Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 9. Юридична техніка

Ефективність і результативність законів та інших нормативно-правових актів у великій мірі залежить від того, наскільки точні і ясні юридичні формулювання, наскільки вони логічно пов'язані і послідовні, наскільки одноманітно застосування юридичних понять і термінів. Цьому сприяють правила і прийоми юридичної техніки, які використовуються законодавцем в ході підготовки нормативно-правових актів.

Отже, юридична техніка - це сукупність правил, засобів і прийомів розробки, оформлення та систематизації нормативних актів з метою їх ясності, зрозумілості та ефективності. Об'єктом юридичної техніки є текст нормативного документа, щодо якого застосовуються інтелектуальні зусилля законодавця. Саме останній і використовує різні правила і прийоми підготовки нормативних актів.

Необхідно відзначити, що рівень розвитку юридичної техніки завжди служить надійним показником рівня розвитку правової культури суспільства.

Безсумнівно також і те, що юридична техніка не чисто технічна, прикладна проблема, а критерій визначення сутності права, критерій спрямованості політичної волі законодавця.

Правила підготовки проектів нормативних актів дуже різноманітні і численні. Назвемо найбільш загальні з них:

1) конкретність, ясність і вичерпна повнота правового регулювання;

2) логіка у викладі тексту документа і зв'язок нормативних приписів між собою;

3) відсутність протиріч, прогалин, колізій як в нормативному акті, так і в усій системі законодавства;

4) ясність, простота застосування і розуміння термінів; неприпустимість використання в тексті документа неясних, багатозначних і нечітких, емоційно насичених термінів типу «безчинство», «буйнопомешанний», «винятковий цинізм" та ін;

5) відмова від канцеляризмів, словесних штампів, застарілих зворотів і рідко зустрічаються слів («присовокупляют», «утримання» та ін

);

6) стислість і компактність викладу правових норм, скорочення до мінімуму дублювання нормативного матеріалу по одному і того ж питання.

Від правил юридичної техніки слід відрізняти правила оформлення нормативного акта. Це специфічні і уніфіковані норми, які фіксують офіційні реквізити і структурні частини нормативного акта. Так, всі конституції завжди мають преамбулу (вступну частину), а кодекси складаються зазвичай із загальної та особливої ??частин, нумерація статей в кодексі суцільна, і при включенні до нього нової норми їй присвоюється індекс («значок»), який не порушує встановленої нумерації.

До реквізитів нормативного акта, що підтверджує його офіційний характер, відносяться: дата і місце його прийняття, підписи посадових осіб, заголовок (повний і скорочений), вказівку на адресатів юридичного документа.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 9. Юридична техніка "
 1. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Юридичній літературі законність розглядається з різних позицій: як принцип державної діяльності, як метод державного керівництва суспільством, як різким взаємин населення і державних органів. Найбільш важливою стороною законності є та, що розкриває її як режим взаємодії громадян і громадських об'єднань з суб'єктами влади. Режим законності
 2. 21. Романо-германська, англосаксонська, мусульманська правова сім'я
  юридичної техніки. Романо-германська правова сім'я - Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина, Японія, Латинська Америка, РФ. Джерела - давньоримське право. У період середньовіччя (12-13 ст) і в епоху Ренесансу наука Європи адаптувала римське право часів Юстиніана. Причина правової революції - зміна умов життя західноєвропейських спільнот - зародження капіталістичного
 3. 44. Юридична практика: поняття і види.
  Юридична діяльність щодо прийняття, тлумачення, використання правових приписів, взята у єдності з накопиченим соціально-правовим досвідом. Стан юридичної практики залежить від: а) рівня правотворчої діяльності і стан законодавства - виражається в досконалості змісту і форми нормативно-правових актів, в їх якості, продуманості, узгодженості, культурі юридичних
 4. 51. Приватне і публічне право. Значення формування приватного права в Україні.
  Юридичну техніку. Метод публічного права - імперативний. Галузі права, в яких початком є ??публічне право: - конституційне, - адміністративне, - кримінальне, - фінансове, - що включає бюджетне податкове, - адміністративно - процесуальне; - кримінально-процесуальне, - міжнародне публічне, - міжнародне гуманітарне право та ін Метод приватного права - диспозитивний. Галузі
 5. 60. Прогалини в праві. Дійсні та уявні прогалини в праві. Усунення і подолання прогалин у праві.
  Юридичних норм. Пробіл у законі - це повна або часткова відсутність необхідних юридичних норм у даному законі. Причини прогалин: 1) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих ситуацій, що вимагають правового регулювання (первісна пробельность); 2) невміння законодавця передбачити появу нових життєвих ситуацій у результаті
 6. Введення
  юридичної техніки - основи основ законодавчої диференціації кримінальної відповідальності. Наведені положення, виконуючи вступну в курс кримінального права функцію, змістовно насичуються в наступних розділах цього
 7. § 9. Тлумачення кримінального закону
  юридичної діяльності, з іншого. Необхідність тлумачення кримінального закону викликана, по-перше, загальним характером норм права, по-друге, використанням спеціальної юридичної техніки для побудови кримінально-правових норм (бланкетну диспозицій, Оціночних термінів і т. д.), по-третє, системністю кримінально-правових норм, їх взаємозв'язком і взаємозалежністю з нормами права інших галузей.
 8. § 2. Види злочинів
  юридичній літературі багато авторів давали позитивну оцінку розглянутого принципу поділу, хоча були й інші точки зору. Дотримуючись думки про те, що класифікація злочинів за ознакою їх суспільної небезпеки ще чекає 'Див: Таганцев Н. С. Указ. соч. С. 58. своєї наукової розробки (до речі, вельми продуктивною для неї може виявитися ідея підрозділи злочинів за їх
 9. Банківська гарантія характеризується такими рисами.
  юридичною особою, органом державної влади або місцевого самоврядування і т. п.), то вона недійсна (нікчемна), оскільки правоздатність цих суб'єктів не включає в себе можливість видачі банківської гарантії; 2) принципал. Ним є особа, яка в будь-якому зобов'язанні (кредитному, з договорів купівлі-продажу, оренди, підряду і т. д.) виступає в якості боржника. Банківська
 10. 2. Основні теорії сутності юридичної особи
  юридичної особи, який розкриває її сутність, зміст і можливості застосування. Поясненням даної цівілістічес-кой конструкції присвячені різні теорії, багато з яких вже досить давно відомі у цивільно-правовій науці. Першу за часом появи групу таких теорій становлять погляди, згідно з якими юридична особа є породження правопорядку, тобто деяка юридична фікція,
 11. 58. Цивільне право і процес у першій половині XIX ст.
  Юридичної техніки був невисоким, що відбилося на термінології: юридична особа визначалося як "стан осіб", сервітут - "право участі приватного", правоздатність та дієздатність не розмежовують. Право власності визначалося наступним чином: "Власність є влада в порядку, встановленому цивільними законами, виключно і незалежно від особи стороннього володіти,
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи