Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ


Принцип змагальності.
Принцип змагальності сторін - це правове положення, згідноз яким двом рівноправним сторонам (обвинувачення і захисту)забезпечується можливість брати активну участь у дослідженні обставин кримінальної справи перед незалежним арбітром - судом,який не може здійснювати інших функцій, окрім функції правосуддя.
Стаття 7 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 24 і п. 4 ч. З ст. 129Конституції України, ст. 16-1 КПК.
Принцип змагальності складається із окремих правових положень, одні з яких мають загальний для всієї процесуальної системихарактер, інші - стосуються досудового провадження або провадження у судових стадіях.
Загальні положення принципу змагальності:
ніхто не може бути суддею у власній справі;
розмежування у суді трьох кримінально-процесуальних функцій(обвинувачення, захисту і вирішення справи);
виконання кожної із функцій органами, незалежними одинвід одного;
на сторони не покладено обов'язок сприяти встановленнюістини у справі;
рівність прав сторін* і підтримання судом рівного положеннясторін протягом всього часу провадження у кримінальній справі;
панівне становище суду;
заборона на вирішення судом за власною ініціативою спірних питань, що виникають між сторонами;
суду заборонено виходити за межі пред'явленого обвинувачення;
Йдеться про формальну рівність прав сторін. Насправді ж сторона обвинувачення, до складу якої належить такий потужний учасник процесу, як прокурор, є набагато сильнішою від сторони захисту. Щоб вирівняти баланс прав сторін, законодавець наділяє сторону захисту деякими перевагами. Останніх у теорії кримінального процесу називають "перевагами захисту" (О. В. Смірнов). До них належать: права обвинуваченого (підсудного) відмовитися давати показання та давати неправдиві показання, права підсудного на останнє слово та на останню репліку, презумпція невинуватості, право запросити кількох захисників. Аксіомою сучасного праворозуміння є те, що зміст правового регулювання Щодо встановлення різних статусів індивіда не може бути однаковим (рівним). У кримінально-процесуальному праві реальна (а не формальна) рівність прав учасників кримінального процесу - представників сторін - може сприяти виникненню стану, за якого буде унеможливлено існування різних статусів учасників.
- законом передбачено можливість потерпілого та обвинуваченого скористатися допомогою відповідно представника і захисникасвоїх прав.
Положення принципу змагальності, що діють у досудовому провадженні:
вирішення судом питання про давання дозволу на застосування органами дізнання і досудового слідства примусових заходів щодо обвинуваченого (підозрюваного), наприклад, взяття під варту -ст. 165-2 КПК, поміщення до медичного закладу для провадження судово-медичної або судово-психіатричної експертизи - ст. 205КПК;
контроль суду за прийняттям органами дізнання і досудового слідства процесуальних рішень, в яких відображається рух справи, наприклад, про відмову в порушенні кримінальної справи (статті236-1, 236-2 КПК); про закриття справи (статті 236-5, 236-6 КПК);
- вирішення судом питання про давання дозволу на провадження окремих процесуальних дій, наприклад, провадження огляду (ст. 190 КПК) та обшуку (ст. 177 КПК) у житлі та іншому володінні особи.
Положення принципу змагальності, що діють у судових стадіях.
обов'язкова участь сторін під час провадження у справі, здійснюваного в суді;
вирішення судом клопотань, заявлених сторонами;
право представників сторін обвинувачення і захисту братиучасть у судових дебатах.
4. Винятків із цього принципу немає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  характеристики посад. На основі класифікації державних органів слід законодавче визначити такі групи державних посад: - політичні; - адміністративні; - патронатні. На основі наведеної класифікації адміністративні і патронатні посади в державних органах доцільно віднести до державної служби. Радикальним заходом реформування державної служби має стати чітке законодавче розмежування двох
 2. 4. План рахунків і принципи його побудови
  характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем
 3. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  характеристики цієї науки використовувалися відповідні терміни. Так, у США управління персоналом розвивалося, в основному, у межах біхевіористських, поведінкових наук, що безпосередньо вплинуло на назву цієї дисципліни. Там, незважаючи на те, що процес виділення управління персоналом у самостійну науку завершився у 60-70-х роках XX ст., вона і сьогодні називається по-різному: «організаційна
 4. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  У практичній діяльності українських фірм останнім часом дедалі ширше запроваджується стратегічне планування. При цьому при розробці стратегічних планів розвитку підприємства визначаються найважливіші пріоритети кадрової політики, завдання та напрямки їх досягнення. Таким чином, основні пріоритети кадрової політики підприємства на певний тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  характеристики. ¦В літературі з зага-льної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння зага-льних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає «початок», «основа», що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філо-софії, філології, логіці,
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  характеристики. В літературі з загальної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння загальних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає "початок", "основа", що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філософії, філології, логіці,
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  характеристика. 3. Функції державного управління. 4. Рівні державного управління. 5. Стадії державного управління. Література: 1, 2, 9,17, 42, 72, 76, 80, 82, 88 та ін. Тема 6. Форми державного управління 1. Поняття і види форм державного управління. 2. Поняття та особливості актів державного управління. Відмінність актів державного управління від інших юридичних документів. 3. Класифікація
 8. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  характеристиками і території, у відношенні яких здійснюються спільні суверенітети, насамперед, кондомініуми. Захоплення колоній із метою їхнього грабежу, економічної експлуатації і поневолення населення стало здійснюватися європейськими державами (Португалією, Іспанією, Великобританією, Францією, Голландією) починаючи з кінця XV сторіччя і досягло свого апогею до початку XX сторіччя, коли велика
 9. 17. Норми міжнародного права та їх класифікація.
  характеристика створення так званих імперативних норм (норми), включає три етапи. У відповідності зі статтею 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, імперативність міжнародно-правової норми означає, що вона «приймається і признається світовим співтовариством держав у цілому як норма, відхилення від якої неприпустимо і яка може бути змінена тільки наступною нормою
 10. 64. Загальний характер безпеки
  характеристики сучасних озброєнь вимагають загальних зусиль членів міжнародного співтовариства в справі підтримки миру. Виходячи з розуміння загального характеру безпеки, міри, спрямовані на забезпечення стабільного й ненасильницького миру, повинні мати всеосяжний характер. Вони повинні стосуватися різних областей взаємодії держав - політичної, військової, соціально-економічної, екологічної,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua