Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальну право Росії → 
« Попередня Наступна »
П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправностіПри визначенні поняття злочину в більшості підручників кримінального права зазвичай вказується на чотири ознаки: 1) суспільну небезпеку; 2) протиправність; 3) винність; 4) караність. У деяких підручниках, поряд із зазначеними ознаками, називається ще п'ятий - аморальность2. Однак при уважно-
1 Це відноситься, головним чином, до дисертаційним дослід ваниям, присвяченим окремим складам, передбачених відповід ветствующими статтями Особливої частини Кримінального кодексу.
2 Див: Кримінальне право. Загальна частина. М., Юріздат, 1966, стор 99.
Ном розгляді їх можна встановити, що не всі вони є необхідними для визначення цього поняття. Вказівка на аморальність, наприклад, як ознаки злочину, нічого не додає до характеристики злочину, так як загальновідомо, що злочин в умовах соціалістичного суспільства є не тільки протиправним, а й аморальним.
Немає підстав розглядати в якості самостійного ознаки злочину і винність. Винність є найважливішим структурним елементом суспільної небезпеки, і тому закон визнає злочинними тільки винні діяння.
У радянській кримінально-правовій літературі немає єдності думок і з питання про визнання караності ознакою злочину. Одні автори вважають, що в даний час, у зв'язку з появою нових форм відповідальності, покарання перестало бути ознакою злочину, неминучим його наслідком '. Інші розглядають покарання як ознака-властивість злочину, надаючи йому таке ж значення, як суспільної небезпеки і протівоправності2. Треті стверджують, що покарання є ознакою-наслідком злочину 3. На нашу думку, визнання караності ознакою злочину (ознакою-властивістю, ознакою-наслідком) не є обгрунтованим і не тому, що з'явилися нові форми відповідальності. Поняття злочину і покарання як в абстракції, так і насправді можуть існувати одне без іншого, зберігаючи при цьому своє утримання. І якщо визнати караність істотним і необхідною ознакою злочину, то за відсутності караності насправді поняття злочину перестало б відображати саме злочин.
Таким чином, суттєвими і необхідними ознаками злочину слід вважати суспільну небезпеку і протиправність. Це більш точно відпо-
1 Див: Б. С. У т е в с к и й. Нові методи боротьби зі злочинністю і деякі питання кримінальної відповідальності. - «Правознавство», 1961, № 2, стор 71.
2 Див: К., Вавилов. Про караності як ознаку преступле ня. - «Правознавство», 1964, № 1, стор 165.
3 Див: А. А. П і о н т к о в с к и й. Вчення про злочин. М., Юріздат, 1961, стор 29.
4 П. Фефелов 49
ствует і законодавчому визначенню поняття злочину, яке дано в ст. 7 КК РРФСР. Однак вказати на ці ознаки, на нашу думку, ще недостатньо для того, щоб відмежувати злочин від інших правопорушень.
Справді, наявність ознаки суспільної небезпеки ще не відмежовує злочин від інших правопорушень, так як останні, як було вже показано, також є суспільно небезпечними. Крім того, не всі діяння, що представляють собою навіть підвищену суспільну небезпеку, визнаються злочинами. Отже, обмежувальний ознака потрібно шукати в протиправності діяння, хоча ознака протиправності притаманний також не тільки злочинам, але й іншим правопорушенням (адміністративним провиною, цивільним деліктам та ін.) Тому в даному випадку мова повинна йти про специфічну кримінальної протиправності, встановлення специфіки якої і може надати допомогу у вирішенні проблеми.
У радянській кримінально-правовій літературі питання про розкриття специфіки кримінальної протиправності майже не привертав уваги дослідників, хоча проблема протиправності і викликала чимало суперечок. Окремі автори необгрунтовано вважали протиправність формальної характеристикою об'єктивних властивостей злочину і водночас фактично ставили знак рівності між суспільною небезпекою і протиправністю діяння, стверджуючи, що «суспільна небезпека діяння означає разом з тим і його протиправність» '. Невиправданим у зв'язку з цим, на нашу думку, є вживання виразу «суспільна небезпека (протиправність)» і, навпаки, «протиправність (суспільна небезпека)» А. А. Піонтков-ським 2 на тій підставі, що «злочин, будучи суспільно небезпечним дією (бездіяльністю), одночасним-
1 Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів. 1938, стор 114, 116 (те ж у другому виданні підручника, 1939). У цьому ж навч ніку ми читаємо: «Вчення про протиправність (суспільної небезпечно сти) діяння також входить в загальне вчення про об'єктивну сторону складу злочину» (стор. 106).
2 А. А. Пі онтков ський. Вчення про злочин. М., 1961. стр. 161, 164.
50
менно "є дією (бездіяльністю)« протиправним »'.
Важливе місце при вирішенні цього питання відводилося кримінально-правової нормі. Н. Д. Дурманов, наприклад, приходить до висновку, що «норма кримінального права визначає специфічну кримінальну протиправність кожного діяння, що відображає характер його суспільної небезпеки, яка знаходить вираз у караності діяння» 2. Він вважає, що радянська кримінально-правова наука, виходячи з визнання матеріального ознаки злочину (суспільної небезпеки), в основу визначення кримінальної протиправності повинна ставити диспозицію кримінального закону, яка і визначає коло злочинних і карних діянь.
На нашу думку, те, що диспозиція кримінально- правової норми визначає коло злочинних і карних діянь, є безперечним, однак, для висунення на перший план диспозиції для характеристики кримінальної протиправності підстав немає. Кримінально-правову норму ми повинні розглядати в цілому, не акцентуючи уваги на тій чи іншій її частині. Те, що кримінальна протиправність визначається нормою кримінального права, не може викликати особливих заперечень, але і це ще не дає відповіді на поставлене питання, так як коли йдеться про протиправність взагалі, то завжди мається на увазі протиріччя тієї чи іншої нормі права, до якої б галузі права вона не відносилася. При розкритті специфіки кримінальної протиправності ми повинні виходити не з констатації факту приналежності норми права до тієї чи іншої галузі права, а зі специфіки самої норми у зв'язку з особливостями методу правового регулювання та тих суспільних відносин, які є предметом регулювання цієї галузі права .
1 А. А. П і о н т к о в ск і і. Вчення про злочин. М., 1961, стор 29. Подібне тлумачення співвідношення суспільної небезпеки і протиправності ставить між ними знак рівності, що ні соот відповідне дійсному стану речей ні з точки зору фор мально-логічного визначення поняття злочину (обидві ознаки мають кожен свій зміст і є суттєвими, необ дімимі для визначення поняття злочину), ні з точки зору характеристики матеріального поняття злочину.
2 Н. Д. Дурманов. Поняття злочину. М.-Л., 1948, стор 207.
4 * 51
Недостатньо визнати також положення про те, що специфіка кримінальної протиправності полягає в характері правових наслідків, у караності діянь. Покарання (стягнення) можуть застосовуватися і за інші правопорушення, які не є злочинами (адміністративні проступки). Та обставина, що кримінальні покарання за своїм характером в багатьох випадках є більш тяжкими порівняно з іншими видами стягнень, не може служити як аргумент для підтвердження зазначеного положення, тому що в ряді випадків кримінальні покарання є більш м'якими, ніж адміністративні стягнення (порівняйте адміністративний арешт на 15 діб і штраф 10 рублів як кримінальне покарання).
Для розкриття специфіки кримінальної протиправності, на нашу думку, необхідно виходити з критеріїв встановлення кримінальної караності. Якщо першою ознакою злочину - суспільної небезпеки - відповідає критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки, то для визначення іншого ознаки кримінальної протиправності діяння важливе значення має другий критерій встановлення кримінальної караності - наявність умов, необхідних для реалізації принципу невідворотності покарання. Аналіз норм кримінального законодавства показує, що істотною стороною, яка розкриває їх характер, є требова-вання невідворотності покарання за кожне скоєний злочин. Ця вимога , в кінцевому рахунку, і є однією з ознак, що визначають специфіку кримінальної протиправності. Неважко помітити при цьому, що вимога невідворотності покарання пронизує все радянське кримінальне законодавство, згідно з яким вчинення злочину, передбаченого кримінальним законом, тягне обов'язкове застосування покарання в межах санкцій статей Особливої частини УК-Особа, яка вчинила злочин, може бути звільнена від покарання, або покарання може бути замінене заходами громадського впливу лише у випадках, спеціально передбачених кримінальним законом. А ст. 2 КПК РРФСР, формулюючи завдання кримінального судочинства щодо забезпечення правильного застосування кримінального закону, вимагає від органів, відправляють правосуддя, швидкого і повного розкриття злочинів,
52
«викриття винних, з тим щоб кожен, що скоїв злочин, був підданий справедливому покаранню». Таким чином , специфіка кримінальної протиправності полягає в закріпленні в кримінальному законі вимоги невідворотності покарання '.
У юридичній літературі зазвичай вказується на взаємозв'язок між суспільною небезпекою і протиправністю в тому сенсі, що наявність тільки обох ознак може визначати діяння як злочинне . Однак крім такого зв'язку, що випливає з того, що ці ознаки визначають поняття злочину, мається більш глибока зв'язок, що полягає насамперед у тому, що принцип невідворотності покарання як суттєвий ознака кримінальної протиправності об'єктивно вимагає конкретизації суспільно небезпечного діяння, більш точної окреслення його в законі , з тим щоб органи, що відправляють правосуддя, мали конкретне підставу від імені держави відповідно до закону здійснювати вимога індивідуалізації відповідальності. Отже, вимога індивідуалізації відповідальності також виступає в якості істотного ознаки, що характеризує кримінальну протиправність.
1 У юридичній літературі можна зустріти висловлювання, які в певному відношенні були близькими до такого висновку. Так, наприклад, Е. Немировський, виходячи з теорії єдності неправди, вважав, що якісна відмінність злочину від всякого іншого правопорушення полягає тільки в характері правового наслідки. Він стверджував , що кожне правопорушення може викликати покарання і якщо держава не робить цього, то лише тому, що це недоцільно: не можна за всіма правопорушеннями догнати з мечем покарання (див.: Е. Немировський. Радянське кримінальне право. Одеса, 1926, стор 63) .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної протиправності "
 1. ЗМІСТ
  встановлення кримінальної караності діянь 34 § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки 35 § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання 38 § 3. Методологічне значення встановлення кри теріев кримінальної караності для правотворчу ської діяльності 45 § 4. Критерії встановлення кримінальної караності і поняття кримінальної
 2. ВСТУП
  критерієм істини створених ним юридичних конструкцій є не те, наскільки вони правильно виражають суспільно-політичний зміст відповідного правового регулювання, а лише узгодженість даного нормативного судження з усією системою діючих правових норм. Іншого розуміння істини не може і не могла дати догматична юриспруденція, так як в основі її методології лежить
 3. § В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
    критеріям встановлення кримінальної караності. За допомогою цих ознак поняття злочину пояснює і розкриває соціально-політичний характер злочинних діянь, як найбільш суспільно-небезпечних явищ і вказує на запрещенность їх кримінальним законом. При цьому пізнавальна функція поняття злочину звернена на відмежування злочинного від неприступної і від інших соціальних явищ,
 4. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
    критеріїв встановлення кримінальної караності. Критерії встановлення кримінальної караності діянь виступають насамперед як мірила для вирішення питання про віднесення тих чи інших діянь до злочинних, кримінально караним. Такими критеріями, як було вже зазначено, є підвищена ступінь суспільної небезпеки і наявність необхідних умов для реалізації принципу невідворотності
 5. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
    критерій істини і як практичний визначник зв'язку предмета з тим, що потрібно людині »1. Розглядаючи поняття складу злочину з точки В. І. Ленін. Полі. зібр. соч., т. 42, стор 290. 127 зору «зв'язки предмета з тим, що потрібно людині» 'при обгрунтуванні кримінальної відповідальності необхідно виходити з того, що суспільна практика ставить в даному випадку завдання шляхом застосування
 6. § 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання
    критерієм призначення покарання виступає не суспільна небезпека злочину і особу винного як такі, а характеризують їх фактичні обставини, виявлені в ході попереднього розслідування і судового розгляду і відображені в матеріалах справи. Тут кожне з загальних засад впливає на вибір покарання вже опосередковано. Яку ж із зазначених форм має через законодавець,
 7. Адміністративна відповідальність
    встановлений порядок управління і т.д. ОС полягає у вчиненні діяння, забороненого нормами пра-ва. Наявність ОС в багатьох випадках залежить від часу, способу, місця, ха-рактер вчинення діяння, що наступили шкідливих наслідків, здійснений-ня протиправного діяння в минулому, систематичність протиправно-го діяння. Зміст ОС може включати характер діяння: 1. неодноразовість, тобто
 8. Поняття вікової неосудності.
    критерії, за якими ці психологічні ознаки можна буде встановити. Включення до Кримінального Кодексу РФ інституту вікової осудності вплине на збільшення у неповнолітньому населенні частки підлітків схильних до скоєння злочинів (підлітки груп кримінологічного ризику). Раніше відповідно до КК РРФСР (1960 р.) частина цих підлітків засуджувалися і містилися в місця позбавлення
 9. § 1. Критерій підвищеного ступеня суспільної небезпеки
    критерієм для визнання суспільно небезпечних діянь злочинними, є заподіяння такого соціального | Шкоди суспільним відносинам, який порушує умови існування даної системи суспільних відносин. Суспільна небезпека, яка розкриває соціальну сутність злочинного діяння, є основною ознакою, внутрішньою властивістю злочину. Будучи закріпленим у законі і,
 10. § 2. Критерій наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання
    критерії встановлення кримінальної караності знаходять своє вираження і специфічні принципи кримінального права. Так, вимога невідворотності покарання враховується критерієм наявності необхідних умов для реалізації принципу невідворотності покарання. А закріплення принципу невідворотності покарання в законі об'єктивно вимагає закріплення і вимоги індивідуалізації відповідальності, яке
© 2014-2022  ibib.ltd.ua