Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

24.3. Участь Республіки Білорусь в міжнародному екологічному співробітництво

Реалізація конституційного права наших громадян на сприятливе навколишнє середовище сьогодні вже неможлива без міжнародного екологічного співробітництва, тому Білорусь є активною його учасницею. У розвитку міжнародного співробітництва на багатосторонній основі особливу увагу в нашій республіці приділяється забезпеченню виконання міжнародних конвенцій та підписаних до них протоколів, розробці національних механізмів їх реалізації, а також активізації співпраці з органами управління конвенціями.

Республікою Білорусь підписано такі основні конвенції та протоколи в області охорони навколишнього середовища:

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані - 17 листопада 1979;

Протокол про скорочення викидів сірки та їх транскордонних потоків принаймні на 30% до Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані - 13 липня 1985;

Протокол про обмеження викидів оксидів азоту або їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані - 4 листопада 1988;

Віденська конвенція про охорону озонового шару - 22 березня 1985 ;

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар - 16 вересня 1987;

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті - 25 лютого 1991 ;

Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату - 9 травня 1992;

Конвенція ООН про біологічне різноманіття - 5 червня 1992;

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення - 3 березня 1993

В рамках конвенцій розроблено ряд проектів (зокрема, проект програми "Охорона атмосферного повітря" з урахуванням виконання Білоруссю міжнародних зобов'язань, встановлені критичні навантаження на екосистеми Республіки Білорусь під впливом техногенного чинника, здійснена робота з оцінки емісійних факторів по важких металах та ін.), зроблений комплекс заходів щодо регламентації переміщення озоноруйнуючих-щих речовин (ОРВ) через державний кордон, скорочення

359

виробництва і споживання ОРВ, створено банк даних про їх імпортерах і споживачах ОРВ в республіці і т.д. Завдяки цим заходам викиди оксидів азоту знижені на території Білорусі до рівня 1987 р., а споживання озоноруйнуючих речовин за останні роки скоротилося в 4 рази.

У контексті реалізації Конвенції про збереження біорізноманіття планети Білорусь стала повноправним учасником процесу створення Загальноєвропейської екологічної мережі територіальної охорони природи (ЕЕСОХЕТ), основною метою якої є збереження просторових і функціональних зв'язків між природними екосистемами сусідніх країн. Більшість європейських держав зобов'язалися спланувати і створити таку мережу до 2010 р. Основними функціями екомережі є запобігання збільшенню фрагментарності екосистем, виявлення найбільш важливих (ключових) з точки зору збереження біорізноманіття територій в окремих європейських країнах та забезпечення їх охорони в рамках єдиної функціонально і територіально пов'язаної системи (шляхом створення надалі транскордонних охоронюваних природних територій). Ідея створення ЕЕСОИЕТ оцінюється фахівцями як одна з найкращих сучасних макрорегіональних ініціатив.

Будучи одним із засновників ООН, Республіка Білорусь на постійній основі підтримує контакти з міжурядовими організаціями ООН: ЮНЕП, ЮНЕСКО, Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), ВООЗ, ЄЕК з проблем навколишнього середовища і водних ресурсів, Міжнародної довідковою системою джерел інформації з навколишнього середовища (ІНФОТЕРРА), ОЕСР та ін

Розширюється взаємодія Білорусі з такими великими міжнародними організаціями, як Рада Європи, МАГАТЕ, Міждержавний екологічний рада (МЕС), Програма ТАСІС Європейського співтовариства , Світовий банк, Євробанк, а також органами, створеними для імплементації * міжнародних природоохоронних конвенцій і протоколів до них та ін

В останні роки активізувалася співпраця природоохоронних органів Білорусі з Програмою розвитку ООН (ПРООН) в нашій республіці, в рамках якої реалізуються проекти зі сталого розвитку на обласному, районному рівнях і міжсекторного програми сталого розвитку.

Підготовлено та видано матеріали Міжнародної конференції зі сталого розвитку країн з перехідною економікою, яка відбулася в Мінську в 1997 р.,

- I

* Імплементація (від лат. 1тр1ео - ісполняюХг осущцр ^ Ьдедіе, {виконання державою міжнародних правових норм. ™ '* и1' *

360

За прихильність нашої країни ідеям екорозвитку та активну природоохоронну позицію на 52-й сесії Генеральної Асамблеї ООН (червень 1997 р.) Республіка Білорусь була обрана до Керуючий рада Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) на чотирирічний період (починаючи з 1998 р.).

У республіці триває робота з реалізації розробленого цільовою групою ЄЕК ООН проекту "Моніторинг та оцінка якості вод басейну річки Західний Буг", що виконується спільно з Польщею та Україною.

В області охорони навколишнього середовища у Білорусі багато спільних з іншими країнами СНД проблем, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, і в першу чергу - наслідки катастрофи на ЧАЕС. Тому одним з перших документів, прийнятих в рамках СНД після утворення Співдружності, стало Угоду про взаємодію в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, підписану 8 лютого 1992 р. На Москві представниками 10 з 11 країн СНД (Україна присутня як спостерігач).

Для практичної реалізації домовленостей, що випливають з Угоди, в липні 1992 року в Мінську на засіданні керівників природоохоронних відомств країн СНД було підписано Протокол про створення і повноваження Міждержавного екологічного ради (МЕМ). В якості постійного робочого органу МЕМ був заснований Секретаріат ради зі штаб-квартирою в Мінську.

Завданнями МЕМ є:

? здійснення координації і проведення узгодженої політики в галузі охорони навколишнього середовища;

? проведення спільних екологічних експертиз проектів;

? надання сприяння у вирішенні екологічних суперечок між членами МЕМ;

? ведення міждержавної Червоної книги;

? визначення умов і порядку участі сторін у виконанні зобов'язань, що випливають з раніше прийнятих Радянським Союзом угод у сфері охорони навколишнього середовища.

За період існування МЕМ був прийнятий ряд угод у сфері охорони навколишнього середовища:

Угода про охорону і використання мігруючих видів птахів і ссавців і місць їх проживання від 9 вересня 1994 р.;

Угода про книгу рідкісних, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин - Червоній книзі СНД від 23 червня 1995;

Угода про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних та інших відходів від 12 квітня 1996 р.;

Угоду про інформаційне співробітництво в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища від 6 червня 1997;

361

Угода про принципи взаємодії в галузі раціонального використання та охорони транскордонних водних об'єктів від 6 червня 1997

Білорусь розвиває і двостороннє співробітництво в галузі охорони природи, насамперед із країнами СНД, а також з іншими суміжними державами та потенційними інвесторами (Німеччиною, Швейцарією, Швецією та ін.) - Підписані і реалізуються міжурядові угоди з Латвією, Російською Федерацією, Україною, а також міжвідомчі (між природоохоронними відомствами) - з Польщею, Данією, Молдовою, Литвою, Болгарією, Словаччиною.

В рамках двостороннього співробітництва регулярно проводяться зустрічі і наради представників природоохоронних структур Білорусі та країн-сусідів, прийняті плани екологічного співробітництва, створені спеціальні комісії зі співробітництва у пріоритетних напрямах охорони природи. Так, заснована в 1998 р. Білорусько-Латвійська комісія основну увагу у своїй роботі приділяє підготовці міжурядової угоди з охорони та використання басейну р.. Західної Двіни / Даугави.

Одним з головних напрямків у співпраці з Російською Федерацією є взаємодія природоохоронних органів прикордонних територій (Вітебської, Могилевської, Гомельської, Брянської, Смоленської, Псковської областей).

Триває робота природоохоронних відомств з уніфікації екологічних норм і стандартів . З цією метою проведено семінар на тему "Зближення законодавчої та нормативно-методичної бази управління якістю навколишнього середовища в Росії та Білорусі". Здійснюються спільні заходи з оздоровлення та охорону транскордонних річок Дніпра та Західної Двіни.

Головним напрямком взаємодії Білорусі з Польщею у природоохоронній сфері є охорона вод р.. Західного Бугу та його приток, уніфікація дій щодо збереження біорізноманіття Біловезькій пущі та ін

У рамках підписаного в 1994 р. Договору про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища між Республікою Білорусь і Данією розгорнута робота по таких пріоритетних напрямках, як охорона водних ресурсів і оброблення стічних вод, переробка небезпечних відходів та ін Зокрема, спільно з Датським агентством з охорони навколишнього середовища здійснюються проекти, пов'язані з охороною води і атмосферного повітря басейнів основних річок, що впадають у Балтійське море (Західної Двіни, Німану, Західного Бугу). Завершено річні етапи роботи за двома проектами, які фінансуються Датським урядом: "Обстеження та утилізація старих, накопичених пестицидів в Республіці Білорусь" та "Отримання енергії з радіоактивної біомаси та лісової підстилки в Республіці Білорусь ".

362

І це лише мала дещиця прикладів міжнародного природоохоронного співробітництва нашої країни.

Екологічна діяльність Республіки Білорусь знаходить активну підтримку міжнародних фінансових інститутів. Так, із загальної суми позик (171200000 дол.), виділених Білорусі Світовим банком (СБ) за роки співпраці, четверта частина була спрямована на потреби, так чи інакше пов'язані з екологією (позика на розвиток лісового господарства, кредитний аванс на підготовку проекту енергозбереження на об'єктах соціальної сфери). Ще 14 млн дол. склала грантова підтримка з боку СБ екопроект Білорусі. Половина цієї суми пішла на реалізацію проекту з припинення застосування озоноруйнівних речовин шляхом технічного переоснащення підприємств; 1 млн дол. - на проект збереження біорізноманіття лісів Біловезької пущі та Березинського заповідника; значні суми - на розробку проекту модернізації системи міського водопостачання та проекту по створенню протипаводкової інфраструктури в заплаві р.. Прип'яті. Однак умовою подальшого кредитування екологічної сфери республіки СБ визначив серйозні зміни макроекономічної ситуації в Білорусі. Принаймні, перспективи подальшого екологічного співробітництва вивчаються обома сторонами. І серед них такі напрямки, як впровадження економічних інструментів у природоохоронну діяльність, проблеми переробки промислових відходів, введення податків на товари, що забруднюють навколишнє середовище (ПЕТ-пляшки, акумулятори, азбест і т.п.), управління водними ресурсами та ін

Активна участь Білорусі в процесі міжнародного екологічного співробітництва дає надію на те, що наше повернення на загальносвітові шляху соціально-економічного розвитку сприятиме виходу з екологічної кризи спільно з іншими країнами. Для цього існують реальні передумови. Білорусь має певний матеріально-технічний та інтелектуальний потенціал для вдосконалення технологій з метою екологізації господарської діяльності, оскільки очевидно, що порятунок біосфери планети - в повсюдне переході на передові мало-і безвідходні технології. Однак для якнайшвидшого поширення найпрогресивніших екотехнологій доцільно використовувати досвід країн з високорозвиненою економікою, тим більше що "Порядок денний на XXI століття" передбачає передачу таких технологій розвиненими країнами світу іншим державам. Але для практичної реалізації цього заходу необхідна розробка відповідної нормативно-правової бази в рамках міжнародного екологічного співробітництва.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 24.3. Участь Республіки Білорусь в міжнародному екологічному співробітництві "
 1. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  міжнародному екологічному співробітництві.
 2. Міжнародне співробітництво у вирішенні екологічних проблем
  екологічних
 3. 14.6. Державна екологічна експертиза та контроль
  республіканськими органами державного управління та об'єднаннями з метою забезпечення виконання підвідомчими підприємствами та організаціями планів і заходів з охорони навколишнього середовища. Виробничий контроль проводить екологічна служба підприємств, організацій та інших господарських суб'єктів. Громадський контроль має право здійснювати громадські об'єднання, трудові
 4. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
    республіках, міністерствах і відомствам, окремих регіонах і містах; визначалися обсяги капітальних вкладень і введення в дію природоохоронних потужностей і об'єктів. На жаль, еколого-економічне планування, як і вся система централізованого планування, виявилася недієздатною внаслідок незбалансованості планів, то є невідповідності між плановими завданнями і певними
 5. 18.3. Інвестування природоохоронної діяльності в Білорусі
    міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. На природоохоронні заходи в Білорусі витрачається значна частина капітальних вкладень. У середньому по промисловості вони становлять 3% загальних капіталовкладень, але їх частка сильно коливається залежно від галузевих особливостей виробництва: у будіндустрії інвестиції
 6. ВИСНОВОК
    міжнародного співробітництва у справі охорони природи, так як біосфера - це спільний дім всього людства, і навести в ньому екологічний порядок можна тільки зусиллями всього світового
 7. 13.4. Організаційні структури управління
    участь у створенні системи екологічної освіти та виховання, взаємодія з громадськими природоохоронними організаціями;? здійснення міжнародного співробітництва у межах своєї компетенції та ін Підвідомчими Мінприроди Республіки Білорусь органами управління природокористуванням на місцях є б обласних, Мінський міський комітети і 123
 8. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
    Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 9. 14.4. Екологічна безпека РБ
    республіканська програма "Екологічна безпека Республіки Башкортостан на період 1996-2000рр." була прийнята Урядом республіки в 1996 р. Нею метою була розробка комплексної системи екологічної безпеки. У складі програми було 11 підпрограм, що охоплюють найширший спектр питань раціонального використання та охорони природи: - формування нормативно-правової
 10. § 1. Поняття системи освіти
    учасників освітнього процесу; - освітні стандарти, розроблені на їх основі навчальні плани і навчальні програми; - заклади освіти та інші організації, що забезпечують ефективне функціонування системи освіти; - державні органи управління освітою, що включають Міністерство освіти Республіки Білорусь, управління та
 11. 27. Управління ЗЕД на регіональному та місцевому рівнях
    участь у формуванні та здійсненні основних принципів зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що належать до Автономній Республіці Крим, надання пільг іноземним інвесторам, створення та забезпечення функціонування вільних економічних зон, ліцензування і квотування експорту продукції, яка виробляється в Автономній Республіці Крим, здійснення ЗЕД, за згодою
 12. 16.2. Основні джерела та види фінансування природоохоронної сфери. Цільові фонди охорони природи
    участі юридичних осіб, інших природокористувачів у фінансуванні природоохоронних робіт і деяких інших надходжень. Всі зазначені кошти, що формують позабюджетні фонди охорони природи, зараховувалися на спеціальні рахунки виконкомів місцевих Рад депутатів, а потім розподілялися наступним чином: 10% - на спеціальний поточний рахунок позабюджетних коштів Мінприроди (республіканський
 13. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 14. 31. Міжнародно-правове регулювання економічної діяльності
    участю України (наприклад. Міжнародна угода по цукру від 20.03.92 р.). Особливе місце займають багатосторонні договори країн - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД), наприклад, ще в цілому не набула чинності Угода про створення зони вільної торгівлі від 15.04.94 р. (Україна ратифікувала Угоду та Протокол до нього 06.10.99 р.) . Найважливішими для регулювання сфери ЗЕД
 15. Коефіцієнти екологічної ситуації
    республіка 1.04-1.22 Ленінградська область 1.11-1.91 Новгородська область 1.11-1.17 Псковська область 1.11-1.13 Тверська область 1.04-1.12 Інші річки басейну Балтійського моря 1.04 Басейн Каспійського моря Басейн р.. Волги Вологодська область 1.13-1.14 Новгородська область 1.06 Володимирська область 1.16-1.18 Іванівська область 1.16-1.18 Тверська область 1.16-1.17 Калузька область 1.16-1.17
 16. Питання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
    міжнародного екологічного права, основні міжнародні організації в галузі охорони навколишнього
 17. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
    екологічного нормування та оцінки якості природного середовища розкрита в гол. 14. Якість атмосферного повітря регулюється також нормативами: - граничних обсягів утворення забруднюючих речовин при експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів; - споживання атмосферного повітря для виробничих потреб; - змісту
 18. Джерела норм міжнародного права
    міжнародного права являють собою встановлені державами в процесі правотворчості форми втілення узгоджених рішень, форми існування міжнародно-правових норм. Стаття 38 Статуту Міжнародного суду містить перелік джерел міжнародного права, які він застосовує при вирішенні переданих йому суперечок. До таких джерел відносяться: міжнародні конвенціі1,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua