Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяІсторія психології → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Ярошевський. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ від античності до середини ХХ століття. Видавництво: Академія, м.; 416 стр., 1996 - перейти до змісту підручника

? 10. Генетична психологія Жана Піаже '

Швейцарський психолог Ж.Пиаже (1896-1980) - один з найбільш відомих вчених, чиї роботи зі ставили важливий етап у розвитку генетичної пси хологіі. Наукові інтереси Піаже ще з юності б-'Параграфи 10-14 - за участю Т.Д. Марцинковський.

250

Чи зосереджені на біології та математики. У 11 років він опублікував свою першу наукову статтю, присвячену виробами-альбіносам. З цього ж віз раста він починає працювати в музеї біології. У уні верситет він займається переважно біологією і філософією і в 1918 році отримує докторську сте пень за роботу про молюсків.

Після закінчення університету Піаже їде в Цю рихт, де знайомиться з дослідженнями К. Юнга і з технікою психоаналізу (див. нижче). Цей досвід був йому необхідний, так як він прагнув поєднати строго експериментальний, лабораторний метод, властивий біологічним дослідженням, з по над інформативним і вільним методом бесіди, прийнятим у психоаналізі. Розробці такого але вого методу, який він збирався застосувати для вивчення мислення дітей, Піаже присвятив не стільки років. Цей метод отримав назву методу клінічної бесіди.

Велике значення для Піаже мало його преба вання протягом двох років в Парижі, куди він був запрошений в 1919 році для роботи над шкалами з вимірювання інтелекту. В цей же час він приділяє велику увагу вивченню тих типових оши пліч, які роблять діти при вирішенні досить простих, на перший погляд, завдань тесту Віне. У 1921 році Піаже повертається в Женеву, де Кла-Паред запрошує його на посаду директора Ін ституту Ж.-Ж. Руссо. Одночасно Піаже начи нает читати лекції в Женевському університеті і працювати в Женевському будинку малятка. Матеріали, отримані ним у цей період, лягли в основу його перших книг "Мислення і мова дитини", "суж дення і міркування дитини", де він викладає ос нови своєї концепції когнітивного розвитку де тей, які розглядає як поступовий про цес, що проходить в своєму розвитку кілька стадій. Щоденникові записи, засновані на на дотриманні за розвитком власних дітей, дали Піаже додатковий матеріал для цієї концеп ції. У наступні роки Піаже поєднує препо давательскую роботу (як професор Же невського університету) з різними адміністра тивними посадами, публікує книги, в яких

251

пересматрірает і доповнює свої теоретичні возаренія на природу і розвиток мислення у де тей. У 1949-1951 роках Піаже створює свій основ ної працю "Введення в генетичну епістемологію", а в 1955 році очолює створений з його ініціативи Міжнародний центр з генетичної епістемології в складі Женевського універси та. На посаді директора цього центру Піаже зі стояв до кінця життя.

Свою теорію дитячого мислення Піаже будував на основі логіки і біології. Він виходив з ідеї про те, що основою психічного розвитку являють ся розвиток інтелекту. У серії експериментів він доводив свою точку зору, показуючи, як уро вень розуміння, інтелект впливають на мову дітей, на їхнє сприйняття і пам'ять. Діти в його дослідах не бачили і не пам'ятали, на якому рівні була вода в сполучених посудинах, якщо не знали про зв'язок між ду рівнем води і пробкою, якою закрито один з судин. Якщо ж їм розповідали про це свій стве сполучених посудин, характер їх малюнків змінювався, вони починали ретельно вимальовувати рівень води (однаковий чи різний), а також пробку.

Таким чином, Піаже приходить до висновку, що ця пи психічного розвитку - це етапи розвитку ін інтелекту, через які поступово проходить ребе нок у формуванні все більш адекватної схеми сі туації. Основою цієї схеми саме і є логічне мислення.

Л Паже говорив, що в процесі розвитку проис ходить адаптація організму до навколишнього середовища. Інтелект тому і є стрижнем розвитку психіки, що саме розуміння, створення правиль ної схеми навколишнього забезпечує адаптацію до навколишнього світу. При цьому адаптація являють ся не пасивним процесом, а активним взаємо дією організму із середовищем. Ця актібность-необхідна умова розвитку, так як схема, вва тане Піаже, не дається в готовому вигляді при рожде нии, немає її і в навколишньому світі. Схема виробок ховується тільки в процесі активного взаємодій ствия з середовищем, або, як писав Піаже, "схеми немає ні в суб'єкті, ні в об'єкті, вона є резуль-252

татом активної взаємодії з об'єктом".

Од ним з улюблених прикладів Піажебил приклад ре бенка, що не володіє поняттям числа, який усвідомлює його значення, перебираючи камінці, граючи з ними, вибудовуючи їх в ряд.

Процес адаптації та формування адекватної схеми ситуації відбувається поступово, при цьому дитина використовує два механізми її побудови - асиміляцію та акомодацію. При асиміляції по строєна схема жорстка, вона не змінюється при зміні ситуації, навпаки, людина намагається все зовнішні зміни втиснути у вузькі, заданий ві рамки вже наявної схеми. Прикладом ас сіміляціі для Піаже є гра, в рамках ко торою дитина пізнає навколишній світ. Акком Дація пов'язана із зміною готової схеми при зміні ситуації, в результаті чого схема дей ствительно є адекватною, повністю отра жая всі нюанси даної ситуації. Сам процес раз витія, на думку Піаже, є чергуванням асиміляції і акомодації; до певного пре справи дитина намагається користуватися старою схемою, а потім змінює її, вибудовуючи іншу, більш адек ватяну.

Дослідження етапів розвитку мислення і у са мого Піаже відбувалося поступово.

Так, в 20-і роки він, виходячи з зв'язку між миш ленням і мовою, побудував свої дослідження раз витія мислення через вивчення розвитку мови де тей. Збираючи типові запитання дітей ("Чому дме вітер?", "Ходить чи сонечко в гості до лу нє?", "Звідки береться дощ?"), Піаже почав за давати ці питання самим дітям. Він прийшов до ви воду, що процес розвитку мислення - це про цес екстеріорізаціі, тобто мислення з'являється як аутистическое, внутрішнє, а потім, пройшовши ста дию егоцентризму, стає зовнішнім, реалістичні ческим. Такий же і процес розвитку Лечи, кото раю з езопової (мови для себе) стайовітся промовою соціальної, промовою для інших. Ця позиція Піаже викликала нарікання з боку інших пси хологов, насамперед Л. С. Вигот * кого і В. Штьор на, які довели, що аутистическое мислення ня, як більш складне, не може передувати

253

реалістичного (Штерн), що егоцентрична мова є промужуточной між, зовнішньої і внутрішньої, а не навпаки (Л. С. Виготський). Од нако і в цей період Піаже були зроблені откри ку, що мали величезне значення для розуміння формування інтелекту дітей. Це насамперед відкриття таких особливостей дитячого мислення, як егоцентризм (невміння стати на іншу точку зремія), синкретизм (нерозчленованість), транедук-ція (перехід від приватного до приватного, минаючи про щее), артіфіціалізм (штучність, створений-несть світу), анімізм (натхненність), нечувст вітельность до суперечностей.

Найбільш значущими були експерименти Піа-же з дослідження егоцентризму. Він задавав де тям прості питання, у яких треба було посмот реть на ситуацію з точки зору іншої людини. Наприклад, дитину запитували, скільки у нього братів, а почувши відповідь "У мене два брата", заду вали наступне питання: "А скільки братів у тво його старшого брата?". Як правило, діти губилися і не могли правильно відповісти, говорячи, що у брата тільки один брат, і забуваючи при цьому себе. Більш складним був експеримент з трьома горами. Дітям пропонувався макет із трьома горами різної висоти, на вершинах яких були розташовані різні предмети - млин, будинок, дерево. Дітям пред являли фотографії та просили вибрати ту з них, на якій всі три гори видні в тому положенні, в якому їх бачить дитина в дану хвилину. З цим завданням справлялися три-чотирирічні де ти. Після цього з іншого боку макета ставили ляльку і експериментатор просив дитину вибрати ту фотографію, яка відповідає точці зре ня ляльки. З цим завданням діти вже не могли впоратися. Як правило, навіть шести-семирічні знову вибирали ту фотографію, яка відображала їх позицію перед макетом, але не позицію ляльки чи іншої людини. Це і призвело Піаже до ви воду про труднощі для дитини встати на чужу точ ку зору, про егоцентризм дітей.

Другий етап досліджень Піаже, що почався в ЗО-х роках, був пов'язаний з дослідженням операцій ональной сторони мислення. Він розробляє

254

спеціальні експерименти. Фактично Піаже був єдиним дослідником, що приділяв увагу цій проблемі, так як Виготський, Штерн, Бюлер та ін досліджували в основному не процес мислення, а продукти розумової де ятельности.

. У цей період Піаже приходить до висновку, що пси хіческім розвиток пов'язаний з интериоризацией, так як перші розумові операції - зовнішні, сенсомоторні - згодом переходять у внутрішній ний план, перетворюючись на логічні, власне розумові. Піаже також відкриває головне свій ство цих операцій - їх оборотність. Характеризуючи поняття оборотності, він наводить як при міра арифметичні дії - додавання і вичі тание, множення і ділення, які можуть бути про читані як зліва направо, так і справа наліво, тобто вони оборотні.

Піаже досліджував як перехід від зовнішніх опе рацій до внутрішніх, логічним, так і формиро вання оборотності. Дітям 5-7 років давалися заду ня, в яких досліджувалася їх здатність по приймати збереження ваги, числа і обсягу предметів. Так, їм пред'являли два ряди кубиків, располо дені на однаковій відстані один від одного. Так як кількість кубиків в обох рядах, як і відстань між ними, було однаковим, то ці два ряди були однієї довжини. У дітей запитували, чи дорівнює кількість кубиків в двох рядах, і ті відповідали, що рівне. Тоді на очах у дитини дорослий зсував кубики в одному ряду, так що вони виявлялися стоять впритул один до одного. Ес тественно, довжина даного ряду зменшувалася. За сле цього дитині задавали питання, чи змінилося тепер кількість кубиків в двох рядах. Діти, як правило, відповідали, що в короткому ряду кубиків стало менше, ніж у довгому. Аналогічні екс періменти були пророблені з дослідженням зі зберігання ваги (у круглому і сплющеному шматочках пластиліну) і обсягу, коли вода переливалася в посудини з широким і вузьким денцем так, що уро вень води в них був різним. При цьому навіть ба га шестирічні діти вважали, що кількість у ди в судинах змінилося.

255

Піаже давав дітям картинки, на яких були зображені два коні і чотири корови, і спра Шива, яких тварин більше. Діти правильно відповідали, що корів більше. Тоді Піаже ставив запитання, кого більше - тварин або корів. І де ти знову говорили, що корів більше, не розуміючи, що поняття "тварини" включає в себе і лоша дей і корів.

Дослідження привели Піаже до висновку, що до семи років діти перебувають на предопераціональной ста дии, тобто у них починають формуватися внутріш ня розумові операції, але вони ще несовер шенни, незворотні. Тільки до семи років діти на чинают правильно вирішувати запропоновані завдання, але їх логічне мислення пов'язане тільки з конкурують вими. Проблемами, формальна логіка у них тільки починає розвиватися. Лише до підліткового возра сту формується як конкретне, так і абстрактне логічне мислення.

Таким чином, періодизація інтелекту у Пі-аже набуває закінчену і широко відому в даний час форму: стадія сенсомоторного інтелекту, стадія конкретних операцій і стадія формальних операцій. У кожній стадії Піаже ви деляет два етапи: поява незворотною опера ції даного рівня, а потім розвиток її зверни мости. Сама періодизація є як би розви тием складності та адекватності інтелекту, що полягає в переході операцій у внутрішній план і придбанні ними оборотного характеру.

Хоча Піаже і не заперечував повністю роль обу чення, однак найбільшою критиці як за його життя, так і пізніше піддавалася недооцінка 'їм ролі середовища і впливу дорослого в психічному раз вітіі дітей.

Піаже - один з найбільш шанованих і цитуючи екпортувати дослідників, авторитет якого визнаний у всьому світі і число послідовників не зменшиться ється. Головне полягає в тому, що він перший зрозумів, досліджував і висловив якісну своєрідність дитячого мислення, показавши, що мислення дитину ка зовсім відрізняється від мислення дорослої людини. Розроблені ним методи дослідження рівня розвитку інтелекту давно стали диагно-256

стическими і грають велику роль в сучасної практичної психології. Ті закономірності про процесу розумової діяльності, які були відкриті Піаже, залишилися непоколебленной не дивлячись на велику кількість нових фактів про дитяче мисленні. Відкрита їм можливість по няти і сформувати дитячий розум є величай шей заслугою Піаже.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 10. Генетична психологія Жана Піаже '"
 1. § 4. Критика основних положень теорії Ж. Піаже
    психології розвитку; Дональд-сон М. Розумова діяльність дітей. М., 1985; Розвиток особистості дитини / Под ред. A.M. Фонарьова. 2 Див: Обухова Л.Ф. Концепція Жана Піаже: за і проти. 3 Див: Жан Піаже: теорія, експерименти, дискусії. 124 Розділ третій. Основні концепції психічного розвитку ... ЗАВДАННЯ 1 Прочитайте текст, виділіть специфічні для теорії Піаже поняття, ключові
 2. Статті із збірників та журналів 153.
    психології. - 1965. - № 2. 157. Асмолов А. Г. Особистість і навчання: [Бесіда з зав. каф. Психології особистості фак. психології Моск. держ. у-ту. їм М. В. Ломоносова, чл.-кор. Рос. акад. освіти А. Г. Асмоловим] / Зап. Р. Н. Бунеев / / Поч. шк.: плюс-мінус. - 2000. - № 6. - С. 3-5. 158. Батракова С. Н. Нові педагогічні технології та культура / / Сб. матеріалів науково-практичної
 3.  Глава IX Психічного розвитку ЯК РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ: КОНЦЕПЦІЯ Ж. Піаже
    Глава IX психічного розвитку ЯК РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ: КОНЦЕПЦІЯ Ж.
 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    психології. - М., 1956. Валлон А. Психічний розвиток дитини. - М., 1967. ВенгерЛ.А. Сприйняття і навчання (дошкільний вік) - М., 1969. ВенгерЛ.А., Мухіна В. С. Психологія. - М., 1987. Вікова та педагогічна психологія / під ред. А. В. Петровського. - М., 1979 і наступні видання. Вікова та педагогічна психологія / під ред. М. В. Гамезо та ін - М., 1984. Вікова
 5. 5. Операціоналізм Піаже
    психологічне твердження не виправдовує емпіризму, тому що існує дві форми експерименту: експеримент фізичний, провідний до абстракції властивостей, взятих від своїх предметів, і експеримент логіко-математичний з абстракцією по відношенню до дій або таких, що здійснюються над предметів, а не по відношенню до самого предмету як він є »21. Коли дитина порівнює камінчики один з одним
 6. § 1. Основні напрямки досліджень інтелектуального розвитку дитини Ж. Піаже
    генетичної психології. Наукова творчість Ж. Піаже настільки об'ємно і багатогранно, що з часу його перших ранніх робіт 1920-х рр.. і аж до сьогоднішнього дня воно продовжує залишатися предметом найрізноманітніших методологічних і теоретичних дискусій, а відкриті ним феномени прискіпливо перевіряються і перевіряються ще раз експеримен-тально1. Піаже вивчав механізми пізнавальної
 7. 1.2. Нова і традиційна педагогіка
    генетична епістемологія Жана Піаже знову приходить до сутності класичного раціоналізму, уточнюючи його: - суб'єкт активний в пізнанні (він структурує дійсність, додаючи до досвіду щось від себе); - дитина і дорослий сприймають світ за допомогою схем і пре-концепцій, які передують раціональні принципи і категорії; - ставки розвитку розуму універсальні, тобто незворотні і
 8. I. Спеціальна Психологія
    психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашим завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 9. Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999

 10. Методи юридичної психології
    генетичного аналізу, спрямованим на дослідження виникнення та розвитку досліджуваного об'єкта, виявлення залежності його функціонування від особливостей розвитку. Істотне значення для юридичної психології мають методи якісного (факторного) і кількісного (статистичного) аналізу. Їх сукупність дозволяє виявити систему причин і умов функціонування досліджуваного
 11. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

 12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    психології. М., 1995. Анциферова Л. І., Ярошевський М. Г. Розвиток і сучасний стан зарубіжної психології. М., 1974. Аристотель. Про душу. М., 1937. Аристотель. Соч. Т. 1. М., 1975 Басов М.Я. Обр. психолог. произв. М., 1975. Бернштейн Н. А. Нарис з фізіології рухів і фізіології активності. М., 1966. Бехтерєв В. М. Об'єктивна психологія. М., 1991. Бехтерєв В. М.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua