Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

6. Вимоги до розробки та умовам реалізації основної освітньої програми підготовки випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»

У п. 6 формулюються вимоги, необхідні для реалізації вузом основної освітньої програми підготовки дипломованого фахівця з даної спеціальності та проходження вузом ліцензування, атестації та акредитації.

6.1. Вимоги до розробки основної освітньої програми підготовки фахівця

6.1.1. Вищий навчальний заклад самостійно розробляє і затверджує основну освітню програму вузу для підготовки спеціаліста на основі справжнього державного освітнього стандарту.

Дисципліни «за вибором студента» є обов'язковими, а факультативні дисципліни, що передбачаються навчальним планом вищого навчального закладу, не є обов'язковими для вивчення студентом.

Курсові роботи (проекти) розглядаються як вид навчальної роботи з дисципліни і виконуються в межах годин, відведених на її вивчення.

З усіх дисциплін і практикам, включеним у навчальний план вищого навчального закладу, повинна виставлятися підсумкова оцінка (відмінно, добре, задовільно, незадовільно або зараховано, незараховано).

Спеціалізація є частиною спеціальності, в рамках якої вони створюються, і передбачають отримання більш поглиблених професійних знань, умінь і навичок у різних областях діяльності за профілем даної спеціальності.

6.1.2. При реалізації основної освітньої про грами вищий навчальний заклад має право: -

змінювати обсяг годин, відведених на освоєння навчального матеріалу для циклів дисциплін - в межах 10%; -

формувати цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, який повинен включати з 11 базових дисциплін, наведених у цьому Державному освітньому стандарті, в якості обов'язкових наступні чотири дисципліни: «Іноземна мова» (в обсязі не менше 340 годин), «Фізична культура» (в обсязі не менше 408 годин), «Вітчизняна історія», «Філософія».

Решта базові дисципліни можуть реалізовуватися на розсуд вузу. При цьому можливе їх об'єднання в міждисциплінарні курси при збереженні обов'язкового мінімуму змісту. Якщо дисципліни є частиною общепрофессіональной або спеціальної підготовки (для гуманітарних і соціально-економічних напрямів підготовки (спеціальностей)), виділені на їх вивчення годинник може перерозподілятися в рамках циклу. Заняття з дисципліни «Фізична культура» при очно-заочній (вечірньої), заочній формах навчання і екстернаті можуть передбачатися з урахуванням побажання студентів;

заняття з дисципліни «Фізична культура» при очно-заочній (вечірньої) , заочній формах навчання і екстернаті можуть передбачатися з урахуванням побажання студентів; здійснювати викладання гуманітарних і соціально-економічних дисциплін у формі авторських лекційних курсів і різноманітних видів колективних та індивідуальних практичних занять, завдань і семінарів за програмами, розробленими в самому вузі і враховує регіональну, національно -етнічну, професійну специфіку, а також науково-дослідні уподобання викладачів, що забезпечують кваліфіковане висвітлення тематики дисциплін циклу;

встановлювати необхідну глибину викладання окремих розділів дисциплін, що входять в цикли гуманітарних і соціально-економічних, математичних і природно -наукових дисциплін, відповідно до профілю циклу дисциплін спеціалізації;

встановлювати найменування спеціалізацій за спеціальностями вищої професійної освіти, найменування дисциплін спеціалізацій, їх обсяг і зміст, понад установлений справжнім державним освітнім стандартом, а також форму контролю їх освоєння студентами;

реалізовувати основну освітню програму підготовки спеціаліста в скорочені терміни для студентів вищого навчального закладу, які мають вищу професійну освіту.

Скорочення термінів проводиться на основі наявних знань, умінь і навичок студентів, отриманих на попередньому етапі професійної освіти. При цьому тривалість навчання повинна становити за очною формою не менше трьох років. Навчання в скорочені терміни допускається також для осіб, рівень освіти або здатності яких є для цього достатньою підставою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Вимоги до розробки та умовам реалізації основної освітньої програми підготовки випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія» "
 1. Основні вимоги до змісту підготовки
  вимоги до рівня підготовки працівників приватних детективних і охоронних служб. Громадянин, який претендує на отримання ліцензії на роботу в якості приватного детектива, повинен мати юридичну освіту або стаж роботи в оперативних і слідчих підрозділах не менше трьох років або пройти спеціальну підготовку для роботи в якості приватного детектива (ст. 6 Закону). Керівник, який очолює
 2. § 3. Управління системою освіти в Республіці Білорусь
  розробці та здійсненні програм позашкільної освіти, підготовці та виданні навчальної та методичної літератури; - надають допомогу в отриманні освіти дітям, що втратили піклування батьків, дітям з особливостями фізичного та психічного розвитку, іншим соціально неблагополучним категоріям дітей і громадян. ТЕСТ Виберіть правильний варіант відповіді
 3. § 3. Державний освітній стандарт
  вимоги до рівнів освіти і термінами навчання, типам закладів освіти, класифікації спеціальностей, кваліфікацій і професій, документам про освіту. Галузеві освітні стандарти містять нормування структури, обов'язковий мінімум змісту освіти, максимальний обсяг навчального навантаження учнів, рівень підготовки випускників, критерії оцінки якості
 4. 5. Терміни освоєння основної освітньої програми випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
  основної освітньої програми підготовки фахівця при очній формі навчання складає 260 тижнів, у тому числі: - теоретичне навчання, включаючи науково-дослідницьку роботу студентів, практикуми, в тому числі лабораторні, а також екзаменаційні сесії 180 тижнів; - практики не менше 25 тижнів; - підсумкова державна атестація, включаючи підготовку і захист випускної
 5. 8.1. Система юридичної освіти в Росії і принципи її побудови Система юридичної освіти та її структура
  основної освітньої програми з предмету (для конкретної спеціальності і кваліфікації) встановлюється відповідним державним освітнім стандартом. Державні освітні стандарти (ЮС) за спеціальностями «юриспруденція», «правознавство», «правоохоронна діяльність» та іншим включають в себе федеральний і регіональний (національно-регіональний або
 6. 1. Загальна характеристика спеціальності 022700 «Клінічна психологія »
  реалізації, пов'язаними з його фізичним, соціальним і духовним станом. Предметом професійної діяльності фахівця є психічні процеси і стани, індивідуальні та міжособистісні особливості, соціально-психологічні феномени, які проявляються в різних областях людської діяльності. Відповідно до своєї фундаментальної і спеціальної підготовкою фахівець
 7. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
  вимог державних освітніх стандартів з таким напрямами підготовки (спеціальностями), як юриспруденція, правознавство , правоохоронна діяльність, управління, та вимог кваліфікаційних характеристик за спеціалізацією, які визначають кваліфікацію спеціаліста - юрист, організатор правоохоронної діяльності та ін У макроструктуру педагогічної системи
 8. Підвищення кваліфікації
  вимогами державних освітніх стандартів і особливостями розвитку виробництва. Організовується протягом всієї трудової діяльності працівників у міру необхідності відповідно до встановленої для кожної категорії осіб періодичністю. Воно включає наступні види навчання: короткострокове (не менше 72 годин) тематичне навчання з питань конкретного аспекту виробництва.
 9. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  розробка навчально-методичних матеріалів для проведення різних видів занять; - методична підготовка викладачів та керівного складу навчального закладу; - узагальнення та поширення передового досвіду організації методичної роботи в освітній установі. Зміст методичної роботи включає науково-методичну та навчально-методичну роботу (табл. 8.8).
 10. РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ЗАСОБАМИ POWERPOINT
  розробці навчальних програм засобами PowerPoint: написання педагогічного сценарію; розробка окремих слайдів; компоновка слайдів; демонстрація
© 2014-2022  ibib.ltd.ua