Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по дисциплинні держава і право 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Труд.право УТрудове право - це галузь права, що являє собою систему правових норм (правил поведінки), встановлених і охоронюваних державою, які регулюють суспільно-трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, органів незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої незалежності і закріпленості суспільної організації праці.
Предмет труд.права - комплекс суспільних відносин, основу якого складають труд.відносини, що виникають у результаті укладення труд.договору, і до якого входять також відносини, які тісно пов'язані з труд.відносинами та існують для забезпечення функціонування останніх. Такими є: відносини працевлаштування; відносини з приводу навчання на виробництві, підвищення кваліфікації і перекваліфікації; відносини щодо вирішення труд.спорів та відносини соц.партнерства і встановлення умов праці.
Всі правові відносини, що становлять предмет труд.права, утворюють складну систему, в якій виокремлюється система індивідуальних відносин труд.найму і система колективних суспільно-правових відносин. Індивідуальні труд.відносини хар-ся безпосереднім зв'язком між працівником і роботодавцем. Головна їх мета - виконання працівником певної труд.функції. Колективні суспільно-правові відносини покликані обслуговувати відносини найманих працівників і роботодавців. Тобто, змістом цих відносин є процес праці, а не кінцевий результат (як у цив.праві).
Метод труд.права полягає у комплексному поєднанні централізованого (імперативного) та децентралізованого (автономного) правового регулювання труд.та тісно пов'язаних з ними відносин на основі координації дій суб'єктів правовідносин, локального правовстановлення та можливості застосування спеціальних юр.санкцій для забезпечення належного виконання учасниками цих правовідносин своїх прав та обов'язків.
Залежно від специфіки суспільних відносин, які регламентуються в теоріі права, прийнято виділяти 2 методи правового регулювання:
1)метод децентралізованого, автономного регулювання, який грунтується на координації цілей та інтересів сторін суспільних відносин і застосовується для регламентації відносин грамадянського суспільства, у яких суб'єкти задовольняють найперше свої приватні інтереси, тобто у сфері галузей приватноправового хар-ру;
2)метод централізованого, імперативного регулювання, що грунтується на відносинах субординації учасників суспільних відносин і використовується у публічно-правових галузях (конституційному, адміністративному, кримінальному праві).
34.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Труд.право У"
 1. 17. Основ-ные социально-экономические права и свободы.
  труд. В ряде конститу-ций право на труд провозглашается лишь как желание или цель, к которой стремится государ-ство. Некоторые послевоенные конституции провозглашают также право на равную плату за равный труд и право на отдых, которые иногда рассматривают как органическое продолжение права на труд. Весьма подробно социально-экономические права трудящихся регламенти-руются в Главе II Конституции
 2. Поняття та види співучасті у злочині
  труд.договору 36. Припинення труд.договору 37. Розірвання труд.договору працівником 38. Розірвання труд.договору власником 39. Поняття і види робочого часу 44. Правове регулювання надурочних робіт 45. Поняття та види часу відпочинку 40. Відпустки: поняття, види та порядок надання 43. Труд.дисципліна, дисц.від-ть, види дисц. стягнень 48. Заохочення 50. Труд.спори, види, порядок вирішення 61.
 3. 3. Гос. служащий
  труд. договора, заключ. на неопределенный срок или срок, не более 5 лет. Различают 3 варианта назначения впервые или вновь поступающих на гос. службу: 1) на гос. должности категории "Б" - по представлению лиц, заним. должн. катег. "А" либо уполномоченных лиц или гос. органов 2) на гос. долж. 1 группы катег. "Б" - соотв. руководители 3) на гос. долж. 2-5 групп катег. "В" - по р-там конкурса на
 4. Петр Великий
  трудах этого автора, как «попечительный отец» своего народа, идеальный государь, наделенный чуть ли не божественным могуществом и проницательностью. К трудам, освещавшим внешнюю политику Петра I, относятся «Історія Свейской войны» и «Рассуждения, какие законные причины его царское величество Петр Первый... к начатию войны против короля Карла XII Шведского в 1700 г. имел». Обе эти работы были
 5. 6. Архипелаг ГУЛАГ
  труда среди пришедших на фабрики и заводы крестьян, а также среди крестьян, вошедших в колхозы. Но уже с первых лет существования Советское правительство, увлеченное идеей скорого построения социализма, решило перевоспитать всех явных и потенциальных противников Советской власти трудом. И уже в середине 1923 г. в стране насчиты- валось 702 исправительных учреждения: концлагеря, исправдома,
 6. 1. Великая Отечественная война
  труды о Героях Советского Союза, выдающихся партизанах, о дружбе народов в годы войны. Меньшее внимание уделялось проблемам экономики, здесь можно отметить только небольшую брошюру Н. А. Вознесенского, который занимал пост первого заместителя председателя СНК и, естественно, был прекрасно осведомлен по данной проблеме. В работе доказывается, что победа над фашистской Германией была достигнута
 7. 20. Административно-правовой статус граждан: административная правоспособность и дееспособность.
  труд). Права и обязанности граждан можно условно разделить на две группы: 2) указывающие на положение человека в социальной структуре государства; они связываются не с моментом рождения, а с достижением определенного возраста (избирательное право, право и обязанность воинской службы) - так называемые уставные права; б) позволяющие гражданину реализовать имеющиеся права - личные,
 8. 35. Три поколения прав человека. Индивидуальные(1 и 2 покол.) и коллективные права (3 пок.).
  труд, отдых, социальное обеспечение, медицинскую помощь и др.) - сформировалось в процессе борьбы народов за улучшение своего экономического положения и повышение культурного статуса. Эти требования возникли после 1 мир. войны, а повлияли на демократизацию и соц-цию констиц. права стран мира и международное право после 2 мир. войны, когда благодаря бурному развитию производства сложились реальные
 9. 3.1. Анализ состояния военного законодательства на современном этапе развития гражданского общества России
  труд подчиненных, избавить офицеров от произвола начальников, изменить философию и правосознание командиров и убедить офицеров в реальности и возможности защиты их прав и свобод, установленных Законом, укрепить демократические принципы управления в ВС РФ. Это будет реальное проведение реформы ВС РФ. Командир имеет право привлекать военнослужащих к исполнению служебных и иных обязанностей во
 10. 3.2. Контракт - основа усиления гражданско-правовых отношений в силовых структурах
  труда, когда командир роты получает всего на 150-250 рублей больше командира взвода, нет желающих стать командиром роты. Позднее, учитывая проработку условий службы в нормативных актах, можно упростить текст контракта, заменив изложение прав и обязанностей -отсылочными и бланкетными положениями. Одним из видов контрактов должен быть контракт, подписываемый при поступлении в военное училище.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua