Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Елементи й ознаки складу злочинуСклад злочину - це в першу чергу сукупність об'єктивних і суб'єктивних елементів, що дозволяють відповідне суспільно небезпечне діяння розглядати в якості злочину. Наведений теза дозволяє укласти, що всі елементи складу злочину умовно, з точки зору їх пізнання, можна розділити на дві групи: групу об'єктивних і групу суб'єктивних елементів, кожна з яких розпадається на види цих елементів. Об'єктивні елементи складаються з об'єкта і об'єктивної сторони, суб'єктивні - відповідно з суб'єкта і суб'єктивної сторони.
На сторінках юридичної літератури висловлювалася думка про помилковість такої відмінності. Згідно з цим думку, зазначених елементів не існує. Насправді ж є елементи складу, лише характеризують об'єктивну і суб'єктивну сторони злочину. Чи не є в цьому зв'язку елементом складу і суб'єкт злочину - людина. Елементами складу злочину є лише ознаки, що характеризують осіб або обмежують коло суб'єктів, що можуть нести кримінальну відповідальність за конкретне діяння. Однак доводи ці не знайшли поширення та підтримки в кримінально-правовій науці.
Елементи складу злочину взаємопов'язані і знаходяться в органічній єдності один з одним. Тільки в сово-
купности перераховані елементи можуть утворити юридичний зміст підстави кримінальної відповідальності. Відсутність у скоєному хоча б одного з них свідчить про відсутність складу злочину в цілому, а значить, і про відсутність підстави кримінальної відповідальності.
Необхідно зауважити, що законодавець, описуючи ту чи іншу кримінально-правову норму, може і не передбачити в її тексті вказівки на всі елементи складу відповідного злочину. Однак це не означає, що їх присутність в даному випадку необов'язково.
Об'єкт складу злочину - це те благо (соціальна цінність), яке захищається від злочинних посягань всіма соціально-правовим охоронним механізмом країни. Об'єкт, як правило, не вказується законодавцем у диспозиції кримінально-правової норми і визначається або по розташуванню даної норми в системі інших норм кримінального права, або шляхом логіко-смислового аналізу її змісту, або за назвою відповідної статті КК.
Об'єктивна сторона складу злочину являє собою акт зовнішньої поведінки людини, виражений в дії або бездіяльності, а іноді в наслідках і причинного зв'язку між діянням і наслідками та ін
Суб'єкт складу злочину - особа, яка вчинила злочин і наділене певними ознаками, що мають кримінально-правове значення.
Суб'єктивна сторона складу злочину полягає в психічної діяльності суб'єкта в процесі вчинення ним злочину.
Будь зазначений елемент являє собою самостійне вчення в теорії кримінального права, тому в рамках цього розділу ми лише позначили їх суть.
Кожному з елементів складу злочину притаманні певні ознаки. Щодо обсягу (сукупності) цих ознак в теорії кримінального права єдності не спостерігається. На думку одних, ознаками складу злочину є тільки ті, яким кримінальний закон надає правове значення і тому вводить в диспозицію норм Особливої частини КК. Інші автори вважають, що диспозиції кримінальних законів не завжди містять вказівку щодо всіх ознак складу злочину, хоча визнають, що більшість з них повністю або частково відображені в диспозиції.
Представляється, що диспозиція норми кримінального права і склад злочину - поняття не тотожні. З од-
ної боку, диспозиція як частина кримінально-правової норми (навіть якщо має місце диспозиція описова) у більшості випадків не дає опису окремих елементів складу, зокрема об'єкта або суб'єкта злочину, а іноді й деяких елементів об'єктивної або суб'єктивної сторін, з іншого - склад не може вмістити весь обсяг ознак злочину, бо він включає не всі, а лише суттєві ознаки. Склад злочину, безперечно, поняття набагато більш глибоке, ніж диспозиція статті Особливої частини. Незважаючи на те, що кожна диспозиція певною мірою характеризує склад злочину, встановлення ознак конкретного складу вимагає застосування норм не тільки Особливої, а й Загальної частини Кримінального кодексу.
Кожне суспільно небезпечне діяння, вчинене в конкретних умовах простору і часу, володіє безліччю неповторних (об'єктивних і суб'єктивних) особливостей, що відрізняють його від всіх інших. Природно, що законодавець не може врахувати їх усі, а тому з усього безлічі індивідуальних ознак він виділяє найбільш суттєві, типові і, таким чином, конструює склади злочинів. Іншими словами, до ознак певного складу злочину відносяться лише ті, які однаково притаманні всім злочинам даного виду, а це, в свою чергу, означає, що обсяг ознак складу завжди вже обсягу ознак злочину.
Всі ознаки складу злочину поділяються на дві групи: обов'язкові (загальні, основні, або конститутивні) та спеціальні (додаткові, або факультативні).
Основні ознаки притаманні складам всіх злочинів. Вони вивчаються теорією кримінального права у вченні про загальне поняття складу злочину. Щодо конкретних елементів складу злочину до основних ознаками слід відносити по: об'єкту - соціальні блага (цінності), що охороняються кримінальним законом; об'єктивної боці - діяння (дія або бездіяльність); суб'єкту - фізична особа, осудність, вік; суб'єктивній стороні - вину.
Разом з тим, оскільки загальні ознаки не можуть відобразити специфіку окремих, конкретних складів злочину, остільки законодавець вдається до допомоги спеціальних, додаткових.
Спеціальними вважаються ознаки, які законодавець використовує при конструюванні окремих складів злочинів на додаток до основних ознаками. До них відносяться в: об'єкті - структура, зміст і спосіб охорони соціальних благ (цінностей); об'єктивної боці - наслідки, причинний зв'язок, місце, час, спосіб, знаряддя, засоби вчинення злочину; суб'єкті - підлога, посадова чи службове становище, судимість і др.; суб'єктивній стороні - мотив, мета. У конкретних складах поділ ознак на загальні та спеціальні неможливо, оскільки вони зазначені в диспозиції конкретної статті Особливої частини КК і виконують обов'язкову для цього складу злочину роль.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Елементи і ознаки складу злочину "
 1. Адміністративна відповідальність
  елементів, як об'єкт (Об'єкт сторона, суб'єкт). Об'єк-ект адміністративного правопорушення - це суспільні відносини, врегульовані нормами права та охоронювані заходами адміністративної відповідальності (права і свободи, моральний. Громадський та державного-венний порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління і т.д. ОС полягає в вчиненні діяння,
 2. 50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
  елементів, які логічно об'єднують, розташовують нормативний матеріал у певній функціональній спрямованості. Структурні елементи системи права:-норми права;-інститути права;-підгалузі права;-галузі права; Галузь права - відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специфічним методом
 3. Явище організованої злочинності.
  елемента тіньової економіки. По-третє, - що існує поняття організованої економічної злочинності (його розшифровки він тоді не привів). Алма-Атинській дослідник І. Рогов злочини у сфері економіки назвав основою організованої злочинності при цьому він вважав, що власне організована злочинність - більш широке явище, що включає, як злочини у сфері економіки, так і
 4. § 1. Загальні зауваження
  елементах, супутніх обставини та наслідки. При цьому автор, на нашу думку, безпідставно виключає суб'єктивну сторону з числа фактичних і соціальних елементів на тій підставі, що нібито умисел і необережність не предмет відображення, а вираз ставлення до відбиваному (див.: Б. С. Никифоров . Про умисел за чинним законодавством. - «Радянська держава і право», 1965, №
 5. § з. Суб'єктивна сторона злочину - найважливіший структурний елемент суспільної небезпеки злочинного діяння
  елементи поняття злочину »(див.: Т. В. Церетелли. До питання про поняття провини, - Вісник про мадських наук Академії наук Грузинської РСР. 1960, № 1, стор 36). Див також: П. С. Д а г е л ь. Проблеми вини в радянському кримінальному праві. Владивосток, 1968, стор 61. Аналогічна конструкція висуну та також угорським криміналістом Ласло Вішкі (див. його статтю «Вина і суспільна небезпека. Питання
 6. § 4. Суспільна небезпека і об'єктивна сторона злочину
  елемент суспільної небезпеки злочинного діяння 4. Одна суб'єктивна сторона без об'єктивної сторони не може представляти суспільної небезпеки, оскільки не володіє сама по собі властивостями людської практики. Тільки дія або бездіяльність суб'єкта, в якому висловлюється антигромадську ставлення суб'єкта, буде суспільно небезпечним, так як тільки будучи виявленим зовні, це
 7. § 5. Суспільна небезпека злочинного діяння і суспільна небезпека особистості
  елементом суспільної небезпеки злочинного діяння, вчиненого особою, визнаним особливо небезпечним рецидивістом. Таке ж тлумачення має бути дано і кримінально-правовим інститутам повторності злочинних діянь (повторення, загальний і спеціальний рецидив) і сукупності злочинів. Сказане дозволяє зробити висновок, що ознаки , що характеризують особу злочинця, самі по собі не 1 Див І.
 8. § 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправності
  елементом суспільної небезпеки, і тому закон визнає злочинними тільки винні діяння. У радянській кримінально-правовій літературі немає єдності думок і з питання про визнання караності ознакою злочину. Одні автори вважають, що в даний час, у зв'язку з появою нових форм відповідальності, покарання перестало бути ознакою злочину, неминучим його наслідком '. Інші
 9. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  елемент суб'єктивної сторони складу злочину. Вина, як елемент суб'єктивної сторони злочину, в наступному нерідко противополагались вини, як основи кримінальної відповідальності. Це особливо про-1 Детальніше див: К. Ф. Тихонов. Суб'єктивна сторона пре ступления. Саратов, 1967 р., стор 11-33. 2 Кримінальне право. Загальна частина М., Юріздат 1938, стор 258 -271 .. 58 стало в
 10. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  елементів), які згідно радянським законом визначають кон кретного суспільно небезпечне для соціалістичного держави дія (бездіяльність) як переступив лення »2.« Представляючи собою сукупність елементів кон кретного злочину, склад не може ні в одному своєму «роді» або «вигляді» бути загальним. Склад преступле ня завжди реальний, завжди конкретний »3.« Серед зазначених у законі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua