Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 4. Правова культура

Категорія «правова культура» використовується для характеристики всієї правової надбудови, всієї правової системи країни, але під певним кутом зору. На відміну від аналізу інших гранично широких правових категорій при аналізі правової культури суспільства основний акцент зміщений на вивчення рівня розвитку правових феноменів в цілому, на опис і пояснення правових цінностей, ідеалів та досягнень у правовій сфері, що відбивають обсяг прав і свобод людини і ступінь його захищеності в даному суспільстві. Поняття «правова культура» завжди передбачає оцінку «якості» правового життя того чи іншого суспільства і порівняння його з найбільш розвиненими правовими зразками, ідеалами і цінностями.

Під правовою культурою розуміється обумовлене всім соціальним, духовним, політичним і економічним ладом якісний стан правового життя суспільства, що виражається в досягнутому рівні розвитку правової діяльності, юридичних актів, правосвідомості і в цілому в рівні правового розвитку суб'єкта (людини, різних груп, усього населення), а також ступеня гарантованості державою і громадянським суспільством свобод і прав людини.

З визначення випливає, що правова культура - певне «якість» правового життя суспільства, рівень її розвитку, складаний з в тому чи іншому стані перебувають (теж з точки зору рівня розвитку) підсистем, частин або елементів . Які ж це підсистеми, частини або елементи? Яке, іншими словами, «пристрій» правової культури?

Правова культура суспільства залежить насамперед від рівня розвитку правової свідомості населення, тобто від того, наскільки освоєно їм такі правові феномени, як цінність прав і свобод людини, цінність правової процедури при вирішенні спорів, пошуку компромісів і т.д., наскільки інформовано в правовому відношенні населення, його соціальні, вікові, професійні та інші групи, яке емоційне ставлення населення до Закону, суду, різним правоохоронним органам, юридичним засобам і процедурам, як і установка громадян на дотримання (недотримання) правових приписів і т.д. Це перший елемент правової культури.

Рівень розвитку правової свідомості може бути зафіксований лише у реальному правової діяльності, в правовому поведінці, які мають і самостійні характеристики. Тому другим елементом структури правової культури є рівень розвитку правової діяльності. Остання складається з теоретичної - діяльність учених-юристів, освітньої - діяльність студентів і слухачів юридичних шкіл, вузів і т.д. та практичної - правотворчої та правореалі-зующей, в тому числі правозастосовчої, діяльності. Зрозуміло, що правова культура суспільства багато в чому залежить від рівня розвитку і якості правотворчої діяльності щодо створення законодавчої основи життя суспільства.

Правотворчості повинні займатися компетентні в юридичному і багатьох інших відносинах особи з дотриманням демократичних і власне юридичних процедур і принципів.

Суттєво впливає на правову культуру суспільства та правозастосування, тобто владна діяльність державних органів, що здійснюють індивідуальне регулювання суспільних відносин на основі закону з метою його реалізації. Якість правозастосовчої діяльності залежить від багатьох факторів як інституціонального (структура державного апарату, порядок взаємовідносин його органів), так і іншого характеру (професіоналізм, культура правоприменителя та ін.)

Говорячи, наприклад, про устрій державного апарату взагалі і правоохоронних органів зокрема, потрібно підкреслити необхідність вдосконалення структури та порядку підлеглості органів слідства, підвищення авторитету суду, зміцнення гарантій його незалежності і т.д. Потрібна також впровадження нових принципів діяльності правоохоронних органів (відмова від обвинувального ухилу, забезпечення пріоритету прав і свобод людини тощо), кардинальне піднесення третьої гілки влади в Росії - правосуддя. Правова культура суспільства багато в чому визначається реальним правовим поведінкою громадян, діяльністю їх з реалізації права, тим, наскільки вони знають і своєчасно виконують свої обов'язки (наприклад, щодо заповнення податкової декларації про сукупний річний дохід), дотримуються заборони і наскільки повноцінно використовують свої права.

Третім елементом правової культури суспільства є рівень розвитку всієї системи юридичних актів, тобто текстів документів, в яких виражається і закріплюється право даного суспільства. Найбільш важливе значення для оцінки правової культури суспільства має система законодавства, основою якої є конституція держави. Важливий в цілому і рівень розвитку взагалі всієї системи нормативно-правових актів, починаючи від законів, актів центральних виконавчих органів влади і закінчуючи актами місцевих органів влади і управління. Будь юридичний акт повинен бути правовою, тобто відповідати пануючим у суспільній свідомості уявленням про справедливість, рівність і свободу. Закон повинен бути досконалим і з точки зору його форми: бути несуперечливим, по можливості коротким і обов'язково ясним і зрозумілим для населення, містити визначення основних термінів і понять, бути опублікованими в доступному для населення джерелі і т.д. Про якість закону свідчить і що міститься в ньому самому механізм його реалізації (інституційний, організаційний, процедурний, фінансово-економічний та ін.)

При визначенні якості правової культури суспільства має враховуватися і стан індивідуальних правових актів - документів: правозастосовних (рішення і вироки судів, постанови слідчих, акти прокурорів, документи в адміністративно-управлінській сфері і т.

д.) і правореалізаціонной (договори в господарському обороті і т.д.).

На підставі аналізу зазначених правових актів, а також інших текстів правового характеру (наприклад, наукових і публіцистичних текстів на правові теми) можна зробити висновок про рівень розвитку не тільки правової культури суспільства, а і його культури в цілому. Адже за що дійшли до нас пам'ятників права й іншим правовим документам історики відновлюють і атмосферу правового життя суспільства, і особливості того чи іншого укладу господарського життя, того чи іншого ладу суспільних відносин. У правових актах знаходить офіційне закріплення форма власності на знаряддя і засоби виробництва, відбивається факт наявності в руках якого класу, соціальної групи економічної і політичної влади, структура державного апарату, правове становище особистості в суспільстві, рівень захищеності прав і свобод людини.

Виділення структурних елементів правової культури досить умовно, так як немає правової діяльності, здійснюваної окремо від правової свідомості, а правосвідомість може проявитися лише у правовій діяльності та її результати - правових актах. Нарешті, всі складові частини правової культури не можуть існувати без свого носія-суб'єкта - людини, групи людей, населення в цілому. Правова культура суспільства залежить від рівня правового розвитку різних соціальних (класів, наприклад) і професійних груп, а також від рівня розвитку окремих індивідів. У цьому аспекті потрібно виділяти правову культуру населення в цілому, групову правову культуру і правову культуру особистості, людини. В останньому випадку також треба враховувати рівень правових знань даного індивіда і ставлення його до правової цінності, до закону, рівень правової установки на дотримання юридичних розпоряджень. Про правову культуру особистості можна судити з її поведінки в правовій сфері, тобто використовувати ті ж ознаки і критерії правової культури (рівень розвитку правової свідомості, правової діяльності та ін.), але тільки на індивідуальному рівні.

Аналіз правової культури необхідний для того, щоб спочатку виділити і описати правові цінності, ідеали і зразки, до яких слід прагнути законодавцю, правопріменітелю, громадянину і суспільству в цілому, а потім, оцінивши з цієї точки зору реальний стан справ, шукати шляхи і засоби досягнення намічених ідеалів побудови правової держави і суспільства, в якому забезпечуються відповідні його соціально-економічному і духовному строю права і свободи людини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Правова культура "
 1. 16. Джерела міжнародного права.
  Правова культура) і т.п.; 2) зовнішню форму Існування юридичних норм (нормативний акт, нормативний договір, судів прецедент, правовий звичаєм). Юридична наука взагалі й наука міжнародного права зокрема займаються вивченості формальних джерел права, до якіх можна Віднести результати правотворчого процеса При аналізі Поняття «джерела міжнародного права» звертають самперед до ст. 38 Статуту
 2. 44. Сутність та система способів забезпечення законності у сфері виконавчої влади.
  Правові засоби забезпечення режиму законності. Серед загальних умов можна відзначити політичні, економічні, організаційні, ідеологічні. Реально вони можуть мати місце тільки в правовій державі за умов функціонування громадянського суспільства незалежно від держави, розподілу влади, незалежної преси та інших інформаційних джерел, політичного плюралізму,
 3. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  правові цінності, вдосконалювати правосвідомість суспільства, його правову культуру, формувати основи правової пропаганди і правового виховання. Прикладна - формулювати практичні пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління та правової системи. Прогностична - виявити тенденції розвитку держави і права, передбачити і змоделювати варіанти їх майбутнього розвитку.
 4. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Правознавства); соціологія права (питання ефективної дії законодавства, умови і причини правопорушень, соціальна структура та рівні правової свідомості населення); спеціально-юридична теорія (включає в себе: проблеми джерел права, класифікацію юридичних норм , юридичних фактів, колізії норм, прийомів, тлумачення, застосування юридичних норм). Дана структура носить
 5. 22. Особливості російської правової системи
  правової сім'ї. Останні 10 років у правовій системі РФ відбуваються революційні зміни, реформування всіх її інститутів. Перегляд базових категорій правознавства. Йдеться про поняття, сутність, соціальне призначення, системі права, правових джерелах, правовій культурі, механізмі правового регулювання Перегляд загальноправових та галузевих принципів права, заснований на поділі категорій
 6. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
  Правову ідеологію і правову психологію. Правова ідеологія - праворозуміння, що включає правові знання, ідеї, концепції, теорії, уявлення. Це раціональний рівень правосвідомості, що формується в процесі інтелектуального осмислення права. Можна назвати його юридичним світоглядом. При цьому правова ідеологія включає уявлення людей, як про суще, так і про бажане праві. Правова
 7. 25. Правова культура: поняття, структура, функції
  правової системи. Правова культура показує правові цінності, результати та досягнення суспільства у правовій сфері, ступінь розвитку юридичної теорії і практики. Йдеться про юридичну досвіді і практиці народу в конкретний історичний період. Структура правової культури багатошарова. Вона складається з якісної оцінки наступних інститутів: Позитивне право (чинне законодавство)
 8. 1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
  Правового життя суспільства. Систему юридичних наук можна поділити на 3 основні групи: теоретико-історичну, галузеву і спеціальну. До теоретико-історичним наук ставляться ТГП, ИГП, історія політичних і правових вчень. До галузевих юрид. наук відносять науки конституційного, адміністративного, цивільного права та ін Спец. юрид. науки - це криміналістика, судова медицина,
 9. 5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
  Правового Г. - 1) принцип верховенства правового закону, 2) принцип поділу влади; 3) взаємна зв'язаність Г. і особистості; 4) високий рівень правової культури. Показник «сильного» Г. - ефективність. Етатистського Г. - це таке, кіт. формує і командує правом (інструментальний
 10. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
    правової соціалізації спирається на продуману систему прилучення особистості до права. Формування правової культури особистості, її правової активності забезпечується всім комплексом інститутів соціалізації: від сім'ї і школи, до політичних партій і гос-ва. Правова соціалізація являє собою засвоєння новим поколінням принципів, норм, установок, цінностей права, що забезпечують самоконтроль
© 2014-2021  ibib.ltd.ua