Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ

Діагностикою називають процес отримання інформації про стан спостережуваного або досліджуваного об'єкта за допомогою сукупності методів, способів, прийомів. Діагностична інформація включає в себе відомості про стан об'єкта, ступеня його відповідності нормі, тенденціях його руху, розвитку. Вона робить можливим компетентне втручання в процес з метою його гальмування або прискорення, вдосконалення або корекції, оновлення або оздоровлення.

Термін «діагноз» прийшов у педагогіку з медицини, де означає встановлення сутності і характеру захворювання. Однак в діагнозі та діагностиці, у встановленні якісного стану потребують всі явища, процеси суспільного життя, виробництва, об'єкти експлуатації. Тому поняття діагнозу набуло широкого поширення в науці, техніці, виробничій практиці. Діагностика стала невід'ємним, органічним компонентом всіх керованих громадських, виробничих, технологічних систем і процесів, способом отримання зворотної інформації про їхні дії і якості результатів. Отримана політичним керівником, ученим, економістом, інженером, конструктором, оператором, лікарем; педагогом зворотна інформація дає можливість прийняття обгрунтованих оптимальних рішень; своєчасного встановлення відхилень від норми, дефектів, порушень; внесення необходімих'корректівов; включення в процес додаткових ресурсів; оцінки якості кінцевих продуктів.

У педагогічному процесі діагностика використовується не разово я не одномоментно, тому що він представляє собою живу тканину людської взаємодії, діяльності, спілкування, відносин, відображення, засвоєння, творчості, розвитку організму і психіки, формування властивостей особистості , впливу. Педагогу важливо не тільки знати про загальні кінцевих результатах цього складного дійства, а й переглядати, промацувати, прослуховувати, діагностувати саморух найтонших відносин, повсякденний стан духовно-морального і естетичного здоров'я що у ньому людей.

Відповідно з цим об'єкти діагностики в педагогіці не тільки соціальне середовище, цілісний педагогічний процес, але і найголовніші його складові. У першу чергу об'єкт - це діти. Педагогу необхідно глибоке знання вікових, психофізіологічних особливостей хлопців. Він не може педагогічно управляти розвитком життя без інформації про ступінь успішності і "старанності учнів у різних видах діяльності; їх схильностях, інтересах, здібностях і даруваннях; пристрастях, психічних комплексах і захопленнях; положенні і моральному самопочутті в колективі. А це тягне за собою необхідність володіння докладними відомостями про якісний стан, ступеня організованості і перспективи розвитку виховного колективу, знання того, наскільки він здатний бути сприятливим середовищем проживання та всебічного розвитку особистості. В якості самостійних об'єктів діагностичного вивчення розглядаються і рівень вихованості школярів, і результати навчання, і стан морального клімату , взаємин між дітьми в колективі, і рівень їх інтелектуального розвитку, критичності мислення.

Об'єкт педагогічної діагностики і сам учитель. Підвищення його професіоналізму багато в чому визначається рівнем профе нального самосвідомості, критичної оцінки, самоаналізу і здібності на цій основі самовдосконалення. Успіх педагогічного процесу в цілому залежить не від зусиль новаторів-одиночок, а від грамотної діяльності педагогічних колективів, які прагнуть до високого професіоналізму, що утворюють гармонійну взаємодію педагогічного та учнівського колективів. Ось чому об'єктом діагностики є сам педагогічний колектив, стан тих ланок його життєдіяльності, від яких залежить підвищення рівня кваліфікації кожного вчителя.

Об'єктом діагностики є і весь педагогічний процес як цілісність. Вчителям необхідно знати, чи всі його провідні компоненти приведені в дію, чи достатньо ефективно працюють основні механізми навчання і виховання.

Для цього потрібні чіткі критерії змісту, форм, методів навчання і вихованості. Нарешті, діагностичному осягнення підлягають і такі найважливіші компоненти цілісного педагогічного процесу, якими є батьківський корпус і соціальне середовище. Від них багато в чому залежить характер організації та коригування навчально-виховної роботи з дітьми.

Суб'єктами процесу діагностики є як спеціально підготовлені для цієї роботи соціологи, лікарі, психологи, так і безпосередньо самі учасники навчально-виховного взаємодії. Фахівці добувають в основному інформацію узагальнюючого характеру. Вони діагностують загальний стан здоров'я дітей, вивчають вплив організації навчально-виховного процесу на стан нервової системи, розкривають картину розумової обдарованості дітей, їх здібностей та обдарувань. У коло обов'язків діагностів-фахівців входить висвічування морально-психологічного клімату в колективі , емоційно-психічного стану окремих дітей. Ними виявляється характер ціннісних орієнтації учнів, ідеалів і прагнень. Подібна інформація допомагає педагогу визначати свої вихідні позиції і одночасно постійно враховувати її в організації виховного взаємодії і впливу.

Учасники ж педагогічного процесу - вчителі, вихователі, керівники гуртків - за допомогою діагностики прагнуть отримати поточну інформацію, що сприяє грамотної організації дій. Педагоги, керівники секцій, студій, нарешті, самі діти хочуть знати, наскільки якісно засвоюються знання, закріплюються уміння і навички, які характерологічні особистісні якості формуються, як проявляються індивідуально-особистісні особливості властивості вчителів та учнів, наскільки ефективні використовувані ними форми роботи і життя. Діагностична інформація робить педагогічний процес усвідомленим, зрозумілим і керованим ззовні і зсередини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ "
 1. Сутність і структура педагогічного процесу
  діагностика його ходу і результатів, що дозволяє проводящему педагогічну роботу стежити за його протіканням, оцінювати оптимальність і коригувати по необхідності. Педагогічна діагностика здійснюється за допомогою контролю, перевірки та оцінки знань , навичок і вмінь учнів, рівня розвитку їх особистісних якостей. Діагностування якості педагогічного процесу передбачає також
 2. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  діагностики. Контрольні питання: Сформулюйте поняття та наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється
 3. § 3. Що таке суб'єкт і об'єкт пізнання?
  об'єкт пізнання, тобто предмет чи явище, яке може лежати як поза суб'єкта, так і в ньому самому. Яким чином здійснюється їх взаємозв'язок? Об'єкт пізнання впливає на суб'єкт або через сукупність чуттєвих відчуттів, або через умоглядні образи, викликаючи у свідомості суб'єкта певні переживання. Переживання, осмислені свідомістю суб'єкта, перетворюються спочатку в смисли,
 4. ДОПИТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  діагностики і т.д.; - яким чином реагував на це лікуючий (черговий) лікар; - які особливості протікання хвороби спостерігалися до і після проведення медичного заходу, як це пояснювалося; - що стало причиною виникнення дефекту МП, розвитку ятрогении; - чи могла ятрогенія і, якщо так, то яким чином обумовити настання несприятливого результату; -
 5. Введення
  сутність і передумови естетичної оцінки і за яких умов досягається - і тільки й може бути досягнута - мета мистецтва, тобто мета створення прекрасного, то цим встановлюється разом з тим і як «повинно» естетично оцінювати, і як художник «повинен» в кожному окремому випадку чинити. Тобто розуміння сутності і передумов прекрасного має разом з тим бути і нормою як для
 6. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ
  сутності людини, шляхів осягнення його особистості та індивідуальності у всій їх складності і багатосторонності. Якщо методологічної передумовою є ідея зумовленості долі людини Богом, що одні народжуються обдарованими і готуються зайняти в суспільстві панівні позиції, а інші - бездарні, не відзначені перстом - будуть виконавцями волі сильних світу, тоді суть і мета діагностики
 7. Додаток до глави IV
  сутності влади і політики в сучасному суспільстві. Абсолютизація класової суті і недооцінка общесоциального значення влади і політики. Парето, Дж. Томсон, Є. Вятр та інші соціальні філософи Заходу про владу. Роботи В . Г. Афанасьєва, Ф.М. Бурлацький, Г.Х. Шахназарова та інших російських соціальних філософів і політологів з проблем політики і влади. Політика і влада в релігійних течіях.
 8. § 3. Суб'єкти і об'єкти цивільних правовідносин
  об'єкти цивільних
 9. § 1. Поняття, об'єкти і суб'єкти патентного права
  об'єкти і суб'єкти патентного
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  сутність і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які надає педагогічний вплив керівник. Бібліографічний список Занков Л.В. Навчання та розвиток / / Избр. труди. - М., 1990. Лихачов Б. Т. Педагогіка: Курс лекцій. - М., 1993. Педагогіка і психологія вищої школи. - Ростов н / Д, 1998. Педагогіка: Учеб. посібник / В.А.
 11. Глава 8 Об'єкти цивільних прав
  об'єктів цивільних прав. Під об'єктами цивільних прав прийнято розуміти матеріальні і нематеріальні блага, відносини з приводу яких регламентовані цивільним законодавством . Як відомо, Безоб'ектной правовідносин не існує: об'єкт, будучи елементом всякого правовідносини, виступає відносно самостійною правовою категорією. Коло об'єктів цивільних прав настільки
 12. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян та іншими заходами. Законодавством встановлені обов'язки громадян: брати участь в охороні навколишнього середовища, дотримуватися норм природоохоронного законодавства та інші заходи. Участь юридичних осіб у екологічних правовідносинах передбачає виконання ними цілого ряду
 13. § 3. Поняття цивільних правовідносин
  об'єкти, наприклад на майно, послуги, роботи і т.п. Таким чином, до складу правовідносини входять суб'єкти, об'єкти і зміст . Рівність сторін, їх автономність є обов'язковими властивостями цивільно-правового відношення. У більшості випадків цивільні правовідносини встановлюються волею що у них осіб. Цивільні правовідносини поділяються на види по різних підставах.
 14. Типи контактів
  діагностування, коли екстрасенс, часом не має уявлення про внутрішні органи людини, безпомилково вказує на патологічні зміни, розуміє їх причинно-наслідковий зв'язок і правильно проводить курс лікування. Третій тип контакту - це коли люди усвідомлюють ці контакти, усвідомлюють їх невипадковість, але не відчувають їх безпосередньо, тобто вони приходять до усвідомлення існування
 15. Вимоги до подібної інформаційної системі
  об'єктів, по-друге, необхідних для проведення аналізу сукупності показників і, по-третє, ретроспективного накопичення інформації. Достовірність - якісний показник, визначає ступінь об'єктивності інформації про об'єкти моніторингу. Доступність - виступаючи в якості додаткової умови, передбачає забезпечення доступу до інформаційної бази суб'єктів моніторингу відповідно до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua