від державного втручання в розвиток економічних та інших суспільних відносин. У проектах Сперанського вперше говорилося про створення в Росії виборної Державної Думи. У каяедом політико-правовому вченні є щось для свого часу нове - саме ці нові (і тому оригінальні) ідеї відрізняють одне вчення від іншого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СТРУКТУРА ПОЛІТИКО-правової доктрини "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  структур політичного згоди не дозволило вирішити кардинально проблему Установчих зборів (П.В. Волобуєв); відсутність у більшості депутатів програми дій (була лише ідея скликання) прирікало Установчі збори стати непрацюючим органом (М.М. Смирнов); установчі збори упустило свій історичний шанс. В історії європейських революцій лише ті Установчі збори виконали
 2. Введення
  структури суспільства, а об'єктивні діалектичні процеси, в яких особистості чи політичні партії виступають лише виразниками закономірних процесів. Ці закономірності привели спочатку частини, а потім все більші і більші страти суспільства до розуміння необхідності радикальної зміни організації суспільства. Необхідно було від ірраціонального ідеологічного суспільства і держави перейти до
 3. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  структурами може бути використаний як поглиблення військової реформи і стати елементом стабілізації внутрішньополітичної обстановки і зміцнення обороноздатності країни. Військово-цивільні відносини, безсумнівно, слід формувати на принципах верховенства закону, демократизму, легітимності, відкритості військової сфери, підзвітності всіх силових структур та інших компонентів оборонного
 4. Список літератури
  структуру федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента РФ від 14 серпня 1996 р. № 1177 (із змінами. та доп.) / / Збори законодавства РФ. 1996. № 34. Ст. 4082.; № 35. Ст. 4152.; № 37. Ст. 4264. Про вдосконалення структури федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента від 17 березня 1997 / / Російська газета. 1997. 19 березня. Питання проходження військової служби: Указ
 5. § 1. Суб'єкти права власності
  структурі основних виробничих фондів країни досить високий. Це відноситься до таких галузей, як транспорт і зв'язок, атомна енергетика, військово-промисловий комплекс і ряду інших. У власності держави зосереджені чималі матеріальні резерви у вигляді запасів продовольства, палива й інших засобів життєзабезпечення на випадок всякого роду надзвичайних обставин. Збереження в
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про теорії російської державності. Насамперед кілька попередньо котельної зауважень. Сучасна теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  структурно, територіально) організовує-вано суспільство, як і чому воно існує в державних формах, які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно- сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому
 8. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  структурованим, різноманітним. Так, релігійні уявлення про соціальне регулюванні варіюються від тверджень, що все в поведінці людини зумовлено божою волею (роком, фатумом, долею), пізнання цієї зовнішньої зумовленості, проходження їй - і є мета, сенс людського існування, до визнання, що людина, хоча і створений божественним початком, наділений свободою волі і
 9. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  структура суспільства. Право і національна структура суспільства. Огляд теорій права. Отже, основне призначення права полягає в тому, щоб бути потужним соціально-нормативним регулятором, визначником возможною та обов'язкового поведінки індивідів і їхніх колективних утворень. Причому обов'язковість права, на відміну від усіх інших соціальних регуляторів, забезпечується можливістю державного
 10. Глава дванадцята. ФОРМА ПРАВА
  структур тощо), яка б дозволила обробляти його на ЕОМ - зберігати, видавати і т.п. При недотриманні цих вимог забороняється реєстрація акта і він не набуває юридичного значення, стає юридично нікчемним. Нарешті, про джерела права. Це поняття набуло широкого поширення в XIX столітті, стало предметом дослідження у вітчизняній теорії держави і права. Вчені
© 2014-2022  ibib.ltd.ua