Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Взаємозв'язок слідчої та оперативно-розшукової діяльності

У процесі розслідування слідчий взаємодіє з оперативно-розшукової службою. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється гласно і негласно уповноваженими на те державними органами та оперативними підрозділами шляхом проведення оперативно-розшукових заходів з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод особистості, безпеки суспільства і держави.

Відмінною особливістю психологічної оперативно-розшукової діяльності є подолання протидії та опору злочинця і в зв'язку з цим - ис-

§ 4. Слідча та оперативно-розшукова діяльність 361

користування певних хитрощів. Ці хитрощі не суперечать законності, їх необхідність обумовлена специфікою розшуку.

Завдання оперативно-розшукової діяльності визначені законом.

Оперативність означає швидке виконання практичної дії у відповідь на певні обставини. Оперативна діяльність відрізняється підвищеною динамічністю і за своїм змістом не може бути формалізована.

Кримінальний розшук поряд з голосними засобами і прийомами має право використовувати прийоми особистого розшуку, спеціальні обліки, оперативну техніку і т. п.

По оперативно-розшуковим каналам слідчий може отримати: -

відомості про об'єкти - можливих носіях доказової інформації; -

орієнтують дані про обставини, що визначають тактичні прийоми збирання доказів; -

відомості, що сприяють правильній оцінці доказів; -

інформацію про підозрюваних обличчях.

Діяльність слідчого і оперативного працівника протікає в умовах протидії підозрюваних та інших осіб. Для подолання цієї протидії слідчим та оперативним працівникам необхідно володіти методами психологічної боротьби. До них в першу чергу відносяться: -

випередження негативної діяльності злочинців; -

координація і синхронність оперативно-розшукових, слідчих та інших заходів; -

вибір оптимальних умов для проведення процесуальних та оперативно-розшукових заходів.

Для пошуку осіб, які вчинили злочин за неповною вихідної інформації, використовуються алфавітний і дактилоскопічний обліки, інформаційно-пошукові системи, що забезпечують автоматичне звірення масиву дактилокарт зі слідами пальців рук, вилученими на місці

події.

1 Федеральний закон від 12 серпня 1995 р. № 144-ФЗ «Про оперативно-розшукову діяльність» (з наступними змінами та доповненнями). 362

Глава 12 Психологія попереднього розслідування

Сучасні інформаційно-пошукові системи - потужний засіб розкриття злочинів в умовах неповноти вихідної інформації. Деякі інформаційно-пошукові системи забезпечують і багатоаспектний пошук - одночасне використання безлічі ознак, що характеризують зовнішність людини, його злочинний досвід, психологічні особливості вчинення злочинів.

Значний обсяг інформації в

оперативно-розшукової діяльності не документується, а зберігається в пам'яті окремих працівників. Володіючи методикою виявлення прихованих обставин, оперативно-розшукові працівники часто надають слідчому матеріал для прийняття ключових рішень.

Система особистих, персональних дій оперативного працівника, пов'язаних з вирішенням оперативно-розшукових завдань, називається особистим розшуком.

Особистий розшук - індивідуалізований стиль пошукової діяльності оперативного працівника, пов'язаний з його здатністю ідентифікувати особу злочинця за його характерними ознаками, користуватися прийомами негласного спостереження за певною особою, вести результативний огляд об'єктів і територій з використанням засобів маскування, приладів спостереження і радіозв'язку.

Особистий розшук застосовується з метою попередження і припинення злочинів, виявлення ознак скоєних злочинів та причетних до них осіб, встановлення джерел носіїв істотної для розкриття злочинів інформації.

Специфічні умови особистого розшуку висувають певні вимоги до оперативному працівникові. Він повинен добре знати способи і прийоми здійснення і приховання відповідних злочинів, особливості поточної оперативної обстановки в зоні пошуку, особливості поведінки злочинців різних категорій, їх мовні особливості та відповідну кримінальну субкультуру, володіти навичками тривалого спостереження за поведінкою злочинців, вибору з цією метою оптимальних позицій, використання засобів маскування, навичками легендованого спілкування з особами, які належать до різних соціальних груп, прийомами отримання інформації з різних джерел.

Особистий розшук можуть успішно здійснювати тільки такі співробітники, які здатні переносити ситуативні важко-

§ 5. Психологія затримання правопорушника 363

ста, яким властиві спостережливість і оперативне мислення, високопродуктивна пам'ять. Вони повинні бути сміливими, винахідливими, готовими до миттєвого прийняття рішень в неординарних ситуаціях. Особистий розшук вимагає здатності до швидкого соціально-рольового перевтілення та відповідної мовної адаптації, вміння помічати особливості поведінки людей і використовувати різноманітні підходи для отримання від них конфіденційної інформації. Важливо і наявність високої мотивації до здійснення даного роду діяльності.

Розвинуте практичне мислення необхідно оперативному співробітнику для моделювання динаміки досліджуваної події, для імовірнісного подання психологічних портретів осіб, які можуть бути залучені в спостережувану ситуацію.

У ряді випадків виникає необхідність оперативного впровадження співробітника

оперативно-розшукової діяльності в кримінальне середовище. З цією метою розробляються психологічно обгрунтована легенда, сценарії введення і виведення співробітника з середовища впровадження. Проводяться спеціальні заняття з його рольової поведінки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Взаємозв'язок слідчої та оперативно-розшукову діяльність "
 1. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики. Предмет і завдання криміналістики. Система криміналістики. Методи криміналістики. Місце криміналістики в системі наукових знань. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика. 1. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації та ознаки, за
 2. Термінологічний словник
  Автономія особистості - відособленість особистості, її здатність до самовизначення своїх позицій. Як загальний принцип людської поведінки автономія особистості була проголошена Мартіном Лютером в його визнанні: «На тому стою і не можу інакше», а теоретично досліджена І. Кантом («Автономна етика»). Автономію особи Кант пов'язував не з свободою особистості від зовнішніх впливів, а з
 3. § 8. Системна організація слідчих дій (на прикладі розслідування вбивств за наймом)
  При розслідуванні окремих видів злочинів следствен-ті дії набувають системну взаємозв'язок. Розглянемо систему слідчих дій на прикладі рас-ледования найбільш соціально небезпечного і важко розкривання-ого виду злочинів - вбивства по найму (так званого замовного вбивства). В умовах формується ринкової економічної системи, різноманітних колізій тіньової і
 4. § 3. Слідчо-пошукова діяльність в інформаційно-дефіцитних ситуаціях
  В обмеженої вихідної інформації слідчий вишукування-ає стартові можливості для розвитку пізнавального пошуку. Початкові слідчі та оперативно-розшукові 348 Глава 12 Психологія попереднього розслідування дії спрямовуються на виявлення і дослідження ключових обставин розслідуваної події. Здійснюючи порівняльний аналіз фактів, висуваючи обгрунтовані версії і
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 6. ВСТУП
  Зміцнення законності - одна з найважливіших умов подальшого вдосконалення державності, неухильного розвитку демократії. Важливу роль у дослідженні та розробці проблем боротьби зі злочинністю відіграє криміналістика. Предметом будь-якої науки є закономірності об'єктивної дійсності, які відображаються в різних явища, процеси, фактах. Предметом криміналістики є
 7. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  Відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 02.11.00 - «Юриспруденція», затвердженим наказом міністра освіти РФ від 2 березня 2000р. № 686 «Про затвердження освітніх стандартів вищої професійної освіти», висуваються такі вимоги до обов'язкового мінімуму змісту курсу «Криміналістика»: Предмет
 8. Тема 18. Розслідування злочинів проти життя і здоров'я (вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю).
  Криміналістична характеристика вбивств. Обставини, що підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Висування слідчих версій. Початкові слідчі дії у справах про вбивства. Особливості тактики подальших слідчих дій. Особливості розслідування у справі, порушеній у зв'язку із зникненням людини.
 9. Тема 21. Розслідування злочинів у сфері економічної діяльності (лжепредпринимательство, незаконний кредит, фальшивомонетництво, контрабанда).
  Криміналістична характеристика незаконного отримання кредиту. Початкові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи у справах про незаконне отримання кредиту. Криміналістична характеристика лжепредпрінімательства. Обставини, що підлягають встановленню. Слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Особливості розслідування в залежності від слідчих ситуацій.
 10. Тема 27. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами.
  Криміналістична характеристика злочинів, скоєних організованими групами. Організація розслідування на первісному етапі. Деякі особливості розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними групами та злочинними співтовариствами. Особливості тактики окремих слідчих дій. Контрольні питання: Поняття та види організованої злочинності. У чому полягає
 11. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
  Предмет криміналістики і досліджувані цією наукою закономірності. Місце криміналістики в системі кримінально-правових наук. Система криміналістики. Закони розвитку і принципи криміналістики. Загальні і спеціальні методи криміналістики: їх характеристика та критерії допустимості. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації: ідентифікуються і
 12. Тема 2. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю
  Основні напрямки боротьби з організованою злочинністю на сучасному етапі. Особливості роботи з попередження та припинення злочинів, скоєних організованими злочинними групами. Основні форми розкриття злочинів, скоєних організованими групами. Правоохоронні органи, що у боротьбі з організованою злочинністю. Оперативно-розшукові підрозділи і їх
 13. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  Особливості вчинення злочинів організованими злочинними групами у сфері економіки. Організація виявлення злочинів у сфері економіки, вчинених організованими злочинними групами. Використання оперативно-розшукових можливостей з метою документування економіки, організації тактики розслідування цих видів злочинів. Основні види корупції, її використання організованими
 14. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 15. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
    Управління зайнятістю, або управління створенням робочих місць є, по своїй суті, управління соціальне, яке в широкому сенсі слова є управління всіма і будь-якими суспільними процесами; у вузькому сенсі - управління процесами та явищами соціальної сфери суспільного життя, засіб реалізації соціальної політики. Сутність соціологічного підходу до управління полягає у виділенні трьох
 16. 6.2. Гіпотеза: поняття, види, її побудова
    У процесі наукового або повсякденного пізнання ми часом йдемо за дуже важкого і звивистому шляху, від незнання до знання, від неповною і неточною інформацією про навколишній світ до більш повного і глибокому знанню про нього. Цей пізнавальний процес супроводжується різними здогадками і припущеннями щодо будь-яких на той момент ще нез'ясовних явищ. З часом ці гіпотетичні судження
 17. 3. Відповідальність за порушення зобов'язань
    Поняття відповідальності за порушення зобов'язань. Завдання забезпечення нормального стану і розвитку майнового обороту вимагає забезпечення зобов'язань певним інструментом, квапили суб'єктів цивільного права виконувати свої обов'язки, а у разі відхилення від запропонованого - піддавати їх впливу певних несприятливих наслідків. Це завдання реалізується в рамках
 18. 4. Правові засади захисту державної таємниці та іншої інформації обмеженого доступу
    Сьогодні не встановлено чіткої єдиної класифікації видів інформації обмеженого доступу, хоча чинними нормативними актами визначається понад 30 її різновидів. Найбільш часто у правових документах вживаються поняття: «державна таємниця», «службова таємниця», «комерційна таємниця», «професійна таємниця» і «таємниця приватного життя». Державні службовці можуть мати відносини в
 19. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
    Зміна оцінки досягнень учнів виходить з розуміння, що сучасний процес навчання не може бути монооценочним. З одного боку, він повинен припускати оцінку різних досягнень школяра (множинність об'єктів оцінки), з іншого боку, оцінка не може здійснюватися тільки учителем, в процес оцінювання повинні залучатися самі школярі (множинність суб'єктів оцінки).
© 2014-2021  ibib.ltd.ua