Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
<Попереднє Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА


З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арештованого на виконання судових актів чи актів інших органів, яким надано право приймати рішення про звернення стягнення на майно, а також за розпорядженням та реалізації конфіскованого, рухомого безхазяйного, вилученого та іншого майна, зверненого у власність держави з підстав, передбачених законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Російський фонд федерального майна здійснює реалізацію майна як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, має право на підставі договорів залучати до реалізації майна відібраних ним на конкурсній основі юридичних і фізичних осіб.
Відділення Фонду - відокремлені підрозділи Фонду, створені в установленому порядку і виконують у відповідності зі своїми Положеннями і вказівками Фонду всі або частину функцій Російського фонду федерального майна на території відповідного федерального округу або суб'єкта Російської Федерації (відповідно межрег -нальное відділення Фонду та регіональне відділення Фонду).
Представники Фонду - юридичні особи, відібрані в установленому порядку Російським фондом федерального майна і уповноважені укладеним з ним договором доручення та довіреністю на здійснення від імені Фонду дій з реалізації майна на території соот-відповідне суб'єкта Російської Федерації, у тому числі шляхом організації та проведення торгів.
Для того, щоб уявляти собі механізм організації та проведення торгів, потрібно засвоїти наступну термінологію:
Торги - комплекс заходів щодо продажу майна, що здійснюється у відповідності з правилами, встановленими статтями 447-449 Цивільного кодексу Російської Федерації.
Організатор торгів - Російський фонд федерального майна (відділення Фонду) або за його дорученням перед-ставник Фонду, які безпосередньо здійснюють підготовку та проведення торгів.
День проведення торгів - день, протягом якого проводяться торги і підбиваються підсумки торгів.
Предмет торгів - виставлене на торги майно.
Мінімальна початкова ціна продажу майна-ука-занная в заявці на реалізацію майна ринкова вартість виставленого на торги майна, встановлена державним органом, що передали майно для реалі-зації, або за його дорученням оцінювачем.
Початкова ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці державного органу вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, яка дорівнює сумі основного боргу (без урахування штрафних санкцій) дебітора за всіма зобов'язаннями, включеним для реалізації в один лот.
Мінімальна ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці на реалізацію ринкова вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, встановлена державним органом, що передав її для реалізації, або за його дорученням оцінювачем.
Заявник - особа, яка подає організатору торгів заявку на участь у торгах і прикладені до неї документи, перелік яких передбачено повідомленням про проведення торгів.
Претендент - особа, чия заявка на участь у торгах прийнята і зареєстрована організатором торгів у журналі при-ема та реєстрації заявок.
Учасник торгів - претендент, допущений комісією з проведення торгів до участі в торгах.
Торги проводяться за що надійшли від державних органів заявками на реалізацію майна.
Разом З заявками Фонд (відділення Фонду, представник Фонду) приймає від державних органів документацію, яка відповідно З федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, а також угодами, укладеними Фондом (відділеннями Фонду) та державними органами (територіальними підрозділами державних органів), повинна додаватися до заявок на реалізацію майна.
Торги є відкритими за складом учасників і проводяться у формі аукціону, а у випадках, передбачених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, - у формі конкурсу. При цьому торги можуть бути закритими за формою подання учасниками пропозицій за ціною майна.
У передбачених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами випадках торги можуть бути закритими за складом учасників.
У випадку, якщо федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами передбачено продаж конкретної категорії майна шляхом організації та проведення торгів у формі конкурсу, торги проводяться відпо-відно З умовами, встановленими державним органом, що передали майно для реалізації.
Якщо інше не передбачено федеральним законодавством, торги з продажу майна повинні бути проведені протягом двох місяців з дня отримання Фондом (відділенням Фонду) або представником Фонду (якщо Фонд надав йому такі повноваження) від державного органу заявки на реалізацію майна.
У передбачених законодавством України випадках Фонд та представники Фонду для здійснення діяльності з реалізації окремих категорій майна повинні володіти відповідними спеціальними дозволами (ліцензіями).
Для проведення торгів розпорядженням (наказом) організатора торгів створюється комісія з проведення торгів у кількості не менше трьох осіб (далі - комісія).
Чисельний і персональний склад комісії встановлюється залежно від місця проведення торгів, категорії та кількості реалізованого майна. Представник державного органу, який передав майно для реалізації, включається до складу комісії з письмовою вимогою даного державного органу.
Комісія здійснює такі функції:
підводить підсумки прийому та реєстрації заявок і приймає рішення про допуск претендентів до участі в торгах;
приймає рішення про визначення переможця торгів;
приймає рішення про оголошення торгів такими, анулювання результатів торгів;
приймає інші рішення, передбачені федеральним законодавством.
Повідомлення про проведення торгів (далі - повідомлення) має бути опубліковано організатором торгів не менше ніж за 30 днів до оголошеної дати проведення торгів.
Зазначений строк обчислюється з дня, наступного за днем публікації повідомлення.
Організатор торгів здійснює прийом заявок на участь у торгах у встановлений сповіщенням термін.
Загальна тривалість прийому заявок повинна бути не менше 15 днів.
У разі подання заявки з доданими до неї документами представником заявника організатор торгів повинен перевірити документ, що засвідчує право представника діяти від імені заявника.
При складанні повідомлення про проведення торгів організатор торгів повинен визначити розмір завдатку, внесеного заявником для участі в торгах, строки його внесення, а також порядок укладання договору про завдаток.
Розмір завдатку визначається відповідно З нормами, встановленими федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами щодо продажу на торгах окремих категорій майна. При цьому розмір завдатку не може бути менше 10 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу майна (мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості), за винятком випадків чаїв реалізації майна, закладеного за договором про іпотеку. У цих випадках розмір завдатку не може перевищувати 5 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу заставленого майна.
Дата закінчення строку внесення завдатку не може бути встановлена пізніше дати закінчення терміну прийому заявок.
Комісія з проведення торгів не допускає претендента до участі в торгах у разі, якщо:
претендент не може бути покупцем відповідно до законодавства Російської Федерації;
подані документи оформлені з порушенням вимог законодавства Російської Федерації;
не підтверджене надходження в установлений термін завдатку на рахунок, зазначений у договорі про завдаток.
Перелік підстав для відмови претенденту в участі в торгах є вичерпним.
Продаж виставленого на торги майна здійснюється за найвищою запропонованою ціною, при цьому ціна продажу не може бути нижче встановленої мінімальної початкової ціни продажу майна, за винятком проведення торгів з продажу дебіторської заборгованості.
Ціна продажу виставленої на торги дебіторської заборгованості не може опускатися нижче встановленої мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості.
При проведенні аукціону переможцем визнається особа, що запропонувала найвищу ціну за предмет торгів.
Аукціон, в якому взяв участь тільки один учасник, визнається не відбувся.
Аукціон, за винятком аукціону з продажу дебіторської заборгованості, проводиться в наступному порядку:
Аукціон веде в присутності комісії з проведення торгів призначається комісією аукціоніст, який зобов'язаний підкорятися будь-яким вказівкам , пов'язаним з проведенням аукціону, одержуваних від комісії.
Аукціоніст оголошує про початок аукціону на годину, зазначений у повідомленні про проведення торгів.
Перед початком торгів комісія видає учасникам аукціону квитки учасників торгів, в яких вказуються присвоєні комісією реєстраційні номери учасників торгів (номер квитка).
Аукціон починається з оголошення аукціоністом найменування, основних характеристик та мінімальної началь-ної ціни продажу предмета торгів, а також кроку аукціону. Крок аукціону встановлюється комісією в межах від 1 до 10 відсотків мінімальної початкової ціни продажу предмета торгів і залишається єдиним протягом усього аукціону.
Учасник торгів подає заявку на купівлю предмета торгів за оголошеною ціною (у тому числі мінімальної початкової ціни продажу майна) підняттям виданого йому квитка учасника торгів.
Кожну наступну ціну аукціоніст призначає шляхом збільшення поточної ціни (в тому числі мінімальної початкової ціни продажу майна) на величину встановленого кроку аукціону.
Після оголошення чергової ціни аукціоніст називає номер квитка учасника аукціону, який, на думку аукціоніста, першим підняв квиток, і вказує на учасника, його підняв. Потім аукціоніст оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціона.д) Якщо жоден з учасників торгів не підняв квиток після оголошення мінімальної початкової ціни продажу виставленого на торги майна, таке майно після триразового оголошення вказаної ціни знімається з продажу.
Аукціон завершується, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден з учасників аукціону не підняв квиток.
Переможцем аукціону визнається учасник, номер квитка якого був названий аукціоністом останнім.
5) По завершенні аукціону аукціоніст оголошує про про-навіть предмета торгів, при цьому аукціоніст називає ціну, по якій проданий предмет торгів, та номер квитка переможця аукціону. Закінчення аукціону фіксується оголошенням аукціоніста.
Від кожного учасника торгів може бути присутнім на аукціоні не більше двох представників, один з яких наділений тільки повноваженнями спостерігача на підставі відповідної довіреності.
При проведенні аукціону, закритого за формою подачі пропозиції за ціною, переможцем визнається особа, що запропонувала найвищу ціну за предмет торгів.
При проведенні конкурсу переможцем визнається особа, яка, за висновком комісії, запропонувало кращі умови.
При рівності пропозицій переможцем визнається той учасник, чия заявка була подана раніше.
Запечатані конверти З пропозиціями учасників торгів розкриваються у встановлений день і годину на відкритому засіданні комісії. Перед розкриттям конвертів комісія перевіряє цілісність зазначених конвертів, що фіксуються в протоколі про результати торгов.Цена повинна бути вказана числом і прописом. У разі, якщо вказівки ціни числом і прописом не збігаються, комісія бере до уваги ціну, зазначену прописом. Пропозиції, що містять ціну нижче початкової, не розглядаються.
 При розкритті конвертів і оголошення пропозицій З дозволу комісії можуть бути присутні всі учасники торгів або їх представники, що мають належним чином оформлені довіреності, а також представники засобів масової інформації.
 Після розкриття конвертів та оголошення пропозицій комісія віддаляється на нараду для обговорення та оцінки пропозицій. Учасники торгів та їх представники не вправі перебувати при обговоренні та оцінки пропозицій.
 Комісія приймає рішення про оголошення торгів такими у випадках, коли:
 а) для участі в торгах не подано жодної заявки;
 б) в торгах брав участь лише один учасник;
 в) жоден з учасників торгів, які у формі аукціону, після триразового оголошення мінімальною на- чальной ціни продажу майна не підняв квиток;
 г) жоден з учасників аукціону з продажу дебіторська- кой заборгованості після триразового оголошення міні- мальной ціни продажу дебіторської заборгованості не під- нял квиток;
 д) жоден з учасників торгів, які у формі конкурсу за рішенням комісії, не вніс пропозиції, соот- ветствующие умовам конкурсу.
 Рішення комісії про оголошення торгів такими оформляється протоколом.
 Рішення про оголошення торгів такими має бути прийнято не пізніше ніж на наступний день після того, як мало місце будь-яка з вищевказаних обставин.
 У разі визнання торгів такими, за винятком визнання не відбулися торгів з продажу дебіторської заборгованості, організатор торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття комісією рішення про оголошення торгів такими письмово повідомляє про це державний орган, який передав майно для реалізації, а також надсилає йому на узгодження проект сповіщення. Якщо організатором торгів є представник Фонду, то одночасно з повідомленням державного органу організатор торгів направляє повідомлення про визнання торгів такими до Фонду (відділення Фонду).
 Організатор торгів має право, за погодженням з державним органом, що передали майно для реалізації, оголосити повторне проведення торгів, за винятком випадків визнання не відбулися торгів з продажу дебіторської заборгованості. Повторні торги оголошуються не раніше ніж через десять днів після оголошення торгів такими і проводяться з дотриманням правил, встановлених для перших торгів.
 Переоцінка переданого для реалізації майна в процесі підготовки до проведення повторних торгів здійснюється у разі, якщо така можливість передбачена федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами.
 Підсумки торгів підводяться комісією, яка в день проведення торгів приймає рішення про визначення переможця торгів. Зазначене рішення комісії оформляється протоколом про визначення переможця торгів.
 У день проведення торгів на підставі оформленого рішення комісії про визначення переможця торгів організатор торгів і переможець торгів підписують протокол про результати торгів, що має силу договору.
 У разі якщо організатором торгів є представник Фонду і при цьому у складі комісії з проведення торгів відсутня співробітник Фонду (відділення Фонду), то підписаний протокол про результати торгів протягом одного робочого дня з дня його підписання направляється організатором торгів на затвердження до Фонду (відділення Фонду). Зазначений протокол підлягає затвердженню протягом одного робочого дня з дня його надходження до Фонду (відділення Фонду) і набуває юридичну силу договору З моменту затвердження.
 Якщо переможець торгів у встановлений термін не підпише протокол про результати торгів, що має силу договору, то він втрачає право на підписання зазначеного протоколу і втрачає внесений ним завдаток. У цьому випадку комісія з проведення торгів на наступний день після закінчення терміну підписання протоколу про результати торгів приймає рішення про анулювання результатів торгів.
 Рішення комісії про анулювання результатів торгів оформляється протоколом.
 Організатор торгів, за погодженням З державним органом, організовує підготовку і публікацію повідомлення про анулювання результатів торгів, яке має бути опуб-радів протягом чотирнадцяти календарних днів з дня прийняття комісією даного рішення. Зазначене повідомлення публікується у тому ж виданні, в якому було опубліковано повідомлення про проведення торгів.
 У разі анулювання результатів торгів організатор торгів має право, за погодженням з державним органом, що передали майно для реалізації, оголосити повторне проведення торгів. Повторні торги оголошуються і проводяться З дотриманням правил, встановлених для перших торгів.
 Оплата придбаного на торгах майна проводиться у строки та порядку, що встановлені в протоколі про результати торгів, що має силу договору, а у відповідних випадках - у договорі купівлі - продажу майна.
 Оплата майна в розстрочку не допускається.
 Оплата придбаного на торгах майна здійснюється як у готівковій, так і в безготівковій формі, З дотриманням правил, встановлених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами.
 Внесений переможцем торгів завдаток зараховується в рахунок оплати продаваного на торгах майна.
 У разі якщо переможець торгів, який підписав протокол про результати торгів, що має силу договору, або який уклав договір купівлі - продажу майна, не сплатить у визначений зазначеними документами термін купується на торгах майно, то організатор торгів має право в установленому порядку розірвати такий протокол або договір. При цьому переможець торгів втрачає право на отримання майна.
 Передача майна переможцю торгів та оформлення права власності на нього здійснюється відповідно З федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами, а також протоколом про результати торгів, що має силу договору (у відповідних випадках договором купівлі - продажу майна), після повної оплати майна.
 Факт оплати майна засвідчується випискою З відповідного рахунку, яка підтверджує надходження коштів за продається майно, а у разі внесення готівкових грошових коштів - прибутковим касовим ордером чи касовим чеком.
 ПРИМІТКИ
 1 Пост. Уряду РФ від 19.04.2002 № 260 / / Російська газета від 24.04.02.
 2 Порядок організації та проведення торгів з продажу арештами-ванного та вилученого майна, а також конфіскованого, безхазяйного та іншого майна, зверненого у власність РФ. Утв. розпорядженням Російського фонду федерального майна від 29.11.01 № 418 / / Консультант Плюс.
<Попереднє Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА"
 1. Тема 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
    Питання Загальні умови вчинення виконавчих дій. Органи примусового виконання. Поняття виконавчого документа, вимоги, що пред'являються до нього. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника. Порядок реалізації майна. Нормативні акти ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.97 / / Російська
 2. 6. Порядок реалізації майна
    З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арешт-ванного на виконання судових актів чи актів інших
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права. Система і склад арбітражних судів РФ. Стадії арбітражних процесу. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика.
 4. Адміністративні стягнення
    1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
 5. Види і стадії адміністративного права
    1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 6. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    Принцип здійснення правосуддя тільки судом сформульовано в ст. 118 Конституції РФ. Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесених до відання арбітражних судів, тільки арбітражний суд має право здійснювати правосуддя (ст. 1 АПК). Сутність даного принципу полягає в наступному.
 7. 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВЧИНЕННЯ ІСПОЛНІТЕЛЬНИХДЕЙСТВІЙ
    Виконавче провадження в арбітражному процесі представляє собою встановлений законом порядок примусової реалізації судових актів і регулюється ФЗ «Про виконавче провадження» та ФЗ «Про судових приставів» від 21.07.1997, а також розділом VII АПК РФ. При примусовому виконанні судових актів судові пристави керуються такими загальними положеннями: Місце вчинення
 8. 5. Заходи примусового виконання. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
    Судовий пристав зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ від суду або іншого органу, який його видав, або від стягувача і порушити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення його до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим законом. Судовий пристав у триденний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову
 9. ЗМІСТ
    ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ
 10. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    Література Арбітражне судочинство: з'явилися нові правила / / Економіка і життя. 1995. № 28. Арбітражний суд Росії: досвід та проблеми реалізації нового законодавства: круглий стіл / / Держава і право. 1995. № 10. Бойков Д. Нове законодавство про арбітражних судах / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 8. Короткий огляд історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua