Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. ВЛАСОВА. СТРУКТУРА суб'єктивних цивільних прав, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 2. Склад та загальна характеристика елементів суб'єктивного цивільного праваСуб'єктивне цивільне право являє собою складне правове явище. У його складі прийнято виділяти юридичні можливості, надані суб'єкту правовою нормою і іменовані правомочіямі20. При цьому суб'єктивне право в цілому розуміється не стільки як правова освіта з певною кількістю складових частин, тобто не як сума правомочностей, скільки як єдність рівнозначних можливостей, при якому "кожне правомочність оформляє окреме правове дія якого-небудь типу" 21.
Аналізуючи складові суб'єктивне право правомочності, І. Колер відзначав, що "правомочності залежно від виду прав різні і повинні описуватися в поєднанні з ними" 22. Дійсно, правомочності, що входять до складу абсолютного суб'єктивного права, за своїм матеріальним змістом відмінні від правомочностей, що становлять відносне суб'єктивне право. Однак і абсолютні та
відносні суб'єктивні цивільні права з необхідністю включають в себе два правомочності: можливість вчинення певних дій самим уповноваженою і можливість уповноваженої вимагати певної поведінки від зобов'язаної особи.
Це пояснюється наступним. Суб'єктивне право надається особі з метою задоволення його інтересу. Останній пов'язує особа з іншими членами громадянського суспільства. Тому й реалізація інтересу може відбутися тільки в результаті спільних зусиль пов'язаних їм осіб, тобто діями як однієї, так і іншої сторони суспільного ставлення. Так, наприклад, задоволення інтересу власника у володінні, користуванні та розпорядженні своїм майном опосередковується вольовими актами власника і протистоять йому третє Осіб; реалізація інтересу покупця в придбанні речі передбачає вчинення певних дій кожним з договірних контрагентів; і т. д. Однак для того, щоб відповідний інтерес міг бути задоволений, уповноважених повинен мати можливість розпоряджатися не тільки своїми діями, але й чужими діями протилежної сторони, які він сам зробити не в змозі. Відображенням і наслідком цього є та обставина, що будь-яке суб'єктивне цивільне право з неминучістю розчленовується на два зазначених вище правомочності 23.
У правовідносинах пасивного типу, елементом яких є абсолютне суб'єктивне право, яскраво проявляється правомочність на власні дії володаря права і менш помітна обов'язок інших осіб утримуватися від порушення цього права, яка пов'язана з останнім через правомочність вимоги. Внаслідок цього створюється ілюзія відсутності такого обов'язку, а відповідно, і відсутності правомочності вимоги у змісті абсолютного суб'єктивного права. Тому виникає уявлення про можливість існування таких суб'єктивних прав поза правовідносин. Однак, як вже було зазначено вище, задоволення інтересу уповноваженої в подібному правовідносинах опосередковується як діями власника права, так і стриманістю третіх осіб від вчинення певних дій. Отже, без покладання обов'язки поп facere на суб'єктів, що протистоять уповноваженій - власнику або власнику інших речових прав, саме здійснення наданих їм правомочностей, так само як і задоволення їх інтересу, було б неможливим.
Дії уповноваженої у правовідносинах власності здійснюються у здійснення трьох можливостей: володіння, користування і розпорядження річчю. Кожна з цих можливостей, взята сама по собі, є щось менше) ніж правомочність власника на вчинення позитивних дій, подібно до того, як останнє є щось менше, ніж суб'єктивне право власності. У зв'язку з цим у літературі було запропоновано називати такі можливості субправомочіямі 24.
Інші речові права відрізняються від суб'єктивного права власності менш повним обсягом правомочності власника права на свої дії. Останнє, як правило, обмежується яким-небудь одним або декількома із зазначених субправомочій. Оскільки право власності надає своєму власникові найбільш широкі можливості щодо речі, то всяке інше речове право можна вважати утвореними з деяких однойменних з субправомочіямі власника елементів.
З огляду на те, що абсолютні суб'єктивні права існують в рамках цивільних правовідносин, їх зміст не обмежується названими вище юридичними можливостями. Ці права містять в собі також правомочність вимоги, яке зобов'язує всіх третіх осіб не перешкоджати правовласнику у здійсненні правомочності на свої власні дії. Через правомочність вимоги а6солютаое суб'єктивне право в цілому сполучається з відповідною йому юридичної обов'язком 25.
У правовідносинах активного типу, елементом яких є відносне суб'єктивне право, навпаки, на перший план виступає правомочність вимоги. Тому в змісті відносного суб'єктивного цивільного права виділяють часом лише одне це правомочність. Подібна точка зору є досить поширеною у вітчизняній і зарубіжній цивілістиці. Зокрема, зміст зобов'язання, що представляє собою різновид відносного громадянського правовідносини, зазвичай зводять тільки до правомочию вимоги і кореспондуючий йому юридичного обов'язку боржника. Так, наприклад, І.Б. Новицький та Л.А. Лунц кажуть: "Зміст зобов'язання становлять ... правомочність кредитора вимагати вчинення (або невчинення) боржником будь-яких дій і обов'язок боржника їх зробити (або не вчиняти)" 26. Ту ж саму думку проводить Р. Сават: "Вимога і зобов'язання - дві сторони правовідносин, що зв'язує кредитора з боржником. Це відношення називається вимогою, якщо ми розглядаємо його з точки зору кредитора (активна сторона відносини), або зобов'язанням, якщо ми розглядаємо його з точки зору боржника (пасивна сторона) "27. Зі сказаного видно, що відносне цивільне право досить часто ототожнюють з правомочием вимоги. Такі уявлення про зміст відносного суб'єктивного цивільного права в ряді випадків пояснюються тим, що норми, що регулюють відповідні суспільні відносини, сконструйовані за типом зобов'язуючих. Відповідно до цього доходять висновку, що у відносних правовідносинах "позитивний зміст правовідносин розкривається через обов'язки", а "суб'єктивне право ... являє собою правомочність вимагати виконання активної обов'язки" 28. Дії ж уповноваженої, спрямовані на задоволення його інтересу в такого роду правовідносинах (наприклад, дії з ухвалення предмета виконання), розглядаються в якості засобу реалізації правомочності вимоги .29
Уразливість викладеної позиції виявляється при дослідженні матеріального утримання правомочності вимоги в активному правовідносинах. Це правомочність характеризується тим, що його неможливо реалізувати без одночасної реалізації кореспондуючий йому юридичного обов'язку. Сказане свідчить про єдність матеріального змісту правомочності вимоги і юридичного обов'язку, що полягає в здійсненні певних дій боржником. Іншими словами, об'єктом правомочності вимоги тут виступає поведінка зобов'язаної особи, і те, що повинен робити зобов'язаний, є одночасно тим, чого від нього може вимагати управомоченний30. Так, наприклад, в позиковому зобов'язанні правомочність вимоги реалізується діями позичальника з повернення предмета боргу. Водночас одних тільки дій боржника для задоволення інтересу кредитора у своєчасному погашенні боргу договірним контрагентом явно недостатньо. Вчинення боржником дій на виконання юридичного обов'язку створює для кредитора лише можливість задоволення інтересу, яка ще не збігається з його фактичним задоволенням. Останнє настане лише після того, як кредитор прийме запропоноване йому виконання. Але дія кредитора щодо прийняття виконання не може служити засобом реалізації його правомочності вимоги, оскільки останнє завжди реалізується діями боржника. Отже, дія кредитора щодо прийняття виконання може розглядатися лише як засіб здійснення правомочності на його власні позитивні действія31.
Задоволення інтересу уповноваженої особи в більшості відносних правовідносин опосередковується діями зобов'язаної сторони. Але і в тих випадках, коли в такого роду правовідносинах на перший план виступають дії самого уповноваженої (наприклад, дії у здійснення суб'єктивних прав на вчинення односторонніх волевиявлень), існування певної юридичної обов'язки не має виключатися. Так, наприклад, охоронне право кредитора відмовитися від договору з огляду його порушення іншою стороною пов'язане з обов'язком договірного контрагента зазнавати односторонні дії уповноваженої особи щодо захисту свого охоронюваного законом інтересу. У свою чергу, таким регулятивним прав на вчинення односторонніх волевиявлень, як праву вибору предмета виконання в альтернативному зобов'язанні і праву заліку зустрічної однорідної вимоги, кореспондують юридичні обов'язки, матеріальним змістом яких виступає поведінка у формі квазіпретерпеванія.
Суб'єктивні права на вчинення односторонніх волевиявлень, попри протилежне думку А. Г. Певз-нера і С.С. Алексеева32, не є правочинами, які входять до складу "основних" суб'єктивних прав в якості додаткових юридичних можливостей. Ці права виникають при наявності спеціальних юридичних фактів, що не мають в більшості випадків нічого спільного з тими юридичними фактами, на яких базуються основні правовідносини. Крім того, таким правам кореспондують юридичні обов'язки зовсім іншого характеру, ніж ті, які пов'язані з "основними" суб'єктивними правами. Так, наприклад, право вибору предмета виконання в альтернативному зобов'язанні пов'язане з обов'язком квазіпретерпеванія, а не з тієї обов'язком, яка входить у зміст цього зобов'язання і є обов'язком facere33. Сказане свідчить про те, що права на вчинення односторонніх волевиявлень являють собою самостійні відносні суб'єктивні цивільні права 34.
Оскільки правомочність вимоги здійснюється виключно діями зобов'язаної особи, матеріальне утримання цього правомочності не можуть становити будь-які дії правовласника. Іншої думки з цього питання дотримується С.С. Алексєєв, який трактує правомочність вимоги як "можливість вимагати виконання або дотримання юридичного обов'язку" 35. Проте автор не враховує тієї обставини, що дія уповноваженої за заявою вимоги не є засобом здійснення правомочності вимоги, оскільки останнє може бути реалізовано тільки діями боржника. Заявляючи вимогу зобов'язаному особі, уповноважених здійснює не своє правомочність вимоги, а належну йому можливість пред'явити це вимога, яка входить у зміст його відносного суб'єктивного права в якості самостійного елементу 36.
Вищевикладене свідчить про те, що інтерес уповноваженої у відносному цивільному правовідношенні задовольняється не тільки поведінкою зобов'язаної особи, а й певними діями носія суб'єктивного цивільного права.
Прагнучи підкреслити значення позитивних дій володаря права у відносному правовідносинах, О.С. Іоффе вдається до наступної ілюстрації: "Для задоволення інтересів наймача у договорі майнового найму необхідна не тільки передача йому речі наймодавцем (позитивні дії боржника), а й використання її наймачем (позитивні дії кредитора) 37. Проте трактування дій наймача по використанню найманої речі в якості засоби здійснення належного йому зобов'язального права не витримує критичної перевірки. Зазначені дії наймача служать засобом реалізації його обмеженого речового права, яке надає наймачу можливість володіти і користуватися переданої йому річчю в межах строку найму, а також вимагати від усіх третіх осіб, в тому числі і наймодавця , утримуватися від вчинення дій, які заважали б уповноваженій здійснювати володіння і користування найманим майном. Що ж до правомочності на власні позитивні дії як елемента зобов'язального суб'єктивного права наймача, то воно реалізується за допомогою дій наймача щодо прийняття речі, переданої йому наймодавцем.
 Таким чином, будь відносне суб'єктивне цивільне право має в якості обов'язкових елементів своєї структури правомочність на вчинення позитивних дій самим правовласником і правомочність требованія38. Останнє проявляється тут найбільш яскраво, ніж в структурі абсолютних суб'єктивних цивільних прав. Але це нс заперечує існування першого правомочності, яке може обіймати собою два субправомочія: можливість заявити вимогу зобов'язаному особі і можливість прийняти запропоноване ним виконання.
 Крім зазначених правомочностей у зміст суб'єктивного цивільного права часто включають третій елемент - право на позов, або домагання, під яким розуміють можливість уповноваженої вимагати примусового здійснення свого права крім і проти волі зобов'язаної ліца39. Не зупиняючись детально на розгляді цього вопроса40, відзначимо лише, що домагання є не складовим елементом охоронюваного їм суб'єктивного права, а самостійним охоронним суб'єктивним цивільним правом, яке складається з тих же правомочностей, що і регулятивне суб'єктивне цивільне право.
 Виявивши структурні елементи абсолютних і відносних суб'єктивних цивільних прав, ми можемо звернутися до визначення поняття суб'єктивного цивільного права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Склад та загальна характеристика елементів суб'єктивного цивільного права"
 1. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
    складі злочину і проблемою підстави кримінальної відповідальності. Окремі автори в цей період виступали з пропозиціями реформувати кримінальне законодавство таким чином, щоб можна було застосовувати кримінальне покарання і за дії, не передбачені Кримінальним кодексом за ознакою «соціальної небезпечно-1 Див: А. А. П і о н т к о в з до і і. Вчення про злочин. М., Держ-юріздат,
 2. § 2. Кримінальну правовідносини і елементи складу злочину
    складу злочину. «Кримінальні закони, - пише А. А. Піонтковський, - описуючи ознаки складу злочину, описують тим самим юридичний факт, який є умовою виникнення особливого роду правовідносин між особистістю злочинця і державою, що визначають разом з тим обсяг каральних прав держави щодо винної особи і суб'єктивні права в кримінальному процесі »'. Питання
 3. § 3. Визначення поняття складу злочину
    складу злочину з передумовами караності, а також співвідношення елементів складу з елементами кримінального правовідносини, ми прийшли до висновку, що тільки два елементи (з чотирьох у відповідності з традиційним визначенням складу) залишаються без змін і в момент скоєння злочину, і в момент застосування покарання, і тому тільки ці дві сторони можуть характеризувати склад
 4. § 1. Поняття злочину
    склад злочину. М "1974. С. 89. Малолітнього і т.д., а між тим злочинне порушення норм передбачає готівку провини, то ... його можна було б відтінити в самому визначенні злочину словом" діяння "на противагу справі, факту" ^ Констатуючи в кінцевому рахунку наявність у вітчизняній літературі в розглянутому нами аспекті декількох варіантів тлумачення поняття злочину з точки
 5. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    склад класових сил - учасників Лютневої революції, прагнення ввести елементи історичної правди у висвітлення політики більшовицької партії. Цих істориків звинуватили у ревізіонізму, у відступництві від ленінізму. Лише у другій половині 80-х років XX в. такі автори, як А.Я. Аврех, П.В. Волобуєв, Г.З. Іоффе, В.Т. Логінов, В.І. Старцев, Є.Д. Черменський та інші, в ювілейних публікаціях (до
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    складом, цілям, характером рушійних сил революції. Таким чином, «завдяки відсталості, яка посунула нас вперед», Росія вступила на шлях революцій, і цей процес витікав із загального ходу миро-вого розвитку. У зарубіжній історіографії з'явилася тенденція розглядати жовтня 1917 революцію як складову частину революцій періоду першої світової війни і як тип модернізації в відстаючих
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    складом та ін Крім того, контракти по Ф-3 повинні підписуватися офіцерами, командирами підрозділів, де проходять службу на альтернативній основі. Ця категорія військовослужбовців повинна взяти на себе функції з вирішення питань комунально-побутового забезпечення, утримання комунікацій, кочегарок, їдалень, банно-пральних комбінатів, прибирання територій і т. д. При підписанні контрактів необхідно
 8. § 1. Загальні зауваження
    складу злочину 4. Б. С. Никифоров робить спробу розкрити сутність суспільної небезпеки також через шкоду, що заподіюється суспільним відносинам. Але автор робить при цьому акцент на об'єкт злочину, який, на думку автора, визначає політичний зміст злочину і має дуже важливе значення для характеристики інших елементів состава5. Суспільна небезпека дії,
 9. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
    складі злочину, є роботи А. Н. Трай-нина '. Основи теорії А. Н. Трайніна про склад злочину коротко можна представити у наступних тезах. «Склад злочину є сукупність всіх об'єктивних і суб'єктивних ознак (елементів), які згідно радянським законом визначають кон кретного суспільно небезпечне для соціалістичної держави дія (бездіяльність) як
 10. ЗМІСТ
    складу злочину 151 § 2. Значення складу злочину 153 § 3. Елементи й ознаки складу злочину 155 § 4. Види складів злочину 159 § 5. Кваліфікація злочину 164 Глава 6. Об'єкт злочину 168 § 1. Поняття об'єкта злочину 168 § 2. Класифікація об'єктів злочину 180 Глава 7. Об'єктивна сторона складу злочину 192 § 1. Поняття об'єктивної сторони 192 § 2.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua