Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Рогов. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гуманит. вид. центрВЛАДОС. - Кн. 2: Работапсіхолога з дорослими., 2000 - перейти до змісту підручника

9.4. ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ЗАСОБІВ З МЕТОЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

Будь-який процес діяльності, у тому числі і навчальної, має тенденціно приймати ритмічну форму. Вона особливо оче-видна тамі, де є звуковий супровід, ритм сигналів, следующшх один за одним. За ним ми можемо судити і про одно-мірності застосовуваної людиною енергії, і про пространствен-ном односебразіі його рухів. Саме таким ритмічним раз-дражітелеем є музика.

Музикса виступає і як засіб для відволікання від беспоко-ящіх челсовека думок, і як засіб заспокоєння і навіть ліку-ня. Больішое значення відіграє музика як засіб боротьби з пе-реутомлеиіем. Музика може задавати певний ритм перед

456

початком роботи, налаштовувати на глибокий відпочинок під час пере-прориву.

Використання музики як засобу підвищення продуктивності праці засновано на позитивному емоційному впливі, підтримці стійкого і високого трудового ритму.

Проведені вченими спостереження над людьми з різною музичної підготовкою показали, що сильне фізіологічної ське вплив на організм роблять тільки добре відомого-ві класичні та народні мелодії. Тому, використовуючи му-зьгку як допоміжний лікувальний засіб, потрібно вчи-ють відповідні смаки окремих людей.

Наукові дослідження показали, що побудова большинст-ва музичних творів великих майстрів підпорядковане будів-гой математичній логіці, яка, звичайно ж, не усвідомлюючи-лась геніями мистецтва в момент творення. Зокрема, мова йде про логіку, кількості і співвідношенні довгих і коротких повторів. Сприймаючи музичний твір, слухач завжди створює в своїй уяві паралельно розгортаю-щуюся музичну структуру, в основі якої лежать меха-нізми випереджаючого відображення, коли кожен новий стимул не тільки очікується, але й активно запитується ззовні. Совпа-дення очікування з реальним розвитком музичної фрази, на думку В.СЛобзіна і М.М.Решетнікова, і створює те прекрас-ве почуття задоволення, зазвичай характеризується як естет-тичне сприйняття. Музичний твір, повністю відбутися у-ящее з несподіванок («какофонія»), також, як і нескінченно тягнеться нота, не тільки не викликає естетичних відчуттів, але може призводити і до психічних порушень. Звичайно ж, крім розглянутих ефектів, істотне значення име-ють культурні установки і соціалізація сприйняття.

Фізіологічний вплив музики на людину в процесі праці засноване на тому, що нервова система, а з нею і мускула-туру мають здатність «засвоєння ритму». Музика, какре-мический подразник, стимулює фізіологічні процес-си організму, що відбуваються ритмічно як у руховій, так і в вегетативної сферах. Механізм впливу музики на людино в процесі праці можна зрозуміти, виходячи з вчення А.А.Ух-томського про домінанту.

Прояв домінантного збудження в певній со-сукупними нервових центрів лежить в основі діяльності, але стійкість домінанти може порушитися, можуть виникнути ознаки лабільності центрів.

457

І ось тоді дополнітгельний ритмічний подразник спо-собен як би раскачатіь центральний нервовий прилад і при-рить процес засвоєння ррітма, відновити порушений рівень засвоєння ритму, лежащцего в основі утворення домінанти.

Фізіологічні ісгследованія показують, що в рітмічен-ських рухах при Раббота керівна роль належить кор-ковим динамічним сстереотіпам, але в них активну участь беруть і підкірці) ші області центральної нервової систе-ми. Це говорить про связзі ритму рухів з органічними по-потребами та емоціошальнимі станами людини. \

Ритми окремих оріганов людини завжди відповідні. Между4 ритмом рухів і рітшом внутрішніх органів існує визна-ленна зв'язок, регуліруешь спеціальним нервовим механізмом - моторно-вісцеральниміі рефлексами. Ритмічні рухи перед-ставляют собою єдину (функціональну систему - двігател'ний стереотип. Використовуючи мугзьпсукакрітміческій подразник, можна досягти підвищення ритмічних процесів організму, більш суворої компактності ш економічності енергетичних витрат.

Виявлено, що ритм маршів, розрахованих на то, щоб со-провождать загони воійск в тривалих походах, зазвичай трохи повільніше ритму спокійної роботи людського серця. І при такому ритмі музики дегйствітельно можна йти дуже довго, не відчуваючи сильної устгалості. Водночас марші, що звучать під час парадних шес; твий , більш енергійні, їх темп посилюючи-ють до 72 тактів в мінууту - це дещо перевищує нормаль-ний ритм человеческогго серця в спокійному стані, тому ці марші з ритмом 2 / / 4, 4/4 надають бадьорить мобілізую-щее вплив. В іссследованіям також показано, що ритми вальсу 3/4 надають у ^ спокаівающее вплив.

Не меншою силою вчоздействія, ніж ритм, володіє музикальний-ная інтонація. Музикга використовує в якості своєї основи як первинні голосові рреакціі - плач , сміх, крик, фізичним механізмом яких слтужіт безумовний рефлекс, так і розвинувши шиеся пізніше на їх освюве умовні інтонації, в яких більше соціального, обобщеннгого значення. Таке поєднання різних інтонаційних основ про ^ беспечівает найбільшу виразітел'ность.

Серед музикальниж інструментів можна виділити лідерів по впливу на состсояніе людини. Найбільший вплив ока-викликають органна музикса.

При відборі музикаліьних творів необхідно також вчи-ють той факт, що шелодічние твори, особливо ті, що володіють чітким, істрого витриманим ритмом, викликають

458

негайну відповідну реакцію практично у всіх слухачів. Якщо ж у музичному творі немає єдиного чітко витри-жанного ритму, якщо воно відрізняється складною архітектонікою, то сприймати його в усій повноті, стежити за розвитком його тематики, можуть лише люди, знайомі з музикою, що отримали певну музичну підготовку. У зв'язку з цим і відповідь-ная реакція на прослуховування такої музики при відсутності належної музичної культури виникає кілька уповільнений-но, приблизно через 1-4 хвилини після початку прослуховування.

В цілому найбільш сильну емоційну реакцію на музи-кальні твори виявляють люди з середньою музичною культурою. Ці люди досить підготовлені, щоб воспри- няти навіть складний музичний твір у всій повноті, і в той же час частина нюансів звучання, окремі технічні моменти виконання сховані від них, не відволікають їх уваги від головного змісту музики і не привносять в акт восприя-ку занадто явний елемент розсудливості, характерний для реакції знавців і фахівців.

Крім того, при підборі музичних творів необ-хідно враховувати психологічні властивості нервової системи осіб, що піддаються впливу музики. В одному з досліджень А.А.Коротаев (1973) показав, що в спокійній ситуації направ-ня змін у діяльності осіб з «сильною» і «слабкою» нер-вной системою під впливом приємної й неприємної музики виявляється однаковим: приємна - поліпшує діяльність, а неприємна - погіршує.

В напруженої ситуації напрямок зміни в діяль-ності у осіб з «сильною» і «слабкою» нервовою системою під впливав-ням приємною і неприємною музики виявилося противополож-ним. Приємна музика покращує діяльність «сильних», причому майже в такій же мірі, як і в спокійній ситуації. У «сла-яких» ж, навпаки, під впливом приємної музики виявив-лась чітка тенденція до погіршення діяльності, тобто до подальшого посилення нервово-психічної напруги.

Однак, як дозволили встановити результати динаміки, це погіршення діяльності у «слабких» під впливом приємної му-зикі відбувається не відразу із включенням музичної передачі, а лише через 13-15 хвилин. До цього ж моменту спостерігалося поліпшення діяльності. У цьому ж дослідженні відзначається від-ріцательно вплив неприємної музики, яка в напружений-ної ситуації сильніше впливає на сильних, а слабкі не про-звертати уваги, як би відключаються.

459

В зв'язку з цим слід рекомендувати обмежувати музикальний-ве вплив на учнів залежно від сили нервової сис-теми в спокійній ситуації 20-30 хвилинами (перерва, остаточно-ня роботи), а в умовах напруженої роботи - 10-15 хвилинами.

У навчальних закладах найкращий результат досягається при дробовому включенні музичних передач (на перервах) з об-щим часом звучання протягом зміни не більше 1,5 години. Місце розміщення гучномовців, характер музичних передач, гучність і темп повинні регулюватися залежно від ВОІ-раста, смаків, ступеня зайнятості уваги (чим більше зайнято уваги, тим менше гучність і спокійніше ритм). Програм-ми повинні бути різноманітними в різні дні і протягом сме-ни, при цьому повинна враховуватися стадія працездатності.

Кожну передачу слід починати і закінчувати постійн-ним позивним сигналом. Це - коротка (15 секунд), ненавяз-чивая, красива музична фраза, що виконується на електро-зикальном інструменті.

Початковий період навчальної зміни характеризується поні-женной працездатністю. Щоб зменшити його тривалість, необхідно вже у вестибюлі зустрічати учнів музичною програмою, покликаної стимулювати функціо-вання нервово-моторних центрів організму, налаштувати їх емоційний стан, пізнавальні процеси та рухових апарат на робочий ритм.

У зв'язку з цим на початку зміни музика може бути темпової, голосної, допомагаючи ввійти в ритм навчальної діяльності. На пере-мене, в період високої працездатності транслюють спо-койне, менш гучну музику. До кінця навчальної зміни, коли накопичується стомлення, що транслюється музика повинна бути підбадьорливої, темпової. Під час змін, у вечірню зміну му-зикальное звучання повинне бути бадьорим, веселим. Музика пре-дупреждает розвиток стомлення і сприяє зростанню ефектив-ності і продуктивності навчальної діяльності.

Слід зазначити, що на початку тижня (понеділок, втор-ник) музика повинна звучати трохи голосніше, ніж перед днями відпочинку. Загалом по гучності музика повинна лише створювати фон, перевищуючи звичайний шум в даному приміщенні на 3-4 де-Цібели.

Типову, застосовну в будь-якій установі, програму раз-працював ІА.Гольдварг (1988).

Перша музична передача триває 20-30 хвилин і покликання на скоротити період врабативаемості, допомогти швидше вклю-

460

читься в необхідний робочий ритм. Вона складається з бадьорих жиз-нерадісних пісень, маршів. Про початок навчання може предупреж-дати якийсь постійний сигнал. У гіршому випадку це мо-же бути традиційний дзвінок. Але краще замінити його Перелі-вом дзвіночка.

Музика, що транслюється на великій перерві, повинна вчи-ють смаки і прохання слухачів і може бути складена за заявками учнів.

Остання музична програма починається сигналом про кон-це останнього уроку. Вона проводжає учнів бадьорою веселою музикою, піснями. Через 10-15 хвилин «провожаюшей» музики йде друга частина, призначена для врабативаемості навчаючи-трудящих вечірньої зміни. З цієї точки зору велика відпові-венность лягає на складання музичних програм, їх жан-ровую і структурну компоновку, тональність, рівень голосно-сти звучання .

Як показали соціологічні дослідження, в яких вивчений чалось ставлення до функціональної музиці, тільки 6% оп-Рошен ставляться до неї негативно. В основному це були особи старше 40 років. Тому нерідко літні вчителі негативно відносяться до музичних пауз, що пов'язано з віковими змінами. При цьому верхня межа слуху людини значно знижується, внаслідок чого звукові коливання від 10000 герц і вище йому можуть бути не чутні. Результати обсле-нання, проведеного вченими серед осіб сорокалітнього возра-ста, показують , що верхня межа чутливості слуху кожні шість місяців знижується приблизно на 80 коливань в секунду.

Підлітки і юнаки живей реагують на музичні пере-дачі. Музика для них може бути одним з ефективних засобів освіти і підтримки динамічної стереотипу, особ-но в діяльності, що має певну ритмічність (фіз-культура).

Музика в навчанні та праці, так само як і під час відпочинку, спосіб-на збудити і заспокоїти, підбадьорити і розвеселити , надихнути і надихнути. Володіючи великою силою психофізіологічного впливу, вона здатна додати спокій і рух, легкість і тяжкість, порушити те чи інше емоційне враження.

Слід зазначити, що трансляція музичного матеріалу з текстом може відвернути, розсіяти увагу, тому більш перед-шанобливим є матеріал нехай і з текстом, але на незна-комомязике. Такі твори, відповідні рітмуучеб-

461

ного процесу, сприймаються аналогічно мелодіям інстру-ментальної музики.

 Здатність музики захоплювати своїм ритмічним ладом, активно стимулювати і регулювати рухи людського тіла робить її незамінним компонентом всіляких видів лікувальної ритміки і фізкультури. 

 Для цих же цілей може використовуватися мистецтво танцю, тре-нірующего не тільки мьпіечную, а й серцево-судинну і нерв-ную системи. Публікації американських лікарів і психологів по-показувала, що на Заході найбільш поширене використання танцетерапія для створення лікувально-охоронного режиму. При цьому танець виступає в ролі засобу безсловесного спілкування і розрядки емоційної напруги. На думку М.Р.Тумбе, для цієї форми психологічної розрядки найбільш підходять сучас-менниє танці, засновані на природних рухах тіла, без їх суворої регламентації. Як показують спостереження, викорис-тання танцетерапія замість традиційної фізкультури значно підвищує психоемоційний тонус учнів. 

 Вирішення питання про використання музичних произведе-ний в ході корекції психологічних і фізіологічних процесів учнів вимагає спеціально зупинитися на примі-нении музики в кімнаті відпочинку, під час проведення сеансів психологічного розвантаження, аутотренінгу та інших псіхопрофі-лактіческіе заходів. 

 Застосування музичного супроводу занять аутотре-нінгьо істотно підвищує їх ефективність.

 Злиття фор-мул самонавіювання і музичних фраз в єдине ціле або «на-шарування» формул самонавіювання на музичні фрази являє-ся обов'язковою умовою, тому при підборі музичних творів необхідно тонко відчувати твір, що-б постаратися «потрапити в такт». 

 В ході проведення сеансів відпочинку, аутогенной тренування (за винятком останньої фази «мобілізація») музика поса-на звучати дуже тихо, перебуваючи як би за кадром, що не приглушаючи звучання тексту. 

 Підбір творів набуває особливого значення при мо-делірованіі настрою. Для цього не рекомендується вико-ти модні шлягери або популярні новинки. Досвід покази-кість, що досить довге і універсальне емоційний вплив без ефектів «пересичення» надають лише клас-січескіе твори П.І.Чайковського, С.В.Рахманинова, Й.С.Баха, Ф.Шопена, К.Глюка, Л . Бетховена та ін 

 462 

 Одним з найбільш виразних засобів впливу му-зикі є ритм. Чергування довгих і коротких, «важких» і «легких» звуків зазвичай викликає виражені асоціації з фі-тному рухами. Однак музика викликає не тільки моторні асоціації, а й цілу гаму емоційно-психо-логаческіх переживань, забарвлення яких завжди глибоко ін-дивидуально. Проте, кожному типу музичного вироб-ведення і темпу його виконання відповідають цілком визна-лені, суб'єктивні асоціації або переживання. У процесі психологічного розвантаження зазвичай використовуються музичні твори, що виконуються в повільному темпі, які за-лежно від емоційного забарвлення та художнього вирази тієї чи іншої форми можуть асоціюватися зі скорботою, спокійно-розповідним або заспокійливим воздействи-ем. Природно, що небажано використання в процесі се-Ансова розвантаження музичних творів, що викликають ощу-домлення туги або скорботи. 

 Для того, щоб вивести людину з того чи іншого емоційного стану, йому необхідно спочатку дати прослухати мелодії, відповідні цьому настрою, потім поступово змінити характер музики відповідно до бажаної переме-ної в настрої. 

 На підставі дослідів можна стверджувати, що найбільш силь-ний і виражений ефект дає однорідна за своїм харак-теру музика. У складному творі, передавальному бурхливу зміну настроїв, його сумарне підсумкове вплив працю-но, а іноді просто неможливо передбачити. У зв'язку з цим в психопрофілактичних цілях не слід брати об'ємних про-бо Він вивів цілком. Краще проводити ретельний целенап-равленіях підбір музичних огривков чи творів малих форм. 

 У більшості досліджень вказується, що достатньо про-вести 8-10 сеансів спрямованого прослуховування музики, що-б отримати наочне поліпшення психічного стану па-цієнта. Рекомендується послідовно прослуховувати два-три спеціально підібраних комплексу, що складаються з трьох вироб-кладів, що викликають в підсумку подібну реакцію. 

 Вибираються в першу чергу музичні композиції, в яких переважає мелодія з витриманим ритмом. Під час кожного сеансу першого звучить мелодія, в якійсь мірі отвеча-ющая душевному стану слухача в даний момент. На-приклад, якщо людину мучить меланхолія, нав'язлива тривога, 

 463 

 трах, то перше йому предліагают для прослуховування сумну іелодію, яка звучить длія нього, як голос співчуття і со-увствія його справжнім або уявним негараздам. Звучачи-ие наступного проізведеінія покликане протистояти дію-ію першої мелодії, як 6ІИ нейтралізуючи його. В даному випадку то буде світла, повітряна мелодія, що дарує розраду і все-яющая надію. Третє піроізведеніе, завершальне даний юмплекс, вибирається з таким розрахунком, щоб його звучання об-адало найбільшою силою емоційного впливу, щоб але породило у слухача настрій, необхідне для оздо-овлення його психічного стану. Як правило, це дина-ііческая музика, вселяющаія впевненість у собі, мужність, твер-ость духу. 

 Для моделювання настрюенія відвідувачів кімнати розвантаження південно порекомендувати такі музичні твори: 

 при перевтомі і нервовому виснаженні - «Ранок» Е. Гріга, Полонез »М.Огінского. 

 при пригніченому меланхаліческом настрої - «До радості» І.Бетховена, «Аве Марія» Ф.Шуберта. 

 при вираженій дратівливості, гневности - «Хор Пілігрим-юв» Р.Вагнера, «Сентиментальний вальс» П.І.Чайковського. 

 при зниженні сосредотоіченності, уваги - «Пори го-іа» П.І.Чайковського, «Лунмий світло» К.Дебюссі, «Мрії» Р.Шу-іана. 

 Розслаблюючий вплив надають такі класичні ме-юдіі, як «Баркаролла» Ш.І.Чайковского, «Пастораль» Ж.Бі-е, Соната до мажор (частіь 3) Ж.М.Леклера, «Лебідь» К.Сен-^ анса , «Сентиментальний вальс» П.І.Чайковського. Крім того, дя більш широкої аудиторії можна використовувати більш попу-іярние твори: ромашс з кінофільму «Овід» Д.Д.Шос-аковіча, «Старовинна пісенька» Ж.Бізе, «Історія кохання» Ф.Ле, Вчора »ДЛеннона,« Елегії: я »Г.Форе та ін 

 Програма тонізуючого впливу реалізується з по-ющью «Чардаша» Ф.Монтгі, «Аделіта» Г.Персела, «Шербур-кі парасольки» М.Леграна іі ін 

 Безпосередньо для занять аутогенним тренуванням му-икальние твори іподбіраются відповідно до віз-[ействіем, що чиниться ма ті чи інші функції, при цьому югут бути предусмотрениі варіанти, спрямовані на УЗПО-: оеніе (наприкінці навчальної з міни) і мобілізацію (перед заня -иями). Як приклад можна використовувати наступні іроізведенія: 

 464 

 Заспокійливий варіант Вправа Музичний фон * Час Вступна частина. Установка на со-стояння спокою і відпочинку 

 Розслаблення мімічних м'язів 

 Розслаблення мьппц рук 

 Розслаблення м'язів тулуба 

 Розслаблення мьшіц ніг 

 Регуляція ритму дихання 

 Регуляція ритму серцевих со-кращения 

 Вихід зі стану розслаблений-ності 

 Загальна активізація Й.С.Бах. Прелюдія № 1 

 Й.С.Бах. Прелюдія № 8 И.С.Бах. Хор Ф.Шопен. Прелюдія № 4 Ф.Шопен. Прелюдія № 13 Ф.Шопен. Прелюдія № 15 Ф.Шопен. Прелюдія № 15 

 К.Глюк. «Мелодія» 

 Ф.Шопен. Прелюдія № 17 2 хв 

 4 хв 30 сек 

 3 хв 30 сек 

 2 хв 5 сек 

 4 хв 35 сек 1 хв 10 сек 1 хв 10 сек 

 4 хв 5 сек 

 3 хв 45 сек Мобілізуючий варіант Вправа Музичний фон Час Вступна частина. Установка на со-стояння спокою і відпочинку 

 Розслаблення мімічних мьшіц 

 Розслаблення м'язів рук 

 Розслаблення м'язів тулуба 

 Розслаблення м'язів ніг 

 Мобілізація фізичного і психічного тонусу 

 Формування стану впевненості і репродукція перед-стоїть діяльності Й.С.Бах. Прелюдія № 1 

 Й.С.Бах. Прелюдія № 8 И.С.Бах. Хор Ф.Шопен. Прелюдія № 4 Ф.Шопен. Прелюдія № 13 К.Глюк. «Мелодія» 

 М.Таривердиев. «Мить». Ж.Бізе-Р.Щедрин. Тема «Те-реадор» 2 хв 

 4 хв 30 сек 

 3 хв 20 сек 2 хв 5 сек 

 4 хв 35 сек 4 хв 5 сек 

 1 хв 45 сек 45 сек 465 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "9.4. ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ЗАСОБІВ З МЕТОЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ"
 1. 8. Вільне публічне виконання музичних творів
    використання музичних творів має свої специфічні рамки. Так, допускається без згоди автора і без виплати авторської винагороди публічне виконання цих творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів. Обсяг виконання також повинен бути виправданий характером таких ритуальних
 2. 3. Обов'язкове оформлення дозволів на використання авторських творів (примусове ліцензування)
    використанню інституту примусового ліцензування для здійснення перекладів
 3. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 4.  Глава 18. Амністія. Помилування. Судимість. Реабілітація
    Глава 18. Амністія. Помилування. Судимість.
 5. Естетичного виховання ВО позакласної та позашкільної роботи
    музичного, образотворчого, літературного чи театрального творчості школярі розвивають свою уяву, розширюється, збагачується і поглиблюється сфера емоційних переживань. Організовуючи самодіяльність, педагоги отримують можливість практично управляти розвитком естетичних почуттів дітей шляхом спеціального підбору змісту творів мистецтва, видів художньої
 6. 11. Вільне використання об'єктів суміжних прав
    використання об'єктів останніх виключно з метою навчання, наукового дослідження або цитування, в особистих цілях, а також включення в огляд про поточні події невеликих уривків з виконань, постановок, фонограм і передач. За умови вільного використання виплата винагороди потрібно тільки при цитуванні в інформаційних цілях організацією мовлення фонограми, опублікованої
 7. Естетичного виховання У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
    використання в ході навчання кращих зразків різних музичних жанрів. На всіх етапах роботи з дітьми упор слід робити на хоровому співі, а також на накапливании знань, умінь і навичок в усіх видах музичної діяльності. «Образотворче мистецтво» як узагальнюючий предмет художнього циклу включає в себе власне образотворче мистецтво як частина духовної культури,
 8. ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
    музична композиція «Оподвігах, про доблесть, про славу ...»). 6. Підсумок заняття - присудження номінації «Кращий відповідь». 7. Рекомендації з підготовки до наступного заняття. Література 1. Лихачов, Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. / Б.Т. Лихачов. - М., 1996. - С. 217-239. 2. Моносзон, Е.І. Формування світогляду школярів / Е.І. Моносзон.
 9. 6. Вільне використання твору шляхом репродукування
    коштів, інших, ніж видання. Закон встановлює жорсткі межі подібної "видавничої" діяльності. Як зазначалося, навіть в особистих цілях репродукувати книги повністю і нотні тексти взагалі заборонено. Вільне репродукування в одиничному екземплярі без отримання прибутку допускається лише в цілях розвитку бібліотечної, архівної справи, у навчальних, наукових чи інших освітніх цілях. У
 10. Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва. Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив)., 2005
    музичних інструментах ... І все це відбувається безпосередньо, природно, у вигляді своєрідної гри, якої діти віддаються легко і невимушено. Вплив музичного та музично-драматичного мистецтва величезне. Навіть коли в гімназії немає концертів з запрошеною публікою, в ній присутній їх атмосфера; коли в гімназії не грає рояль, в ній все одно відчувається музикальність,
 11. Введення
    використання в процесі навчання з обов'язковим дотриманням ергономічних норм з тривалості безперервного перебування учнів за комп'ютером. Так, молодші школярі можуть працювати за комп'ютером не більше 15 хвилин протягом уроку з обов'язковим проведенням по закінченні роботи розслаблюючій фізкультхвилинки. Застосування ІТ на уроках у початковій школі дозволяє ефективно формувати стійкий
 12. § 4. Реабілітація
    средственно були застосовані заходи примусу, а також на дітей, які перебували разом з батьками у місцях позбавлення волі, в засланні, висилці, на спецпоселенні, а також піддавалися іншим обмеженням у правах і свободах у зв'язку з репрес-нансування їх батьків. Репресованими вважаються особи, які притягувалися як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності, як у судовому, так і
 13. 1. Поняття і функції суміжних прав
    використання, наділенню виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення особистими немайновими і майновими правами і захисту цих прав. Іншими словами, суміжні права як інститут цивільного права виконують ті ж функції, що й авторське право, щодо творів науки, літератури і мистецтва. Збігаються також і джерела суміжних та авторських прав. До відносин у сфері
© 2014-2022  ibib.ltd.ua