Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільний процес → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по цивільному процесу України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин


Цивільні процесуальні правовідносини виникають у процесі правоохоронної діяльності суду, в зв'язку з чим їх об'єкт тісно пов'язаний з об'єктом матеріальних правовідносин, з приводу якого виникає цивільне судочинство, і це ускладнює його визначення. В теорії цивільного процесу ним називаються: дії суб'єктів правовідносин або тільки діяльність суду; матеріально-правові відносини, які захищаються судом; спір про право між учасниками матеріально-правових відносин, переданий на розгляд суду; передбачені законом наслідки процесуальних дій, які виступають як мета цивільного судочинства (загальний об'єкт), захист матеріальних прав і законних інтересів сторін й третіх осіб (спеціальний об'єкт), конкретна справа та ін.16. Висловлювалися також міркування, що процесуальні правовідносини взагалі не мають об'єкта.
Процесуальні дії суб'єктів правовідносин не можуть бути об'єктом відносин, оскільки вони не є тією категорією, з приводу якої виникають самі відносини. Процесуальними діями реалізуються процесуальні права і обов'язки. Вони необхідні для виникнення правовідносин і наступного їх розвитку. Право на порушення цивільного процесу реалізується в результаті вчинення процесуальних дій - подачі позовної заяви, скарги і прийняття її судом. Між судом й заінтересованою особою виникають цивільні процесуальні правовідносини, але не стосовно цих дій, а тих наслідків, на досягнення яких вони спрямовані, - порушення цивільної справи в суді на захист суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу. Процесуальні дії свідків спрямовуються на реалізацію обов'язку на свідчення певних фактів у справі; експерта - для дачі висновку про обставини, необхідні для вирішення справи судом. Отже, процесуальні дії входять до змісту процесуальних правовідносин і одночасно виступають юридичними фактами, які спричиняють виникнення, розвиток і припинення цивільних процесуальних правовідносин.
Об'єктом цивільних процесуальних правовідносин не виступають і матеріально-правові відносини, які захищаються судом, оскільки ними охоплюються тільки відносини позовного провадження, які характеризують динаміку розвитку процесуальних правовідносин. Викликає сумнів правильність положення про наявність загального спеціального об'єкта, оскільки воно неминуче призводить до існування по кожній цивільній справі одних загальних правовідносин і системи простих спеціальних правовідносин або ж до визнання того, що кожні цивільні процесуальні правовідносини мають два об'єкти. Об'єктом будуть процесуальні наслідки, на досягнення яких спрямовуються процесуальні права, обов'язки і процесуальні дії суб'єктів правовідносин, зокрема: показання свідка, висновок експерта.
Але, беручи до уваги, що обсяг, зміст, характер процесуальних прав і обов'язків встановлюється і визначається ЦПК залежно від мети участі суб'єктів правовідносин у судочинстві і виконуваних ними цивільних процесуальних функцій по справі, кожні цивільні процесуальні правовідносини в системі правовідносин у справі мають свій самостійний об'єкт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин"
 1. 7. Принципи цивільного процесуального права, закріплені законодавством про судочинство в Україні.
  єктивна істина (ст. 202 ЦПК). Змістом цього принципу є відповідність висновків суду, викладених у рішенні, дійсним обставинам справи; раціональна процесуальна форма. Вона полягає у створенні найбільш сприятливого порядку для процесуальної діяльності суду, для доступу в цивільний процес по справі заінтересованих осіб та їх процесуальної діяльності (стадійність, змагальність, усність,
 2. 20. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
  єкт, об'єкт та гчіст. Субъект цивільних процесуальних правовідносин - це носій цивільних процесуальних прав та обов'язків. ЦПК поділяє суб'єктів на дві ірупи: суд та учасники цивільного процесу, а останніх своєю чергою,- на осіб, які беруть участь у справі (ст. 26 ЦПК), та інших учасників процесу (ст. 47 ЦПК). Основним критерієм визначення належності тою чи іншого суб'єкта цивільних процесуальних
 3. 22. Суд - обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
  єктів цивільних процесуальних правовідносин не є незмінним. Він залежить від обставин справи, предмета судового розгляду, характеру спірного матеріального правовідно-шення між сторонами, стадії (етапу) процесу та характеру процесуальних дій, які вчиняються в ході розвитку процесу, інших факторів. Проте один суб'єкт при цьому залишається незмінним - цс суд. Особливий статус суду як суб'єкта
 4. 16. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
  єктивних цивільних процесуальних прав і обов'язків суду та учасників процесу, реалізація яких спричиняє виникнення, розвиток і припинення цього виду правовідносин. Отже, цивільні процесуальні правовідносини - це врегульовані нормами цивільного процесуального права відносини, що виникають між судами як між собою, так і з учасниками процесу - громадянами і організаціями в цивільному судочинстві.
 5. ВСТУП
  єктивних та об'єктивних прав, їх дійсного характеру та відмінності від інших норм права; зростаючої ролі цивільного процесуального права в демократичному правовому суспільстві, яке гарантує право всіх громадян на судовий захист, а також право на оскарження в суді дій посадових осіб; засвоєнні порядку розгляду й вирішення цивільних справ у загальних судах, третейських судах; розумінні
 6. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
  єктивних прав та інтересів. Значення принципів зумовлюється їх впливом на нормотворчу діяльність, вони визначають основні форми й методи діяльності суду та інших учасників процесу при здійсненні правосуддя по цивільних справах. Принципи тісно взаємопов'язані і становлять систему, в якій кожен із них, будучи самостійним, не може існувати окремо від інших. Принципи класифікуються на групи за
 7. Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини
  єктів. Обов'язковим учасником усіх цивільних процесуальних правовідносин є суд, тому інші учасники процесу в цивільних процесуальних правовідносинах між собою не перебувають. Вони адресують свої вимоги суду і несуть перед ним обов'язки. Об'єднані єдиною метою - правильним і швидким вирішенням справи - цивільні процесуальні правовідносини складають по кожній справі єдину систему. По положенню в
 8. Тема 6. Участь прокурора у цивільному процесі
  єктами цивільних процесуальних правовідносин. Прокурор займає особливе процесуальне становище у справі. Він виступає як посадова особа, а не як позивач, представник. Прокурор може брати участь у цивільному процесі в двох формах: ініціювання процесу; участь у справі, що вже почалася. Відповідно до ст. 13 ЦПК прокурор може брати участь у розгляді цивільної справи, порушеної за його заявою. Із
 9. Виклик до суду
  єктом спірного матеріального правовідношення, тобто не має права вимоги по спору або не зобов'язана відповідати по пред'явленому позову. Підвідомчість - визначення кола цивільних справ, які підлягають розгляду в суді. Підстава позову - обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. Підсудність - сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній конкретній ланці
 10. Тема 12. Адміністративний процес
  єктів державної ви конавчої влади; б) владна діяльність суб'єктів державної виконавчої влади спря мована на вирішення у відповідності до закону конкретних справ, підвідомчих цим органам; в) владна діяльність органів виконавчої влади повно, детально, чітко регламентується адміністративним правом; г) з точки зору процедури він є більш простим та економічним. Адміністративний процес можна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua