Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ


Як згадувалося вище. Законом України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. на Національний банк України покладено обов'язки щодо здійснення функцій банківського регулювання та нагляду за
діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ. Основними цілями банківського регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи України, захист інтересів вкладників і кредиторів.
Здійснює Національний банк України функції банківського регулювання та нагляду в такий спосіб.
По-перше, Законом України "Про Національний банк України" НБУ надано право видавати нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції. Нормативно-правові акти Національного банку є обов'язковими для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.
Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони відповідно до закону пом'якшують або скасовують відповідальність.
Нормативно-правові акти НБУ підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
По-друге, функції банківського регулювання здійснюються Національним банком шляхом встановлення для банків та інших фінансово-кредитних установ обов'язкових економічних нормативів. Економічні нормативи встановлюються НБУ з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків та інших фінансово-кредитних установ. Здійснення НБУ функції банківського регулювання шляхом встановлення економічних нормативів покликане забезпечити здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам), наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком.
По-третє, здійснюючи функції банківського регулювання, Національний банк визначає розміри, порядок формування і використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих збитків за кредитами, резервів для покриття валютних, відсоткових та інших фінансових ризиків банків .
По-четверте, регулятивні та наглядові функції НБУ реалізуються за допомогою визначення в норматив-до-правових актах професійних вимог до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів банків і фінансово-кредитних установ.
Так, кваліфікаційні тре & вання, що свідчать про професійну придатність керівних осіб банку, викладені Національним банком у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому Постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281, а також у Положенні про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення банківських операцій, затвердженому Постановою Правління НБУ від 06.05.98 р. № 181. Як при створенні комерційного банку, так і при отриманні ліцензії на здійснення банківських операцій потрібне надання документів, що підтверджують професійну придатність керівних осіб банку, тобто голови правління банку, його заступника, членів правління, головного бухгалтера, а також керівників підрозділів, які відповідатимуть за здійснення операцій, на які банк отримав ліцензію. Головою правління комерційного банку може бути призначено особу за наявності диплома про вищу фінансово-економічну або юридичну освіту, досвіду практичної роботи за професією у фінансово-кредитних установах не менше 5 років, досвіду керівної роботи не менше 3 років, а також за відсутності письмово підтверджених зауважень та фактів порушень чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ і внутрішніх документів банку за час роботи в банківських установах з боку територіального управління НБУ, яке здійснює нагляд за їх діяльністю. Аналогічні вимоги пред'являються до заступника голови правління і членам правління комерційного банку, а також до головного бухгалтера (проте головному бухгалтеру необхідно надати документ, що свідчить про наявність вищої економічної або бухгалтерської освіти).
У разі невідповідності осіб, які займають вказані посади, встановленим кваліфікаційним вимогам, НБУ має право вимагати звільнення цих осіб з їх посад.
Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації наступних повноважень:
здійснює всі види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні, а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків та інших фінансово-кредитних установ та ліцензування банківських операцій;
має право вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) та визначати питання, по яких необхідно прийняти рішення;
має право брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засіданнях наглядової ради, правління та ревізійної комісії банку та інших фінансово-кредитних установ з правом дорадчого голосу.
У разі порушення банком, іншою фінансово-кредитною установою банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України, проведення ризикових операцій, які загрожують їх платоспроможності та інтересам вкладників і кредиторів. Національний банк наділений правом застосовувати адекватні допущеному порушенню заходи впливу з метою захисту кредиторів та вкладників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ "
 1. Зміст
  функціонування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) 18. Особливості правового режиму офшорних зон 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД 20. Принципи правового регулювання ЗЕД 21. Види ЗЕД (загальна характеристика) 22. Класифікація суб'єктів ЗЕД 23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність 24. Режим ЗЕД для іноземних
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш загальне розуміння контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними
 3. 2. Функції Національного банку України
  функцій. НБУ не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а також інших банків, а останні не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. У своїй діяльності Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень. Національний банк, а також його
 4. 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків
  функцій від імені банку. Рішення про реєстрацію представництва має бути прийняте у десятиденний строк з дня отримання територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням представництва всіх необхідних документів. Як уже згадувалося, філії та представництва можуть відкриватися комерційними банками і на території інших держав. У цьому випадку необхідно отримати згоду
 5. 2. Президент формально не є главою виконавчої влади
  функціональне регулювання в певній сфері діяльності. ст. 260 Держ. комітет РФ у справах молоді Держ. комітет РФ по кінематографії Держ. комітет РФ по друку Держ. комітет РФ з фізичної культури і туризму Правове становище федеральних міністерств і державних комітетів характеризується наступними загальними рисами: 1. перелік, встановлений Президентом РФ 2. вони
 6. Методи здійснення виконавчої влади
  функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За функціями суб'єктів управління вони поділяються на загальні, використовувані при виконанні всіх функцій управління на всіх найважливіших стадіях управлінських процесу, і спеціальні, що застосовуються при здійсненні окремих функцій на
 7. Види і стадії адміністративного права
  функціонуванням соотв. під. контр. об'єкта 2) в отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан-ванні законності та дисципліни 3) у прийнятті заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни 4) у виявленні причин і умов, що сприяють правонаруше-нию 5) у прийнятті заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винов-них у порушенні законності і дисципліни. Ознаки
 8. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  функції. Доступність правосуддя має як судочинного, так і судоустройственние аспекти, оскільки визначається також і вирішенням питань організації правосуддя: наскільки вона зручна для «споживача» з точки зору територіального розташування, процедур порушення справи, динаміки руху справи та інших питань процесуальної форми. Важливим елементом при характеристиці принципу
 9. 50. Основ-ні функції і повноваження органів місцевого самоупр.
  Функцій органів місцевого управління визначаються насамперед поєднанням інтересів приватного підприємництва та центральної влади, що породжене-ет дисбаланс відцентрових і ЦЕНТРОБУД-мітельних тенденцій в організації управління. Повноваження органів місцевого управління зазвичай встановлюються спеціальними законами про місцеве управління і законами, які регулюють окремі галузі
 10. 52. Система відносин органів місцевого управління та центральною владою
  функції щодо муніципали-тов виконують і інші міністерства та центральні відомства, в першу чергу міністерства фінансів. Основними напрямком під-нями втручання уряду у справи муніципалітету є: 1) пряме регулиро-вання муніципальної діяльності; 2) контроль за роботою муніципальних органів; 3) забезпе-чення фінансової залежності муніципального управління від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua