Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

4. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантіїВиконання зобов'язань, що випливають з банківської гарантії, починається з моменту пред'явлення бенефіціаром гаранту вимоги про сплату грошової суми по банківській гарантії. Вимога має бути представлено гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів. У вимозі або в додатку до нього бенефіціар повинен вказати, у чому полягає порушення принципалом основного зобов'язання, на забезпечення якого видана гарантія (п. 1 ст. 374 ЦК).
При отриманні вимоги гарант зобов'язаний негайно повідомити принципала про отримання вимоги бенефіціара і передати принципалу копію вимоги з усіма відносяться до неї документами. Цей обов'язок відіграє вельми важливу роль у відносинах гаранта і принципала. Адже її виконання враховується при пред'явленні гарантом регресних вимог до принципала. Тільки виконання гарантом своїх зобов'язань відповідно до умов його угоди з принципалом про видачу гарантії є безперечним підставою для задоволення регресних вимог гаранта до принципала.
Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами в розумний строк і проявити розумну дбайливість, щоб встановити, чи відповідає ця вимога та додані до нього документи умовам гарантії (п. 2 ст. 375 ЦК) . Під розумним строком, протягом якого гарант зобов'язаний здійснити перевірку документів і дати відповідь про їх прийняття або відмову, повинен розумітися термін, що склався у вигляді звичаю. Установка законодавця на розумність строку здійснення перевірки документів не перешкоджає його конкретного визначення в гарантії.
При розгляді документів, поданих бенефіціаром, гарант не зобов'язаний здійснювати перевірку відповідності документів фактичним обставинам, але зобов'язаний перевірити їх на предмет відповідності умовам гарантії. Згідно п. 1 ст. 376 ЦК, якщо вимога бенефіціара або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії або представлені гарантові після закінчення визначеного в гарантії строку, гарант відмовляє бенефіціару у задоволенні його вимоги. Гарант відмовляє у виплаті, якщо з поданих бенефіціаром документів випливає, що порушення принципалом основного зобов'язання не є тим порушенням, яке відповідно до умов гарантії дає право зажадати платежу від гаранта. Гарант зобов'язаний негайно повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу (п. 1 ст. 376 ЦК). У діловому обороті прийнято, що, сповіщаючи бенефіціара про відмову задовольнити вимогу, гарант зобов'язаний проінформувати бенефіціара про причини відмови. У кожному разі бенефіціар має право вимагати подібного пояснення, тому що мова йде про відмову задовольнити належне йому право. Після виправлення помилок і недоліків у документах, на підставі яких гарант відмовив у задоволенні вимоги, бенефіціар має право повторно пред'явити гаранту вимогу про оплату за умови, що вимога заявлено до закінчення терміну гарантії. Право на повторне пред'явлення вимоги про сплату в зазначених та подібних випадках випливає з того, що сам по собі відмова гаранта виплатити грошову суму не означає припинення гарантійного зобов'язання і не припиняє права бенефіціара вимагати оплати грошової суми, передбаченої банківською гарантією. Тому до закінчення терміну, на який видана банківська гарантія, бенефіціар може не тільки повторно, але і скільки завгодно разів виставляти свою вимогу про сплату грошової суми, поки воно не буде задоволено. Пред'явлення бенефіціаром вимоги до гаранта має бути зроблено до закінчення визначеного в гарантії строку, на який вона видана (п. 2 ст. 374 ЦК).
Закінчення строку, на який видана банківська гарантія, є підставою припинення гарантійного зобов'язання в цілому, у зв'язку з чим він не може бути відновлений. У разі необгрунтованої відмови гаранта в задоволенні вимоги бенефіціар має право в загальному порядку звернутися до гаранта з позовом з вимогою про виконання зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. При цьому слід мати на увазі, що подання гаранту бенефіціаром в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів вимоги про сплату грошової суми по банківській гарантії є обов'язковою умовою для подальшої позовної захисту прав бенефіціара. Бенефіціар, не представившись гаранта у межах строку дії гарантії письмову вимогу про сплату грошових сум, не може вимагати їх виплати шляхом пред'явлення позову через відсутність матеріально-правових підстав для його задоволення.
Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання, в забезпечення виконання якого вона видана, певною мірою абстрактний характер взаємин бенефіціара та гаранта зумовили особливість реалізації зобов'язань гаранта, що випливають з правил п. 2 ст. 376 ГК. У ньому сказано: якщо гаранту до задоволення вимог бенефіціара стало відомо, що основне зобов'язання, забезпечене банківською гарантією, повністю або у відповідній частині вже виконано, припинилося з інших підстав або недійсне, то він повинен негайно повідомити про це бенефіціара і принципалу. Отримане гарантом після такого повідомлення повторне вимога бенефіціара підлягає задоволенню гарантом. В результаті виконання приписів п. 2 ст. 376 ЦК можуть мати місце дві типові ситуації.
Ситуація перша. Бенефіціар отримує платіж у задоволення вимог по банківській гарантії, в той час як основне зобов'язання, для забезпечення виконання якого видавалася гарантія, припинилося або недійсне.
Ситуація друга. Бенефіціар отримує платіж у задоволення вимог по банківській гарантії незважаючи на те, що основне зобов'язання, виконання якого забезпечувалося видачею банківської гарантії, повністю або частково виконане принципалом як боржником або третіми особами в його користь.
В обох випадках гарант може стягнути сплачену ним бенефіціару грошову суму в порядку регресу з принципала, якщо цьому немає перешкод, зазначених у ст. 379 ГК. Принципал, що задовольнив регресні вимоги, може пред'явити бенефіціару позов з безпідставного збагачення. Даний позов буде грунтуватися на тому, що виплати, вироблені гарантом, одночасно є виконанням зобов'язання принципала перед бенефіціаром і припиняють його. Внаслідок цього правова підстава отримання бенефіціаром виконання від принципала можна вважати відпалим, а отримані у виконання зобов'язання грошові суми марна збагаченням.
Норми п. 2 ст. 376 ГК дають можливості для зловживання правом з боку бенефіціара. Гарант може захищатися від нього застосуванням норм п. 1,2 ст. 10 ГК про неприпустимість зловживання правом і про відмову в захисті прав суб'єктів, що зловживають своїми правами. Така судова практика вже почала складатися. По конкретній справі звернення бенефіціара до суду з позовом про спонукання гаранта виплатити грошові суми в задоволення вимог по банківській гарантії у разі, коли були докази того, що принципал як боржник повністю виконав зобов'язання за основним зобов'язанням, було розцінено судом як зловживання правом1.
У зв'язку з виплатою гарантом бенефіціару грошових сум, обумовлених банківською гарантією, виникає питання про долю зобов'язання, виконання якого забезпечувалося видачею банківської гарантії. Інакше кажучи, чи впливає виконання гарантом свого зобов'язання по банківській гарантії на зобов'язання між бенефіціаром (кредитором) і принципалом (боржником), в забезпечення виконання якого видавалася банківська гарантія?
Банківська гарантія чинним законодавством віднесена до способів забезпечення виконання зобов'язань. Внаслідок цього виконання гарантом своїх зобов'язань з виплати грошових коштів бенефіціару, що є кредитором у зобов'язанні з принципалом, погашає у відповідній частині право вимоги бенефіціара до принципала. Таким чином, якщо гарантом виконано вимогу бенефіціара про оплату грошової суми, передбаченої банківською гарантією, то зобов'язання між бенефіціаром і принципалом повинно вважатися виконаним у відповідній частині.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії "
 1. Зміст
  виконання контрактів 8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів 9. Предмет зовнішньоекономічного контракту 10. Умови зовнішньоторговельного контракту 11. Порядок розрахунків у контракті 12. Права та обов'язки сторін у зовнішньоторговельному контракті 13. Відповідальність сторін у контракті 14. Прикінцеві статті контракту 15. Зовнішньоторговельне агентську угоду (загальна
 2. § 2. Форми участі держави у цивільному обороті
  виконання нього інших нормативних актів. Ця відповідальність конкретизована в "Положенні про порядок повернення громадянам незаконно конфіскованого , вилученого або вийшов іншим шляхом з володіння у зв'язку з політичними репресіями майна, відшкодування його вартості або виплати грошової компенсації ", затвердженому постановою Уряду РФ від 12 серпня 1994 р. № 926. Сфера дії цього
 3. § 1. Поняття угоди. Види угод
  виконанням угоди. Так, придбання права власності є підставою для купівлі-продажу, передача майна в користування - підставою для оренди тощо Конкретна правова мета осіб може не збігтися з основою угоди, в цьому випадку ми маємо справу з удаваною чи уявної угодою. Підстава є обов'язковим елементом угоди, за винятком випадків, спеціально зазначених у законі.
 4. 1. Поняття і сутність банківської гарантії
  виконання зобов'язань має не більше підстав, ніж, наприклад, страхування ризику неповернення позикових коштів "4. Однак слід виходити з того, що банківська гарантія і в міжнародному комерційному обороті, і в чинному російському цивільному законодавстві віднесена до способів забезпечення виконання обязательств5. Суб'єктами відносин по банківській гарантії є гарант, принципал і
 5. 5. Регресні вимоги гаранта до принципала
  виконання якого була видана гарантія. При відсутності в угоді між гарантом і принципалом умов, що визначають саму можливість регресної відповідальності принципала, така відповідальність принципала не може мати місця. 1 См Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду РФ від 15 січня 1998 р "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням норм Цивільного кодексу РФ про
 6. 3. судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  виконання в подальшому ухвали суду про забезпечення позову, а в подальшій перспективі і самого судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті. Засоби захисту відповідача проти прийняття забезпечувальних заходів - це зустрічне забезпечення і можливість згодом відшкодувати збитки, завдані забезпеченням позову. Крім того, відповідач може звернутися до арбітражного суду з
 7. Н. Судові спори
  виконання припис про усунення порушення і застосувати до порушника встановлені законом санкції. Однак з урахуванням того, що в даний час будь-яке рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути оскаржене до суду, а самі справи, пов'язані з порушенням права на комерційну таємницю, найчастіше не настільки очевидні, як, наприклад, більшість справ про порушення антимонопольного
 8. ГЛАВА 4 ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ суб'єктивних цивільних прав У СВІТЛІ ТЕОРІЇ регулятивні та охоронні суб'єктивних прав
  виконанням ним договірних зобов'язань перед своїм клієнтом, яка не вибуває з зобов'язання і залишається клієнтом банку, не відповідає сутності передбаченої законом угоди "17. Наведена аргументація суду прямо суперечить уявленню про право на позов як самостійному субьективно цивільному праві. У розглянутому прикладі в результаті порушення банком регулятивного
 9. § 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань
  виконання зобов'язань. Виконанню зобов'язань сприяють спеціальні заходи, іменовані способами забезпечення виконання зобов'язань. Вони складаються у покладанні на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, або в залученні до виконання зобов'язання поряд з боржником третіх осіб, як це відбувається, наприклад, при поруці,
 10. Звернення стягнення на заставлене майно.
    виконання зобов'язання боржником вправі одержати переважне перед іншими кредиторами задоволення з вартості заставленого майна. Але не всяке невиконання або неналежне виконання зобов'язання боржником надає кредитору право на реалізацію застави. Стягнення на заставлене майно може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником
© 2014-2022  ibib.ltd.ua