Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер,, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Виконання і припинення договору комерційної концесії

1. Виконання договору комерційної концесії

Правовласник зацікавлений у належному виконанні користувачем його обов'язків за договором, насамперед обов'язків щодо забезпечення якості наданих споживачам товарів і послуг. Адже останній виступає під його фірмою, тому недоліки в діяльності користувача безпосередньо позначаються на діловій репутації правовласника. З іншого боку, споживачі в багатьох випадках впевнені, що купують товар або послугу у самого правовласника.

Тому відповідно до ч. 1 ст. 1034 ЦК правовласник несе субсидіарну з користувачем відповідальність за вимогами, що пред'являються замовником (споживачем) до користувача у зв'язку з неналежною якістю реалізованих їм товарів або послуг. Якщо ж користувач виступає в ролі виробника товарів правовласника, використовуючи його товарні знаки та інші фірмові позначення (виробничий франчайзинг), правовласник відповідає за якість цих товарів солідарно з користувачем (ч. 2 ст. 1034 ЦК). Адже споживач у цьому випадку не знає фактичного виробника товару, і правовласник не може посилатися на те, що товари виготовлені не їм, а користувачем.

Під час дії договору правовласник, що залишається суб'єктом комплексу виключних прав, що використовуються користувачем, вправі передати ці права, їх частину або окреме право іншій особі. У такій ситуації концесійний договір зберігається, проте його учасником стає новий правовласник (у частині прав та обов'язків, що відносяться до перейшло до нього виключних прав) (п. 1 ст. 1038 ЦК). При цьому можлива поява множинності осіб на стороні правовласника (при частковому відчуженні належали початкового правовласнику виняткових прав).

Аналогічне становище складається у разі смерті правовласника - фізичної особи, на місце якого за загальним правилом встає його спадкоємець (спадкоємці) (або реорганізації юридичної особи, місце якого в договорі займає його правонаступник). При цьому необхідна реєстрація спадкоємця як індивідуального підприємця протягом строку для прийняття спадщини (а правонаступник юридичної особи повинен бути комерційною організацією). До цього моменту або до прийняття спадкоємцем спадщини здійснення прав і обов'язків правовласника покладається на призначеного нотаріусом керуючого (абз. 2 п. 2 ст. 1038 ЦК), який діє за правилами про договір довірчого управління. При відмові спадкоємців або відсутності їх реєстрації як індивідуальних підприємців у встановлений термін договір франчайзингу припиняється.

При припиненні що використовувався за договором франчайзингу виключного права, в тому числі у зв'язку із закінченням встановленого відповідним законом терміну його дії, договір зберігає силу щодо решти прав, тобто діє за винятком положень, що відносяться до припинилося право (ч. 1 ст. 1040 ЦК) (якщо тільки мова не йде про право користування фірмовим найменуванням або комерційним позначенням).

Однак користувач має право в цьому випадку вимагати від правовласника відповідного зменшення винагороди (якщо тільки інше прямо не передбачено договором).

Оскільки договір комерційної концесії є підприємницьким, взаємна відповідальність сторін за його порушення настає незалежно від їхньої вини, якщо тільки інше прямо не встановлено їх договором (п. 3 ст. 401 ЦК).

2. Зміна та припинення договору комерційної концесії

Концесійний договір може бути змінений сторонами протягом терміну його дії за загальними правилами про зміну цивільно-правових договорів. Однак будь-які зміни цього договору підлягають обов'язковій державній реєстрації в тому ж порядку, що і його висновок. Лише з моменту такої реєстрації відповідні зміни набувають чинності для третіх осіб, у тому числі для споживачів (контрагентів) користувача (якщо, звичайно, зазначені особи раніше не знали і не повинні були знати про такі зміни).

При зміні або заміні правовласником свого фірмового найменування або комерційного позначення, що використовуються користувачем по концесійного договору (наприклад, у випадках перетворення, зміни основного профілю діяльності і т.д.), договір зберігає силу щодо нового найменування (позначення), але лише за умови згоди на це користувача (який відповідно до ст. 1039 ЦК має право в цьому випадку вимагати розірвання договору та відшкодування завданих йому збитків). При цьому договір повинен бути відповідним чином змінений і перереєстрований (як і право користування новим фірмовим найменуванням чи позначенням) за рахунок правовласника. Користувач, крім того, має право вимагати відповідного зменшення винагороди, що належить правовласнику, оскільки нове найменування останнього зазвичай не користується такою ж комерційної репутацією, як і колишнє.

Концесійний договір, укладений без зазначення строку його дії, припиняється за заявою однієї із сторін за умови повідомлення про це контрагента не менше ніж за шість місяців (договором може передбачатися і триваліший строк). Концесійний договір, укладений на певний строк, припиняється з загальних підставах припинення договірних зобов'язань. При цьому дострокове припинення такого договору, як і розірвання договору, укладеного без зазначення строку, підлягає обов'язковій державній реєстрації.

Крім того, договір комерційної концесії припиняється:

- при припиненні належать правовласнику прав на фірмове найменування або комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами (в тому числі у випадках ліквідації або реорганізації юридичної особи або невикористання комерційного позначення протягом тривалого терміну) (п. 3 ст. 1037 ЦК);

- при зміні правовласником свого фірмового найменування або комерційного позначення та відсутності згоди користувача на продовження дії договору в зміненому вигляді (ст. 1039 ЦК);

- при оголошенні одного з учасників договору банкрутом (оскільки при цьому такий учасник позбавляється статусу підприємця) (п.

4 ст. 1037 ЦК);

- у разі смерті правовласника - фізичної особи при відмові його спадкоємців від спадщини або неотриманні ними реєстрації як підприємця протягом строку для прийняття спадщини (абз. 1 п. 2 ст. 1038 ЦК).

Сумлінний користувач має право домагатися укладення договору франчайзингу на новий строк на тих же умовах (п. 1 ст. 1035 ЦК). Це правило захищає інтереси користувача як більш слабкої сторони договору, що опинилася після його розірвання у вельми невигідному становищі: йому необхідно продовжувати підприємницьку діяльність, не маючи більш можливості користуватися фірмою і комерційним досвідом правовласника. Тим часом місце користувача в комерційній системі правовласника зможе зайняти новий підприємець, який отримає необгрунтовані вигоди від створеного колишнім користувачем положення, не кажучи вже про те, що, по суті, за рахунок останнього і сам правовласник розширив сферу свій діяльності. Крім того, поновлення договору франчайзингу може служити інтересам споживачів на усталеному ринку товарів або послуг.

З іншого боку, таке право користувача не може бути безумовним, бо це шкодило б законним інтересам правовласника, який, наприклад, може втратити інтерес до ринку, де працював користувач. Тому можливість спонукання правовласника до відновлення договірних відносин з користувачем обмежується законом. Зрозуміло, правовласник може відмовити у поновленні договору користувачу, неналежним чином виконував свої обов'язки за раніше діяв договором (п. 1 ст. 1035 ЦК). Сумлінному користувачеві правовласник може відмовити в укладенні договору і без пояснення причин, якщо протягом трьох років він не буде укладати аналогічні договори з іншими користувачами (або погоджуватися на укладення аналогічних договорів субконцесії) на території, де діяв колишній договір (п. 2 ст. 1035 ЦК).

В іншому випадку правовласник зобов'язаний або укласти такий договір з колишнім користувачем (причому на не менш сприятливих для користувача умовах, ніж містив припинити Договір), або відшкодувати йому всі збитки, включаючи упущену вигоду.

Додаткова література

Авілов Г.Є. Комерційна концесія / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996.

Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя. Договори про виконання робіт і надання послуг. М., 2002.

Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний). 5-е вид. / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2006.

Сосна С.А., Васильєва Є.М. Франчайзинг. Комерційна концесія. М., 2005.

Шмиттгофф Експорт: право і практика міжнародної торгівлі. М., 1993.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Виконання і припинення договору комерційної концесії "
 1. 1. 3. Виконання і припинення договору комерційної концесії
  припинення договору комерційної
 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПРИДБАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ виключних прав і НОУ-ХАУ
  припинення договору комерційної
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  виконання повинно мати місце або мала місце на території Російської Федерації; вимога виникла із заподіяння шкоди майну дією чи іншим обставиною, що мали місце на території Російської Федерації, або при настанні шкоди на території Російської Федерації; суперечка виникла з безпідставного збагачення, що мав місце на території Російської Федерації; позивач по справі про захист
 4. Зміст
  виконання контрактів 8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів 9. Предмет зовнішньоекономічного контракту 10. Умови зовнішньоторговельного контракту 11. Порядок розрахунків у контракті 12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті 13. Відповідальність сторін у контракті 14. Прикінцеві статті контракту 15. Зовнішньоторговельне агентську угоду (загальна
 5. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  виконання нього інших нормативних актів. Ця відповідальність конкретизована в "Положенні про порядок повернення громадянам незаконно конфіскованого , вилученого або вийшов іншим шляхом з володіння у зв'язку з політичними репресіями майна, відшкодування його вартості або виплати грошової компенсації ", затвердженому постановою Уряду РФ від 12 серпня 1994 р. № 926. Сфера дії цього
 6. § 1. Поняття зобов'язання. Поняття зобов'язального права
  виконання його обов'язку. З наведеного випливає, що зобов'язання є цивільним правовідносинами. У форму зобов'язань насамперед вдягаються відносини економічного обороту: купівля-продаж, підряд, зберігання, експедиція , перевезення і т. д. Використання правової форми зобов'язань, однак, сферою економічного обороту не обмежується: зобов'язальними є також відносини,
 7. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  виконанню зобов'язань, способам забезпечення їх належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі організації товарообміну. Розділ VIII. Зобов'язання з передачі майна у власність або в інше речове право - відкриває виклад окремих видів договірних зобов'язань. Він охоплює договори купівлі-продажу у всіх їхніх різновидах
 8. Передмова
  припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір підряду Глава 37. Договори будівельного підряду та підряду на
 9. 2. Система зобов'язального права
    виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання і т. п.). Особлива частина зобов'язального права складається з інститутів, що охоплюють норми про окремі однотипних різновидах
 10. 1. Виконання договору комерційної концесії
    виконанні користувачем його обов'язків за договором, насамперед обов'язків щодо забезпечення якості наданих споживачам товарів і послуг. Адже останній виступає під його фірмою, тому недоліки в діяльності користувача безпосередньо позначаються на діловій репутації правовласника. З іншого боку, споживачі в багатьох випадках впевнені, що купують товар або послугу у
 11. 5.5. Договори комісії та консигнації
    виконання, із зобов'язанням комітента не надавати третім особам право здійснювати в його інтересах і за його рахунок угоди, вчинення яких доручено комісіонеру, або без такого зобов'язання, з умовами або без умов щодо асортименту товарів, які є предметом комісії. При цьому права та обов'язки виникають у комісіонера, навіть якщо комітент і був названий в угоді і вступив з
 12. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
    виконанні зобов'язань за контрактом сторони будуть діяти сумлінно і чесно, також сумлінно повинно здійснюватися і тлумачення окремих приписів контрактів, а також заяви сторін у зв'язку з їх взаємовідносинами. Таким чином, зазначені принципи, навіть за відсутності їх у нормах застосовного права, стають основоположними для сторін договору. Зайве нагадувати, наскільки
 13. 1.2. Примирення в зарубіжному законодавстві і міжнародне приватне право
    виконання обов'язків, звільнення з роботи тощо; - володіти з урахуванням справжньої чи минулої діяльності необхідною кваліфікацією стосовно характеру спору; - довести наявність в залежності від обставин відповідної освіти чи досвіду для здійснення даної діяльності; - представити гарантії незацікавленості, необхідної для здійснення примирення сторін.
 14. Екологічні злочини
    виконання суб'єктивної сторони основного складу у формі умисної вини, - подвійний формою вини (як і у складах, передбачених ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248 і ч. 3 ст. 250 КК РФ). Стаття 252. Забруднення морського середовища Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за вчинення злочину, передбаченого статтею 252 КК РФ, см. Постанова Пленуму
 15. § 2. Навчальна дисципліна цивільного права
    виконанню зобов'язань, способам їх забезпечення та належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі організації товарообміну. Розділ IX. Зобов'язання з передачі майна у власність або в інше речове право - відкриває виклад окремих видів договірних зобов'язань. Він охоплює договори купівлі-продажу у всіх їхніх
 16. § 2. Зобов'язання з ліцензійних договорів про передачу виняткових прав на об'єкти "Промислової власності"
    виконання ліцензіаром його обов'язків і сам зобов'язаний виплачувати останньому обумовлену договором винагороду. Договором може бути передбачений обов'язок ліцензіата забезпечити банківські гарантії виплати і гарантовані мінімальні суми винагороди на випадок невикористання об'єкта ліцензії. Крім того, ліцензіат повинен випускати продукцію не нижче тієї якості, що й у ліцензіара,
 17. Алфавітно-предметний покажчик
    виконання і припинення А. д. XIII, 57, § 3 (3) - с. 270 - 271 - поняття А. д. XIII, 57, § 3 (1) - с. 265 - 268 - вміст А. д. XIII, 57, § 3 (2) - с. 268 - 270 - суб-А. д. XIII, 57, § 3 (3) - с. 270 Акредитив, см. Розрахунки - закриття А. XIV, 62, § 5 (5) - с. 520 - 521 - виконання А. XIV, 62, § 5 (4) - с. 518 - 520 - відкриття А. XIV, 62, § 5
 18. § 1. Поняття зобов'язального права
    виконання та припинення. В силу особливої важливості договору як головного, найбільш поширеного підстави виникнення зобов'язальних відносин сюди ж включаються і загальні положення про договір (його поняття і види, порядок укладання, зміни та розірвання тощо). Особлива частина зобов'язального права складається з інститутів, що охоплюють норми про окремі однотипних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua