Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку


Процедура створення і реєстрації комерційних банків в Україні регламентована Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про господарські товариства", а більш детальна регламентація міститься в Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281.
Комерційні банки в Україні можуть створюватися тільки у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю. Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації Національним банком України в Реєстрі банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ.
Процес створення банку можна розділити на два етапи:
Підготовчий етап (в Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків цей етап називається "створення банку"). Він включає:
досягнення домовленості між засновниками з основних питань діяльності майбутнього банку, проведення установчих зборів;
розподіл часток між засновниками;
висновок установчого договору;
розробку документації, необхідної для реєстрації банку;
формування статутного фонду в порядку та розмірі, передбаченому чинним законодавством, і внесення грошових коштів на тимчасовий рахунок, спеціально відкритий для формування статутного капіталу в територіальному управлінні НБУ;
у разі, якщо комерційний банк створюється у формі акціонерного товариства, - проведення емісії акцій і відкритої підписки на них;
підбір кандидатур на посади голови правління і головного бухгалтера банку;
придбання або оренда приміщення для розміщення майбутнього банку.
Реєстрація комерційного банку. Починаєте цей етап з подачі до територіального управління Національного банку України за місцем створення банку таких документів:
заяви про реєстрацію банку;
установчого договору, підписаного засновниками банку;
статуту банку, затвердженого установчими зборами;
протоколу установчих зборів, яким прийнято рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання органів управління банку;
економічного обгрунтування і цілі створення банку, включаючи розрахунковий балансовий звіт і звіт про прибутки і збитки комерційного банку на кінець першого року його діяльності;
висновку аудиторської організації про фінансовий стан та платоспроможність юридичних осіб - засновників банку, про достовірність балансових даних бухгалтерської та фінансової звітності цих осіб, про наявність у них власних коштів у розмірі, що забезпечує виконання ними зобов'язань щодо формування статутного капіталу банку. Одночасно з укладанням повинні бути надані копія сертифіката керівника аудиторської організації або аудитора, який підписав аудиторський висновок, а також копія ліцензії на здійснення аудиторської діяльності;
фізичні особи - засновники (акціонери) надають довідки органів державної податкової служби про наявності доходів, достатніх для розміру внесених ними коштів до статутного капіталу банку, або докумен-. ти, що підтверджують походження вносяться до статутного фонду коштів;
бухгалтерську і фінансову звітність юридичних осіб - засновників (акціонерів) банку;
документів про наявність професійно придатних перших керівних осіб банку (голови правління та головного бухгалтера) - копій дипломів про наявність відповідної освіти, виписок з трудових книжок, рекомендацій від осіб, які працюють у банківській системі, і т.п.
Копій платіжних документів про внесення засновниками (акціонерами) внесків до статутного фонду банку, а також копії платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку; копії звіту про проведення відкритої підписки на акції з підтвердженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про його прийняття та переліком акціонерів банку;
договору про надання приміщення для розміщення банку або договору оренди приміщення;
установчих документів засновників (акціонерів) банку;
копії свідоцтва про державну реєстрацію засновників (акціонерів);
копії рішення органів Антимонопольного комітету про надання згоди на створення відповідного комерційного банку з метою обмеження проявів монополізму окремих банків та сприяння захист конкуренції в банківській сфері у випадках, передбачених чинним законодавством;
копії дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності зберігача або торговця цінними паперами засновників (акціонерів) банку (якщо вони здійснюють таку діяльність).
Територіальне управління НБУ за місцезнаходженням комерційного банку в двотижневий термін з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про відповідність поданих документів чинному законодавству; платоспроможності і репутації засновників (акціонерів) банку; наявності приміщення, придатного для розміщення банку; професійної придатності та репутацію голови правління та головного бухгалтера банку.
Повний пакет документів, наданий для реєстрації, а також висновок територіального управління НБУ надаються в Національний банк України. Зазначені документи розглядаються Управлінням реєстрації та ліцензування банків. Департаментом безвиїзного нагляду. Юридичним департаментом і, в разі потреби, - іншими департаментами і надаються Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ, яка і приймає рішення про реєстрацію комерційного банку. У разі, якщо комерційний банк створюється за участю іноземного капіталу, рішення про його реєстрацію приймається Правлінням Національного банку України.
Після прийняття Національним банком відповідного рішення комерційному банку видається свідоцтво про реєстрацію, а також здійснюється безпосередньо його реєстрація шляхом внесення відповідного запису до Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ. Реєстрація комерційного банку повинна бути проведена в місячний строк з дня одержання всіх передбачених документів.
Після реєстрації комерційного банку в територіальному управлінні Національного банку України за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок.
Комерційному банку може бути відмовлено в реєстрації в разі порушення порядку створення банку, невідповідності установчих та інших документів, необхідних для реєстрації, законодавству України, незадовільного фінансового стану засновників (акціонерів), що може загрожувати інтересам кредиторів банку , а також у разі професійної непридатності рекомендованого керівництва банку, відсутності договору про надання банку приміщення або договору оренди приміщення, придатного для розміщення в ньому банківської установи. Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути оскаржене в судовому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 26. Виникнення і припинення юридичної особи.
  Порядок їх виникнення. При розпорядчому порядку юридична особа виникає на основі розпорядження власника майна або органу, уповноваженого власником, наприклад державою. У такому порядку виникають унітарні підприємства, тобто підприємства, що мають одного засновника. Дозвільний порядок означає, що для створення юридичної особи необхідно попередньо отримати
 3. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  порядок їх створення, ліцензування, ліквідації, чітко регламентовані на підзаконному рівні, а саме - в нормативно-правових актах, що видаються Національним банком України в силу повноважень, наданих чинним законодавством. Як особливостей правового статусу банківських установ можна також відзначити наявність низки обмежень, встановлених чинним законодавством в
 4. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  порядок формування і використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих збитків за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших фінансових ризиків банків. По-четверте, регулятивні та наглядові функції НБУ реалізуються за допомогою визначення в норматив-до-правових актах професійних вимог до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів
 5. 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
  створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Філії та представництва являють собою структурні підрозділи комерційних банків. Філія банку характеризують такі риси: це банківська установа, яка не є юридичною особою; філія діє від імені головного банку на підставі окремого положення; філія може
 6. 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку
  створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Для узгодження відкриття територіально відокремленого безбалансового відділення банківська установа, на балансі якого відкривається це відділення, надає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням відділення такі документи: рішення правління банку або уповноваженого ним
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері економічних відносин.
  Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів щодо злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли щодо місцевих чесних суддів та їхніх сімей лунають погрози фізичної розправи. Разом з тим, керівники правоохоронних
 9. 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів підприємництва
  створенню та діяльності відокремлених підрозділів деяких юридичних осіб. Так, Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затверджене Указом Президента України від 19.02.94 р., детально регулює діяльність взаємного фонду інвестиційної компанії - її філії, який від імені компанії здійснює спільне інвестування. Створення і функціонування філій і
 10. 27. Товарні біржі
  порядок та принципи її створення, склад засновників, їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових, вступних та періодичних внесків. Кожен із засновників сплачує пайовий внесок. Основним локальним нормативним актом, що регулює діяльність товарної біржі, є її статут, який затверджується засновниками біржі. Згідно ст. 8 Закону членами товарної біржі є засновники, а також
© 2014-2022  ibib.ltd.ua