Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

1. Екологічний контроль:

Система контролю представлена Мінприроди, Ростехнагляд, а також Роскомгидромет, Госкомсанепіднадзор, Роскомзем, Держбуд, Роскомвод, Роскомнедра та ін

Основні повноваження:

- видача дозволів на природокористування, встановлення лімітів, квот;

- клопотання про припинення фінансування, припинення діяльності підприємства;

- пред'явлення позовів, штрафів ;

- вимога усунення екологічних порушень;

- відвідування об'єкта контролю, отримання необхідної інформації.

2. Екологічний паспорт природопользователя:

розробляється підприємством, затверджується керівництвом за погодженням з територіальним органом Мінприроди. Це основне джерело інформації про природокористування на підприємствах:

- загальні відомості про підприємство його приналежність, розташування;

- природно-кліматична характеристика району;

- короткий опис технології виробництва, баланс матеріальних потоків;

- характеристика сировини, матеріальних та енергетичних ресурсів;

- відомості про використання земель, вод, повітряних ресурсів ;

- характеристика викидів в атмосферу;

- характеристика водоспоживання і водовід.;

- характеристика відходів;

- відомості про транспорт підприємства;

- еколого-економічної діяльності підприємства;

- економічні показники (ліміти, платежі за природокористування).

3. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ і екологічне аудіювання:

Екологічне аудіювання: перевірка відповідності діяльності підприємства (природопользователя) природоохоронним нормам і правилам. Це інструмент управління навколишнім середовищем.

ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ

2

Відповідно до закону РФ «Про екологічну експертизу» (1995 р.) екологічна експертиза - встановлення відповідності запланованій господарської та іншої діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє природне середовище та пов'язаних з ними соціальних, економічних та інших наслідків реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Основною метою і функцією ЕЕ є максимальне попередження можливих негативних наслідків запланованій господарської діяльності на навколишнє природне середовище, на здоров'я людини, умови її проживання, визначальним фактором яких є збереження і підтримка різноманітності форм життя, видів. Попереджувальна функція ЕЕ полягає в тому, що вона здійснюється у вигляді попередньої перевірки та встановлення відповідності господарської діяльності вимогам раціонального природокористування, екологічної безпеки, причому ця діяльність здійснюється спеціально створюваною комісією під контролем органів Мінприроди, тобто має законодавчу силу і обов'язковість виконання.

Принципи екологічної експертизи та ОВНС у чинному російському законодавстві досить добре опрацьовані і закріплені в Законі «Про екологічну експертизу»:

1. Принцип обов'язковості - наявність позитивного висновку ГЕЕ є одним з обов'язкових умов фінансування й реалізації об'єкта державної ЕЕ. Правовим наслідком негативного висновку державної ЕЕ є заборона реалізації об'єкта ГЕЕ.

2. Принцип наукової обгрунтованості, об'єктивності та законності висновків ГЕЕ розглядається в законах у зв'язці і означає, що ЕЕ і ОВНС являють собою науково-дослідний процес і повинні проводитися на сучасному науково-технічному рівні, з використанням новітніх форм і методів наукових досліджень кваліфікованими вченими-експертами.

3. Принцип незалежності і позавідомчої - неодмінною умовою ефективності ЕЕ є функціональна і фінансова незалежність організуючих ЕЕ органів і провідних її експертів (переважно позаштатний статус останніх, їх належне фінансове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення).

4. Принцип широкої гласності та участі громадськості припускає можливість громадських організацій і громадян отримувати таку інформацію і доводити до відома осіб, які приймають рішення, свою позицію, обов'язковість для останніх повідомляти про прийняті рішення і т.д. Цей принцип забезпечується, зокрема, ст. 84 і 86 закону, що передбачають адміністративну відповідальність за відмову в наданні, або несвоєчасне надання, або перекручення екологічної інформації, а також відшкодування заподіяної таким правопорушенням шкоди. Гласність екологічної інформації тісно пов'язана із залученням громадськості до участі у проведенні державної ЕЕ. Форми такої участі, припускаються російським законодавством, різноманітні: розгляд

3

пропозицій громадян та громадських об'єднань про сам проведенні екологічної експертизи, включення представників громадськості до складу експертних комісій, ознайомлення населення з результатами державної ЕЕ, проведення референдумів і т . д.

5. Принцип відповідальності.

Види ЕЕ:

- державна;

- громадська.

Державна екологічна експертиза

Принципи

Обов'язковість

Наукова обгрунтованість

Незалежність

Внеьедомственность

Законність

Гласність

Участь громадськості

Відповідальність

Об'єкти

Пр про екти пр огр АММ

Проекти будівництва

Пр про екти гр адо стр оітель ств а

Про екти р азмещенія

Техніка і технології

Сировина та матеріали

Продукція, хімічні речовини

Проекти стандартів, нормативів, правових норм

Стадії ЕКОПОМ-експертного процесу

Призначення

? залишення укладення

Підготовка і затвердження висновку

Збір, узагальнення, оцінка матеріалу

Ознайомлення з укладенням громадськості

Вирішення спорів

Відповідальність

Державна екологічна експертиза призначається спеціально уповноваженим органом держави в галузі охорони навколишнього природного середовища. Її висновки мають силу надвідомчого документа, обов'язкового до виконання.

Відповідно до ст. 11 закону РФ «Про екологічну експертизу» обов'язковій державній екологічній експертизі, що проводиться на федеральному рівні, підлягають:

4

- проекти правових актів РФ нормативного та ненормативного характеру, реалізація яких може призвести до негативних впливів на навколишнє природне середовище , нормативно-технічних та інструктивно-методичних документів, затверджуваних органами державної влади РФ, що регламентують господарську та іншу діяльність, яка може вплив на навколишнє природне середовище;

- матеріали, що підлягають затвердженню органами державної влади РФ і попередні розробці прогнозів розвитку і розміщення продуктивних сил на території РФ, в тому числі:

1) проекти комплексних і цільових федеральних соціально-економічних, науково-технічних та інших федеральних програм;

2) проекти генеральних планів розвитку територій вільних економічних зон і територій з особливим режимом природокористування та ведення господарської діяльності;

3) проекти схем розвитку галузей народного господарства Р;

4) проекти територіальних схем розселення, природокористування і територіальній організації продуктивних сил РФ;

5) проекти міждержавних інвестиційних програм, в яких бере участь РФ, і федеральних інвестиційних програм;

7) проекти комплексних схем охорони природи РФ;

- техніко-економічні обгрунтування і проекти будівництва, реконструкції та розширення, технічного переоснащення, консервації та ліквідації організацій і інших об'єктів господарської діяльності РФ та інші проекти незалежно від їх кошторисної вартості, відомчої приналежності та форм власності, здійснення яких може вплинути на навколишнє природне середовище в межах території двох і більше суб'єктів РФ, в тому числі матеріали щодо створення громадянами або юридичними особами Російської Федерації за участю іноземних громадян або іноземних юридичних організацій , обсяг іноземних інвестицій у які перевищує п'ятсот тисяч доларів;

- техніко-економічні обгрунтування і проекти господарської діяльності, яка може вплив на навколишнє середовище сусідніх держав, або для здійснення якої необхідно використання спільних із суміжними державами природних об'єктів, або яка зачіпає інтереси сусідніх держав, певні «Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті»;

- проекти міжнародних договорів;

- документація , що обгрунтовує угоди про розділ продукції і концесійні договори, а також інші договори, що передбачають використання природних ресурсів і (або) відходів виробництва, що знаходяться у віданні РФ;

- матеріали обгрунтування ліцензій на здійснення діяльності, здатної надати вплив на навколишнє природне середовище, видача

5

яких належить відповідно до законодавства РФ до компетенції федеральних органів виконавчої влади;

- проекти технічної документації на нові техніку, технологію, матеріали , речовини, сертіфіціруемие товари та послуги, які входять до переліку, що затверджується спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи, в тому числі на закуповувані за кордоном товари;

- матеріали комплексного екологічного обстеження ділянок територій, обгрунтовують надання їм статусу особливо охоронюваних природних територій федерального значення, зони екологічного лиха чи зони надзвичайної екологічної ситуації, а також програми реабілітації цих територій;

- проекти схем охорони та використання водних, лісових, земельних та інших природних ресурсів , що у віданні РФ;

- документація зміну функціонального статусу, виду та характеру використання територій федерального значення, в тому числі матеріали, що обгрунтовують переклад лісових земель в нелісові;

- об'єкти державної екологічної експертизи, наведені вище й раніше отримали позитивний висновок державної екологічної експертизи у разі:

1) доопрацювання об'єкта екологічної експертизи з зауважень проведеної раніше державної екологічної експертизи;

2) зміни умов природокористування спеціально уповноваженим державним органом у сфері охорони навколишнього природного середовища;

3) реалізації об'єкта державної екологічної експертизи з відступами від документації, що отримала позитивний висновок державної екологічної експертизи, і (або) у разі внесення змін до зазначеної документацію;

4) закінчення терміну дії позитивного висновку державної екологічної експертизи;

5) внесення в проектну та іншу документацію змін після отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Екологічний контроль: "
 1. Контрольні питання
  1. У чому полягає предмет екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст
 2. 43.Контроль як способ забезпечення законності
  Контроль є способом забезпечення законності, его СУТНІСТЬ Полягає в тому, что суб'єкт контролю здійснює облік и перевірку того, як контрольованій об'єкт Виконує покладені на нього Завдання и реалізує свои Функції. Класифікація контрольних функцій: перелогових від суб'єкта: контроль з боку законодавчої влади. контроль з боку ПУ та йо апарату контроль з боку КМУ контроль з боку центральних органів
 3. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  Екологічне право - формована державою законодавча база регулювання взаємовідносин людини і природи. В основі розвитку екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Усі екологічні
 4. 15.2. Екологічна освіта
  Освіта завжди відображає соціальне замовлення і забезпечує отримання тих знань, які корисні для життя в тих чи інших конкретних історичних і географічних умовах. На межі третього тисячоліття соціальне замовлення - підготовка екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ
 5. ВИСНОВОК
    При побудові суспільства сталого розвитку важливу роль будуть грати не тільки «силові» (економічні та правові) важелі, але й морально-етичні норми, які спонукають населення до екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та
 6. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
    Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 7. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
    Безпека - це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Наприкінці ХХ століття людство усвідомило, що існують межі експлуатації природних ресурсів, межі стійкості екосистем, їх саморегуляції і безпеку кожної живої істоти на планеті, у тому числі і людини, залежить в першу чергу від благополуччя середовища
 8. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
    Криміналістична характеристика екологічних злочинів. Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних
 9. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
    Суб'єктами екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти. Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-394 Суб'єкти та об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян і
 10. § 96. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОРАЛЬНОСТІ
    Силові (економічні, правові) важелі в суспільстві сталого розвитку повинні доповнюватися більш «м'якими» моральними, етичними стимулами екологічно правильної поведінки. Моральність полягає в усвідомленні необхідності погоджувати свої дії (або дії групи особистостей) з інтересами суспільства. Стосовно до завдань раціонального природокористування моральним
 11. 14.2. Екологічна експертиза та ОВНС
    Державна екологічна експертиза організується і здійснюється відповідно до Законів РФ "Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» та Законом РБ «Про екологічну експертизу». Експертиза є одним з найважливіших методів здійснення екологічного контролю. Вона полягає: у встановленні відповідності запланованій господарської та іншої діяльності
 12. Суспільство і природа
    Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 13. Галузевий контроль
    здійснюється контрольно-ревізійнімі Підрозділами міністерств, что фінансуються за рахунок бюджету, підпорядковуються як віщому органу державного контролю, так и відповідному міністерству. Его Основна функція - детальний контроль за правільністю витрачання бюджетних коштів. На Галузевий контроль відповідно до чинного законодавства покладений обов'язок періодічного проведення ревізій
 14. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
    Законодавство в галузі екологічної безпеки представляє складну систему, що включає всі нормативно-правові акти і норми законодавства країни, предметом регулювання яких є суспільні відносини щодо збереження, відновлення і поліпшення об'єктів довкілля безпосередньо або в прямому опосередкованому реальному прояві до них. Конституція РФ від 12.12.1993
 15. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
    Монографія присвячена вивченню найцікавішого явища в загальної та соціальної психології - соціальній установці, яка стала одним з центральних об'єктів вивчення в ХХ столітті. Дається докладний аналіз різних теорій соціальної установки у вітчизняній і зарубіжній психології. Пропонується оригінальна екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua