Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І . В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

ОП. 00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.

Практикуми проводяться в умовах реальної ситуації, де студенти навчаються рішенням завдань майбутньої ним професійної діяльності. Практичні заняття здійснюються на базі різних установ (клініки, медичних центрів, шкіл, інтернатів для дітей з затримкою і недорозвиненням психіки, в центрах корекційної та лікувальної педагогіки, в психологічних консультаціях, в службах кризових станів і т. д.), де студенти в процесі реальної взаємодії з людьми, що потребують психологічної допомоги, опановують вміннями та навичками професійної діяльності, опановують методами і прийомами самостійної роботи.

ОП.01 ПРАКТИКУМ ПО патопсихологи: 90

По завершенню роботи в спецпрактикумі студенти повинні вміти:

формулювати завдання психодіагностичного дослідження хворого (на підставі бесіди з лікуючим лікарем і ознайомлення з історією хвороби),

складати програму психодіагностичного дослідження, представити обгрунтування цієї програми, -

володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та особистості (не менше 15 методик), -

застосовувати методики для патопсихологического обстеження хворого, -

встановлювати взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами та інтерпретувати отримані дані, -

становити патопсихологічне висновок і дані дослідження (з опорою на опис структури патопсихологического синдрому), -

становити документацію патопсихологического дослідження для архіву (протоколи дослідження, вигпіскі з історії хвороби та ін.)

ОП.02 ПРАКТИКУМ ПО нейропсихології: 90

Студенти повинні оволодіти: -

умінням самостійно провести повне нейропсіхологіче-ське обстеження, -

методами дослідження довільних рухів і дій, сприйняття, пам'яті, мови, мислення та інших, психічних функцій, -

вміти аналізувати дані історії хвороби, вести клінічну бесіду, застосовувати різні тактики нейропсихологічних-го обстеження в залежності від нозології, тяжкості стану хворого, його віку, освітнього рівня і т.

д. -

інтерпретувати в категоріях синдромного аналізу виявлені в ході обстеження симптоми, -

скласти і написати нейропсихологическое висновок за результатами обстеження.

ОП. 03 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГІЧНОЇ 90

КОРЕКЦІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ:

Спеціаліст повинен володіти навичками і прийомами: організації психотерапевтичного процесу; встановлення ефективного психологічного контакту; використання методів психотерапевтичної діагностики і психотерапії для вирішення різноманітних психотерапевтичних завдань; самодіагностики і самодослідження; вивчення ефективності психотерапевтичної роботи.

ОП.04 ПРАКТИКУМ ПО корекційно-

розвивалася і відновного навчання: 90

По завершенні спецпрактикуму, фахівець повинен вміти на основі діагнозу розробити загальну стратегію та програму кор-рекціонно-розвиваючого або відновного навчання. Повинен оволодіти прийомами організації взаємодії

«психолог-дитина» (хворий з порушеннями ВПФ), яке дозволяє при опорі на сильні (зберіганню) ланки ВПФ розвивати слабкі ланки. Повинен володіти системою прийомів з калібрування завдань за складністю, з тим щоб гнучко вести пацієнта від спільних розгорнутих матеріалізованих дій до самостійних інтеріорізованних дій. Спеціаліст повинен вміти відслідковувати ефективність навчання, використовуючи для цього поточне спостереження, часткові та повні повторні дослідження.

ОП.05 ПРАКТИКУМ з психосоматики: 90

Оволодіння навичками діагностичної та психокорекційної-ної роботи з хворими , страждаючими соматоформні, психосоматичними і хронічними соматичними захворюваннями.

Студенти навчаються проводити клініко-психологічне інтерв'ю, діагностику психологічних факторів тілесних розладів, складати програму психокорекційної роботи з пацієнтами; оволодівають навичками психологічного консультування, техніками тілесно-орієнтованої психотерапії .

ОП.06 ПРАКТИКУМ ПО ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ 90

ПСИХОЛОГІЇ:

По завершенні спецпрактикуму студенти повинні: -

опанувати методами клініко-психологічного обстеження дітей з аномаліями розвитку (основними методиками діагностики порушень пізнавальної сфери; емоційно-вольової сфери та особистості-близько 15 методик), -

опанувати методами діагностики та інтерпретації дитячо -батьківських відносин, -

самостійно розробити стратегію патопсихологического обстеження, -

провести аналіз виявлених розладів (виявити структуру дефекту), -

написати психологічний висновок за результатами обстеження (учітишая пошкоджені, недорозвинені і зберіганню ланки), -

розробити рекомендації для корекційної роботи з дитиною.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ. "
 1. Про. Обмеження прав патентовласника
  обов'язкове ліцензування в певних випадках. Згадувана вище доктрина вичерпання патентних прав також часто є обмеженням в їх використанні
 2. 2.2. Навчання охоронців
  обов'язковими, а саме: для працівників підрозділів стаціонарної охорони обов'язковим є лише вивчення теоретичних основ діяльності, викладених у "Збірнику матеріалів з теоретичної підготовки" та іншої документації, що діє на Підприємстві, всі інші заняття відвідуються факультативно, винятком є охоронці, що працюють із зброєю, для них також обов'язковими є
 3. § 7. Обов'язкові роботи
  обов'язкових робіт полягає у виконанні засудженим, у вільний від основної роботи чи навчання час , безоплатних суспільно корисних робіт. Встановлюються вони на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Термін обов'язкових робіт обчислюється в годинах, а час тримання особи під вартою до судового розгляду зараховується з розрахунку один день
 4. Основні вимоги до змісту підготовки
  обов'язково повинен мати вищу юридичну освіту (ст. 8). Для роботи в якості охоронця необхідно мати стаж роботи не менше трьох років в органах внутрішніх справ або в органах безпеки або пройти спеціальну підготовку (ст. 11). Обов'язковою вимогою до керівника приватного охоронного підприємства є наявність вищої освіти (ст. 12). У Законі зазначається, що для
 5. I. Введення
  обов'язковим нормальний егоїзм, існує ще загальний альтруїзм, який також робить його певною мірою обов'язковим. Та турбота про себе, яка необхідна для уникнення небезпеки зробитися в тягар іншим, є обов'язковою вже заради інтересів інших. * § 192 НЕ існує і в оригіналі, ні у Спенсера, ні у Колінса. (Прим.
 6. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема: 1. цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко- і відеозаписах навчального характеру, 3. відтворення в газетах раніше
 7. I. Спеціальна Психологія
  спеціально психологією людини, розглянутого як одиниця, з якої утворені суспільства. § 478. Нашої завданням буде огляд тих людських здібностей, які є факторами соціальних
 8. § 6. Спеціальний суб'єкт (виконавець) злочину
  обов'язкових, і додатковими ознаками. Такий суб'єкт іменується в монографічної літературі спеціальним. Наприклад, злочини проти військової служби можуть бути вчинені лише військовослужбовцям або громадянином під час проходження військових зборів. Необхідно відзначити, що в таких злочинах ознаками, зазначеними в диспозиції статті, повинен бути наділений тільки виконавець злочинного діяння.
 9. 6. Вимоги до розробки та умовам реалізації основної освітньої програми підготовки випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
  обов'язковими, а факультативні дисципліни, що передбачаються навчальним планом вищого навчального закладу, не є обов'язковими для вивчення студентом . Курсові роботи (проекти) розглядаються як вид навчальної роботи з дисципліни і виконуються в межах годин, відведених на її вивчення. По всіх дисциплінах і практикам, включеним у навчальний план вищого навчального закладу, повинна
 10. § 9 . Тлумачення кримінального закону
  обов'язкові для всіх суб'єктів застосування права. Офіційне тлумачення підрозділяється на два види: 1. Нормативне тлумачення, яке в свою чергу буває: автентичне, тобто здійснюваним тим органом, який прийняв цей закон. Стосовно до кримінального закону автентичне буде тлумачення кримінально-правових норм, дане Федеральними Зборами РФ; підзаконним, яке в кримінальному
 11. 6.3. Вимоги до навчально-методичного забезпечення навчального процесу
  спеціальними препаратами. Кожен навчальний заклад організовує бібліотеку (читальний зал і абонемент) для самостійної роботи студентів з навчально-методичною та науковою літературою у розмірі не менше 0,5 примірника на 1 студента. УМО з психології готує збірники програм з усіх дисциплін загальнопрофесійного та спеціального циклів дисциплін, передбачених у стандарті, які
 12. § 11. Обмеження свободи
  обов'язковим залученням до праці). Кримінально-правова сутність обмеження свободи полягає в тому, що працездатну особу, яка досягла до моменту винесення судом вироку вісімнадцяти років, направляється в спеціальну установу, яке визначається органами, які відають виконанням вироку, з метою притягнення його до праці в умовах нагляду, але без ізоляції від суспільства (ст. 53 КК). Обмеження свободи
 13. Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001
  обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищої школи за циклом «Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни». Зміст дидактичних одиниць цих вимог розкривається на основі цивілізаційного підходу. Навчальний посібник дає уявлення про основні закономірності та напрямки розвитку світового цивілізаційного процесу, роблячи основний акцент на місці
 14. 3.4. Педагогічні цілі та освітні стандарти
  обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження учнів, вимоги до рівня підготовки випускників. Розробники концепції федеральних компонентів державного освітнього стандарту загальної освіти вказують на багатоаспектність їх функцій. Інакше кажучи, введення ГОСТів в освітню політику РФ дозволяє: а) оцінювати
 15. Планування освоєння спеціальності.
  Спеціальності новим співробітником. Освоєння спеціальності охоплює одночасно кілька завдань, які підлягають виконанню: знайомство з підприємством; виконання запропонованих завдань; освоєння спеціальності на незнайомому робочому місці; вивчення незнайомих методів і технологій; знайомство з керівниками, колегами та іншими співробітниками. У план освоєння спеціальності можуть бути включені:
 16. Влада
  обов'язково для виконання підпорядкованим йому
 17. 3. Різновиди договору будівельного підряду
  обов'язкового для сторін типового або зразкового договору будівельного підряду (субпідряду) немає. Договір може бути укладений у довільній, на розсуд сторін, письмовій формі. При укладенні договору вони можуть використовувати форму (зразок) договору, наведену в якості додатку до згаданого вище Керівництву по складанню договору підряду на будівництво в Російській