Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право Росії і зарубіжних країн → 
« Попередня Наступна »
Г. І. Петров. Радянські адміністративно-правові відносини, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 4. Громадські організації та їх службовці

Велику і зростаючу в процесі подальшої демократизації радянського державного і громадського управління групу суб'єктів радянських адміністративно-правових відносин становлять громадські організації.

Звертаючись до питання про адміністративну правосуб'єктності органів громадських організацій, перш за все слід констатувати, що організація і діяльність деяких з них регулюється не правовими нормами, а нормами, встановленими органами самих громадських організацій. До них відносяться органи Комуністичної партії Радянського Союзу, організація і діяльність яких регулюється нормами, встановленими Статутом КПРС та іншими актами партії, органи Всесоюзного Ленінського Комуністичного Союзу Молоді, організація і діяльність яких регулюється Статутом КПРС (розділ VII Статуту), Статутом ВЛКСМ та іншими актами КПРС і ВЛКСМ. Разом з тим органи КПРС і ВЛКСМ через своїх представників також можуть виступати в якості учасників правових відносин. Ці відносини виникають, наприклад, на грунті користування переданої їм частини державної власності, укомплектування їх обслуговуючого апарату, придбання необхідного їм майна, на грунті їх фінансової діяльності і т. д. Багато з цих відносин, що складаються в сфері державного та громадського управління, є адміністративно -правовими, наприклад відносини щодо використання будівель, щодо забезпечення пожежної безпеки, дотримання санітарних правил і т. д. Участь органів КПРС і ВЛКСМ в таких відносинах нічим не відрізняє-

23 Див, наприклад: Загальне положення про міністерства СРСР (СП СРСР, 1967, № 17, ст. 116) та Положення про окремі міністерствах.

24 Див, наприклад: Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство (СП СРСР, 1968, № 19-20, ст. 155).

54

> 55>

ся від участі в них інших суб'єктів адміністративного права.

Організація і діяльність органів багатьох громадських організацій регулюється нормами радянського права і разом з тим нормами цих громадських організацій.

Діяльність органів профспілок регулюється нормами, встановленими Статутом професійних спілок СРСР та іншими актами, прийнятими з'їздами профспілок СРСР, пленумами ВЦРПС, президією ВЦРПС і т. д., а також нормами, встановленими багатьма державними актами, наприклад , Положенням про права фабричного, заводського, местното комітету професійної спілки, затвердженим Указом Президії Верховної Ради СРСР від 27 вересня 1971 р., 25 закону «Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю», прийнятим Верховною Радою СРСР 15 липня 1970, 26 та ін

Чинним законодавством профспілки наділені багатьма обов'язками і правами в галузі управління виробництвом, контролю за побутовим обслуговуванням трудящих, громадським харчуванням, торгівлею і т. д. Здійснюючи ці обов'язки і права, органи профспілок вступають в правовідносини у сфері державного та громадського управління.

Діяльність органів внутріколхозного управління регулюється нормами Статуту колгоспу, прийнятого загальними зборами колгоспників на основі чинного Примірного статуту колхоза.27

Органи споживчої кооперації керуються актами, прийнятими з'їздами споживчої кооперації, Центросоюз і т. д., а також багатьма актами державних органів.

Порядок утворення ш діяльності добровільних товариств в основному регулюється постановою ЦВК і РНК СРСР від 6 січня 1930 «Про порядок установи та ліквідації всесоюзних товариств і спілок, які мають цілей одержання прибутку» .28 У РРФСР діє Положення про добровільні товариства та їх спілки, затверджене ВЦВК і РНК РРФСР 10 липня 1932 г.29 Це положення передбачає обов'язковість розгляду статутів добровільних товариств відповідними органами державного управління, визначає реквізит статутів та порядок їх затвердження. Воно встановлює, що контроль за діяльністю добровільного товариства здійснюється органом, який затвердив, його статут.

На жаль, це Положення при утворенні нових добровільних товариств нерідко порушується. Деякі добровільні товариства не име-

25 Відомості Верховної Ради СРСР, 1971, № 39, ст. 382.

26 Відомості Верховної Ради СРСР, 1970, № 29, сг. 265.

27 СП СРСР, 1969, № 26, ст. 150.

28 СЗ СРСР, 1930, № 7, ст. 76.

29 СУ РРФСР, 1932, № 74, ст. 331.

> 56>

ют статутів, затверджених у порядку, встановленому цим Положенням.

Зміст названих законодавчих актів, що регулюють порядок утворення та діяльності добровільних товариств та контролю за їх діяльністю з боку державних органів, а також їх статутів, затверджених державними органами, спростовує твердження А. В. Міцкевича про те, що «права і обов'язки по керівництву внутрішніми справами добровільних товариств ... не носять юридичного характеру ».30

Суб'єктами радянських адміністративно-правових відносин можуть бути також органи творчих спілок (письменників, композиторів, художників, архітекторів і т. д.) і підрозділи їх апарату. Міністерства культури, здійснюючи державне керівництво розвитком мистецтва і культурно-освітньої роботи, функціонують у тісній співпраці з творчими спілками та іншими громадськими організаціями.

Від названих вище громадських організацій, що формуються на основі членства, слід відрізняти громадські організації, що не мають членства, що формуються, як правило,, шляхом обрання їх громадянами і іменовані організаціями громадської самодіяльності (будинкові, вуличні, батьківські комітети, товариські суди тощо). Вони також мають адміністративної правосуб'єктністю. Діяльність цих організацій, як правило, регулюється нормами, встановленими в положеннях про них, затверджених відповідними органами государства.31

Особливе місце в системі організацій громадськості займають громадські відділи виконкомів місцевих Рад, громадські інспекції, громадські інструктори та т. д. На відміну від інших організацій громадськості, вони утворюються безпосередньо відповідними органами державного управління. Діяльність цих органів у багатьох випадках регулюється положеннями, затвердженими виконкомами місцевих Рад.

До групи суб'єктів радянського адміністративного права входять постійні комісії верховних і місцевих Рад, територіальні депутатські групи (ради), які здійснюють значну організаторську діяльність по практичному здійсненню законів Радянської держави. Ця діяльність має суспільний характер. В основному ж постій-

30 А. В. Міцкевич. Суб'єкти радянського права. М., Госюриздат, 1962, стор 174

31 Див наприклад: Положення про товариські суди, затв. Указом Президії Верховної Ради РРФСР від 3 липня 1961 із змінами та доповненнями (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, № 26, ст. 371; 1963, № 43, ст. 750; 1965; № 4, ст. 83); Положення про будинковий комітет в державному житловому фонді, затв. постановою Ради Міністрів РРФСР і ВЦРПС від 9 серпня 1968 (СП РРФСР, 1968, № 15, ст. 75), та ін

56,

> 57>

ві комісії та депутатські групи виступають в якості допоміжних органів Рад.

Суб'єктами радянських адміністративно-правових відносин є також громадські підприємства та установи: підприємства та культурно-побутові заклади колгоспів та інших кооперативних організацій, підприємства, санаторії, будинки відпочинку, палаци культури, клуби, піонерські табори профспілок та інших громадських організацій.

Адміністративної правоздатністю володіють також підрозділи цих підприємств, установ, підрозділи їх апарату і службовці, наділені адміністративними обов'язками і правами.

Органи громадських організацій усіх видів, діяльність яких регулюється нормами радянського права, є суб'єктами правових, зокрема адміністративно-правових, відносин. Адміністративна правосуб'єктність органів громадських організацій випливає з регульованого радянським правом їх безпосередньої участі у практичній реалізації функцій Радянської держави в різних галузях господарського, культурного і оборонного будівництва.

У цій своїй діяльності органи громадських організацій вступають у правові відносини у сфері радянського державного і громадського управління. Актами Радянської держави вони наділені обов'язками і правами, що відповідають їх конкретної ролі в практичному здійсненні її функцій.

Суб'єктами радянських адміністративно-правових відносин є також структурні підрозділи громадських органів, члени і службовці громадських організацій, громадські інструктори, інспектори, наділені юридичними обов'язками і правами в сфері управління.

Загальна юридична підстава правосуб'єктності органів громадських організацій в СРСР міститься в Конституції СРСР, конституціях союзних і автономних республік. Конкретна їх адміністративна правосуб'єктність визначається поточним законодавством.

Правосуб'єктність кооперативних організацій виникає 6 моменту реєстрації їх статутів відповідними державними органами. Так, наприклад, адміністративна правоздатність та дієздатність сільськогосподарської артілі виникає з моменту реєстрації її Статуту виконавчим комітетом районної Ради депутатів трудящих.

Правосуб'єктність добровільних товариств виникає з моменту затвердження їх статутів органами держави. Чинним Положенням про добровільні товариства і спілки, затвердженим ВЦВК і РНК РРФСР 10 липня 1932, встановлено, що «відповідний державний орган у місячний термін з дня отримання заяви про затвердження Статуту добровільного товариства або союзу:

57

> 58>

а) вирішує питання про доцільність організації даного суспільства (або союзу);

б) розглядає статут товариства (або союзу) як з боку відповідності цілей даного суспільства або союзу загальним завданням даної галузі соціалістичного будівництва, так і з боку відповідності проекту статуту закону; 1

в) розглядає персональний склад засновників товариства, користуючись при цьому правом відводу окремих осіб зі складу засновників;

г) узгоджує питання про заснування товариства (або союзу) і проект його статуту з підлягають відомствами та громадськими організаціями;

д) затверджує статут або повідомляє засновникам про відмову в затвердженні статуту ».32

В основному цей порядок доцільно зберегти і в майбутньому новому положенні.

Адміністративна правоздатність і дієздатність організацій громадської самодіяльності також виникає з моменту затвердження державними органами положень про них.

Сказане в даній главі дозволяє зробити наступні висновки:

1. Коло суб'єктів радянського адміністративного права досить великий. У нього входять всі суб'єкти радянського права, крім державних і громадських організацій, які не виконують виконавчої і розпорядчої діяльності.

2. Правове становище суб'єктів адміністративного права досить по-різному.

Обсяг, характер і конкретний зміст адміністративної правосуб'єктності та дієздатності у різних суб'єктів права вкрай різноманітні.

3. Виникнення, зміна і припинення адміністративної правоздатності та дієздатності обумовлено безліччю різнохарактерних юридичних фактів (подій і дій).

4. Обширність кола суб'єктів радянського адміністративного права, відмінності в їх правовому становищі, множинність і разнохарактерность юридичних фактів, що породжують, змінюють і припиняють адміністративну правоздатність і дієздатність, пояснюються просторістю сфери державного і громадського управління, різноманіттям умов, а також форм і методів його здійснення.

32 СУ РРФСР, 1932, № 74, ст. 331.

> 59>

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Громадські організації та їх службовці"
 1. Завдання.
    залучити, утримати, розвивати людські ресурси, необхідні організації для виконання її завдань, а також мотивувати їх належним чином. створити і розвивати ефективну організаційну структуру, яка гнучко реагувала б на зміни, при цьому необхідно сформувати особливий клімат корпоративної культури, вдосконалювати стилі керівництва, що сприяло б заохоченню співробітництва та
 2. § 8. Службовці банку Росії
    Службовці Банку Росії не є посадовими особами державних органів. Їх статус визначається таким чином: вони відносяться до категорії службовців, які працюють не в державної організації. Такий підхід є правильним, так як він забезпечує поділ влади і відповідні заборони і противаги в механізмі здійснення функцій держави на всіх рівнях.
 3. Планування людських ресурсів.
    Планування людських ресурсів пов'язане з прогнозуванням попиту та пропозиції службовців в організації і носить програмно-прогнозний характер. Воно дозволяє фахівцям з роботи з персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо та довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік)
 4. 1. Під державною службою розуміється
    професійна діяльність щодо забезпечення повноважень державних органів. Державна служба здійснюється тільки в державних органах. У державних установах і на підприємствах немає дер-жавної служби. Державна служба включає в себе: 1. Федеральну державну службу 2. Держ. службу суб'єктів РФ + Принципи державної. служби: 1. Верховенство КРФ і ФЗ над іншими
 5. Чиновництво
    - Привілейовані службовці державного апарату в Росії (адміністрація, поліція, суд), що мали чини (службові розряди), пов'язані з певними посадовими правами та обов'язками. Чиновництво ревно служило самодержавному строю і в той же час прославилося службовими зловживаннями - хабарництвом, казнокрадством і т.п. Головне для чиновника не інтереси справи, а вислужування
 6. Віді державних службовців
    Класифікувати державних службовців можна за різними ознаками. Однією з найпоширеніших класифікацій державних службовців є наступна: начальницький склад - це керівники структурних підрозділів державних органів (начальники відділів, бюро, служб тощо), які здійснюють діяльність у рамках компетенції, яка
 7. Муніципальна служба
    Муніципальна служба - професійна діяльність громадян, яка здійснюється на постійній основі на посадах муніципальної служби, які заміщаються шляхом укладення трудового договору (контракту) Основними завданнями муніципальної служби є:-забезпечення поряд з державною службою прав і свобод людини і громадянина на-території муніципального освіти; - забезпечення
 8. 18. Юридична відповідальність державних службовців: поняття, види.
    Особи, винні в порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Дисциплінарна відповідальність застосовується до державного службовця при невиконанні чи неналежному виконанні службових обов'язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби, а
 9. Права державного службовця
    1. Державний службовець має право: 1) на ознайомлення з документами, що визначають його права та обов'язки за державної посади державної служби, критерії оцінки якості роботи та умови просування по службі, а також на організаційно-технічні умови, необхідні для виконання ним посадових обов'язків; 2) на одержання в установленому порядку
 10. Поняття ДЕРЖАВНОЇ служби та ее принципи
    Державна служба в Україні візнається професійна діяльність ОСІБ, Які обіймають посади в державних органах та їхньому апараті та на якіх покладено практичне Виконання Завдання и функцій держави. Ця категорія ОСІБ є державности службовців, має відповідні Службові Повноваження та одержує заробітну Платних з державних коштів. Державну службу звітність, розглядаті в аспекті
 11. Основні обов'язки державного службовця
    Державний службовець зобов'язаний: 1) забезпечувати підтримку конституційного ладу і дотримання Конституції Російської Федерації, реалізацію федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, в тому числі регулюють сферу його повноважень; 2) добровільно виконувати посадові обов'язки; 3) забезпечувати дотримання і захист прав і законних інтересів громадян;
 12. Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності
    Дисциплінарна відповідальність муніципальних службовців та виборних посадових осіб органів місцевого самоврядування має суттєві відмінності. В обох випадках підставою є дисциплінарний проступок - винна невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків. Але характер належної поведінки виборних та новообраних посадових осіб органів місцевого самоврядування істотно
 13.  Глава VII Правові основи професійної діяльності державних службовців
    Глава VII Правові основи професійної діяльності державних
 14. 85. Державна служба. Проходження державної служби.
    Державна служба - врегульована законодавством професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують ЗП за рахунок державних коштів. Види ГС: - громадянська (в державних органах та їх апараті) - мілітаризована (військова та воєнізована - в органах міліції)
 15. 9. Державний апарат
    Переважна більшість державних органів складається з професійних службовців або обслуговується ними. Це насамперед органи виконавчої влади (державної адміністрації) - уряду, міністерства, департаменти, управління, агентства, представництва центральної адміністрації на місцях і т.п. Далі сюди відносяться органи судової влади з пов'язаними з ним слідчими
 16. Відомості про доходи державного службовця і про майно, що належить йому на праві власності
    1. Громадянин під час вступу на державну службу, а також державний службовець, у відповідності з федеральним законом, зобов'язані щорічно подавати до органів державної податкової служби відомості про отримані ними доходи та майно, що належить їм на праві власності, що є об'єктами оподаткування. 2. Вступники до органів державної податкової служби відомості
© 2014-2022  ibib.ltd.ua