Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

? Сімейні ролі до внутрісімейна рольова структура

Природою і суспільством кожен чоловік готується до того, щоб стати чоловіком і батьком, а жінка - дружиною і матір'ю.

У самому загальному плані відносини між чоловіком і жінкою в сім'ї визначаються економічним ладом суспільства. Матріархат мав свою еко

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

кую основу, патріархат - свою. Однак, і в тому, і в іншому випадку сім'я була авторитарною. Перевага однієї статі над іншою пронизувало всю сімейне життя. Разом з тим існування сім'ї, де здійснюється два рівня керівництва материнське і батьківське, всі питання вирішуються подружжям спільно.

На кожному новому етапі розвитку суспільства, коли відбувається переоцінка цінностей, зростає інтерес до проблем створення та функціонування сім'ї.

Сучасна сім'я є об'єктом пильної уваги з боку різних галузей науки. Багато проблем лежать на стику соціально-психологічного та соціологічного аспектів вивчення сім'ї. Однією з таких сторін сімейного життя є сімейні ролі.

Саме поняття сімейної ролі як конкретизація соціальних ролей чоловіка, дружини, матері, батька, дітей і т. д. є по суті соціологічним. Спираючись на нього, соціальні психологи можуть досліджувати «особистісну забарвлення», яку набувають сімейні ролі в конкретному прояві.

Поняття сімейної ролі у вітчизняній науці спирається на уявлення вітчизняних авторів про соціальну роль. Соціальна роль розуміється, насамперед, як функція соціальної системи, «модель поведінки, об'єктивно задана соціальною позицією особистості в с1істеме об'єктивних чи міжособистісних відносин» 1.

Роль - це «соціальна функція особистості, відповідна прийнятим нормам, спосіб поведінки людей залежно від їх статусу, або позіціі2 в суспільстві, у системі міжособистісних відносин» 2.

Трансформація рольових відносин у родині є найважливішою стороною сучасної перебудови шлюбно-сімейних відносин. Невизначеність норм, регулюючих нині шлюбно-сімейні, в тому числі рольові, відносини, ставить перед сучасною родиною ряд соціально-психологічних проблем.

1 Короткий словник по соціології / За ред. Д.М. Гвишиани. Н.І. Шпінь. М, 1989.

2 Психологія: Словник / За ред. А.В. Петровського, М.Г. Яро-шевський. М, 1990.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

Найважливішими з них є проблеми «вибору» кожною сім'єю способу ролевої взаємодії і формування ставлення членів сім'ї до різних сторін рольової поведінки в сім'ї.

Процес виникнення рольової структури сім'ї є однією з головних сторін її становлення як соціальної та психологічної спільності, адаптації подружжя один до одного і вироблення стилю сімейного життя. В умовах існування різних норм і зразків рольової поведінки цей процес тісно пов'язаний з міжособистісними відносинами подружжя і їх установками. В даний час якість міжособистісних відносин подружжя визначається, насамперед, тим, як сприймають їх саме подружжя, наскільки благополучними і успішними вони їх вважають. Однак до теперішнього часу залишається мало вивченим питання, як сприймають молоді люди свій шлюб, і яке місце займають в цьому їх рольові відносини.

Можна сказати, що можливість включення членів пари у спільну діяльність постає у вигляді такого поєднання особистісних і поведінкових характеристик, яке Б. Мурстейн, автор, який отримав широке поширення в області дослідження розвитку емоційних відносин теорії «стимул- цінність-роль », назвав рольовим відповідністю. Т. е. відповідність один одним взятих на себе членами пари міжособистісних ролей і наявність бази для спільної взаємодії з іншими людьми, соціальними системами або предметним світом. База ця бачиться автором в певному поєднанні особистісних характеристик членів пари, наприклад, потреба в домінуванні у одного з партнерів, що поєднується з потребою в підпорядкуванні в іншого.

У зарубіжній психології розгляд сімейних ролей складають поняття статевих ролей, поло-рольової системи, статеворольової диференціації. Під статевими ролями більшість авторів розуміє систему культурних норм, що визначають допустимі способи поведінки та особистісні якості на основі статевої приналежності. Іноді цю систему називають статеворольової системою.

Статево-рольові системи - це культурні очікування щодо соціальних ролей, соціальних дея

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

тельностей, відповідних для чоловіків і жінок. Основною лінією диференціації ролей чоловіків і жінок у західній культурі є лінія «дім - робота». Від чоловіка традиційно потрібна, в першу чергу, щоб він став професіоналом, зайнятим на постійній, добре оплачуваній роботі. Сім'я повинна розглядатися ним як щось підпорядковане, другорядне по відношенню до роботи. На жінку покладається відповідальність за будинок, сім'ю, дітей, професійна діяльність допускається, але як щось другорядне по відношенню до сім'ї в тій мірі, в якій вона не заважає основному призначенню жінки.

Така диференціація ролей чоловіків і жінок часто називається статеворольової диференціацією. З розподілу соціальних ролей чоловіків і жінок безпосередньо випливає і зразок розподілу сімейних ролей. На чоловіка лягає відповідальність за матеріальне забезпечення сім'ї, на жінку - відповідальність за виховання дітей і ведення господарства. Такий рольової моделі дотримуються більшість зарубіжних дослідників.

Такі автори, як Най Ф.І., Плек Дж., сканци-ні Дж. та ін, розглядають розподіл ролей як ядро статеворольової диференціації в сім'ї. Ці поняття представляються дуже важливими для розуміння, зокрема, сімейних ролей і недостатньо вивченими у вітчизняній науці.

Але останнім часом в роботах зарубіжних дослідників головними предметами аналізу є фактори і слідства, по-перше, прийняття жінкою ролі годувальника сім'ї, по-друге, участі чоловіка у веденні господарства та виховання дітей. У дослідженні було виділено ряд факторів, що впливають на «вибір» сім'єю того чи іншого способу рольової взаємодії, а також на традиційність / егалітарність рольових установок. Це, наприклад, соціально-демографічні фактори, приналежність до соціального класу, стадія сімейного циклу, факт роботи дружини і т. д. (Хоффман Л.В., Най Ф.І., Торнтон А. та ін.)

Логічним доповненням вивчення факторів, що впливають на рольові відносини в сім'ї, є аналіз зарубіжними авторами свого роду «наслідків» обраного сім'єю рольового зразка. У про

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

наведених дослідженнях показані негативні наслідки традиційної рольової моделі і для жінок, і для чоловіків (Голдберг Н., Сканцоні Дж., Фокс Г.Л. та ін.), продемонстровані труднощі, з якими стикаються сім'ї, що прийняли егалітарний зразок розподілу ролей (Раппопорт Р., Бергер М. та ін.), виявлено вплив сфери рольових відносин на задоволеність подружжя своїм шлюбом. Виявлено, що значення тієї чи іншої рольової моделі для подружжя багато в чому визначається узгодженістю їх рольової взаємодії, ідеалів та сподівань (Боуен Г.Л., Отнер Д.К. та ін.)

Для соціально-психологічного аналізу ролей в сучасній сім'ї першорядне значення має висновок вітчизняних і зарубіжних дослідників про невизначеність норм, регулюючих нині шлюбно-сімейні, в тому числі рольові, відносини. Така ситуація ставить перед сім'ями ряд соціально-психологічних проблем. Кожному партнеру в сім'ї в цілому доводиться "вибирати" будь-який зразок рольової взаємодії з безлічі існуючих.

Проблема вибору, прийняття сім'єю того чи іншого рольового зразка невіддільна від формування ставлення членів сім'ї до цього зразка, до своєї ролі в сім'ї та до виконання ролей іншими членами сім'ї.

У сучасній сім'ї батько все більше виступає як партнер матері по вихованню дітей, беручи на себе зростаючу частку турботи про них. Незжиті ще уявлення про роль батьківства нерідко зводяться до уявлення про суворий і жорсткому голові родини, що розподіляє нагороди і покарання; на практиці батькові відводиться роль «ката», що приводить у виконання вирок матері («Ось почекай - прийде батько ...»). Прогресивна тенденція полягає в тому, що роль батька як голови сім'ї змінюється роллю більш врівноваженого, стабільного, сильного друга дружини і дітей: від нього очікуються стриманість у прояві почуттів, при безумовному наявності цих почуттів. Вклад батьківства у виховання дітей пов'язують з стратегічним плануванням життя сім'ї, роллю експерта, яка виявляється у справедливій і неупередженій оцінці за

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

ложітельних і негативних подій, і партнерством по іграх.

Тим часом, змінюється і роль матері в сім'ї - на спілкуванні з дітьми позначається «емансипаційні маскулінізація» жіночої поведінки, завдяки якій жінка нерідко прагне домінувати і над чоловіком, і над дітьми. Споконвічно значущим внеском материнства у виховання дітей є - догляд за дітьми, турбота про них і своєчасна і повноцінна емоційна підтримка.

Вклад матері і батька не визначається кількісної міркою «більше - менше», але істотно залежить від загальної атмосфери в сім'ї, системи відносин дорослих членів сім'ї один до одного і дитині. В цілому ж в гармонійній сім'ї мати з раннього віку навчає дитину тому «як», а батько - тому «що»; батько вчить дітей бути «кимось», а мати - «кимось для когось».

Як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники вказують, що правила рольової поведінки та рольового стосунки в сім'ї встановлюються в процесі життєдіяльності сім'ї, в тісному взаємозв'язку з міжособистісними відносинами і спілкуванням членів сім'ї.

Наведемо класифікацію Алешиной Ю.Є. основних ролей у сім'ї:

1. Відповідальний за матеріальне забезпечення сім'ї.

2. Господар - господиня.

3. Роль відповідального по догляду за немовлям.

4. Роль вихователя.

5. Роль сексуального партнера.

6. Роль організатора розваг.

7. Організатор сімейної субкультури.

8. Роль відповідального за підтримку родинних зв'язків.

9. Роль «психотерапевта» 1.

Говорячи про психологічні ролях членів сім'ї, потрібно відзначити, що одна роль може існувати тільки у взаємодії з іншими ролями. Наприклад, щоб виконати роль батька чи матері, необхідно, щоб хтось виконував роль сина чи дочки. Сімейні ролі дол-

1 Альошина Ю.Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування. М, 1994.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

жни створювати систему, яка наближалася б до несуперечливої і могла задовольнити багато психологічні потреби. Однак, потрібно зазначити, що така складна система сімейних ролей не може бути не суперечливою. Важливо визначити, наскільки суперечливість сімейних ролей руйнівна, і якою мірою сама сім'я її регулює. Суттєвим моментом є, наскільки думка члена сім'ї про свою роль збігається з уявленням про неї інших.

Різні порушення функцій сім'ї можуть відбуватися внаслідок всіляких обставин. Існує безліч факторів, які можуть сприяти подібних порушень: особливості особистості членів сім'ї, характер взаємин між ними, певні умови життя сім'ї.

Існує ряд обставин, що роблять проблему рольової внутрісімейній структури особливо актуальною для сучасної сім'ї. Що таке традиційна і егалітарна сім'я, в чому їх відмінності? Це, насамперед, дві різні системи розподілу внутрішньосімейних ролей. Так, традиційна сім'я - це сім'я, де за подружжям відповідно до їх підлогою закріплені певні ролі - дружина виконує роль матері і господині, чоловік в основному відповідальний за матеріальне забезпечення і сексуальні відносини.

У егалітарної сім'ї фактично всі ролі розподіляються між чоловіком і дружиною переважно порівну. Між традиційної та егалітарної сім'єю лежить ряд перехідних форм, де також є своя специфічна структура сімейних ролей. Такий, наприклад, брак-подружжя, де дружина, хоча і виконує насамперед ролі матері і господині, але величезну увагу приділяє також виконанню ролі друга (психотерапевта) по відношенню до чоловіка.

На думку Е.Г. Ейдеміллер і В.В. ЮСТИЦЬКИЙ, найважливішими характеристиками сім'ї є не тільки її функції, але також її структура, аналіз якої дозволяє відповісти на питання, яким чином реалізуються функції сім'ї: хто здійснює керівництво і хто виконання, як розподілені між членами обов'язки і права. З точки зору структури сім'ї можна виділити такі сім'ї, де керівництво і організація всіх її функцій зосереджені в руках одне

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 го члена сім'ї (авторитарна і деспотична мати). Різної може бути структура сім'ї з точки зору того, як у ній розподілені обов'язки: більшість обов'язків лежать на одному із членів сім'ї або обов'язки розподілені рівномірно. 

 «Порушення структури сім'ї - це такі особливості структури, які ускладнюють або перешкоджають виконанню сім'єю її функцій. З цієї причини порушенням структури стосунків у сім'ї слід визнати сімейний конфлікт, препятству1ющій виконанню сім'єю різних її функцій »1. Внаслідок розлучення подружжя, наприклад, може виявитися порушеною емоційна функція сім'ї: дитина не отримує емоційної підтримки батька чи отримує її, але недостатньо. 

 Таким чином, істотне значення надає функціонально-рольова структура сімейних відносин для успішного розвитку шлюбу. 

 В даний час традиційні норми функціонально-рольових відносин поступово поступаються місцем сучасним. 

 Сучасні норми передбачають не єдиний для всього суспільства спосіб побудови функціонально-рольових відносин у родині, а диференційований для різних сімей, що не жорстке закріплення функцій за кожним членом сім'ї за заздалегідь заданими зразками ролі, а гнучкий розподіл обов'язків. Рольові та функціональні відносини в родині встановлюються на основі «придбаних» критеріїв, таких як особисті схильності, здібності, досвід, бажання, добровільна згода, ступінь зайнятості у виробничій сфері і т. д. 

 Запитання і завдання для самостійної роботи: 

 1. Що таке тендерні стереотипи і чим обумовлено їх існування? 

 2. Проаналізуйте наслідки функціональної дезорганізації сімейного життя. 

 3. Охарактеризуйте призначення сім'ї та її основні функції. 

 Ейдеміллер Е.Г., Юстицкий В.В. Сімейна психотерапія. Л., 1990. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? Сімейні ролі до внутрісімейна рольова структура"
 1. Науковий напрямок
    сімейного функціонування, подружні угоди, узгодження сімейних цінностей, структуральна організація сім'ї, функціонування сімейних систем - ось ключові моменти теорій сцієнтистської соціально-психологічної спрямованості. Великий внесок в аналіз теоретичних схем і концепцій дослідження сім'ї вніс американський соціолог Р. Хілл. Згідно Р. Хіллу, перші 5 підходів до
 2. Література для самостійної роботи
    сімейного життя: Тести, опитувальники, рольові ігри. М., 1991. 8. Лесгафт П. Ф. Сімейне виховання дитини та її значення. М., 1991. 9. Світ дитинства: дошкільник. М., 1979. 10. Світ дитинства: молодший школяр. М., 1981. 11. Світ дитинства: підліток. М., 1990. 12. Максимов В.В. Сімейна книга. Спб, 1996. 13. Основи педагогічної майстерності / Під ред. І.А.Зя-зюна. М., 1989. 14.
 3. Психологічне здоров'я сучасної сім'ї
    сімейних відносинах, в соціальному середовищі і професійній сфері їх діяльності. Це стан душевного психологічного благополуччя сім'ї, що забезпечує адекватну їхнім життєвим умовам регуляцію поведінки і діяльності всіх членів сім'ї. Психологічне здоров'я це інтегральний показник функціонування сучасної сім'ї, що відображає якісну сторону протікають в ній
 4. 13.1. Правова основа шлюбно-сімейних відносин
    сімейних відносин є Конституція і прийнятий відповідно до неї СК. Згідно ст. 38 Конституції материнство і дитинство, сім'я знаходяться під захистом держави. Турбота про дітей, їхнє виховання - рівне право й обов'язок батьків. Працездатні діти, які досягли 18 років, повинні піклуватися про непрацездатних батьків. Крім того, ст. 72 (п. «к» ч. 1) Конституції відносить сімейне
 5. Місце сімейної психології в системі психологічного знання.
    сімейної психології в системі психологічного знання. У реаліях XXI в. особливо гостро стоять питання з приводу того, як людині подолати своє самотності Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru ство, набути стійкий, гармонійний союз (відносини) з іншою людиною, і яким чином зберегти цей союз протягом всієї життя. Найкраще це висловив С.Л.
 6. ? Зразкові питання для підготовки до заліку чи іспиту
    сімейних відносин в історії людського суспільства. 2. Тенденції розвитку сім'ї в сучасному світі. 3. Основні функції сім'ї та їх характеристика. 4. Становлення психології сімейних відносин. 5. Динаміка розвитку сім'ї. Життєвий цикл сім'ї. 6. Кризові періоди в шлюбі. 7. Сім'я як мала соціальна група. 8. Психологія емоційних відносин.
 7. Сім'я як бізнес.
    сімейний бізнес. При розширенні бізнесу багато фірм втрачають свій статус сімейних підприємств, але, відкриваючи власну справу, необхідно спиратися на близьких і перевірених людей. Сімейні підприємства становлять значну, якщо не більшу економічно активну частину малих підприємств в цілому, а успішних малих підприємств - особливо. Західні дослідники виявили, що 68% малих
 8. § 5. Сімейний календар
    сімейного життя по місяцях і сезонах Демографічні події сімейного життя - шлюби, народження, смерті - взаємопов'язані. Розкид демографічних подій за календарем не був випадковим, хаотичним, він підпорядковувався досить суворим закономірностям. Ці події об'єднувалися в річні цикли (круги) - матримоніальний, дітородний і летальний,-що знаходилися в цепочной взаємозв'язку. Структура циклів
 9. Функціональна спрямованість
    сімейні відносини є похідними від способу життя сім'ї та сімейного укладу, обумовлені соціокультурними функціями сім'ї і будуються на системі соціокультурних ролей, пов'язаних з браком, спорідненістю і батьківством. Родоначальник структурно-функціонального напряму вивчення сім'ї Е. Дюркгейм сконцентрував зусилля наукових пошуків на механізмах згуртованості сім'ї, ролі кожного члена сім'ї в
 10. Рольова структура організації.
    сімейним станом. Вихідними даними для аналізу соціальної структури є: листки з обліку кадрів; результати соціологічних досліджень; матеріали атестаційних комісій; накази з кадрових питань. Для отримання достовірних і порівнянних даних найбільш підходить листок з обліку кадрів, оскільки містить найбільшу кількість відомостей, які підтверджуються іншими документами (паспорт,
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
    сімейного виховання: ознаки і функції сім'ї. 2. У чому полягає мета і які завдання сімейного виховання? 3. Задумалися Ви над складністю педагогічної професії "батько"? Що необхідно знати, чому навчитися, щоб нею оволодіти? 4. Які правові основи сімейного виховання? 5. Як здійснюється взаємозв'язок школи, сім'ї, суспільства щодо виховання дітей в період відмови від
 12. Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006

 13. § 4. Що таке соціальний статус і соціальна роль?
    ролі. Так, наприклад, успіх у вузькій професійній діяльності призводить до катастрофічних наслідків для цієї людини в інших ролях. Л тим часом, СМЕП соціальних груп повинна змушувати здорову особистість міняти і рольові маски, ч об відповідати тим нормативним вимогам, які пред'являє для кожного «соціальний
 14. Заповнити прогалини
    сімейним діагнозом розуміється типізація ... з урахуванням індивідуально-особистісних властивостей ... ... сім'ї. Вірно чи ні 3. Коефіцієнт розлучуваності в Росії збільшився за останні 20 років. 4. У більшості шлюбних пар задоволеність шлюбом росте разом із збільшенням його «стажу»: від першого року через час, коли народжуються діти і
 15. Економічний механізм життєвого циклу сім'ї.
    сімейний дохід стрибкоподібно зростає, і основні споживчі фонди оновлюються. Економічну динаміку селянської родини в дореволюційній Росії А.В. Чаянов характеризував показником трудонапряженності, тобто відношенням числа їдців до числа працівників. Тиск споживчих запитів виявилося максимальним (1,94) на 14 році існування сім'ї. Динаміку середньої американської сім'ї
 16. § 2. Сімейні правовідносини: суб'єкти, підстави виникнення і припинення
    сімейного права-це засновані на шлюбі, спорідненості, усиновлення, опіку та піклування, прийнятті дітей на виховання майнові та особисті немайнові відносини, що складаються між членами родини або з їх участю. Сімейні правовідносини виникають з таких юридичних фактів, як події, і особливо такий їх різновиди, як стану. Оскільки події породжують правові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua