Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?Однією з найважливіших гарантій реалізації конституційного права на працю є заборона власнику або уповноваженому ним органу вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором.

При укладенні трудового договору його сторонами
визначається трудова функція і місце роботи, які відносяться до основних умов трудового договору і не можуть змінюватися в односторонньому порядку. Зміна трудової функції (спеціальності, кваліфікації, посади) або місця роботи є перекладом.

Переклад на іншу роботу це надання працівникові роботи, не обумовленої трудовим договором з
зміною роду роботи (професії, спеціальності, кваліфікації, посади) або місця роботи, говориться в
п. 31 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 ИО порядок розгляду судами трудових споровими.

Законодавство закріплює певні гарантії при переведенні працівника на іншу роботу: неприпустимість перекладу без згоди працівника; неприпустимість переведення в період тимчасової непрацездатності працівника; заборона встановлювати випробування при
переводеіна іншу роботу ; неприпустимість перекладу
на іншу роботу, протипоказану працівникові за станом здоров'я.

Всі переклади можна класифікувати:

а) за місцем роботи: переклад на тому ж підприємстві,
в установі організації, переклад на інше підприємство у тій же місцевості, переклад в іншу місцевість;

б) за термінами перекладу: переклад на певний термін
(тимчасове переведення), переклад на невизначений термін
(постійний переклад);

в) за джерелом ініціативи: переклад з ініціативи власника, переклад з ініціативи працівника, переклад з ініціативи третіх осіб, які не є
ся стороною трудового договору (суд, прокурор, органи
пожежного нагляду тощо)

При всьому різноманітті переклади на іншу роботу
володіють однією важливою рисою З зміщення з колишньою
роботи. Переклад завжди передбачає зміщення з колишньої роботи з одночасним переходом на іншу роботу. Це означає, що працівник продовжує трудитися, але або з іншої спеціальності (посади, кваліфікації), або за тією ж спеціальністю (посади,
кваліфікації), але на іншому підприємстві, як у цій
так і в іншій місцевості.

В умовах ринку часто відбувається реорганізація
підприємств, приєднання одного підприємства до
іншому, їх злиття або поділ. Згідно ст. 36
КЗпП України при зміні власника підприємства,
а також при його реорганізації (злиття, приєднання, (поділ, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Чи не є перекладом (а тому не вимагає згоди працівника) зміна відомчої підпорядкованості підприємства, зміна форми власності або форм
господарської діяльності, якщо при цьому збереглися
характер виконуваної роботи, розмір оплати праці та
інші істотні умови праці. Чи не є також перекладом продовження роботи на підприємстві, в
установі, організації при зміні найменування
посади для приведення її у відповідність з фактично виконуваної роботою або з введенням нової номенклатури посад.

Переклад на іншу роботу на тому ж підприємстві, в
установі, організації, а також переведення на роботу на
інше підприємство, в установу, організацію або в
іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою
працівника, за винятком тимчасового переведення за ст.
33 КЗпП України.

104

Слід підкреслити, що ч. 3 ст. 43 Конституції
Україна забороняє примусову працю, тому будь-яка норма, яка передбачає переведення без згоди працівника, є неконституційною і не може застосовуватися. Постановою Пленуму Верховного суду України * 0 застосування Конституції
Україна при здійсненні правосудіяи № 9 від 1 листопада 1996 р. встановлено, що окремі положення
дисциплінарних статутів і положень про дисципліну
праці, які передбачають можливість тимчасового переведення працівника без його згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного стягнення, у разі
виробничої необхідності або простою, а також
виконанні ними роботи не передбаченої трудовим
договором, є недійсними.

Законом України від 24 грудня 1999 ИО внесення змін до Кодексу законів про працю Украіниі ст.
33 і ст. 34 КЗпП України викладено в новій редакції. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається
тільки з його згоди. Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана йому за станом здоров'я, лише для запобігання та ліквідації наслідків
стихійного лиха, епідемій, епізоотії, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя і
нормальні життєві умови людей, з оплатою за
виконану роботу, але не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
При цьому забороняється тимчасове переведення вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або

дитину віком до шести років, а також осіб віком
до вісімнадцяти років без їх згоди.
105

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу? "
§ 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
 1. що, в свою чергу, вимагає незалежності (хай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не може називатися річчю в юридичному значенні цього слова. Крім того, до речей у правовому сенсі відносяться предмети, що володіють масою і простором. Це не
  § 7. Угоди з вадами волі
 2. що зазначена норма містить вичерпний перелік елементів угоди (тільки підстава і предмет), оману щодо яких має істотне значення. Суттєвого значення не має і оману в мотивах (абз. 2 п . 1 ст. 178 ГК РФ), оскільки мотив не входить до складу угоди і, як правило, невідомий супротивної сторони. Так, дійсність договору купівлі-продажу домашнього майна
  Що слід розуміти під правом на працю ?
 3. що кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття, на рівну оплату за рівну працю, на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї. У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, ухваленому Генеральною
  Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
 4. слід керуватися ст. 9 КЗпП України, яка закріплює правило, відповідно до якого умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є
  Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
 5. що вони є ВІЛ-інфікованими або хворими на СНІД. Не може бути відмовлено в прийомі на роботу особам, з якими власник зобов'язаний укласти трудовий договір (вони зазначені в ч. 2 ст. 232 КЗпП України): працівникам, запрошеним в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації (ч.5 ст. 24 КЗпП); молодим фахівцям, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому
  Що слід розуміти під переміщенням працівника ?
 6. що при переміщенні на інше робоче місце зміст трудового договору не змінюється. Не допускається безмотивної, тобто не обумовлене зовнішніми причинами,. переміщення. Власнику або уповноваженому ним органу заборонено переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. Під робочим місцем слід розуміти-певну ділянку виробничої діяльності,
  За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
 7. що згідно ст. 7 КЗпП Україна чинного законодавства можуть бути передбачені додаткові підстави припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийому на роботу і т. д.). У пункті 29 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 ИО порядок розгляду судами трудових споровими
  Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
 8. що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно-правові та пов'язані з ними інші суспільні процеси, що протікають як у всіх гро-вах, взятих в цілому, в комплексі, так
  Глава вісімнадцята. ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
 9. щоб спокійно, грунтовно розібратися в цьому найважливішому юридичному дійстві і перш за все відповісти на два питання: що таке тлумачення правових норм і чому виникає сама необхідність в такій юридичної діяльності? Тлумачення правових норм розкривається як діяльність державних органів, громадських організацій, посадових осіб, громадян по з'ясуванню і роз'ясненню змісту і
  Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 10. що робити, якщо адресат норми справді від-клонящегося в своїй поведінці від правових вимог, якщо порушив правову норму, став правонару-шітелем? Яку відповідальність він за це повинен нести? Навіщо потрібна взагалі відповідальність загально-ству? Таким чином , юридичний інтерес до поведінки - це також одне з важливих напрямків у пізнанні права як цілісного соціального інституту. Теорія права
  что делать, если адресат нормы действительно от-клоняется в своем поведении от правовых требований, если нарушил правовую норму, стал правонару-шителем? Какую ответственность он за это должен нести? Зачем нужна вообще ответственность обще-ству? Таким образом, юридический интерес к поведению - это также одно из важных направлений в познании права как целостного социального института. Теория права
© 2014-2022  ibib.ltd.ua