Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с., 2003 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 5. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Гідросфера - найважливіший елемент біосфери, об'єднуючий води земної кулі, включаючи океани і моря, підземні і поверхневі води суші, льодовики Арктики і Антаркті-

ди. Загальний обсяг гідросфери - 1,4 млрд км3 (0,02% загальної маси Землі). Основна маса води гідросфери зосереджена в морях і океанах (94%), потім йдуть підземні води (3,6%), лід і сніг Арктики й Антарктиди, гірських льодовиків (2%), поверхневі води суші і атмосферні води

(0,4%).

На прісні води доводиться близько 2% гідросфери, причому використовувана частина складає менше 1% загального обсягу вод гідросфери.

Еколого-економічне значення гідросфери полягає у виконанні функцій, представлених на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Еколого-економічні функції гідросфери

Водні ресурси - придатні для господарського використання запаси поверхневих вод, включаючи грунтову й атмосферну вологу. Їх обсяг визначається сумарним стоком у середній по водності рік. Найбільшими ресурсами володіють Азія (31%) і Південна Америка (25,2%), найменшими - Європа (6,9%) і Австралія (5,1%).

У країнах СНД середньорічний обсяг стоку становить 4,7 тис. км3, причому 90% припадає на Російську Федерацію.

Ресурси поверхневих вод Білорусі - 58 км3 на рік (1,2% загального стоку СНД), а природні ресурси прісних підземних вод - 15,9 км3 вгодив.

19 20

1

1

2

Інтенсивне використання водних ресурсів спричиняє різка зміна їхніх якісних параметрів у результаті скидання у воду забруднень антропогенного походження (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Основні джерела забруднення водних ресурсів

Закінчення табл. 5.1 Джерела забруднення Забруднювачі Наслідки 1 2 3 Нафтовидобуток і нафтопереробка Нафта, нафтові олії Погіршення газообміну, токсичні отруєння іхтіофауни Теплоенергетика Викиди теплоти Порушення кисневого балансу Гідроелектростанції Затоплення прилеглих територій, зміна гідрологічного й біологічного режимів рік, погіршення потенціалу самоочищення Целюлозно-паперова промисловість Органічні речовини Порушення кисневого балансу, загибель іхтіофауни, погіршення смакових якостей води Хімічне і нафтохімічне виробництво, гірничодобувна промисловість Розчини солі і сполуки ртуті, цинку, свинцю, миш'яку та ін Накопичення в організмах мешканців гідросфери, зростання захворюваності людей Машинобудівний комплекс (гальванічне виробництво) Іони важких металів, неорганічні кислоти і луги, ціаніди Накопичення в організмах мешканців гідросфери, зростання захворюваності людей Легка промисловість СПАР, CMC Загибель іхтіофауни, погіршення смакових якостей води, утворення піни як середовища перенесення збудників інфекційних захворювань 1 2 3 Сільськогосподарське виробництво Пестициди, мінеральні добрива, стічні води Порушення кисневого балансу , загибель іхтіофауни, підвищення токсичності донних відкладень Житлово-комунальне господарство Органічні речовини Зміна якості води, формування мулових вод, що містять сірководень, аміак, іони важких металів Атомні електростанції Радіонукліди Генетичні зміни іхтіофауни, вплив на людину Основні напрямки охорони й раціонального використання водних ресурсів:

державне регулювання, включає створення системи управління, прогнозування і планування на основі басейнового принципу, яка базується на даних водного кадастру, розрахунках водогосподарського балансу, во-допотребленія і водозабезпечення;

правове регулювання, здійснюється відповідно до Водного кодексу Республіки Білорусь (1998), в якому встановлені права та обов'язки водокористувачів, та нормативно-правовими актами;

економічне регулювання, включає фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони вод ; ліміти водокористування; нормативи плати за водокористування й водоспоживання; нормативи плати за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти; податкові, кредитні та інші пільги при використанні маловідходних та екологічно безпечних технологій, проведенні заходів, що дають значний ефект в області раціонального використання та охорони вод; покриття збитку, нанесеного водним об'єктам і здоров'ю людей, у зв'язку з порушенням вимог водного законодавства;

21

22

організаційні та технічні заходи , серед них очистка стічних вод (механічна, хімічна, фізико-хімічна, біологічна); поліпшення роботи очисних споруд, впровадження замкнутого циклу водопостачання; контрольно-заборонні заходи (встановлення екологічних нормативів ГДК і ГДС).

Контрольні питання

1. Еколого-економічне значення водних ресурсів.

2. Водні ресурси світу, країн СНД та Республіки Білорусь.

3. Водне господарство, його структура. Принципи раціонального водокористування, водоспоживання та охорони вод.

4. Забруднення водних ресурсів: джерела, види, наслідки.

5. Правове та економічне регулювання раціонального водокористування в Республіці Білорусь.

Завдання 5.1. Розрахувати відвернена економічний збиток в результаті будівництва на ділянці річки (номер варіанта зазначений у табл. 5.2) водоохоронних споруд, а також економічну ефективність витрат на будівництво. Дані для розрахунків наведено в табл. 5.2-5.4.

Таблиця 5.2

Обсяг стічних вод, значення коефіцієнта (а), капітальні вкладення (К) та експлуатаційні витрати (С) Показник Варіант 1-й 2-й 3 -й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 12-й 13-й 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Обсяг стічних вод, млн м3

тип 1

тип 2 5 8 6 9 4 7 8 10 10

20 15 20 14 10 40 10 30

25 листопада

20 грудня

26 13

30 40 15 Значення (ак) 0 , 18 0,22 0,47 0,50 0,58 1,84 1,75 2,33 0,99 1,63 1,13 3,79 0,91 Капітальні вкладення (К), млн ум. од. 5,0 6,0 4,0 6,2 12,0 12,2 10,0 20,0 22,0 11,8 16,0 18,0 22,0 23

Закінчення табл. 5.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Експлуатаційні витрати (С), млн ум. од. 0,3 0,4 0,25 0,5 0,7 0,7 0,6 1,2 1,4 0,6 1,0 1,1 1,4 Таблиця 5.3

Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах до очищення, г/м3 Речовина Тип стічних вод Значення АІ, ум. т / т Зважені частки 300,0 200,0 0,05 БПК 200,0 800,0 0,33 СПАР 6,0 4,0 2,0 Нафта 0,7 0,1 20,0 Масло 3,0 0, 2 100,0 Азот загальний 35,0 2,0 0,1 Сульфати 50,0 146,0 0,002 Хлориди 40,0 _ 0,003 Залізо 0,6 _ 2,0 Мідь _ 0,01 100,0 Цинк 0,05 0 , 02 100,0 Формальдегід _ 38,0 10,0 Ацетофенол _ 30,0 10,0 Бутиловий спирт _ 28,0 33,3 Изопрен _ 1,5 200,0 Таблиця 5.

4

Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах після очищення, г/м3 Речовина Тип стічних вод 1-й (ф 1 2 3 Зважені частки 130,0 160,0 24

Закінчення табл. 5.4 1 2 3 ВПК 90,0 100,0 СПАР 3,0 2,0 Нафта 0,2 _ Масло 0,1 0,1 Азот загальний 10,0 0,3 Сульфати 20,0 _ Хлориди 16, 0 _ Методика розрахунку

1. Загальна економічна ефективність капітальних витрат на водоохоронні заходи (Е) розраховується за формулою

Е = Р / (С + К-г),

де Р - економічний результат проведення водоохоронного заходу; С - експлуатаційні (поточні) витрати на охорону вод; К - капітальні вкладення на будівництво водоохоронного споруди; г - норматив ефективності капітальних вкладень, що дорівнює 0,12.

2. Результатом проведення водоохоронного заходу є відвернена збиток (Р) від зниження кількості потрапляють у водойму забруднюючих речовин після очищення стічних вод:

Р = У1 - У2,

де У1 - збиток від скидання забруднених стічних вод; У2 - залишковий збиток від скидання у водоймище очищених стічних вод.

3. Збиток (У) від скидання забруднених стоків у й-й водогосподарської ділянку деяким джерелом (підприємством, населеним пунктом) визначається наступним чином:

У = у-о'- М,

де у - множник, чисельне значення якого дорівнює 400 ум. од. / ум. т; оЙ - константа, що має різне значення для різних водогосподарських ділянок; М - приведена маса річного скидання забруднюючих речовин у й-й водогосподарський ділянка, ум. т на рік.

25

Наведена маса річного скидання М обчислюється за формулою

М X А - Шу,

? = 1

де А, - показник відносної небезпеки скидання 1-го речовини у водоймища, усл.т / т; Ш а - загальна маса річного скидання-го речовини джерелом забруднення, т / г; I (1, 2, ..., п) - номер скидається домішки; п - загальне число домішок, що скидаються даними джерелом.

Загальна маса річного скидання джерелом забруднення-го речовини обчислюється за формулою

Ш = Са - у1>

де Су - концентрація 1-го речовини в стічних водах у-го типу, г / м3; Уу - обсяг річного скидання стічних вод у-го типу даними джерелом, м3 на рік.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 5. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ"
 1. Глава 7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  Глава 7. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ
 2. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  еколого-економічного стимулювання, методи, рівні. 39 . Оподаткування як інструмент еколого-економічного стимулювання. 40. Сутність ринку екологічних робіт і послуг. 41. НТП та раціональне природокористування: зміст і основні ефекти. 42. Сутність еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу. 43. Економіка використання та охорони надр. 44. Земельні
 3. 13.1. Управління природокористуванням: сутність, методи, функції
  еколого-економічних відносинах. 173 Механізм управління природокористуванням об'єднує методи, функції та організаційні структури (органи управління). Методи управління - це способи впливу на поведінку і діяльність керованих об'єктів з метою забезпечення раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища. Основні з них:? адміністративні
 4. Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002

 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  тема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки природокористування, теоретичні основи та методи дослідження. 6. Діалектика взаємовідносин людини і природи в процесі розвитку продуктивних сил. 7. Природні умови та ресурси як фактор економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна,
 6. 14 1.4. Функції і завдання еколого-економічних досліджень і навчального курсу "Основи екології та економіка природокористування"
  еколого-економічні дослідження покликані реалізовувати в суспільстві такі основні функції: направляючу (обгрунтування екологічних цілей і вибір головних шляхів їх реалізації); координуючу (збалансування найважливіших пропорцій в споживанні природних ресурсів та узгодження виробничих інтересів природокористувачів з екологічними інтересами суспільства);
 7. 12.2. Документи еколого-економічного прогнозування і планування, що розробляються за періодами часу
  еколого-економічне прогнозування і планування здійснюється в рамках системи державного соціально-економічного планування, яка виглядає таким чином. На 15-літній період розробляється Національна стратегія сталого розвитку. На її основі складаються Основні напрями соціально-економічного розвитку на 10-річний період. Програма соціально-економічного
 8. Р а з д і л 2 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Р а з д і л 2 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
 9. ВИСНОВОК
  темах, а Ж.Б. Ламарк і Т. Мальтус дали прогноз можливих важких наслідків господарської діяльності людини для природи. Екологія бурхливо розвивалася у ХХ ст. та перетворилася з біологічної науки в комплекс з багатьох наук, велика частина яких вивчає відносини навколишнього середовища і всього одного біологічного виду - людини розумної. Стан природних ресурсів Російської
 10. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
    тема централізованого планування, виявилася недієздатною внаслідок незбалансованості планів, то є невідповідності між плановими завданнями і певними для їх здійснення фінансовими і матеріальними ресурсами. Нові підходи до еколого-економічного планування намітилися при розробці Державної програми охорони навколишнього середовища та раціонального використання
 11. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
    економічного регулювання використання, відтворення та охорони водних об'єктів є щільність водокористування. Економічне регулювання використання, відтворення та охорони водних об'єктів передбачає створення систем: - платежів, пов'язаних з користуванням водними об'єктами; - фінансування відновлення та охорони водних об'єктів; - економічного
 12. ПЕРЕДМОВА
    тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення; методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт; додаток; тлумачний словник;
 13. Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
    еколого-безпечних і економічно ефективних технологій видобутку, переробки і використання мінеральної сировини, підвищення коефіцієнта вилучення корисних копалин; скорочення втрат сировини при транспортуванні і розробка науково обгрунтованих нормативів витрати мінеральної сировини на одиницю продукції та ін Контрольні питання 1. Роль мінеральних ресурсів у
 14. 12.3. Територіальне та галузеве прогнозування і планування
    тема прогнозування і планування природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів повинна сприяти забезпеченню технологічної послідовності розробки заходів з охорони навколишнього середовища, їх збалансованості матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами, реальності та ефективності реалізації кожного з виділених блоків еколого-економічного
 15. ЛІТЕРАТУРА
    тема сертифікації Республіки Білорусь: Підсистема екологічної сертифікації. Мн.: Держстандарт, 2000. Національний план дій щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь на 2001-2005 рр.. Мн.: Мінприроди Республіки Білорусь, 2001. Навколишнє середовище і природні ресурси Республіки Білорусь 2002: Стат. СБ Мн.: Мінстат
 16. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
    тематизував звід відомостей кількісних, якісних і територіально-адресних показників про природно-фізичних, екологічних, господарських, економічних характеристиках і правовий статус природних ресурсів. Крім того, кадастр відображає характер змін стану ресурсів під впливом природних і антропогенних факторів, рекомендації по раціоналізації використання ресурсів та
 17. 9.5. Економічне стимулювання та нормативно-правове регулювання раціонального лісокористування
    економічного стимулювання раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів. Фінансування лісового господарства здійснюється насамперед за рахунок коштів державного бюджету. Економічні перетворення в лісовому господарстві разом з тим пов'язані з розвитком фінансової самостійності лісогосподарських підприємств. З метою розширеного відтворення лісів, посилення їх
© 2014-2022  ibib.ltd.ua