Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4. Навчальна дисципліна


Кримінальний процес у цьому значенні розуміють як дисципліну, що її вивчають у вищих навчальних закладах юридичного профілю, предметом якої є кримінально-процесуальне законодавство та практика його застосування, а також наука кримінального процесу. У більшості навчальних закладів ця дисципліна є профільною. Опанувати навчальний матеріал найбільш ефективно можна лише звертаючись до положень:
- загальної теорії права;
- конституційного, кримінального та інших галузей вітчизняного права;
- міжнародних правових документів із питань кримінального судочинства;
- суміжних наук (криміналістики, правової психології тощо);
- відомчих нормативно-правових актів (положень, інструкцій тощо, затверджених наказами Генерального прокурора України, МВС України, Мінюсту України), в яких конкретизуються положення законів;
- постанов Пленуму Верховного Суду України.
Слід зазначити, що поняття "кримінальний процес" і "кримінальне судочинство" є тотожними за змістом.
Кримінальний процес вивчають студенти старших курсів, які вже вміють самостійно опрацьовувати літературні джерела. Слід пам'ятати слова Василя Олександровича Сухомлинського, який цілком слушно стверджував: "Найкращий вид освіти - це самоосвіта". Студенти мають переглядати періодичну юридичну літературу, зокрема, журнали "Право України", "Юридична Україна", "Вісник Верховного Суду України, "Прокуратура. Людина. Держава."; газету "Юридичний вісник України". В цих загальноукраїнських виданнях публікують наукові статті провідних науковців, ознайомлення з якими сприятиме кращому опануванню навчального матеріалу. Цінність наукових статей полягає в тому, що вони відзначаються науковою новизною, окрім того, вони оперативно реагують на зміни в законодавстві.
* Найчастіше в теорії вживають термін "кримінальний процес". Застосування ж терміна "кримінальне судочинство" є, скоріше, даниною традиції - до 1917 р. провадження у кримінальних справах здійснювалося за Статутом кримінального судочинства, а кодекси всіх союзних республік в Радянському Союзі грунтувалися на Основах кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік.
Досконало вивчити кримінально-процесуальне право допоможуть монографії, навчальні посібники. Слід звертати увагу на дискусійні положення процесуальної теорії, намагатися висловлювати щодо них власні думки, а також знати праці відомих учених-процесуалістів минулого і тих, які працюють в нашій державі сьогодні.
До 1917 р. істотний внесок у теорію кримінального процесу зробили такі вчені: С. І. Вікторський, М. В. Духовськой, А. Ф. Коні, М. В. Муравйов, Б. П. Ніконов, П. К. Скорделі, В. Л. Случевський, Д. Г. Тальберг, Г. С. Фельдштейн, І. Я. Фойницький', В. О. Чайков-ський, О. І. Люблінський. У радянський період розвитку теорії кримінального процесу відзначались глибиною досліджень праці вчених-росіян: В. П. Бож'єва, Т. М. Добровольської, П. С. Елькінд, О. М. Ларіна, В. 3. Лукашевича, Я. О. Мотовіловкера, В. П. Нажимова, М. М. Полянського, В. М. Савицького, М. С. Строговича".
В Україні як за радянських часів, так І після набуття незалежності найвідомішими є праці вчених таких наукових шкіл: харківської (професори С. А. Альперт, М. І. Бажанов, М. М. Гродзинський, Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленецький); київської (професори А. Я. Дубинський, В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко, 3. Д. Смітієнко, Т. В. Варфоломєєва); львівської (професор В. Т. Нор); одеської (професор Ю. П. Аденін).
Студенти, які прагнуть досягти успіху в кар'єрі юриста, повинні формувати власну юридичну бібліотеку, фонд якої мають становити всі кодифіковані законодавчі акти, монографії, навчальні посібники, юридичні журнали тощо.
ВИСНОВКИ З ПИТАННЯ 1:
1. Терміни "кримінальний процес" і "кримінальне судочинство "є тотожними за змістом.
2. Терміном "кримінальний процес" позначають такі поняття:1) діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду в кримінальних справах; 2) галузь права; 3) галузь правової науки; 4) навчальну дисципліну.
3. Під час вивчення дисципліни студентам, окрім лекцій, підручників та навчальних посібників, слід звертатися до наукових публікацій.
* Праця Івана Яковича Фойницького "Курс уголовного судопроизводства", вперше видана в 1884 р. (витримала п'ять видань), до цього часу залишається неперевершеною за своєю повнотою, літературною розробкою, різнобічним аналізом. Студенти, які прагнуть глибоко опанувати курс кримінального-про-цесуального права, обов'язково мають ознайомитися з цією працею, перевиданою з ініціативи О. В. СмІрнова в 1996 р. (див.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2-х т. - СПб., 1996). Переважна більшість викладених у ній положень не втратила своєї актуальності до наших днів.
** М. С. Строгович є "батьком" радянської концепції розуміння кримінального процесу. Його "Курс советского уголовного процесса" у двох томах (М., 1968. - Т. 1; 1970. - Т. 2) містить концептуальні положення, на яких виховано не одне покоління вчених-процесуалістів, у тому числі й автора цього курсу лекцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Навчальна дисципліна"
 1. 1. Визначте місце дисципліни в системі сучасного менеджменту організацій
  навчальну дисципліну. Становлення управління персоналом як навчальної дисципліни відбулося, в основному, у перші десятиріччя після другої світової війни. Спеціалізовані кафедри управління персоналом, як правило, об'єднані з деякими іншими, переважно економічними дисциплінами, вперше з'явилися у післявоєнний період у США у 60-70-х роках і одержали поширення в країнах Західної Європи. Так, у
 2. Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України
  навчальна дисципліна. Предмет і метод адміністративного права в контексті реформи адміністративного права. Роль адміністративного права у становленні і розвитку незалежної правової демократичної держави Україна. Основні напрямки реформи адміністративного права. Адміністративне право, як і конституційне право, опосередковує функціонування публічної влади в державі, тобто воно є правом
 3. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  навчальну дисципліну. В Україні поки що не існує офіційно визнаної самостійної галузі права про державну службу як систему теорій, ідей, уявлень про правове регулювання державно-службових відносин. Разом з тим, можна стверджувати, що по мірі розвитку законодавства про державну службу, державно-службових відносин та методів їх регулювання, відбувається становлення нової комплексної галузі права -
 4. 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  навчальній, відомостей про цей інститут або взагалі немає, або вони настільки незначні за обсягом, що просто не дають навіть загального уявлення про його сутність. Пояснити таке "неуважне" ставлення до інституту реабілітації можна, зокрема, й тим, що він, висловлюючись мовою військових, перебуває на "нічийній смузі" - на межі, переважно, таких галузей права, як цивільне, кримінально-процесуальне,
 5. ВСТУП
  навчальних дисциплін, що опановують студенти юридичного факультету Київського національного економічного університету. Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють різноманітні форми захисту суб'єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; зростаючої ролі цивільного процесуального права в
 6. Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві
  навчально-виховних закладів); - на підставі дисциплінарних статутів та спеціальних положень, чинних в окремих галузях і сферах державного управління (див. Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, Дисциплінарний статут прокура тури України, Дисциплінраний статут органів внутрішніх справ та ін.). Дисциплінарне провадження являє собою врегульовану
 7. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було
 8. ВСТУП
  навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було
 9. Від наукового редактора
  навчально-виховних та наукових орієнтирів вимагають суттєвого перегляду змісту, структури і системи правової, у тому числі і криміналістичної освіти, формування її нової концепції відповідно до норм чинної Конституції. Головними принципами цієї мають стати: 1) вивчення глобальних процесів і закономірностей криміногенної обстановки необхідно здійснювати на основі знань про Україну, розглядаючи її
 10. ПЕРЕДМОВА
  навчального матеріалу в розповідному стилі та охарактеризував основні кримінально-процесуальні поняття (принципи, суб'єкти, запобіжні заходи, слідчі дії) за логіко-правовими схемами, що забезпечило не "випинання" особливостей понять, а їх системний опис; 2) виклав правовий блок навчальної дисципліни: методи кримінально-процесуального права, його предмет, норми тощо; 3) зробив спробу максимально
© 2014-2021  ibib.ltd.ua