Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

I. Цивільні права та обов'язки

1. Що таке цивільні права та обов'язки. Основна функція права в суспільстві полягає в тому, щоб регулювати суспільні відносини. Це регулювання здійснюється різним чином залежно від характеру тих суспільних відносин, які піддаються правовому регулюванню.

Тому, приступаючи до вивчення питання про відповідальність за порушення цивільних прав та обов'язків, необхідно насамперед усвідомити, що слід розуміти під цивільними правами і обов'язками?

Термін <цивільні права та обов'язки> має кілька значень. У широкому сенсі цивільні права і обов'язки - це ті права та обов'язки, якими володіють громадяни. У такому розумінні до цивільних прав і обов'язків належать і конституційні права громадян, наприклад, виборче право громадян, право на працю, право на пенсійне забезпечення у старості та інші, а також обов'язки, передбачені Конституцією, наприклад, обов'язок берегти і зміцнювати суспільну соціалістичну власність, дотримуватися вимог закону і правил соціалістичного співжиття, обов'язок нести військову службу та ін

У широкому розумінні термін <цивільні права та обов'язки> охоплює також права та обов'язки, що випливають із трудових відносин, з відносин, що виникають у сфері внутріколхозной діяльності, права та обов'язки сімейного характеру і багато інших. Все це права і обов'язки, які визначають поведінку громадян.

Проте в юридичній літературі термін <цивільні права та обов'язки> має і більш вузьке, спеціальне значення. Під цивільними правами і обов'язками в юридичній науці розуміються ті права та обов'язки, що випливають з норм радянського цивільного права, з цивільного законодавства. У даний роботі мова піде про громадянські права та обов'язки у вузькому, спеціальному значенні цього терміна, про відповідальність за порушення прав і обов'язків, передбачених або санкціонованих радянським цивільним законодавством, тобто про відповідальність по радянському цивільному праву.

2. Що таке громадянське право? Радянське законодавство являє собою єдину, струнку систему нормативних актів. <:>

Система радянського соціалістичного права підрозділяється на різні галузі права залежно від характеру регульованих даною галуззю суспільних відносин і тих функцій, які дана галузь права виконує в соціалістичному суспільстві.

Радянське цивільне право - одна з галузей радянського соціалістичного права. Згідно ст. 1 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік, прийнятих Верховною Радою СРСР 8 грудня 1961, <радянське цивільне законодавство регулює майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини з метою створення матеріально-технічної бази комунізму і все більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб громадян. У випадках, передбачених законом, цивільне законодавство регулює також й інші особисті немайнові відносини>.

Необхідно мати на увазі, що цивільне право неправильно пов'язувати тільки з регулюванням відносин між громадянами. Оскільки цивільне право регулює відносини в цілях створення матеріально-технічної бази комунізму, а відносини такого роду складаються передусім між соціалістичними організаціями, то, отже, цивільне право регулює також майнові і з ними особисті немайнові відносини, учасниками яких є соціалістичні організації. Інакше кажучи, суб'єктами регульованих цивільним правом відносин можуть бути як громадяни, так і соціалістичні організації.

Суб'єктом цивільного права іноді виступає і соціалістична держава [434].

Більшість відносин, регульованих радянським цивільним правом, становлять майнові відносини. Ці майнові відносини різні. Це перш за все відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням державної соціалістичної власністю, власністю кооперативних і громадських організацій, а також відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням особистою власністю громадян. Інакше кажучи, цивільне законодавство регулює насамперед такі майнові відносини, які пов'язані з належністю майна певним особам, незалежно від того, чи належить це майно державі, кооперативно-колгоспним та громадським організаціям чи громадянам.

Регулюючи цю групу майнових відносин, радянське цивільне законодавство встановлює, у чиїй власності (або в оперативному управлінні) може знаходитися те чи інше майно, визначає, які права належать тій чи іншій особі щодо володіння, користування і розпорядженням цим майном, передбачає певні заходи захисту цих прав від порушення з боку інших осіб, в тому числі і заходи цивільно-правової відповідальності.

Іншу групу відносин, регульованих цивільним правом, складають відносини, пов'язані з переходом майнових благ від одних осіб до інших. Сюди відносяться численні договірні відносини між соціалістичними організаціями, наприклад, з поставки продукції, з капітального будівництва, відносини з перевезення вантажів залізничним, морським, річковим, повітряним та автомобільним транспортом, відносини з кредитування, розрахунками та ін Широкий коло такого роду відносин, учасниками яких є громадяни. Сюди відносяться, наприклад, відносини з купівлі-продажу майна, наймання житлових приміщень, прокат майна; відносини, що виникають в процесі побутового обслуговування населення; відносини з відшкодування громадянам заподіяної шкоди, з виплати винагороди за створені твори науки, літератури, мистецтва, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, відносини з спадкоємства майна громадян та ін

Слід, однак, звернути увагу на те, що не всі майнові відносини регулюються нормами цивільного права. Наприклад, відносини, що виникають у процесі планування народногосподарської діяльності, регулюються нормами радянського адміністративного права, в адміністративному порядку здійснюється також передача будівель, споруд та підприємств з одного відомства в інше; питання, пов'язані з податками і зборами, регулюються нормами фінансового права; внутріколхозние майнові відносини регулюються нормами колгоспного права; а, наприклад, відносини із заробітної плати - трудовим законодавством і т. п.

За якою ознакою майнові відносини, що підпадають під регулювання норм цивільного права, відрізняються від східних майнових відносин, регульованих іншими галузями радянського права? Таким загальною ознакою є товарно-грошова форма майнових відносин. Як наголошується в преамбулі Основ цивільного законодавства: <радянське цивільне законодавство регулює майнові відносини, зумовлені використанням товарно-грошової форми в комуністичному будівництві>.

Використання товарно-грошових форм в народному господарстві означає, що в інтересах виконання таких загальнодержавних завдань, як створення матеріально-технічної бази комунізму і найбільш повне задоволення матеріальних і культурних потреб громадян, використовуються економічні важелі, властиві товарно -грошовому господарству, такі як гроші, господарський розрахунок, собівартість продукції, прибуток, кредит, матеріальне стимулювання та ін Об'єктивною передумовою використання в соціалістичному народному господарстві товарно-грошових форм є дія в соціалістичній економіці об'єктивного економічного закону вартості.

Юридичним виразом товарно-грошового характеру майнових відносин, регульованих радянським цивільним законодавством, є їх еквівалентно БЕЗОПЛАТНО характер. Переважна більшість майнових відносин, регульованих нормами радянського цивільного права, є відносинами оплатним. Винятком у цьому відношенні є, наприклад, дарування, успадкування, де майно переходить від однієї особи до іншої без відповідної компенсації.

Як вже зазначалося, радянське цивільне право поряд з майновими регулює також і деякі особисті немайнові відносини. Особисті немайнові відносини в соціалістичному суспільстві не виступають і не можуть виступати в товарно-грошовій формі. Наприклад, честь і гідність громадян, авторство на твір науки, літератури чи мистецтва, авторство на винахід чи раціоналізаторську пропозицію не є і не можуть бути у нас товаром, який продається за гроші. Так само не можуть бути товарно-грошовими і такі особисті немайнові відносини, учасниками яких є соціалістичні організації, наприклад, відносини, що виникають з приводу права на фірмове найменування, виробничу марку, товарний знак.

У зв'язку з цим постає питання, чому ці відносини регулюються цивільним законодавством? Пояснюється це тим, що переважна більшість особистих немайнових відносин нерозривно пов'язано з майновими товарно-грошовими відносинами. Наприклад, від визнання за тією чи іншою особою авторства на твір науки, літератури чи мистецтва залежить і вирішення питання про те, кому має бути виплачено винагороду за видання або виконання цього твору; фірма, виробнича марка і товарний знак дозволяють визначити, яке підприємство випускає дану продукцію, пов'язані з попитом на цю продукцію і певною мірою визначають доходи підприємств і т. п. Що ж до відносин, що виникають у зв'язку із захистом честі та гідності громадян, то вони регулюються нормами цивільного права в силу прямої вказівки закону.

3. Метод цивільно-правового регулювання. Для виявлення характеру прав і обов'язків, які передбачені або санкціоновані цивільним законодавством для соціалістичних організацій і громадян, недостатньо з'ясувати особливості відносин, регульованих цивільним правом. Необхідно ще з'ясувати ті способи, за допомогою яких регулюються ці відносини.

Інакше кажучи, необхідно з'ясувати питання про те, в чому полягають особливості цивільно-правового методу регулювання цих суспільних відносин?

Метод правового регулювання значною мірою визначається характером тих відносин, які піддаються регулюванню. Оскільки цивільне право регулює відносини, пов'язані з використанням товарно-грошових форм в народному господарстві, то і цивільно-правовий метод їх регулювання повинен відповідати характеру цих відносин.

Що з цього погляду характерно для товарно-грошових відносин? К. Маркс у своєму безсмертній праці <Капітал> писав: <Щоб дані речі могли ставитися один до одного як товари, товаровласники повинні ставитися один до одного як особи, воля яких розпоряджається цими речами: таким чином, один товаровладелец лише з волі іншого, отже кожен з них лише при посередництві одного загального їм обом вольового акту, може привласнити собі чужий товар, відчужуючи свій власний> [435].

Зі сказаного видно, що для товарно-грошових відносин характерно, що особи, котрі вступають у такого роду відносини, повинні володіти відомою самостійністю в розпорядженні майном, вони повинні бути незалежні один від іншого у майновому чи іншому (наприклад, адміністративному) відношенні. Саме тому для методу цивільно-правового регулювання суспільних відносин характерно насамперед те, що учасники цивільного обороту виступають як рівноправні, незалежні один від іншого суб'єкти, що знаходяться в рівному положенні по відношенню один до одного.

Але, якщо учасники цивільного обороту виступають по відношенню один до одного як самостійні, незалежні особи, то яким повинен бути спосіб вирішення спору, що виник між ними? Очевидно, що в цьому випадку необхідно, щоб суперечка між ними вирішувалося якимось третьою особою або органом держави, не пов'язаним з однією з сторін спору, бо інакше буде порушено рівне положення цих осіб. Звідси випливає друга особливість методу цивільно-правового регулювання, яка полягає в тому, що суперечки між учасниками цивільних правовідносин вирішуються судом, арбітражем або третейським судом у так званому позовному порядку з дотриманням певних правил, що наказують цивільними процесуальними, законами.

 Нарешті, надаючи учасникам цивільного обороту певні права та покладаючи на них певні обов'язки, цивільне законодавство передбачає і відповідні санкції на випадок порушення цих пряв і обов'язків. Але так як в даному випадку мова йде головним чином про майнові відносини товарно-грошових ного характеру, то й відповідальність за порушення такого роду прав і обов'язків повинна носити, по-перше, майновий характер і, по-друге, відповідати принципу еквівалентності товарно- грошових відносин, тобто повинна забезпечувати насамперед відшкодування тих чи інших збитків, які понесла потерпіла сторона внаслідок порушення іншою стороною її прав або неналежного виконання обов'язків. Майновий, еквівалентно-відшкодувальній харак-тер цивільно-правової відповідальності і являє собою третю особливість цивільно-правового методу регулювання. 

 4. Цивільні суб'єктивні права і їх види. Регулюючи майнові та особисті немайнові відносини, радянське цивільне право надає цим відносинам форму правових відносин, тобто визначає чи санкціонує виникнення у учасників цих відносин цивільних прав та обов'язків. На відміну від цивільного права як галузі права, як сукупності норм, що регулюють певні відносини, цивільні права та обов'язки, що становлять зміст цивільних правовідносин, називають суб'єктивними правами і обов'язками, тобто правами і обов'язками, які належать певним суб'єктам, учасникам цивільних правовідносин. Суб'єктивні цивільні права та обов'язки численні і різноманітні. Від характеру цих прав значною мірою залежать і ті ме-ри державно-примусового порядку, які застосовуються до їх порушників. Тому важливе значення набуває питання про види суб'єктивних цивільних прав та обов'язків. 

 Що таке суб'єктивне цивільне право? У літературі більш-менш загальновизнано, що суб'єктивне цивільне право являє собою дозволену законом міру можливої поведінки уповноваженої особи. Ця <міра можливої поведінки> буває різною. Наприклад, власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном, має право вимагати, щоб інші особи не перешкоджали йому в здійсненні його володіння, користування чи розпорядження, а у разі порушення його права може приймати різні заходи захисту свого права аж до звернення до компетентних державних і громадським органам за захистом. В інших випадках коло таких можливостей може бути Еже. Наприклад, покупець продукції за договором поставки має право вимагати від постачальника виконання зобов'язання, а при його невиконанні чи неналежному виконанні вправі звернутися до органів арбітражу з вимогою стягнення з такого постачальника майнових санкцій. 

 У радянському цивільному праві розрізняють кілька видів суб'єктивних цивільних прав. Насамперед цивільні права поділяються на права майнові та права особисті немайнові. 

 До майнових прав відносяться, зокрема, право власності; право оперативного управління майном, що належить державним підприємствам і організаціям; право користування житловим приміщенням або взятим напрокат майном та ін Слід, однак, мати на увазі, що майнові права не завжди пов'язані з якою- небудь конкретної річчю. Під майном у цивільному праві розуміються не тільки речі, але й так звані права вимоги. До прав вимоги відносяться, наприклад, право вимагати повернення боргу, право вимагати видачі виграшу по грошово-речової лотереї, право спадкоємця, який прийняв спадщину, вимагати виділу йому частки із майна спадкодавця і т. п. 

 До особистих немайнових прав відносяться, зокрема, право авторства на твори науки, літератури і мистецтва, на відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції, право на захист честі і гідності, право організацій на фірмове найменування, виробничу марку і товарний знак. 

 Практичне значення такого підрозділу цивільних прав полягає в тому, що заходи цивільно-правової майнової відповідальності застосовуються, як правило, лише при захисті майнових прав соціалістичних організацій і громадян. Що ж до захисту немайнових прав, то цивільне законодавство використовує тут інші заходи правового характеру. Наприклад, охорона авторства здійснюється в цивільному праві шляхом визнання права авторства за тією чи іншою особою, в разі присвоєння авторства (плагіат) питання про відповідальність вирішується не в цивільному, а в кримінально-правовому порядку (ст. 141 КК РРФСР). Або, наприклад, захист честі і гідності громадян та їх колективів здійснюється в силу ст. 7 Основ цивільного законодавства шляхом Обов'язки порушника спростувати поширені і ганьблять громадянина або колектив відомості. У цих випадках майнова відповідальність непридатна, оскільки, наприклад, неможливо визначити у грошовому вираженні ціну применшення честі чи гідності особи. 

 Розрізняють цивільні права речові та зобов'язальні. Речові права - це, якщо так можна сказати, права на <тілесні> речі. Сюди відносяться такі суб'єктивні цивільні права, як право власності, право оперативного управління підприємства на ввірене йому майно, право колгоспу безкоштовно і безстроково користуватися землею, право громадянина користуватися земельною ділянкою, відведеною йому для індивідуального житлового будівництва та ін 

 Для цього виду суб'єктивних цивільних прав характерні дві особливості: по-перше, ці права визначають характер та юридичні межі використання особою перебувають у його власності, оперативному управлінні або користуванні засобів виробництва або предметів споживання, по-друге, цього роду права реалізуються, здійснюються безпосередньо самим уповноваженою особою. 

 На відміну від цього зобов'язальні права - це права на <чужі дії>, права вимоги від зобов'язаної особи вчинення певної дії або утримання від такого. Так, покупець має право вимагати, щоб продавець передав йому продану річ, а продавець має право вимагати сплати за продану річ її ціни; замовник за договором підряду на капітальне будівництво вправі вимагати від будівельної організації споруди і передачі йому певного об'єкта, а підрядник, в свою чергу , має право вимагати від замовника своєчасної оплати робіт, виконаних підрядником. 

 Як видно з наведених прикладів, зобов'язальні права реалізуються за допомогою дій зобов'язаною боку громадянського правовідносини. 

 Важливість розмежування цього роду цивільних прав полягає в тому, що при регламентації речових прав головна турбота законодавця полягає в тому, щоб усунути дії інших осіб, які можуть перешкоджати уповноваженій особі у здійсненні його права, тоді як при регламентації зобов'язальних прав важливо забезпечити своєчасне і якісне виконання обов'язків боржником, зобов'язаною стороною. Відповідно цьому різні і ті правові засоби захисту прав, які використовує цивільне законодавство. Якщо при порушенні речових прав уповноваженій особі надається право витребувати своє майно з чужого незаконного володіння, вимагати усунення перешкод здійсненню права, створених третьою особою, то при порушенні зобов'язальних прав і відповідно при неналежному виконанні обов'язків боржником закон дає можливість застосувати до правопорушника заходи цивільно-правової майнової відповідальності. 

 Розрізняють також права абсолютні та права відносні. Ця відмінність спочиває на розходженні в колі обізнаних осіб, що протистоять особі, що володіє правом. Абсолютними вважаються ті права, де уповноваженій особі протистоїть невизначене коло зобов'язаних осіб.

 Таке, наприклад, право власності, право авторства на твір науки і т. п. Як власнику, так і автору протистоять всі інші особи, на яких лежить обов'язок не перешкоджати здійсненню права, не порушувати прав цих осіб. 

 Відносними визнаються такі цивільні права, де уповноваженій особі протистоїть певне коло зобов'язаних осіб. У відносних правовідносинах на зобов'язаною стороні може бути як одна особа, так і декілька осіб, але коло зобов'язаних осіб завжди точно відомий. До зобов'язальним відносяться, наприклад, право покупця вимагати передачі йому продавцем купленої речі, право вантажоодержувача вимагати від транспортної організації видачі прибулого на його адресу вантажу, право постачальника вимагати з покупця оплати поставленого в його адресу товару та ін 

 Нарешті, радянському цивільному праву відомі так звані права виняткові і переважні. До виключних прав відносяться, зокрема, передбачене ст. 21 Основ цивільного законодавства право власності держави на землю, її надра, води і ліси, які можуть надаватися суб'єктам цивільного права тільки в користування, але не у власність, виключне право патентовласника на використання свого винаходу чи промислового зразка всіма дозволеними законом способами; виключне право підприємства , об'єднання, фірми на користування зареєстрованим у встановленому порядку товарним знаком. Винятковість такого роду суб'єктивних цивільних прав полягає в тому, що право на даний конкретний об'єкт може належати лише певній особі або організації, зазначеному в законі чи іншому державному акті, наприклад, в патенті на винахід, в акті реєстрації товарного знака та ін 

 Під переважними правами в радянському цивільному праві розуміють такі випадки, коли при всіх інших рівних умов перевага надано законом певної групи осіб, що володіють якимись особливими ознаками. Типовим у цьому відношенні є так зване право переважної покупки частки в загальній власності. Наприклад, кілька громадян володіють будинком спільно на праві спільної власності по часток. Один із співвласників будинку вирішив продати свою частину будинку. Він має право продати свою частину будинку будь-якій особі. Однак закон (ст. 120 ЦК РРФСР) на цей випадок передбачає, що <при продажу частки у спільній власності сторонній особі решта учасників спільної часткової власності мають право переважної купівлі частки за ціною, за яку вона продається, і на інших рівних умовах>. 

 5. Цивільно-правові обов'язки. Різними бувають і передбачаються цивільним законодавством обов'язки учасників цивільного обороту. Необхідно розрізняти по крайней мepe три види обов'язків, що передбачаються законом. 

 Перша група обов'язків - це обов'язки, які з заборонних норм радянського цивільного права. Такі, наприклад, передбачене ст. 33 Основ правило про неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язання або зміни умов договору; правило про неприпустимість угоди між соціалістичними організаціями про обмеження відповідальності, якщо така точно встановлена законом (ст. 36 Основ) і т. п. Це загальні обов'язки, що стосуються будь-якого учасника цивільного обороту, незалежно від того, чи є даний суб'єкт уповноваженою або зобов'язаним особою в цивільному правовідношенні. Інша особливість такого роду обов'язків полягає в тому, що це обов'язок не перед контрагентом, що не перед іншою стороною громадянського правовідносини, а обов'язки будь-якого учасника цивільного обороту перед державою. 

 Друга група обов'язків також загального характеру нерозривно пов'язана із здійсненням громадянами та організаціями належних їм прав і покладених на них обов'язків. Цивільне законодавство, надаючи громадянам і організаціям певні права і визнаючи за ними певні обов'язки, разом з тим визначає і основні вимоги їх реалізації, визначає принципи здійснення цивільних прав та обов'язків. Наприклад, ст. 5 Основ цивільного законодавства, ч. 2 визначає, що <при здійсненні прав і виконанні обов'язків громадяни і організації повинні додержувати законів, поважати правила соціалістичного співжиття і моральні принципи суспільства, що будує комунізм>. Стаття 168, ч. 2 ЦК РРФСР визначає, що в зобов'язальних відносинах <кожна зі сторін повинна виконувати свої обов'язки найбільш економічним для соціалістичного народного господарства чином і надавати іншій стороні всіляке сприяння у виконанні нею своїх обов'язків>. 

 Особливо важливе значення має вимога Основ цивільного законодавства про суворе дотримання законів. Одним з конкретних виразів цієї вимоги є правила про вчинення громадянами і організаціями різного роду операцій. 

 Загальний принцип цивільного законодавства полягає в тому, що будь-яка угода, яка відповідає вимогам закону, повинна визнаватися недійсною (ст. 14 Основ). При цьому визнання угоди недійсною практично означає, що така угода не породжує жодних правових наслідків, у сторін не виникають права і обов'язки і вони не зобов'язані її виконувати. 

 Проте вимоги закону, яким повинна відповідати угода, різні. Вони можуть стосуватися форми угоди, волі або дієздатності сторін, її змісту і т. п. Тому саме по собі визнання угоди недійсною не завжди забезпечує ліквідацію тих негативних наслідків, які виникають при вчиненні та виконанні такої незаконної угоди. Тому поряд з визнанням угоди, що не відповідає вимогам закону, недійсною, цивільне законодавство передбачає і наслідки визнання угоди недійсною. У певних випадках за вчинення такої протизаконної угоди передбачається і застосування заходів цивільно-правової відповідальності. 

 При цьому важливо звернути увагу на ту обставину, що при здійсненні операцій, що не відповідають вимогам закону, в ряді випадків виникають правопорушення двоякого роду: з одного боку, укладаючи такого роду угоду, контрагенти порушують вимоги закону і, отже, за це правопорушення вони відповідальні перед державою, перед суспільством в цілому, з іншого боку, ми нерідко стикаємося з випадками, коли одночасно з цим один контрагент заподіює шкоду іншому. Так буває зазвичай у випадках вчинення правочину під впливом обману, погроз, насильства, внаслідок помилки сторін і в деяких інших (ст. ст. 51, 56, 57, 58 ЦК України). У цих випадках <причинитель> несе відповідальність по відшкодуванню збитку перед потерпілою стороною. 

 Порушенням обов'язків, що випливають із закону, є також і так зване зловживання правом. Визнаючи за громадянами і організаціями певні цивільні права, радянське цивільне законодавство визначає також і межі здійснення цих прав. Під зловживанням правом розуміється використання уповноваженою особою недозволених форм в рамках дозволеного загального типу поведінки. До числа таких недозволених форм здійснення права належать: здійснення цивільних прав в суперечності з їх призначенням у соціалістичному суспільстві в період будівництва комунізму, наприклад, використання майна, що є особистою власністю, для вилучення нетрудового доходу (ст. 111 ЦК РРФСР); використання недозволених способів здійснення свого права, наприклад, безгосподарне ставлення до будови, до історичних, культурних, художніх цінностей (ст. ст. 141, 142 ЦК РРФСР); використання права на захист у недозволених цілях, наприклад, пред'явлення дружиною позову про аліменти на дітей з метою знизити розмір відшкодування, стягнутого з чоловіка, в рахунок завданої шкоди і т. п. 

 Зловживання правом є цивільне правопорушення особливого типу, пов'язане з недозволеним здійсненням права. Це порушення загального обов'язку уповноваженої особи перед державою. Тому в даному випадку і заходи цивільно-правової відповідальності носять особливий характер. Такими заходами можуть бути: відмова у захисті права, вилучення майна, використовуваного для одержання нетрудових доходів, у власність держави; оплатне або безоплатне вилучення у власність держави безгосподарно вмісту майна та ін 

 Нарешті, остання група цивільно-правових обов'язків - це обов'язки, що випливають з цивільно-правових відношенні, в які вступають громадяни та організації. На відміну від раніше розглянутих обов'язків, які носять загальний характер і з відомим підставою можуть бути названі охоронними обов'язками, обов'язки, що випливають з цивільних правовідносин, - це завжди обов'язки одного учасника правовідносини перед іншим. Вони можуть бути як обов'язками вчинити певну дію, наприклад, поставити продукцію, зшити костюм, надати житлове приміщення, так і обов'язками утриматися від здійснення яких-небудь дій, наприклад, не перешкоджати власникові у здійсненні ним свого права. 

 Коло такого роду обов'язків різноманітний. Вони виникають як з договорів, укладених громадянами та організаціями, так і з інших основ. Особливість тут полягає в тому, що оскільки всі ці обов'язки є обов'язки одного контрагента перед іншим, то і заходи цивільно-правової відповідальності тут пов'язані із стягненням певних майнових санкцій з порушника обов'язку на користь іншої сторони. 

 Примітки: 

 [434] Більш докладні відомості з цих питань читач може знайти в підручнику <Цивільне право> под. ред. чл.-кор. АН СРСР професора П. Є. Орловського і доцента С. М. Корнєєва. М., <Юридична література>, 1969, т. 1. 

 [435] К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 23, стор 94. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "I. Цивільні права та обов'язки"
 1. 9. Елементи цивільних правовідносин.
    цивільне правовідношення являє собою складне правове явище, що складається з трьох необхідних елементів: 1) суб'єктів правовідносини; 2) об'єкта правовідносини; 3) змісту цивільного правовідносини. 1. Під суб'єктним складом цивільного правовідносини розуміються учасники цивільних правовідносин, які, в свою чергу, іменуються особами або суб'єктами у правовідносинах. У
 2. 10. Юридичні факти і юридичний склад. Види юридичних фактів.
    цивільних правовідносин завжди обумовлені життєвими обставинами (фактами), що мають юридичне значення, і тому іменовані юридичними фактами. Юридичні факти інакше ще називаються підставами виникнення цивільних правовідносин, так як закон пов'язує з ними настання не будь-яких, а тільки таких юридичних наслідків, як виникнення, зміну або припинення
 3. 13. Поняття і зміст цивільної правоздатності, її початок і кінець.
    цивільні права і нести обов'язки (ст. 9 ЦК). Будь-який суб'єкт права в силу закону має правоздатність, тому що не можна бути суб'єктом права, не володіючи одночасно правоздатністю. Правоздатність - це обществественного-юридичне якість, властивість, так як кожен громадянин наделяетется правоздатністю державою, у зв'язку з тим, що цивільний закон оголошує його суб'єктом права.
 4. 23. Поняття та ознаки юридичної особи.
    цивільному обороті від свого імені, - здатність приймати на себе зобов'язання і відповідати по ним, - бути позивачами і відповідачами в судових органах. Зупинимося на характеристиці цих ознак докладніше. 1) Організаційна єдність виражається у визначенні цілей і завдань юридичної особи, у встановленні його внутрішньої структури, компетенції органів, порядку їх діяльності, порядку
 5. 47. Поняття, види і значення представництва. Представництво без повноваження.
    цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д.
 6. 62. Поняття, значення і види представництва.
    цивільні права та обов'язки для подається. За допомогою інституту представництва створюються додаткові можливості для здійснення прав і виконання обов'язків учасниками, цивільних правовідносин, забезпечується більш повний захист їх суб'єктивних прав, підвищується ефективність встановлення економічних зв'язків між двома суб'єктами права при посередництві третіх і т. д.
 7. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
    цивільні права та обов'язки з утримання вексельних зобов'язань. Положення регулює порядок проведення банками операцій з векселями, номінованими в національній валюті України, складеними в Україні і підлягають оплаті на території України. Виступати суб'єктами вексельного права, тобто приймати на себе всі права та обов'язки, що випливають із змісту векселя, мають право банки,
 8. 23. Поняття та види зобов'язань.
    цивільні правовідносини, по якому одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язків. Суб'єктом зобов'язань м.б. тільки конкретні особи, т.е зобов'язання - це відносні правовідносини. Об'єкт зобов'язання становлять
 9. § 2. Зміст і форма громадянського правовідносини
    громадянського правовідносини. У процесі цивільно-правового регулювання суспільних відносин їх учасники наділяються суб'єктивними правами та обов'язками, які надалі і зумовлюють поведінку учасників в рамках існуючих між ними правовідносин. Як і будь-яке суспільне відношення, цивільне правовідношення встановлюється в результаті взаємодії між людьми. У
 10. § 1. Поняття юридичної особи
    цивільного права є також юридичні особи - особливі утворення, які мають низку специфічних ознак, які утворюються і припиняються в спеціальному порядку. Життя сучасного суспільства немислиме без об'єднання людей в групи, союзи різних видів, без з'єднання їх особистих зусиль і капіталів для досягнення тих чи інших цілей. Основною правовою формою такого колективного участі осіб в
 11. § 1. Цивільна правоздатність держави і державних (муніципальних) утворень
    цивільного права, в якій тісно переплетені приватно-і публічно-правові елементи. Від того, як держава розглядається в рамках права публічного, залежить і його становище як суб'єкта цивільного права. Держава як носій суверенітету єдине і неподільне (не може існувати двох суверенів на одній і тій же території). Відповідно держава в цивільному обороті може
© 2014-2022  ibib.ltd.ua