Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова психіатрія → 
« Попередня Наступна »
В. В. Бедь. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 2004 - перейти до змісту підручника

висновки

Психологічна підготовленість юриста повинна розглядатися не як бажаний додаток до його професійних якостей, а як обов'язкова складова професіоналізму. Без сумніву можна стверджувати: без відповідної психологічної підготовки прокурору і судді, слідчому та дільничному інспекторові, адвокату і захиснику важко добитися великих успіхів у своїй роботі.

У зв'язку з цим слід мати на увазі три основні групи професійно-психологічної підготовленості юридичних кадрів:

1. Перша група - професійно-психологічне вміння. Частина дій і прийомів роботи юриста має переважно психологічну спрямованість і зміст. Для успішного їх виконання психологічні рекомендації відіграють значну роль. Вищий ступінь оволодіння ними і характеризує професійно-психологічне вміння. Найважливішими з них є такі:

а) уміння враховувати і створювати психологічні умови для ефек- тивного вирішення поставленого юридичного завдання. Кожний ви- падок, кожна ситуація, які стають предметом юридичного розгляду, іс- нують за певних умов. У комплексі цих умов помітне місце належить психологічним обставинам: об'єктним (відповідність дій юриста пси- хології тієї особи, з якою він має справу і яка виступає об'єктом його сприйняття, вивчення, взаємодії і впливу), обстановочним (відповід- ність дій юриста особливостям обстановки, стосунків і т. п.), суб'єкт- ним (відповідність дій юриста і процесу реалізації наміченій ним меті його власній підготовленості, стану, установкам);

б) уміння професійно оперувати основними психологічними засо- бами.

Будь-яка дія, прийом впроваджуються в життя за допомогою певних засобів. У числі їх юридична наука і практика називають пси- хологічні засоби: мовні і немовні. До психологічних засобів з повним правом можна віднести і рольову поведінку юриста. Справжня майс- терність у використанні мови і немовних засобів спілкування, рольо- вої поведінки в юридичній діяльності потребує знання теоретичних основ спілкування і багатої практики;

в) уміння користуватися в юридичній роботі особливими психо- логічними прийомами: складання психологічного портрета людини чи малої групи людей; психологічний аналіз листів, скарг, заяв і повідомлень свідків, потерпілих та інших осіб; встановлення психо- логічного контакту із співрозмовником; діагностика неправди та приховуваних обставин тощо. 2.

Друга група професійно-психологічної підготовленості юриста вимагає такі професійно розвинені психологічні якості: сприйняття, увага, спостережливість, пам'ять, уявлення, уява, мислення. Відсутність чи недостатній розвиток цих якостей зменшує професійні навики і вміння, погіршує точність дій. Спосіб формування і розвитку цих якостей - вправи-тренінги і реальна практика. 3.

Третя група професійно-психологічної підготовленості юриста - професійно-психологічна витримка. Зв'язок її із загальним психологічним станом особистості безсумнівний, але водночас це й спеціальна адаптованість до специфічних факторів юридичної діяльності. Вона передбачає: відсутність психологічних реакцій негативного типу в екстремальних умовах чи при дії стрес-факторів; уміння виявляти розумну настороженість і увагу до ризику, небезпеки, несподіваності; витриманість психологічного тиску з боку третіх осіб, які намагаються впливати на ведення юридичних справ; уміння володіти собою в психологічно напружених, конфліктних ситуаціях та ін.

Така структура психологічної підготовленості юриста має в своїй основі головну особливість його діяльності - роботу з людьми, серед людей і для людей. Формуванню професійно-психологічної підготовленості юридичних кадрів у вищому навчальному закладі сприяє вивчення курсу "Юридична психологія".

Професія юриста завжди ставила високі вимоги до його особистих якостей і професійної майстерності. "Закон" і "законність" - слова одного і того ж кореня, але не тотожні. Законність - суворе виконання законів. Є багато переконливих свідчень стосовно того, що юридичний закон нічого не вартий, якщо він знаходиться в руках аморальних людей. Навіть найкращий закон може породжувати несправедливість, якщо його втілюють у життя некомпетентні і духовно бідні служителі Феміди.

Процеси демократизації і відкритості суспільства вимагають серйозного ставлення до розуміння і формування професійних якостей юристів, серед них не на останньому місці повинна бути і психологічна підготовка майбутніх фахівців.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "висновки"
 1. Висновки
  Завданнями законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу є: регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення об'єктів тваринного світу; збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; забезпечення умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин. Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних,
 2. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  висновку від юридичного управління фахівець передає документи службі безпеки банку. Служба безпеки банку перевіряє документи й готує свій висновок. У ньому відображаються такі основні моменти: оригінальність реєстраційних документів; інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальника, а також структурних підрозділів - дочірніх підприємств, філій та ін.; інформація про раніше отримані
 3. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб'єктів і методів виступає предметом науки «управління персоналом». Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти її впливу на підприємство, людину і суспільство є об'єктом аналізу багатьох наук. Управління персоналом - відносно молода наука. Хоча велика кількість її ідей і теорій виникли на початку XX ст. і навіть
 4. 1.2 Основні фінансові документи - їх значення для фінансового планування
  висновки про те, через які джерела, в основному, відбувся притік нових коштів і в які активи ці нові кошти вкладені. Сама по собі структура майна і навіть її динаміка не дає відповідь на питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність можливостей для погашення
 5. Екологічне право та екологічне законодавство
  висновку, що юридична сила захисту природних об'єктів залежить від місця цих об'єктів в системі навколишнього природного середовища та їх стану. - Система екологічного законодавства України в основному повинна відповідати системі екологічного права. Право того чи іншого об'єкта природи визначається його місцем в ній. Від системи природи залежать система екологічного права, а отже, і система
 6. Висновки
  Навколишнє природне середовище, що є джерелом підвищеної екологічної небе-зпеки, внаслідок дії стихійних сил приро-ди або техногенної руйнівної дії стає еко-логічно небезпечним об'єктом, який по-винен бути «ізольований» від людини і суспільства, інших природних систем і ко-мплексів шляхом встановлення спеціаль-ного правового режиму, який має обме-жувати або забороняти проживання на пе-вній
 7. Екологічне право та екологічне законодавство
  висновку, що юридична сила захисту природних об'єктів залежить від місця цих об'єктів в системі навколишнього природного середовища та їх стану. Система екологічного законодавства України в основному повинна відповідати системі екологічного права. Право того чи іншого об'єкта природи визначається його місцем в ній. Від системи природи залежать система екологічного права, а отже, і система
 8. 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  висновки та пропозиції. Кращі курсові роботи можуть бути рекомендовані для участі в конкурсах наукових студентських робіт. Курсову роботу з адміністративного права виконують: - студенти денної форми навчання другого курсу факультету державного управління і міжнародно-правових відносин (спеціалі зації "Правове забезпечення управлінської діяльності"); - студенти другого курсу очно-заочної
 9. II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
  висновки Прем'єр-міністрові та віце-прем'єр- міністрам з питань галузевої (секторної) політики; е) організаційно обслуговує засідання урядових комітетів (рад); ж) забезпечує зв'язок з Секретаріатом Верховної Ради та Адмі ністрацією Президента і інформує Адміністрацію Президента про рішення Кабінету Міністрів; з) забезпечує правову експертизу проектів рішень Кабінету Міністрів та інших актів
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  висновки в обов'язковому порядку мають надходити до вищого органу в порядку підпорядкованості. Керівники центральних органів виконавчої влади уповноважені здійснювати і організовувати здійснення контролю у відповідних сферах своєї діяльності, а, отже, і визначати у межах виділених коштів можливість утворення аналітико-контрольних або інформаційно-аналітичних служб, діяльність яких
 11. 22. Принцип мирного дозволу суперечок
  висновком багатосторонньої угоди - Паризького договору про відмову від війни як знаряддя національної політики (Пакт Бриана-Келлога). Пакт проголошував норму про відмову від війни як засобу врегулювання міжнародних суперечок і як знаряддя національної політики, а також визнавав необхідним дозволяти будь-які суперечки мирними засобами Однак принцип мирного дозволу суперечок у якості такого був
 12. 31. Поняття права міжнародних договорів
  висновком, виконанню й припиненню міжнародних договорів Дана галузь міжнародного права має поважну історію. Як ми вже відзначали, перші міжнародні договори, що дійшли до наших днів, датуються XXIII і XIII вв. до н.е. Однак протягом багатьох сторіч все-таки міжнародний порядок був домінуючим джерелом міжнародного права. Лише розширення й поглиблення міжнародних відносин, пов"язаних із твердженням
 13. 35. Стадії висновку міжнародних договорів
  Висновок міжнародного договору - це складний і тривалий процес, що складається з ряду взаємозалежних стадій У радянській науці міжнародного права широке поширення одержала розроблена відомим юристом-международником професором Г.И. Тункиным концепція узгодження воль, що лежить в основі права міжнародних договорів. Її прихильники думають, уто процес створення норм міжнародного права може бути
 14. 36. Застереження й виправлення до міжнародних договорів
  висновку будь-якої угоди про внесення виправлень вдоговор. Два або трохи учасники багатостороннього договору можуть укласти угоду про зміну договору тільки у взаєминах між собою, якщо: a) можливість такої зміни передбачається самим договором; або b) така зміна не забороняється договором і: і) не впливає на користування іншими учасниками своїми правами за договором або на виконання ними своїх