Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоБюджетна система → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по бюджетной системе Украины. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

60. Управління фінансовою системою України.


Система управління фінансами включає дві основні складові частини:
1. Сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління рухом фінансових ресурсів та фінансових відносин, що виникають у суспільстві.
2. Сукупність фінансових органів та інститутів,основними завданнями яких є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносини.
Систему фінансових органів очолює Міністерство фінансів. Воно несе відповідальність за фінансовий стан держави, розробку та реалізацію фінансової політики. Основними функціями Міністерства фінансів є:
1.Вироблення основ і напрямів фінансової політики держави. 2.Методичне та методологічне управління фінансовими потоками на макроекономічному рівні.
3.Контроль за використанням коштів держави.4.Розробка проектів нового фінансового законодавства .5.Організація бюджетного процесу. 6.Організаційне регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.7.Організація функціонування ринку цінних паперів. 8.Керівництво оперативною роботою фінансових органів різних рівнів.
До органів, які функціонують у сфері бюджету держави, відносяться також:
Державна податкова служба - контролює своєчасність, правильність, повноту сплати податків до бюджетів різних рівнів, веде облік платників.
Державне казначейство - керує І контролює надходження і використання бюджетних коштів та коштів спеціальних фондів, веде облік касового виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів.
Контрольно-ревізійна служба - проводить ревізії фінансових органів щодо складання і виконання бюджету, здійснює контроль за використанням бюджетних коштів.
До органів, які виконують контрольно-регулюючі функції, відносяться:
Рахункова палата Верховної Ради України - виступає як експертний орган з метою здійснення контролю за складанням та виконанням Державного бюджету.
Комітет з нагляду за страховою діяльністю - контролює правильність формування і використання страхових резервів, наявність ліцензії на різні види страхування.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку -організує функціонування ринку цінних паперів, реєстрацію випуску цінних паперів, регулює їх кругообіг.
Основним фінансовим інститутом, який працює у сфері грошового ринку, є Національний банк України. Він здійснює емісію грошей, які виступають інструментом фінансових відносин і регулює грошовий обіг у країні. Важливе завдання Національного банку -організація функціонування кредитної системи, забезпечення стабільності національної грошової одиниці, проведення грошово-кредитної політики держави.
Також до таких органів відносять Міжбанківську валютну біржу,Фондову біржу,Страхові компанії,Аудиторські фірми, До органів, які здійснюють управління цільовими фондами, відносяться:
Управління Пенсійного фонду ,Фонди соціального страхування.
Загальне управління фінансовою системою здійснюється Верховною Радою України, урядом, апаратом Президента, Верховною Радою та Радою Міністрів АР Крим, а також органами місцевого самоврядування.
У сучасній ринковій економіці управління фінансами - досить складна справа. Тому створення ефективної системи управління ними, її удосконалення, підвищення керівної ролі Міністерства фінансів у проведенні та організації єдиної фінансової політики є запорукою зміцнення фінансової системи, всієї економічної системи країни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "60. Управління фінансовою системою України."
 1. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  управління та як засіб контролю за правильністю реєстрації банківських операцій в обліку. До інших форм синтетичного обліку належать: обігово-сальдові відомості, перевірочні відомості, касові журнали тощо. Вони відрізняються ступенем узагальнення інформації і використовуються для звірки даних аналітичного та синтетичного обліку. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що
 2. 4. План рахунків і принципи його побудови
  управлінського обліку. У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків. План рахунків складається з дев'яти класів (рис. 1): Клас 1. Казначейські та
 3. Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.
  управління, адекватні механізмам ринкових перетворень. Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка. Нині банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення. Бухгалтерський облік банку можна
 4. 3. Організація обліку погашення кредиту та процентів за користування кредиту
  управління. Друга функція - запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для внутрішнього користування, для можливості надання звітів про діяльність контрольним органам та для обчислення макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики. Фінансовий облік видачі та погашення кредиту, нарахування
 5. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів відносяться: а) акції; б) інвестиційні сертифікати; 2) боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних
 6. Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
  управління. При вивченні даної теми студентам слід мати на увазі, що контроль - це явище багатогранне і різнопланове. Він може бути охарактеризований як форма або вид діяльності, як принцип, як функція. Контроль у сфері державного управління, враховуючи його суть, можна охарактеризувати як самостійний вид роботи. Слід зазначити, що в умовах реформи системи органів державного управління,
 7. Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою
  управління економічною сферою. Система органів ^1; управління економічною сферою та їхні повноваження. Форми і методи управління економічною сферою. вс ,? Державне регулювання підприємницької діяльності. й* Адміністративна відповідальність за порушення чинного законодавства у л сфері економіки. -~ г Економічна сфера (в юридичній літературі її часто називають "сфера господарської
 8. Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням
  управління фінансами і кредитуванням. Система органів управління фінансами і кредитуванням та їх повноваження. Фінансовий контроль: поняття, особливості. Адміністративна відповідальність за адміністративні проступки у сфері фінансів. Правовими засадами здійснення управління фінансами і кредитуванням є закони "Про бюджетну систему України", "Про систему оподаткування", "Про державну податкову
 9. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  управління 1. Поняття і сутність державного управління. Принципи державного управління та їх характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів державного
 10. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. редак. проф. В.Б. Авер'янова - К., 1999. 43. Демин А.В. Нормативный договор как источник администра тивного права // Государство и право. - 1998. - № 2. 44. Державний контроль у сфері виконавчої влади. Наукова доповідь / За заг. редак. проф. В.Б.Авер'янова. К., 2000. 45. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Консти туции Украины //
© 2014-2021  ibib.ltd.ua