Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Процесуальна характеристика допиту потерпілого.


Допит потерпілого провадять без попереднього складанняслідчим постанови. Рішення слідчого про провадження допиту єлатентним (скритим).
Оскільки постанову про допит потерпілого не складають, тойого провадження не потребує ані санкції прокурора, ані рішеннясуду.
Присутність понятих під час допиту потерпілого не передбачено.
Мета допиту потерпілого полягає в отриманні фактичнихданих щодо значущих обставин кримінальної справи від особи, якійзлочином завдано шкоду.
г 5. Підстави допиту потерпілого: "І,.:- фактична - прийняття рішення про визнання потерпілим;
- правова - ст. 72 КПК.
6. Місцем провадження допиту потерпілого може бути:
місце провадження досудового слідства;
місце його перебування (в разі необхідності). ,!
7. Спеціальні правила допиту потерпілого:
потерпілого допитують окремо і за відсутності інших потерпілих;
під час допиту заборонено ставити запитання, у формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї(навідні запитання).
8. Процесуальний порядок допиту потерпілого:
1) виклик потерпілого для допиту. Потерпілого викликають до слідчого:
повісткою, яку вручають йому під розписку, а в разі його тимчасової відсутності - кому-небудь із дорослих членів його сім'ї,житлово-експлуатаційній організації, виконавчому комітету селищної або сільської Ради народних депутатів чи адміністрації за місцемйого роботи. В повістці має бути зазначено, кого викликають якпотерпілого, куди і до кого, день і час явки, наслідки неявки, передбачені ч. З ст. 72 КПК;
телеграмою;
телефонограмою.
Неповнолітнього потерпілого викликають через законних представників.
Особа, викликана органом дізнання, слідчим, прокурором або судом як потерпілий, зобов'язана з'явитися в зазначені місце і час;
2) провадження допиту.
Перед тим, як поставити запитання по суті справи, слідчий:
встановлює особу потерпілого;
повідомляє, в якій справі його викликано;
попереджає про кримінальну відповідальність за дачу завідомонеправдивих показань (ст. 384 КК);
з'ясовує стосунки між потерпілим і підозрюваним або обвинуваченим;
пропонує потерпілому розповісти все відоме йому у справі;
після вільної розповіді потерпілого слідчий ставить йому запитання;
фіксує показання потерпілого;
по закінченні допиту слідчий пред'являє потерпілому протокол для прочитання. На прохання потерпілого протокол може бутийому прочитано слідчим. Потерпілий і особи, які були присутніпри допиті, мають право просити про внесення доповнень і поправоку протокол. Ці доповнення і поправки слідчий заносить до протоколу. Протокол підписують потерпілий, слідчий і особи, що булиприсутні при допиті. Якщо протокол написано на кількох сторінках,потерпілий підписує кожну сторінку окремо.
Про особливості порядку допиту неповнолітнього потерпілого див. ст. 168 КПК.
9. Учасники допиту:
обов'язкові: слідчий, потерпілий;
необов'язкові:
прокурор;
захисник (якщо допит потерпілого провадять за його клопотанням);
перекладач;
спеціаліст;
особа, яка розуміє знаки глухих і німих;
педагог або лікар, батьки чи інші законні представники (підчас допиту неповнолітнього потерпілого). -.
10. Способи фіксації:
основний: протокол допиту потерпілого (ст. 170 КПК);
додаткові: застосування фото-, кінозйомки; звуко-, відеозапису; складання планів, схем та інших матеріалів, які пояснюють його зміст.
Допит підозрюваного (ст. 107 КПК).
Допит підозрюваного - це слідча дія, яку провадять із метою з'ясувати ставлення підозрюваного до підозри та отримання від нього показань щодо юридично значущих обставин кримінальної справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Процесуальна характеристика допиту потерпілого."
 1. § 9. Тактика очної ставки. Перехресний допит
  процесуальне законодавство (статті 172, 173, 304 КПК) регламентує порядок проведення очної ставки, розкриває її ознаки. Очна ставка - це слідча (судова) дія, яка передбачає одночасний допит раніше допитаних осіб про обставини, щодо яких були дані істотно суперечливі показання. Очна ставка може бути проведена між двома допитаними раніше свідками, свідком і обвинуваченим або підозрюваним, між
 2. § 2. Криміналістика України в ХІХ - поч. ХХ століття
  процесуальної науки. Саме в працях процесуалістів порушувались питання стосовно прийомів збирання, виявлення ? дослідження речових доказів, тактики проведення окремих слідчих дій тощо. Одними з перших в Росії такими роботами були праці П. Раткевича "Зерцало правосуддя" (1805), невідомого автора "Керівництво по слідчій частині" (1831), М. Орлова "Досвід короткого керівництва для проведення
 3. Процесуальна характеристика захисника.
  процесуальним законом, як захисники допускаються близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники (якщо відповідно до вимогст. 45 КПК участь захисника є обов'язковою, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники можуть брати участь усправі як захисники лише одночасно з захисником-адвокатом чиіншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової
 4. Процесуальна характеристика свідка.
  процесуальна: - за нез'явлення за викликом без поважних причин - привід (ч. 2 ст. 70 КПК) або грошове стягнення до половини мінімального розміру заробітної плати (ч. З ст. 70 КПК); - кримінальна: за відмову від давання показань (ст. 385 КК); за давання завідомо неправдивих показань (ст. 384 КК); за розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи,яка провадить дізнання, даних досудового
 5. Процесуальна характеристика допиту свідка.
  допиту є латентним (скритим). Оскільки постанову про допит свідка не складають, то йогопровадження не потребує ані санкції прокурора, ані рішення суду. Присутність понятих під час допиту свідка не передбачено. Мета допиту свідка полягає в отриманні фактичних данихщодо юридично значущих обставин кримінальної справи від особи,щодо якої у слідчого є дані про те, що їй щось відомо про обставини
 6. Процесуальна характеристика очної ставки.
  допит кожної з двох осіб, викликаних на очнуставку; наявність суперечностей у показаннях цих осіб. Місце проведення очної ставки - місце провадження досудовогослідства. Спеціальні правила провадження: на очній ставці допитують одночасно у присутності одна одноїне більше двох осіб; за необхідності слідчий вживає заходів для запобігання небажаним ексцесам, у т. ч. розправи з особою, яка дає
 7. Процесуальна характеристика освідування.
  допиту свідків,потерпілих, протоколах обшуку, огляду місця події або предметівданих про те, що на тілі певної особи є особливі прикмети чи слідизлочину, виявлення чи засвідчення наявності яких має значеннядля правильного вирішення кримінальної справи, передусім длявстановлення осіб, які вчинили злочин. Крім того, потерпілого можна освідувати, якщо про це заявляє клопотання обвинувачений
 8. Пред'явлення для впізнання (статті 174-175 КПК).
  характеристика пред'явлення для впізнання. Провадять без постанови слідчого. Без санкції прокурора та рішення суду. З понятими, яких повинно бути не менше двох осіб (ч. 8ст. 174, ч. 4 ст. 175 КПК); Мета - встановлення тотожності, схожості або відмінностіпред'явленої особи чи предмета з тими (особою чи предметом), якіособа, що впізнає, зберегла у пам'яті. Підстави до проведення пред'явлення для
 9. Відтворення обстановки та обставин події (ст. 194 КПК).
  характеристика відтворення обстановки та обставин події. Без постанови слідчого. Без санкції прокурора і без рішення суду. Завжди в присутності понятих, яких має бути не менше двох. Метою відтворення обстановки та обставин події є перевіркаабо уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваногочи обвинуваченого або даних, одержаних при провадженні оглядута інших слідчих дій. Предметом
 10. Виклик до суду
  процесуальні дії від імені та в інтересах іншої особи в межах наданих їй повноважень. Процесуальний строк - встановлений законом або судом час, протягом якого можуть або повинні бути здійснені процесуальні дії. Родова підсудність - це розподіл цивільних справ, підвідомчих суду, між окремими ланками судової системи залежно від роду справ. Санкції цивільного процесуального права - встановлені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua